Denník N

Porušuje Ukrajina použitím kazetovej munície medzinárodné právo?

Ukrajina začala v boji proti Rusku používať kazetovú muníciu, ktorá je chápaná ako kontroverzná zbraň a mnohými krajinami je jej použitie zakázané.

Používanie tejto zbrane sa riadi medzinárodným právom, konkrétne Dohovorom o kazetovej munícii (CCM). Ten zakazuje jej používanie, výrobu, prepravu, jej skladovanie, vyžaduje sa aj vyčistenie kontaminovaných oblastí, poskytnutie pomoci obetiam a zničenie ich zásob. Ak nejaká krajina ratifikovala CCM, je právne viazaná jej ustanoveniami. Rusko, Ukrajina a ani Spojené štáty americké signatármi tohto dohovoru nie sú. Preto si môžu ľudia myslieť, že použitie tejto zbrane je tým pádom pre troch vyššie spomenutých, legálne. Je tomu naozaj tak? Môže Ruská federácia kazetovú muníciu na Ukrajine použiť, keďže ani jeden z nich nie je signatárom CCM?

Použitie kazetovej munície Ruskou federáciou na Ukrajine
Ruská federácia použila kazetovú muníciu na Ukrajine niekoľko desiatok krát. Nielenže samotným útokom na Ukrajinu bol porušený článok 2 odsek 4 Charty Organizácie spojených národov (OSN) a ďalšie články s tým súvisiace, ale použitie kazetovej munície spôsobilo aj neakceptovateľné škody. V tomto prípade ide o stovky civilných obetí a poškodenie civilných objektov, vrátane školy a nemocnice. Tento fakt potvrdili OSN, ako aj organizácia Human Rights Watch (HRW). Keďže sa jedná o straty na životoch civilistov a o civilné ciele, jedná sa tak o porušenie medzinárodného humanitárneho práva (MHP).

Ženevský dohovor
Konkrétne ide o Štvrtý Ženevský dohovor z roku 1949, ktorý takisto zakazuje násilné činy, zastrašovanie, terorizmus, zdôrazňuje povinnosť rozlišovať medzi civilným obyvateľstvom a vojenskými jednotkami, ako aj medzi civilnými objektmi a vojenskými cieľmi. Mimochodom aj tieto všetky prvky boli Ruskom porušené. Ale poďme späť k použitiu kazetovj munície. Napriek tomu, že Rusko nie je signatárom CCM, použitím kazetovej munície porušilo medzinárodné právo, pretože:

1. muníciou spôsobili zbytočné a rozsiahle utrpenie, ktoré je zakázané (Článok 9, Ženevský dohovor o ochrane civilných osôb v čase vojny z roku 1949 )
2. sa jedná o útoky proti civilným cieľom, ktoré sú zakázané (Článok 51 odsek 2, Dodatkový protokol I k Ženevským dohovorom z roku 1949)

Pokiaľ by ruská armáda použila kazetovú muníciu na ruskom území v rámci obrany, dalo by sa tvrdiť, že k porušeniu medzinárodného práva nedošlo. Poďme sa pozrieť čo v tomto prípade platí pre Ukrajinu.

Môže byť kazetová munícia použitá Ukrajinou?
Ukrajina na svojom území nepodlieha zákazu o kazetovej munícii, pretože takisto nie je signatárom CCM. To znamená, že so zreteľom na článok 51 Charty OSN, ktorý povoľuje použitie vojenskej sily proti nepriateľovi v prípade sebaobrany, je vo všeobecnosti použitie kazetovej munície Ukrajinou v rámci noriem medzinárodného práva povolený. Tu dodám, že akékoľvek straty na civilných životoch by v tomto prípade mohli znamenať porušenie Článku 9 Ženevských dohovorov. Avšak zdôrazňujem slovo mohli. Podľa HRW, aj Ukrajina použitím kazetovej munície spôsobila straty na civilnom obyvateľstve. Znamená to, že Ukrajina tak porušila Ženevské dohovory, rovnako ako Rusko?

Porušila Ukrajina medzinárodné právo?
Prvým faktom je, že Ukrajina sa bráni na vlastnom území v súlade s článkom 51 Charty OSN, kde treba brať na zreteľ, že Charta OSN je najdôležitejšou časťou medzinárodného práva. Druhým faktom je, že Ukrajina nie je signatárom CCM, čo následne potvrdzuje, že kazetovú muníciu na svojom území použiť môže. Tretím faktom však zostáva, že Ženevské dohovory sú právne záväzné a pokiaľ dôjde k civilným obetiam, hovoríme o ich porušení. Pri tomto bode sa zdá, že Ukrajina porušila medzinárodné právo, keďže použitím kazetovej munície k civilnlým obetiam, podľa HRW došlo. Avšak Článok 51 Charty OSN sa riadi troma zásadami. Jednou z nich je zásada proporcionality a tá povoluje použitie sily do miery, ktorá je úmerná hrozbe, ktorú predstavuje útok agresora. V tomto prípade treba ďalej pracovať s faktom, ktorý je zároveň nespochybniteľný. Tým faktom je, že Rusko používa kazetovú muníciu od samého začiatku invázie. To podľa článku 51 a zásady proporcionality znamená, že Ukrajina má právo na odpoveď do rovnakej miery a teda kazetovú muníciu v rámci sebaobrany použiť môže.

Záver
Straty na životoch civilistov, ktoré boli spôsobené týmto druhom zbrane, je samozrejme veľká tragédia, čo vôbec nespochybňujem. Avšak je logické, že úmernosť obrany Ukrajiny voči ruskému útoku je nevyhnutná. Ďalej treba pripomenúť, že nebyť ruského útoku na Ukrajinu, k žiadnym obetiam by nikdy nedošlo. Na základe všetkých spomenutých bodov vyplýva záver, že Ukrajina použitím kazetovej munície v rámci odrazenia ruského útoku v žiadnom prípade neporušuje medzinárodné právo, pretože toto počínanie je v súlade s článkom 51 Charty OSN a zodpovednosť za civilné obete patrí agresorovi, Ruskej federácii.

Odkaz
Rusko predstavuje pre Slovensko ohrozenie mieru, chudobu, či tvrdú diktatúru a existuje veľa politikov, ktorí sú priklonení k Putinovi. Patria medzi nich Robert Fico a strana Republika, ktorí nás ťahajú práve k Rusku, čím ohrozujú budúcnosť nás všetkých. Poďme spraviť všetko pre to, aby sme spolu s vami a so všetkými, ktorí nám pomôžu, zastavili najväčšie ohrozenie našej krajiny. Vo voľbách krúžkujte správne.

Matej Galo – Kandidát na poslanca č. 115

Medzinárodné právo

SASKA – 12

Teraz najčítanejšie

Matej Galo

Matej Galo študoval medzinárodné právo vo Veľkej Británii. V strane Sloboda a Solidarita je členom odborných tímov pre zahraničné veci a obranu. Podporuje pevné ukotvenie Slovenska v EÚ a NATO. Hĺbkovo sa venuje medzinárodnému právu porušovanému na Ukrajine a pracuje na zlepšení postavenia Slovenska v medzinárodnom spoločenstve.