Denník N

Pracovným migrantom z Ukrajiny sa na trhu práce darí lepšie ako odídencom

Ruská agresia na Ukrajine spôsobila bezprecedentný prílev Ukrajincov utekajúcich pred vojnou na Slovensko. Počas prvého roka od začiatku vojny požiadalo na Slovensku o štatút dočasného útočiska 110 114 občanov Ukrajiny. Štatút je v súčasnosti platný do 4. marca 2024 a umožňuje odídencom (t. j. osobám so štatútom dočasného útočiska na území Slovenskej republiky) prístup k ubytovaniu, zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu, sociálnej pomoci, ako aj prístup na trh práce bez pracovného povolenia.

Napriek tomu, že odídenci majú nárok na základnú finančnú a hmotnú pomoc, ostáva ich integrácia na trhu práce, a z nej plynúci príjem, základným predpokladom pre nezávislý a dôstojný život. Z pohľadu verejnej politiky je preto kľúčové vedieť, ako integrácia odídencov na slovenskom trhu práce prebieha. Darí sa im hľadať prácu? Zodpovedá táto práca ich dosiahnutému vzdelaniu? Darí sa im posúvať na lepšie pozície? Stúpa ich príjem v čase?

Pri odpovedi na tieto otázky sme odídencov z Ukrajiny na Slovensku porovnali s pracovnými migrantmi z Ukrajiny. Výhodou tohto porovnania je, že obe skupiny pochádzajú z rovnakej krajiny, a preto medzi nimi neexistujú kultúrne rozdiely, rozdiely v jazykovej blízkosti k slovenčine, ani rozdiely v geografickej blízkosti k Slovensku.

Medzi porovnávanými skupinami však existujú rozdiely v motivácii príchodu na Slovensko. Pracovní migranti prichádzajú po zvážení osobných zručností a situácie na slovenskom trhu práce a uzatvárajú pracovný pomer na základe pracovného povolenia, ktoré sa viaže na konkrétne pracovné miesto. Naopak, osoby, ktorým bol udelený štatút dočasného útočiska, automaticky získavajú právo pracovať na Slovensku bez pracovného povolenia. S výnimkou štátnozamestnaneckých miest sa teda môžu zamestnať na akejkoľvek pozícii. Keďže však na Slovensko prichádzajú z humanitárnych dôvodov a bez predošlej prípravy na migráciu, dá sa predpokladať, že ich pracovná integrácia bude menej úspešná.

Vo februári 2023 dosiahla zamestnanosť odídencov 34 %

Počas roka od začiatku ruskej invázie na Ukrajine sa na Slovensku zamestnalo 25 078 odídencov, čo predstavovalo 67,9 % všetkých pracujúcich Ukrajincov. Keďže odídencom sa darilo zamestnávať v čase, keď takmer kontinuálne klesala miera nezamestnanosti, vieme povedať, že nesúťažili o prácu s domácim obyvateľstvom, ale pomáhali obsadzovať pracovné miesta, ktoré sa dlhodobo nedarí obsadiť pre nízky záujem zo strany Slovákov.

Už v prvom mesiaci vojny si na Slovensku našlo prácu 11 % odídencov v produktívnom veku 18 až 64 rokov. Odhadujeme, že o rok neskôr, vo februári 2023, dosiahla zamestnanosť odídencov 34 %. Pre porovnanie, v Česku dosiahla zamestnanosť odídencov k 7. aprílu 2023 zhruba 36 %. V niektorých krajinách, ako napríklad v Estónsku, Holandsku, Litve alebo v Spojenom kráľovstve, však zamestnanosť odídencov presiahla už 40 %. Zamestnanosť odídencov na Slovensku má preto ešte potenciál rásť.

Väčšina pracujúcich odídencov si na Slovensku našla prácu prvýkrát

Vzhľadom na geografickú blízkosť je medzi Slovenskom a Ukrajinou rozšírená dočasná a okružná migrácia. Inak povedané, mnohí Ukrajinci sa rozhodnú na Slovensku pracovať dočasne a potom sa vrátia späť domov, alebo na Slovensko chodievajú pracovať opakovane. Z pracovných migrantov, ktorí na Slovensku začali pracovať počas roka pred začiatkom ruskej agresie na Ukrajine, tu už niekedy pracovalo až 60,9 %. Naopak, z odídencov, ktorí tu začali pracovať počas roka po začiatku vojny, tu predtým pracovalo len 3,1 %.

V ďalšej analýze sme preto obe skupiny obmedzili na tých, ktorí na Slovensku ešte nepracovali, a teda majú rovnakú štartovaciu pozíciu: pravdepodobne neovládajú slovenský jazyk a zamestnávatelia nevedia dobre posúdiť ich kvalifikáciu alebo predošlé pracovné skúsenosti. Vo výslednom porovnaní tak ostalo 4 373 nových pracujúcich pracovných migrantov a 24 295 odídencov.

V najvyššie dosiahnutom vzdelaní neboli medzi migrantmi a odídencami významné rozdiely

Rozdiely v najvyššie dosiahnutom vzdelaní medzi pracovnými migrantmi a odídencami boli zanedbateľné. Až 94,3 % pracovných migrantov a 92,5 % odídencov dosiahlo minimálne stredoškolské vzdelanie, pričom v skupine odídencov bol mierne vyšší podiel osôb so základným vzdelaním na úkor osôb so stredoškolským.

Rozdiely v rodovom zložení však boli významné. Takmer tri štvrtiny pracovných miest obsadených pracovnými migrantmi bolo obsadených mužmi. Naopak, takmer 79 % pracovných pozícií obsadených na základe štatútu dočasného útočiska obsadili ženy, ktorých integráciu na trhu práce môže sťažovať neschopnosť skĺbiť prácu so starostlivosťou o rodinu.

Odídenci bývali v prvom povolaní prevzdelanejší ako pracovní migranti

Napriek malým rozdielom v dosiahnutom vzdelaní boli pracovní migranti pri umiestňovaní na slovenskom trhu práce úspešnejší. Zatiaľ čo v prípade pracovných migrantov bolo prevzdelaným pracovníkom obsadených 29,7 % prvých pracovných miest na Slovensku, v prípade odídencov to bolo až 46,2 % ich prvých pracovných miest.

Veľká časť prevzdelaných sa koncentrovala v povolaniach vyžadujúcich najnižšiu úroveň zručností, ale pracovným migrantom sa aj tu darilo lepšie. Ako pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (ISCO 9) pracovalo 14,3 % pracovných migrantov, hoci základné a nižšie vzdelanie malo len 5,7 % z nich. Na rovnakých pozíciách vyžadujúcich najnižšiu kvalifikáciu však pracovalo až 37,6 % odídencov, hoci základné alebo nižšie vzdelanie malo len 7,5 % z nich.

Problematické je najmä uplatňovanie vysokoškolsky vzdelaných na nízkokvalifikovaných pracovných pozíciách. Až 7,8 % vysokoškolsky vzdelaných odídencov sa prvýkrát zamestnalo na pozícii vyžadujúcej len základne vzdelanie (ISCO 9); ďalších 5,9 % sa zamestnalo ako operatéri a montéri strojov a zariadení (ISCO 8). Ukrajinci teda pomáhajú zmierňovať nedostatok pracovnej sily, dochádza však pritom k mrhaniu ľudským kapitálom.

Odídenci nezarábali v porovnateľných zamestnaniach výrazne menej ako pracovní migranti

Reálne mzdy (v cenách za február 2023) zamestnaných odídencov dosiahli v priemere 1 057 eur mesačne. Pre porovnanie, pracovní migranti v zamestnaneckom pomere zarábali rok pred inváziou 1 079 eur mesačne, t. j. len o 2,1 % viac ako odídenci rok po ruskej invázii. Do úvahy sme však nebrali príjmy pracujúcich na rôzne typy dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré zvyčajne predstavujú neistú prácu s nižšou odmenou. Odhadované rozdiely v odmeňovaní sú preto výrazne nižšie ako rozdiely prevzdelanosti, do ktorých boli zahrnutí všetci odídenci, vrátane tých pracujúcich na rôzne typy dohôd.

Odídenci v priebehu roka odpracovali viac dní

Pracovní migranti na Slovensku v priebehu roka odpracovali v priemere 130,3 dní, odídenci až 164,6 dní. Nižší počet odpracovaných dní v prípade pracovných migrantov pravdepodobne súvisí s častejšou sezónnou prácou. Maximálne 3 mesiace v priebehu roka odpracovalo až 40,5 % migrantov, ale len 32,2 % odídencov. Toto naznačuje, že Ukrajinci sú ochotní na Slovensku pracovať viac, ako im dovoľuje súčasná legislatíva upravujúca zamestnávanie cudzincov z krajín mimo EÚ.

Odídenci a pracovní migranti z Ukrajiny by tak mohli pomôcť zmierniť nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na Slovensku. Z dlhodobého hľadiska je najväčšou výzvou starnutie populácie, keďže podľa prognóz Eurostatu bude Slovensko treťou najrýchlejšie starnúcou krajinou Európskej únie. Okrem starnutia populácie však Slovensko čelí aj výzve v podobe úniku mozgov. V súčasnosti študuje v zahraničí takmer pätina slovenských vysokoškolákov, pričom odchádzajú tí najšikovnejší a späť sa vracia len zhruba polovica z nich. Verejné politiky zamerané na integráciu odídencov z Ukrajiny na slovenskom trhu práce preto majú potenciál podporiť obsadzovanie pracovných miest, ktoré sa pre nízky záujem zo strany Slovákov dlhodobo nedarí obsadzovať.

Viac sa môžete dočítať v analýze [link] Inštitútu sociálnej politiky.

Marcela Veselková a Branislav Hábel

Teraz najčítanejšie

Inštitút sociálnej politiky

Sme Inštitút sociálnej politiky, hlavný analytický a poradný útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Venujeme sa analýzam sociálnych politík, politík zamestnanosti a trhu práce, aby sme vláde aj všetkým z vás prinášali spoľahlivé odporúčania, ktoré vedú k tvorbe kvalitných verejných politík.

Sledujte nás na našom webe a na Facebooku!