Denník N

Čo robia učitelia pre štát? Aký je reálny úväzok učiteľa?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„My vieme niečo urobiť pre učiteľov, ale očakávam, že aj oni niečo urobia pre štát,“ povedal premiér SR Robert Fico (22. januára 2016).
Toto tvrdenie by si zaslúžilo dôslednú analýzu a interpretáciu aspoň na úrovni bakalárskej práce na nejakej katedre politológie, možno i na katedre sociológie či psychológie.

Nechcem však hlbšie analyzovať myšlienkové pochody pána premiéra, ale pozrime sa ako pristupuje Vláda SR k učiteľom a aké nálady vytvára okolo ich požiadaviek. Neschopnosť (za posledných 10 rokov vládol Smer-SD 8 rokov tejto krajine) vlády Roberta Fica urobiť zo vzdelávania prioritu štátu a dlhodobé neriešenie problémov školstva vytvára ideálne prostredie na zdokonaľovanie Slovenska ako montážnej dielne. Zároveň všetky vyjadrenia vlády k štrajku dotvárajú a formujú verejnú mienku obyvateľstva k požiadavkám učiteľov. Viaceré prieskumy zaraďujú školstvo ako problém krajiny niekde až za nezamestnanosťou, korupciou, zdravotníctvom, oligarchmi, no v posledných mesiacoch sú jedným z top problémom Slovenska jednoznačne aj utečenci (viac o utečencoch ako spoločenskej téme tu i tu).

Čo teda ešte navyše majú učitelia podľa premiéra urobiť pre štát?

Hádam takmer každému je jasné, že naše školstvo nie je v ideálnej kondícii. Prečo však táto problematika nerezonuje aj vo verejnosti? Nechcem preceňovať vyjadrenia vládnych politikov, no ich tvrdenia taktiež formujú verejnú mienku. Ako napríklad, keď sa minister Draxler vyjadrí o učiteľoch, že ich priemerná mzda sa pohybuje nad tisíc eur. Učiteľ si zarába cez tisícku, o druhej poobede mu padla a ešte má celé leto prázdniny. Učiteľov stavia do pozície nepriateľa vlády (rozumej štátu) a ľudí, pretože mnohí zarábajú ešte menej.

Zdroj: https://www.facebook.com/zaujimavosti.info/photos/a.113084082161416.17726.108262632643561/748781648591653/?type=3
Zdroj: https://www.facebook.com/zaujimavosti.info/photos/a.113084082161416.17726.108262632643561/748781648591653/?type=3

Dovolenka

Pri výpočte obsahu pracovného času učiteľa začnem najviac spomínaným mýtom v spoločnosti – veľké množstvo prázdnin.
Povolanie učiteľa patrí k jedným z najstresujúcejších vôbec. Len málo povolaní dosiahne také množstvo interakcií (učiteľ – žiak; učiteľ – kolegovia; učiteľ – vedenie; učiteľ – rodičia; učiteľ – verejnosť). V niektorých krajinách učitelia po niekoľkých rokoch praxe majú dokonca nárok na rok plateného voľna.

Učiteľ má nárok podľa § 103 ods. 1 až 3 Zákonníka práce na osem týždňov dovolenky. Čerpanie dovolenky upravuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancov. Spravidla je pre učiteľa takmer nemožné, aby dostal dovolenku v priebehu školského roka. Dovolenka je primárne určená na vopred jasné termíny, ktoré sú dané prázdninami žiakov (jesenné, vianočné či jarné). Zvyšok dovolenky si môže dočerpať cez letné prázdniny, ktorá mu už aj tak nevystačí na celé obdobie. Aj počas letných prázdnin má učiteľ čo robiť v budove školy. Najmä prvé týždne začiatkom júla, resp. posledné augustové týždne pre začiatkom školského roka. Osobne som pred rokmi strávil v škole aj čas na prelome júla a augusta, keď som s dvoma ďalšími rodičmi maľoval triedu pre žiakov. Škola na vymaľovanie nemala a vyzbierané financie rodičov zostávali len na farbu a materiál.

Mimochodom, takto nastavené čerpanie dovolenky prináša učiteľom aj finančné nevýhody pre učiteľov. Keď iní pracujúci môžu využiť lacnejšie cestovanie na začiatku či na konci sezóny, učiteľ „schytá“ vždy „top“ sezóny a teda najdrahšiu dovolenku.

autor: V. Dolinay
Ilustračná foto. autor: V. Dolinay

Učitelia majú „len“ 23 hodinový úväzok

Tabuľkový 23 hodinový pracovný úväzok učiteľa na základnej škole  hovorí o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti. Teda hodiny, ktoré učiteľ odučí priamo v interakcii so žiakmi na vyučovacej hodine. Každý učiteľ pri 100% úväzku má pracovnú zmluvu so štandardnými 37,5 hodinami/týždeň.

Čo je náplňou učiteľa zvyšných 14,5 hodiny pracovného času každý týždeň?

:: prípravy na vyučovanie

Ak chceme od učiteľa aj kvalitu vyučovacieho procesu, musíme mu poskytnúť priestor na prípravu. Často príprava niektorých hodín môže zabrať viac než samotná vyučovacia hodina. Dokonca aj ten istý tematický celok v dvoch triedach toho istého ročníka je často nutné inak odučiť. Zloženie tried je iné, preto je nutné postupovať inak. Teda, ak by sme pripočítali k vyučovacím hodinám aj samotnú prípravu, už by sme sa dostali nad limit štandardného pracovného úväzku, ktorý je podpísaný v pracovnej zmluve.

:: opravy testov, písomiek, projektov, diktátov a slohových prác

Nočná mora najmä pre slovenčinárov, zvlášť pokiaľ ide o slohové práce. Predstavte si každá práca má (plus-mínus) jeden a pol strany. Každú je nutné prečítať, opraviť chyby. Nemám namysli len gramatické chyby, ale i štylizáciu, lexiku i syntax. Zároveň vyhodnotiť obsah práce i udeliť hodnotenie študentovi, ktoré má byť spätnou väzbou.

Pre lepšiu ilustráciu časovej náročnosti procesu vyhodnocovania slohových si zoberieme modelový príklad učiteľa slovenského jazyka, ktorý učí v rámci svojho úväzku dve triedy (v drvivej väčšine prípadov v školách učí výrazne viac tried). V každej z nich má cca. 25 žiakov. Každý žiak je povinný napísať 2 – 4 slohové práce za rok (záleží od ročníka a od toho či ide o základnú či strednú školu). Pre náš výpočet použijeme priemer troch prác ročne. Teda jeho pracovnou povinnosťou je opraviť 50 x 3 slohových prác za rok. Predpokladajme, že s každou prácou strávi priemerne 15 minút. Spolu pri opravách slohových prác strávi 2.250 minút, čo vychádza presne 37,5 hodiny. Celý jeden týždňový úväzok (bez vyučovacích hodín a iných pracovných povinností) zo školského roka strávi opravou písomných slohových prác. Pripomínam, že to je príklad učiteľa, ktorý učí iba dve triedy. Popri slohových prácach opravuje diktáty (počet diktátov 3 – 5 ročne), rôzne testy, písomné práce, kontrolné práce, projekty žiakov či domáce úlohy žiakov. Samozrejme, podobné náročné to majú aj učitelia iných predmetov. Slovenčinárov sme si v tomto prípade zobrali ako modelový príklad.

:: príprava testov, písomiek, projektov, diktátov a slohových prác

Do výpočtu pracovného času učiteľa by sme mali mať na zreteli aj prípravu testov, písomiek, diktátov či slohových prác. Každý test či písomnú prácu je nutné vymyslieť, príp. aj vytlačiť. Na niektorých školách si musí učiteľ zájsť do obchodu a kúpiť kancelársky papier na tlač, či poprosiť rodinného príbuzného aby mu ich vytlačil v jeho práci, pretože na škole dlhodobo nie je k dispozícii toner v tlačiarni.

:: dozory

Áno, aj dozory, ktoré ani nevnímame ako povinnosť učiteľa, veď to skoro nijako nesúvisí s pedagogickým procesom učiteľa. Žiaľ, na našich školách sú učitelia stále ešte aj takýmito „dozorcami“. K bežnému úväzku učiteľa nesmieme zabudnúť pripočítať viaceré dozory na chodbách škôl, v šatni či v jedálni.

:: pedagogické porady

Pedagogické porady sa zvyčajne uskutočňujú na školách zvyčajne raz za štvrťrok, okrem týchto „veľkých“ je nutné myslieť aj na porady predmetových komisií či priebežné porady. Viaceré školy už majú učiteľské porady zavedené priebežne raz za týždeň, čo dáva učiteľom dostatočný prehľad o dianí na škole aj mimo svojho predmetu. A nie je úplne výnimkou, že niektoré školy zaviedli krátke 10-15 minútové porady každý deň.

:: doučovania

Mnoho rodičov žiakov považuje za úplnú samozrejmosť, že učiteľ si nájde čas aj na doučovania ich ratolestí. Keďže učiteľom na vzdelaní detí záleží, mnoho učiteľov zostane v škole a robí to s radosťou aj popri svojom bežnom úväzku, resp. dá možnosť doučovania a často aj pred vyučovacím procesom.

:: školenia

Dnes sa už takmer žiaden učiteľ nezaobíde bez školení v rámci svojej odbornosti. Dokonca aj tí, ktorí učia na školách desaťročia a chcú napríklad začať používať elektronickú tabuľu, zväčša idú na školenie, aby svoj predmet vyučovali pútavejšie.

:: ďalšie testovania

Sem-tam sa stane žiakom, že niektorí z nich prepadne, resp. iný žiak, ktorý je dlhodobo v zahraničí je povinnosťou takýchto žiakov urobiť buď reparát, alebo rozdielové testovanie. To sa spravidla deje v poobedných hodinách v priebehu školského roka, resp. koncom augusta pred začiatkom školského roka. Takmer samozrejmosťou je, že učiteľ poskytne takémuto žiakovi materiál z čoho bude skúška pozostávať, celú skúšku je nutné aj namodelovať. K tomu nie sú výnimkou aj doučovania. To si taktiež vyžaduje istú časovú jednotku, ktorú takmer ani nevnímame, že je súčasťou pracovného času učiteľa.

:: súťaže

Každý rodič, učiteľ, každá škola sa teší, ak má úspešných žiakov v nejakých súťažiach. Tých však je taktiež nutné pripraviť. Žiaci sa dostávajú na súťaže cez rôzne triedne, ročníkové či školské kolá, a takto ďalej postupujú na regionálne. Zväčša sa tak nedeje na vyučovacích hodinách, ale opätovne popri nich v popoludňajších časoch.

:: iná nepedagogická činnosť

Okrem samotnej priamej pedagogickej činnosti je na pleciach učiteľov ešte aj dnes množstvo byrokracie. Od rôzneho vypĺňania a vyčiarkávania triednych kníh (Modrým alebo červeným perom. A posledných päť rokov sa voľné polia v triednej knihe vyčiarkávajú z horné okraja vpravo do ľavého spodného. Nie naopak!), výkazov, tvorenie osnov a neuveriteľného množstva iných podobných činností.

Učitelia (nielen triedni učitelia) sa pravidelne stretávajú s rodičmi na triednych aktívoch a pravidelne s nimi konzultujú nielen vzdelávacie výsledky žiakov.

:: výchovný proces

Vyučovací proces je nielen vzdelávací proces, ale výchovno-vzdelávací proces. Nie je úlohou učiteľa len vzdelávať, ale i vychovávať. V dnešnej dobe dokonca vnímam výchovnú zložka procesu ako dôležitejšiu, než vzdelávaciu. Ak by sme chceli iba vzdelávať, samozrejme vieme uvažovať o efektívnosti a mohli by sme túto úlohu ponechať „technike“, ale pre dieťa je veľmi dôležité prostredie kamenej budovy a učiteľ ako mentorom. To znamená enormné množstvo neformálnych rozhovorov so žiakmi, triednických hodín, výletov či iných teambuildingov so žiakmi. Zvlášť, keď žijeme v dobe, keď veľa rodičov netrávi toľko potrebného času so svojimi deťmi. Žiak väčšinu času strávi v škole a tá ho prirodzene formuje. Viac ako vyučovacia látka na hodine žiaka formujú prestávky a neformálne prostredie školy.

Dôležitosť tohto procesu krásne vykresľuje výrok rodiča, ktorý raz navštívil môjho niekdajšieho riaditeľa školy s otázkou: „Pán riaditeľ, povedzte mi, ako sa má moje dieťa?“

Tabuľka: Úväzok učiteľa (hodiny/týždeň).
Tabuľka: Úväzok učiteľa (hodiny/týždeň).


Koľko teda učiteľ odpracuje?

Pre ľahšiu predstavu reálneho času úväzku učiteľa uvádzam strohý výpočet hodín.

Odmerateľné hodiny pracovného času (v priebehu jedného týždňa učiteľa), ktoré musí absolvovať každý učiteľ pri 100% úväzku:

23 vyučovacích hodín
11,5 hodiny (Aj učiteľ, ktorý učí desiatky rokov, na dobrý výkon potrebuje adekvátnu prípravu. Pre odmerateľný výpočet som skresal ideálny čas prípravy [1 vyučovacia hodina = 1 hodina prípravy] som skresal na polovicu.)
1 hodina dozorov
1 hodina porady
1 hodina vypĺňanie dokumentov
= 37,5 hodiny/týždeň

Mnohé iné činnosti, ktoré nie sú uvedené vyššie, teda musí robiť mimo svoj „zaplatený“ pracovný čas, resp. v časoch množstva dovolenky, víkendov či sviatkov:

X hodín vo voľnom čase – opravy testov, písomiek, projektov, diktátov, slohových prác
X hodín vo voľnom čase – príprava testov, písomiek, projektov, diktátov, slohových prác
X hodín vo voľnom čase – iné testovania
X hodín vo voľnom čase – výchovný proces
X hodín vo voľnom čase – príprava a realizácia súťaží
X hodín vo voľnom čase – doučovania

V mnohých krajinách majú učitelia zavedený inštitút asistenta učiteľa na činnosti, ktoré priamo nesúvisia s výchovno-vzdelávacím procesom. Tento inšitút na Slovensku poznáme zatiaľ iba v podobe asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním. U nás musí učiteľ zvládať všetko sám. Mnohé z činností musí odvádzať buď vo svojom voľnom čase (áno, aj po 14tej hodine), cez víkendy, alebo v časoch dovolenky. Akého učiteľa si teda zaslúžia naše deti?

Ilustračná foto. autor: V. Dolinay
Ilustračná foto. autor: V. Dolinay

Teraz najčítanejšie

Vlado Dolinay

Učiteľ a petržalský miestny poslanec za klub Poctivej koalície (Zmena zdola DÚ, Nova, OĽaNO a nezávislí poslanci).