Denník N

Riaditeľ, ktorý sa pre istotu bojí. Alebo sa naozaj má koho?

Škrtnem si ako umelec ešte niekedy v PGU? Ale také zlé to hádam v žilinskej galérii nie je. Veď je nepolitická a nezávislá.

Dňa 10.12.2015 sa v Považskej galérii umenia v Žiline (PGU) konala spoločná vernisáž výstav Zovinec Bros. – Do kedy?Jan Kostaa – Rezistencia lovu a iné panorámy individualizmu, ktorá trvala do 17.1.2016. Vernisáži predchádzal výlep troch kusov billboardov na rôznych miestach v meste Žilina. Dizajn billboardov bol apropriovaním grafiky, v ktorej sa odohráva aktuálna predvolebná kampaň strany SMER-SD. Použitá bola podobná farebnosť, kompozícia, font a pôvodné vybrané heslo „Robíme pre ľudí“ bolo zmenené na „Robíme proti vám“. Nasledovali informácie o výstavách, vernisáži, ďalšie heslo „Chránime Slovensko“ a v spodnej časti boli umiestnené logá PGU, žilinského samosprávneho kraja (je zriaďovateľom PGU) a Ministerstva kultúry SR (jedna z výstav a niektoré diela boli podporené grantom MK SR). Návrh billboardu bol pred tlačou poskytnutý k nahliadnutiu samotnej galérii. Výtvarníci, ktorí si vo vlastnej réžii nechali návrh vyhotoviť grafickému dizajnérovi zo spriateleného žilinskeho grafického štúdia, komunikovali s galériou cez kontaktnú osobu, aktuálnu kurátorku Elišku Mazalanovú.

Privlastnením si vizuálu kampane politickej strany SMER-SD autori zamýšľali vstúpiť do pouličnej vizuálnej komunikácie, zahltenej predvolebnými heslami. Zámerom bolo vniesť určitý osobný prejav nespokojnosti s aktuálnym politickým stavom v krajine, čo je nepochybne jednou z primárnych úloh súčasného umenia, nabádať na kritické myslenie, byť zrkadlom doby, v ktorej žijeme. Alebo vŕtať, rýpať, nenechať veci verejné samovoľne sa plaziť našimi životmi. Kontrolovať zdola, nabádať na kontrolovanie, snažiť sa pomenúvať udalosti pravými menami.

Dňa 23.12.2015 bol na podnet riaditeľa PGU Milana Mazúra jeden z billboardov na Košickej ulici pri OD Tesco odstránený. Bol prelepený čistým, bielym výlepovým papierom. Autori sa túto skutočnosť dozvedeli náhodne až 4.1.2016. Informovali sa v reklamnej agentúre, ktorá výlep a následnú retuš zabezpečovala a tá im vysvetlila, že pán Mazúr zrušil časť objednávky z pozície jej objednávateľa, nakoľko faktúra za výlep bola vystavená na fakturačné údaje PGU, ktorá tak čerpala peniaze zo získaného grantu MK SR. Urobil tak v tichosti bez upovedomenia výtvarníkov či kurátorky. Ako dôvod pán Mazúr uviedol, že kontroverzný billboard bol umiestnený veľmi blízko kriticky dotknutého „originálu“, na ktorom bol zhodou okolností portrét predsedu žilinského samosprávneho kraja pána Blanára, čiže takáto konfrontácia je neprípustná. Túto obhajobu uviedol ako reklamnej agentúre, tak aj v neskoršom telefonickom rozhovore s jedným z dotknutých výtvarníkov. Pán Mazúr taktiež vyjadril pohoršenie nad skutočnosťou, že takto kontroverzná reklama pre výstavu obsahuje logá inštitúcií PGU, ŽSK a MK SR. Tiež sa pohoršil nad faktom, že nemal možnosť konzultovať finálny návrh pred tlačou, ktorý by dozaista von nepustil. Následná snaha výtvarníkov vysvetliť si jednotlivé fakty a kultivovane komunikovať s pánom Mazúrom bola zmarená jeho neochotou počúvať, prípadne zdvíhať telefón. Umelci si vypočuli niekoľko strohých telefonických namosúrených monológov, v ktorých okrem iného zaznelo: „ … kurátorka Mazalanová nie je reprezentatívnou osobou galérie, tou som ja. Ja mám o všetkom vedieť.“

Z pozbieraných faktov sme sa my, autori dotknutých výstav, rozhodli zverejniť a medializovať túto regionálnu aférku/frašku, nakoľko sa domnievame, že podobné prešľapy kompetentných osôb by nemali ostať nepovšimnuté a je veľmi potrebné o nich diskutovať v širších okruhoch. Pred zverejnením nášho stanoviska, ktoré sme zverejnili v elektronickej podobe na rôznych internetových kanáloch, sme ho poskytli k nahliadnutiu aj Považskej galérii umenia v Žiline, aby malo jej vedenie možnosť sa k téme tiež vyjadriť. Pripojili sme ultimátum 3 dni, v priebehu ktorých sa rétorika riaditeľa a ochota telefonovať zlepšila a do dialógu vošli nové zaujímavosti. Pán Mazúr čiastočne poopravil svoje dôvody na „úpravu“ a nie zrušenie billboardu. Údajne požiadal reklamnú agentúru „iba“ o prelepenie lôg a „niekde“ nastalo nedorozumenie, čo je v absolútnom rozpore z predchádzajúcimi výpoveďami oboch strán. Ďalej spomenul svoj pohnutý zdravotný stav, ktorý mal tiež svoje miesto v tejto kauze, hlavne v ostrej a výbušnej komunikácii s autormi, domáhajúcimi sa vysvetlenia. Tiež pripomenul obdobie pol roka, ktoré mu chýba do nástupu do dôchodku a fakt, že si takúto formu medializácie pred dôchodkom nezaslúži, nakoľko sa v minulosti venoval aj politickým témam, z ktorých vypichol bližšie nešpecifikované anti-slotovské aktivity. Na koniec ultimáta riaditeľ PGU predsa len svoje stanovisko sformuloval a poslal. Pripájam ho na konci tohto článku.

Táto malá lokálna kauza predostiera otázky ohľadom opodstatnenosti obáv pána riaditeľa Mazúra. Naozaj je na mieste obávať sa niečoho konkrétneho zo strany zriaďovateľa PGU, žilinského samosprávneho kraja? Aké sú tie riziká, ktoré riaditeľ PGU nie je ochotný podstúpiť a radšej v tichosti, bez upovedomenia autorov či kurátorky výstav „čistí“ mediálny priestor okolo pána Blanára?

Vo svojom stanovisku PGU píše, že galéria sa snaží byť nezávislá a apolitická. Bolo toto konanie naozaj také? A čo zostávajúce dva identické billboardy? Nakoľko nie sú v blízkosti „originálu“ tak nevadia? Aká je toto selekcia? Nuž a ak galériou delegovaná kurátorka komunikujúca s výtvarníkmi nie je reprezentatívna osoba, čo je to teda za funkciu, byť kurátorom? A v neposlednom rade, … škrtnem si ako umelec ešte niekedy v PGU? Ale také zlé to hádam v žilinskej galérii nie je. Veď je nepolitická a nezávislá.

 

Nesignovaná reakcia PGU na stanovisko autorov Zovinec Bros. a Jan Kostaa

Považská galéria umenia v Žiline vo svojom výstavnom programe pre rok 2015 zaradila na záver roka dvojicu výstav Zovinec Bros DO KEDY? a Jana Kostuu Rezistencia lovu a iné panorámy individualizmu. Táto výstava bola propagovaná i prostredníctvom trojice billboardov v meste Žilina, ktoré boli realizované z iniciatívy autorov. Na billboardoch je výstava propagovaná zvolením stratégie priamej parafrázy konkrétnej politickej strany, čím sa priamo a adresne zapája do politickej kampane, či predvolebných politických súbojov.

Považská galéria umenia v Žiline sa neustále usiluje byť nezávislou a apolitickou inštitúciou a svojimi aktivitami sa odmieta akýmkoľvek spôsobom zapájať do predvolebného boja. Umiestnenie jedného z bilbordov v blízkosti konkrétnej politickej strany, tomuto faktu však nasvedčovalo, a tým akoby vťahovalo samotnú Považskú galériu umenia do politického boja. Naviac jeho definitívna vizualizácia nebola dostatočne odkonzultovaná s usporiadateľom. Nedostatočnou komunikáciou s kurátorkou galérie, naviac v časovej tiesni ku koncu roka, bola finálna verzia billboardu distribuovaná bez konečného odobrenia.

Považská galéria umenia v Žiline sa nestotožňuje s akoukoľvek „korekciou“ či cenzúrou umeleckého vyjadrenia, ako by to mohlo byť interpretované, preto jednotlivé billboardy nedalo vedenie PGU odstrániť. Na jednom nevhodne umiestnenom billboarde dalo odstrániť – prelepiť iba svoje logo a logá ostatných dotknutých inštitúcií. Len nedopatrením bol tento billboard prelepený celý. Ostatné billboardy zostali nainštalované v pôvodnom stave. Toto opatrenie nijakým spôsobom nenarušilo koncepciu propagácie a vedenie galérie sa domnieva, že medializácia tejto „kauzy“ spôsobom ako ho prezentujú autori nie je na mieste.


martinus.sk

Teraz najčítanejšie

Jan Kostolansky

Jan Kostaa (1983), vl. menom Jan Kostolansky je výtvarník, absolvent banskobystrickej Akadémie umení, ateliér doc. Mira Nicza. Venuje sa médiám: kresba, objekt, fotografia, video, text. Kostaa je výtvarník kritický, opiera sa o sociálne štruktúry svojho okolia a konfrontuje sa s nimi. Tiež sa zaujíma o inštitucionálnu kritiku a pojmy príbuzné umeniu. Praktizuje vytrvalostné športy, hlavne beh a cyklistiku. Veľa cestuje, rád sa presúva, spoznáva, nomádí. https://kostaablog.wordpress.com/