Denník N

Hlavná vlastnosť umelej inteligencie: je hlúpa

Softvér YouTube Music (ktorého som predplatiteľ za 7,19 € mesačne, lebo akokoľvek ho kritizujem, nič lepšie na hudbu neexistuje) mi dnes ponúkol „zhrnutie môjho hudobného leta“, a tak naň reagujem. The YouTube Music app (I’m subscribed for €7.19 per month, because no matter how I criticize it, there’s just nothing better for music) today popped up a “Summer Summary” of my music; here’s my reaction (scroll below the Slovak version).

Mimochodom, čo by som dal za to, keby niečo podobné, ako je YouTube Music alebo Spotify pre hudobné umenie, existovalo pre filmové umenie alebo literatúru!

Netflix sa príliš orientuje na gýč; Criterion Channel (ktorý sa dá predplatiť len cez VPN tak, že sa človek musí pretvarovať, že je Američan) a podobné „menšinové“ streamingové filmové služby zasa majú zúfalo úzky katalóg.

Výsledok? Piráti vyhrávajú na celej čiare. V hudbe už ani tak nie, ale vo filme aj v literatúre iste áno.

Ozaj, ešte stále som sa neprihlásil slovenským pirátom za potenciálneho člena volebnej komisie na 30. september. Voliť pirátov nebudem, lebo na rozdiel od susedného Česka, kde sú dokonca vo vláde (!), majú tí naši (nateraz) nulovú šancu dostať sa do parlamentu. Voliť ich nebudem (hlas dám najsilnejšej protiexboľševickej a protifašistickej strane, ktorou, zdá sa, bude PS), ale pirátov v niektorej volebnej komisii by som zastupoval ochotne. Asi to však už tentoraz nestihnem.

Všetci, čo pôsobia vo filmovom umení (úmyselne nepoužívam odporný hollywoodský termín „filmový priemysel“), by si mali spytovať svedomie, že zatiaľ – spoločným celosvetovým úsilím – nedokázali pre film vytvoriť niečo podobné tomu, čím je YouTube Music alebo Spotify v oblasti hudby.

Ešte horšie je to v žánri umenia mne najbližšom: v literatúre. 😭 Neexistuje žiadna digitálna knižnica za 7,19 € mesačne, kde by sa dala požičať skutočne ľubovoľná kniha v ľubovoľnom jazyku, ako je to samozrejmé v „papierovej“/kamennej knižnici.

Výsledok? Aj v literatúre piráti vyhrávajú na celej čiare. (Pozdravujem ruské duo zo Z-Library, čo sa práve pred políciou skrýva v Argentíne.)

A čo povedať na moje „zhrnutie hudobného leta“ od YouTube Music? Keby „umelá inteligencia“ tohto softvéru, ktorá mi automaticky vytvára zoznamy pesničiek na počúvanie, nebola taká hlúpa (pretože hlavná vlastnosť každej „umelej inteligencie“ je, že je hlúpa), som si istý, že moje „zhrnutie hudobného leta“ by vyzeralo veľmi inak.

Lenže Spotify, Apple Music, Last.fm a ostatní nie sú o nič lepší. 🙄 Ešte som nenašiel softvér na „automatickú hudbu“, ktorý by bol schopný servírovať mi presne to, čo chcem: mix najkvalitnejšej hudby zo všetkých krajín, zo všetkých žánrov (vrátane takzvanej „vážnej“ hudby!) a zo všetkých časových období – v poburujúco eklektickej kombinácii plnej prekvapení. 😍

(Miesto toho je to, čo mi tieto softvéry napájané „umelou inteligenciou“ servírujú, totálne predvídateľné, a teda nudné. Každú chvíľu musím zúrivo preskakovať aj 10 či 15 pesničiek naraz, len aby mi softvér zahral niečo nové.)

Radio Paradise (eklektickosť má vo svojom štíte) sa najviac blíži tomu, čo chcem; lenže aj ono je príliš angloamericko-centrické (hoci občas – extrémne zriedkavo – hrajú aj slovenskú 😲 hudbu, napríklad Janu Kirschner, čo je príjemne šokujúce).

Navyše sú aj oni zadubení, lebo z Radia Paradise vylúčili napríklad všetku rapovú či hiphopovú hudbu, ale aj elektronickú tanečnú (a asi aj ďalšie žánre). Mozarta či Vivaldiho si v Radiu Paradise vypočuť možno, ale hiphop a tanečnú hudbu zakážeme? 🤦 Som všetko iné než fanúšik hiphopu a nikdy – na verejnosti – netancujem, ale pre tieto žánre platí to isté čo pre všetky ostatné žánre: pôsobia v nich kvalitní aj nekvalitní interpreti. (Obrovská väčšina je nekvalitná, pravdaže: tak ako to platí aj pre každý iný žáner a druh umenia, nielen pre hudbu.)

Sú Beatles alebo Ludwig van Beethoven naozaj kvalitnejší než Black Eyed Peas alebo Calvin Harris? Pochybujem!

A nikdy v živote som si nemyslel, že raz budem uznávať aj kvalitu slovenského (!) hiphopu či tanečnej elektronickej hudby, ale je to tu: napríklad vulgárneho „petržalského rappera“ Kaliho považujem za príklad vysokej umeleckej kvality hiphopu.

Aj Maduar (a iní) si (celkom odhliadnuc od obdivuhodnej spoločenskej angažovanosti oboch bratov v posledných zavírených rokoch) zaslúži pochvalu za to, čo pre elektronickú tanečnú hudbu na Slovensku od 90. rokov vykonali. Dnes na nich nadväzujú skvelí Puding pani Elvisovej a iní.

Lenže úplne každý softvér na „automatickú hudbu“ si želá uväzniť ma do veľmi úzkej škatuľky: hrá mi len veľmi konkrétnu hudbu z veľmi konkrétneho žánru, z veľmi konkrétneho časového obdobia a iba zo zopár krajín (väčšinou len z AngloAmeriky a zo Slovenska – akoby na tejto planéte žiadne iné krajiny neexistovali). 🤬 Ešte aj playlist My supermix v apke YouTube Music, ktorý má presne tomu zabrániť, žalostne zlyháva.

* * * * *

By the way, I’d be ecstatic if something similar to what YouTube Music or Spotify are for music, existed for films or literature!

Netflix is too trash-oriented, while Criterion Channel (to which you can only subscribe via VPN by pretending you’re American) and other “niche” film streaming channels suffer from hopelessly narrow catalogs.

The result? Pirates dominate. Not so much in music anymore, but in films and books? Definitely.

Which reminds me I still haven’t got in touch with Slovakia’s Pirate Party to potentially serve as their representative in a voting committee on the upcoming Election Day in Slovakia on September 30th. I’m not going to vote for pirates, as unlike in the neighboring Czechia, where they are even in government (!), they have (as of this year) zero chance to get into Slovak parliament. I’m not going to vote for them (instead, voting for the strongest anti-ex-Bolshevik and anti-Nazi party, which currently look to be progressives), but I’d gladly serve on an election committee for them. It’s probably too late for that now, though.

Everyone working in film-making (I purposely don’t use the disgusting Hollywood term “film industry”) should feel guilty for so far failing to create – through a world-wide cooperative effort – for the movies something similar to what YouTube Music or Spotify are for music.

It’s even worse in the genre of art dearest to me: in literature. 😭 No digital library is available, to which you could subscribe for €7.19 per month, that would allow you to borrow really any book in any language, just like this is an obvious feature of traditional „brick-and-mortar“ libraries.

The result? Pirates dominate in literature as well. (Greetings to the Russian Z-Library duo, currently hiding from the police in Argentina.)

Now what about that “Summer Summary” that YouTube Music created for me? Well… if YouTube Music’s artificial intelligence, compiling automatic playlists, wasn’t so dumb (because the primary characteristic of every “artificial intelligence” ever invented is that it’s dumb), I bet that my “summer summary” would look a lot different.

But Spotify, Apple Music, Last.fm et al. aren’t any better. 🙄 I haven’t yet found any “automatic music” software capable of serving me just what I want: the finest music mix from all countries, all genres (including so-called “classical” music!), and all time periods – in an outrageously eclectic combination, full of surprises. 😍

(Instead, what they keep serving me, is totally predictable, and thus boring; I need to skip furiously all the time, just to get to something new.)

Radio Paradise (eclectic by design) comes closest to what I want – yet it, too, is too AngloAmerican-centric (even though they, extremely rarely, also play some Slovak 😲 music, such as Jana Kirschner, which is pleasantly shocking).

Plus, they are likewise narrow-minded, having banned all rap, hiphop or electronic dance music (likely also other genres) from Radio Paradise. Mozart and Vivaldi can be heard on Radio Paradise, but hiphop and dance music are banished? 🤦 I’m anything but a hiphop fan, and I never dance (in public), but for those genres, the same is true as for every other genre: there are both good and bad artists creating in them. (The crushing majority are bad, naturally – as in every genre and mode of art outside of music as well.)

Are The Beatles or Ludwig van Beethoven really any better than the Black Eyed Peas or Calvin Harris? I don’t think so!

And, never in my life did I expect I would one day appreciate Slovak (!) hiphop, yet here we go: I find the cursing and irreverent “Petržalka rapper” Kali (as an example) truly outstanding.

Similarly, among others, Maduar (see their 1994 smash hit above the English section) must be (quite apart from the admirable civic activities of the brotherly duo over the last few virus-infested years) commended for what they’ve accomplished in the genre of electronic dance music in Slovakia since the 1990s. Today, the same can be said of the superb band Puding pani Elvisovej (PPE); check out their brand-new release from earlier this week:

Yet every single AI-driven music software wishes to imprison me inside a very narrow box, playing only very specific music for me, from a very specific genre, from a very specific time period, and from just a couple of countries (mostly US/UK and Slovakia, and that’s it – as if no other countries on this planet existed). 🤬 Yes, even the My supermix playlist in YouTube Music, whose aim is to avoid just that, has been a woeful failure in this regard.

Teraz najčítanejšie

Alexander Avenarius

Prekladateľ, korektor, tlmočník, učiteľ jazykov, správca serverov. Milovník elektronickej literatúry a mobilných prístrojov (čiže digitálny knihomoľ), študent filozofie a filmov, polyglot, grafoman, hobby-recenzent. Tvorca alternatívneho rozloženia slovenskej klávesnice. Môj alternatívny blog je na adrese extempore.top. Svoje knižné, filmové a iné recenzie posielam – vzhľadom na prehlbujúcu sa nefunkčnosť portálov IMDb a Amazon – aj do blogu AveKritik.com.