Denník N

Dajme ľuďom nástroje manažovať svoje zdravie (návod)

Doktorov je málo a bude ešte menej – je preto kľúčové odbremeniť zdravotný systém a podporiť pri tom spotrebiteľov a ich schopnosť manažovať svoje zdravie. V inštitúte prichádzame s tromi radami, ako takúto reformu prístupu k starostlivosti o zdravie naštartovať.

Slovenské zdravotníctvo je v kríze. Pandémia koronavírusu na jednej strane naplno odhalila nízku úroveň odolnosti zdravotného systému, avšak, na strane druhej podčiarkla nevyhnutnú potrebu starostlivosti o vlastné zdravie.

V Inštitúte moderného spotrebiteľa sme presvedčení, že kľúčovým prvkom reformy prístupu k zdravotnej starostlivosti je práve pacient, pacientka, občan, občianka, spotrebiteľ, spotrebiteľka. V prvom rade sa podľa nás z pasívnych prijímateľov informácií a pokynov musia stať uvedomelí spolurozhodovatelia schopní zobrať zodpovednosť za svoju budúcnosť do vlastných rúk. Tento prístup totiž generuje nemalé pozitívne efekty – vrátane zlepšenia zdravotnej gramotnosti, podpory aktívneho životného štýlu ale i podpory samostatnosti a individuálnej zodpovednosti k vlastnému zdraviu.

Ruka v ruke so zdravotnou gramotnosťou je nevyhnutné zdôrazniť význam a úlohu posilňovania zodpovednosti spotrebiteľov za zdravie. Ideálnym nástrojom je koncept self-care, teda zapájanie ľudí do aktivít posilňujúcich ich zdravotné kapacity (či už fyzické alebo aj mentálne) a posilňovanie zodpovednosti vo vzťahu k vlastnému zdraviu. V spojení s preventívnym prístupom k zdraviu to vytvára predpoklad k zdravšiemu a kvalitnejšie prežitému životu nás všetkých.

V inštitúte prichádzame s tromi radami, ktorých by sa strany pri príprave programov mali držať, aby podporili vytvorenie efektívneho a odolného zdravotného systému zameraného na potreby pacientov a ich prístup k vlastnému zdraviu:

1. Zlepšenie zdravotnej gramotnosti

Zdravotná gramotnosť znamená zdravé rozhodnutia a jej zvýšenie je prvým krokom k modernému a dlhodobo udržateľnému systému starostlivosti o zdravie. Podľa Inštitútu moderného spotrebiteľa je preto nevyhnutné:

 • Dizajnovať verejné politiky s akcentom na posilnenie piliera verejného zdravia a prevencie.
 • Vytvárať aktivity podporujúce zdravý životný štýl a zodpovednosť ľudí za svoje vlastné zdravie.
 • Implementovať vzdelávacie nástroje (vrátane školských či osvetových kampaní) podporujúce budovanie zdravotnej gramotnosti a prehlbovanie povedomia o hodnote vlastného zdravia ako aj prínosoch manažmentu vlastného zdravia.
 • Zlepšiť informovanosť spotrebiteľov o preventívnych prístupoch k zdraviu (s cieľom zvýšenia participácie a odolnosti voči dezinformáciám).
 • Podporiť formami digitálnej transformácie zjednodušenie prístupu k spotrebiteľským informáciám, ktoré zefektívnia rozhodovanie spotrebiteľa (napr. zjednodušenie príbalových letákov).

2. Rola starostlivosti o zdravie v zdravotníctve

Liečba ochorení je drahšia i zdĺhavejšia ako ich prevencia. Dáta aj príklady z okolitých krajín potvrdzujú, že uplatňovanie účinných prístupov v oblasti prevencie pomáha zachovávať vitalitu a pestovať zdravý život. Slovensko však dlhodobo vedie v nelichotivých štatistikách pokiaľ ide miery liečiteľnej úmrtnosti EÚ. Podľa Inštitútu moderného spotrebiteľa je preto nevyhnutné:

 • Ustanoviť prevenciu a starostlivosť o zdravie ako celospoločenskú prioritu.
 • Implementovať politiky podpory zdravia akcentujúc význam posilňovania zodpovednosti za vlastné zdravie.
 • Vyvinúť úsilie, aby sa koncept osobnej starostlivosti stal integrálnou súčasťou zdravotného systému (vrátane cesty pacienta systémom).
 • Vyvinúť komplexné plány a stratégie na budovanie udržateľného a zodpovedného konceptu osobnej starostlivosti (self-care) s cieľom vytvárania pozitívnych spoločenských, ekonomických a individuálnych efektov.
 • Podporovať vytváranie finančných mechanizmov, ktoré motivujú všetkých účastníkov zdravotného systému spoluvytvárať a podieľať sa na efektívnejšom, prístupnejšom a odolnejšom zdravotnom systéme.
 • Implementovať politiky podpory zdravia akcentujúc význam posilňovania zodpovednosti za vlastné zdravie a rozširovať povedomie o jeho dôležitosti.
 • Zároveň je podľa nás nevyhnutné posilniť kompetencie vybraných zdravotníckych pracovníkov (vrátane farmaceutov) a vytvárať platformy, ktoré umožnia lepšiu spoluprácu medzi rôznymi účastníkmi zdravotného systému. 

3. Zlepšenie prístupu k starostlivosti o zdravie

Zdravotný systém poskytuje bezpečnú, účinnú a kvalitnú zdravotnej starostlivosti. Prístup k nej na Slovensku dokonca zaručuje Ústava. Je však potrebné si priznať, že náš zdravotný systém dlhodobo čelí rôznym výzvam (alebo lepšie povedané krízam).

Z hľadiska liekovej politiky je zrejmé, že konkurencia na trhu s liekmi výrazne znižuje ceny a liečba sa tiež stáva dostupnejšou. Self-care koncept aj v oblasti liekovej politiky disponuje značným potenciálom. Otvorenie trhu voľnopredajných liekov aj mimo lekární by zaiste zvýšilo konkurenčný trhový tlak, čím by sa jednak zlepšila dostupnosť pre spotrebiteľov a znížil by sa aj objem výdavkov na lieky. O relevancii uvedených argumentov svedčia pritom aj príklady z ostatných krajín EÚ, kde pravidlá predaja uvedeného sortimentu dobre fungujú. Až 59% európskych štátov za určitých podmienok povoľuje predaj vybraných liekov aj mimo lekární.

Podľa Inštitútu moderného spotrebiteľa je ďalej nevyhnutné:

 • Vytvárať priaznivé prostredie pre spotrebiteľov v rámci prístupu ku konceptu self-care a zvyšovať ich ochotu / záujem o vlastné zdravie.
 • Kooperatívnym spôsobom poukazovať na zdravotné, ekonomické aj spoločenské prínosy starostlivosti o vlastné zdravie a zvyšovať informovať spotrebiteľov o tomto koncepte a jeho nástrojoch.
 • Zdôrazňovať benefity starostlivosti o vlastné zdravie v kontexte vyššej efektivity a finančnej udržateľnosti systému (vrátane možnosti odľahčenia primárnej sféry či dosiahnutia úspor v liekovej politike zlepšením dostupnosti voľnopredajných liekov).

Celý návod je k dispozícii na https://modernyspotrebitel.sk/wp-content/uploads/Navod-pre-politicke-strany-zdravie.pdf.

Táto publikácia nadväzuje na prechádzajúce dve edície návodov pre politické strany – prvá sa venovala všeobecným radám k tvorbe programov, ktoré podporujú práva spotrebiteľov a druhá zas pro-spotrebiteľskej daňovej reforme.

Teraz najčítanejšie

Inštitút moderného spotrebiteľa

Inštitút moderného spotrebiteľa je nezávislá mimovládna organizácia, ktorá od roku 2018 zastupuje a presadzuje záujmy spotrebiteľov žijúcich v modernej dobe, poskytuje vzdelávanie v spotrebiteľskej problematike a podieľa sa na tvorbe politík, ktoré pomáhajú zlepšiť spotrebiteľské prostredie. Inštitút má za cieľ dosiahnuť, aby sa ekonomika Slovenska dostala na skutočne európsku úroveň – tento pokrok však musí byť trvalo udržateľný a klásť osobitný dôraz na záujmy spotrebiteľov.

Tento blog je platený.