Denník N

Program PS je pre slovenský rozpočet zničujúci

Tohtoročný deficit vo výške 6,4 % patrí k historicky najvyšším a suma 7,8 miliárd € je určite historicky najvyššia. Práve preto zodpovedné strany dobre zvážia každý jeden výdavok štátneho rozpočtu.

Žiaľ, toto nie je prípad Progresívneho Slovenska. Síce sa v jednom zo 663 bodov programu hlásia ku konsolidácii:

„V prvom roku pripravíme rozpočet verejnej správy s opatreniami na štyri roky, berúc do úvahy potrebu fiškálnej konsolidácie v súlade s výdavkovými limitmi a pri zohľadnení vývoja ekonomiky.“

 

Avšak zároveň takmer v polovici bodov (300 zo 663)  míňajú ako keby nebolo zajtrajšku. Toto veru nie je tá budúcnosť, ktorú by zodpovedná krajina chcela.

Vybral som 30 opatrení a našich ekonómov (Jurzyca, Oravec, Viskupič, Cmorej, Bonko, Barto) som požiadal o kvantifikáciu. Výsledok je takýto: 8 miliárd €, teda viac ako je dnešný deficit. Inými slovami, ak PS berie svoj program vážne a voliči im dajú mandát na jeho realizáciu, deficit verejných financií sa v budúcom roku zdvojnásobi.

 

Nasleduje zoznam kvantifikovaných položiek (každá položka je v miliónoch €), potom ostatných, ktoré zvýšia výdavky štátu:

 

           Opatrenie                deficit
Každá fyzická osoba bude mať automaticky pridelené IČO a podnikateľský účet, z ktorého bude môcť jednoducho a legálne vystavovať elektronické faktúry cez jednoduchú aplikáciu v mobilnom telefóne.
Ak ročný obrat nepresiahne 10 000 €, nebude nutné k podnikaniu zriaďovať živnosť ani žiadnu inú formu podnikania, ani viesť akékoľvek účtovníctvo.
Štát si z tohto účtu a celkového ročného obratu automaticky zrazí 3 % zrážku – a to je všetko. Žiadne ďalšie dane ani odvody, žiadne povinnosti čokoľvek dokladovať alebo viesť účtovníctvo.
56 mil. €
Prinesieme na Slovensko podnikateľské a manažérske vzdelávanie z renomovaných inštitúcií v zahraničí. Spravíme ho také dostupné pre slovenských podnikateľov a podnikateľky – finančne aj geograficky –, aby za ním nemuseli lietať na univerzity do zahraničia. Ak chceme, aby dokázali firmy rásť, investovať, zamestnávať a inovovať tu na Slovensku, môžeme to akcelerovať aj sprístupnením najlepšieho manažérskeho know-how podnikajúcim ľuďom. Získa na tom celá spoločnosť. 15 mil. €
Zavedieme platené stáže pre študentov a študentky vysokých škôl. Dohoda o študentskej stáži ako nová forma dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zabezpečí adekvátnu odmenu študentom a študentkám vysokých škôl, vykonávajúcim popri štúdiu stáž ako prípravu na výkon budúceho povolania. Štát bude používať tento model stáží povinne. 81 mil. €
Znížime daňovo-odvodové zaťaženie práce znížením sadzby dane z príjmu právnických aj fyzických osôb a/alebo zvýšením nezdaniteľnej časti základu dane. 472 mil. €
Znížime odvody zamestnaným osobám aj zamestnávateľom zavedením odvodovej odpočítateľnej položky na sociálne odvody a rozšírením odvodovej odpočítateľnej položky na zdravotné odvody. 1 450 mil. €
Zvýšime odmeňovanie učiteliek a učiteľov i iných osôb zamestnaných v školstve a zjednodušíme vstup do pedagogického povolania. Učiteľské povolanie musí byť atraktívnou kariérnou cestou. Finančné ohodnotenie by malo byť v rovnakom pomere k platom vysokoškolsky vzdelaných ľudí v iných povolaniach, ako je to v zahraničí. 217 mil. €
Prehodnotíme výšku prevádzkového financovania škôl a presadíme nárokovateľné financovanie podporných opatrení tak, aby jeho výška dokázala pokryť adresnú podporu všetkým žiakom a žiačkam podľa ich individuálnych potrieb. Pri vysokých školách budeme podporovať financovanie podporných opatrení podľa závažnosti znevýhodnenia bez ohľadu na formu zriaďujúceho subjektu. 380 mil. €
Zvýšime financovanie vysokých škôl tak, aby sa výdavky v pomere k HDP priblížili priemeru OECD. 308 mil. €
Postupne zvýšime investície do výskumu, vývoja a inovácií z verejných zdrojov tak, aby sme sa priblížili k priemeru EÚ. 423 mil. €
Zaviažeme štát ako zamestnávateľa, aby všetkým svojim zamestnancom a zamestnankyniam vyplácal dôstojnú mzdu. Výška dôstojnej mzdy je vypočítaná tak, aby typickej rodine umožnila dovoliť si kúpiť všetky základné potreby, zaplatiť dane a odvody a mať malú rezervu na núdzové situácie. 973 mil. €
Rozšírime nárok na dávku v nezamestnanosti na širší okruh poistených osôb a zabezpečíme motivačnejšie rozdelenie dávky v čase. Odstránime skokovitosť vo výške nároku v závislosti od doby poistenia tak, že nárok na dávku v nižšej sume zabezpečíme aj ľuďom, ktorí boli poistení menej ako dva roky z posledných štyroch. Zároveň zvýšime dávku na začiatku obdobia nezamestnanosti na úroveň predošlej čistej mzdy s postupným klesaním tak, aby motivácia hľadať si zamestnanie časom rástla. 28 mil. €
Vytvoríme investičný plán na najbližších 10 rokov na kompletnú obnovu a výstavbu všetkých univerzitných a fakultných nemocníc. Prioritou bude mať čo najskôr dokončené tri nové univerzitné nemocnice v Bratislave, Košiciach a Martine. 236 mil. €
Zavedieme nárok pre dlhodobú, doliečovaciu a paliatívnu starostlivosť a naviažeme ho na nárok pacienta/pacientky pri zdravotnej starostlivosti. Bude úlohou poisťovne previesť pacientku či pacienta celým procesom liečenia. Spolu s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny vytvoríme kombinovaný model financovania dlhodobej starostlivosti. 400 mil. €
Presadzujeme bezplatnú antikoncepciu a núdzovú tabletku hradenú z verejného zdravotného poistenia. Navrhujeme, aby boli všetky hormonálne antikoncepčné prípravky viazané na lekársky predpis a tiež aby boli vnútromaternicové teliesko a sterilizácie plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Okrem toho tiež navrhujeme preplácanie tzv. núdzovej tabletky, po ktorej Slovenky siahajú len v krajných a urgentných prípadoch. Zároveň chceme, aby boli nehormonálne formy antikoncepcie dostupné v lekárňach zadarmo pre osoby od 16 do 25 rokov. 88 mil. €
Rozbehneme program obnovy a výstavby kvalitných športovísk, najmä v školách. Zdrojom financií môže byť napríklad Fond na podporu športu, ktorý dodnes naakumuloval desiatky miliónov eur bez zjavného cieľa. 20 mil. €
Namiesto príspevku na starostlivosť o dieťa, ktorý sa na Slovensku takmer vôbec nečerpá, zavedieme nový príspevok na predprimárne vzdelávanie dieťaťa až do výšky 350 eur mesačne. Tento príspevok bude slúžiť na úhradu nákladov spojených s umiestnením dieťaťa do zariadenia predprimárneho vzdelávania až do výšky účelovo vynaložených finančných prostriedkov. Zároveň predĺžime nárok na tento príspevok pre všetky deti až do veku, kedy nastúpia na povinnú školskú dochádzku. Príspevok je určený na obdobie pokým štát nezabezpečí dostatočné kapacity a kvalitu starostlivosti o deti v rámci služieb poskytovaných štátom. 500 mil. €
Prehodnotíme úroveň životného minima. Úroveň životného minima nebola prehodnotená za posledných 25 rokov. Jeho sumy sú od roku 1998 iba pravidelne valorizované, čo však negarantuje, že aj naďalej spĺňajú svoju funkciu určiť spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze. Úpravu životného minima urobíme na základe spoločenskej a odbornej diskusie o základných životných potrebách domácností a dôkladnej analýze ich nákladov. 500 mil. €
Upravíme valorizáciu životného minima tak, aby v strednodobom horizonte držalo krok s rastom príjmov. Aktuálne je životné minimum valorizované podľa minimálnej hodnoty rastu spomedzi rastu cien a rastu príjmov. To spôsobuje, že v čase sa rozširuje medzera medzi životným minimom a priemernou životnou úrovňou v spoločnosti. Z dlhodobého hľadiska je takýto spôsob valorizácie neudržateľný a ohrozuje sociálny zmier. Valorizačný mechanizmus upravíme tak, aby životné minimum rástlo rovnakým tempom ako stredný príjem a v prípade vysokej inflácie by bol rast dočasne naviazaný na infláciu. Zároveň budeme presadzovať častejšiu valorizáciu robenú na základe najaktuálnejších dát. 50 mil. €
Presadíme samostatný príspevok na úhradu nákladov na bývanie. Príspevok na bývanie bude vyňatý zo systému pomoci v hmotnej núdzi tak, aby mohol byť poskytovaný širšiemu okruhu nízkopríjmových domácností. Cieľom je znížiť energetickú chudobu, zlepšiť finančnú dostupnosť bývania a vytvoriť adresný a rozpočtovo zodpovedný nástroj na boj proti energetickým krízam. Príspevok bude kompenzovať náklady na bývanie, ktoré presiahnu 30 % príjmu domácnosti. Nákladový strop zabezpečí, že príspevok nebude vyplácaný domácnostiam s nadpriemernými príjmami. 350 mil. €
Znížime výskyt bezdomovectva vďaka prístupu „housing first – bývanie ako prvé“. Tento prístup má dlhoročné pozitívne výsledky v zahraničí a vynikajúce výsledky v pilotných domácich projektoch. Celoštátna systémová podpora ukončovania bezdomovectva bude postavená na inovácii národného projektu, do ktorého štát alokuje dostatočný objem zdrojov a nastaví podmienky ich čerpania tak, aby sme ročne dokázali ukončiť bezdomovectvo aspoň v tisícke prípadov. 50 mil. €
Zavedieme pružnejší odchod do dôchodku a flexibilnejšie poberanie čiastočného dôchodku. Upravíme podmienky predčasného dôchodku po 40 rokoch tak, aby boli férové voči ostatným osobám v dôchodkovom veku a motivovali pracovať ľudí, ktorí o to prejavia záujem, aj po dosiahnutí dôchodkového veku. Zavedieme možnosť postupného flexibilného presunu z trhu práce na dôchodok, napr. vo forme poberania čiastočného dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku, ale aj isté obdobie po dovŕšení. 200 mil. €
Opravíme deformácie v systéme invalidných dôchodkov. Zrušíme nespravodlivé skoky v dĺžke odpracovaného obdobia potrebného na získanie nároku na invalidný dôchodok v závislosti od veku. Zvýšime motiváciu osôb poberajúcich invalidný dôchodok pracovať. V súčasnom systéme nastávajú prípady, že zaplatené odvody na starobné poistenie počas poberania invalidného dôchodku nezvyšujú úroveň starobného dôchodku. 200 mil. €
Prehodnotíme systém pozostalostných dôchodkov, ktorý dnes v istých prípadoch neplní ciele sociálneho poistenia a rozšírime jeho dostupnosť. Ide napr. o situáciu, keď vdovský dôchodok klesá s dňom prechodu na starobný dôchodok o polovicu a dochádza tak k dvojitému poklesu príjmu. Pozostalostné dôchodky budú dostupné aj pre ľudí, ktorí dnes z dôvodu nemožnosti uzavrieť manželstvo nemajú na pozostalostný dôchodok nárok. 20 mil. €
Zavedieme nárok na vdovský dôchodok aj pre bezdetné vdovy.  50 mil. €
Zvýšime príspevky do II. piliera. Kvôli zavedeniu rodičovského dôchodku bola znížená úroveň príspevkov do druhého piliera. Zvýšenie príspevkov značne zvýši dôchodky budúcich osôb v dôchodkovom veku. 270 mil €
Zavedieme bezplatné menštruačné potreby do škôl, na univerzity a pre najohrozenejšie kategórie osôb. 10 mil. €
Zvýšime počet dostupných nájomných bytov vďaka realizácii nového národného projektu zameraného na vznik mestských nájomných agentúr. Projekt zafinancuje vznik a pilotnú prevádzku mestských nájomných agentúr na úrovni krajských miest, ktoré sa zamerajú na dlhodobý prenájom bytov v súkromnom vlastníctve za zvýhodnených podmienok. Dané byty sa tak nepriamo stanú súčasťou bytových fondov miest a budú bez ďalšieho zisku poskytnuté na podnájom vybraným zraniteľným skupinám obyvateľstva. 40 mil. €
Vyriešime dlhodobo neriešenú bytovú otázku nájomníkov v reštituovaných bytoch čakajúcich na náhradné byty od miest a obcí. Zvýšime dotáciu na výstavbu náhradných bytov tak, aby ju mestá a obce mohli realizovať v kombinácii s úverom zo ŠFRB. Nájomníkom čakajúcim na náhradné byty viac ako desaťročie umožníme požiadať o vyplatenie jednorazovej finančnej kompenzácie namiesto pridelenia náhradného bytu vo výške štátnej dotácie na obstaranie náhradného bytu. 200 mil. €
Zdostupníme štátnu pôžičku na bývanie s nekomerčným úrokom vďaka ešte nižšiemu úroku a zvýšeniu maximálne načerpanej sumy podľa cenových máp nehnuteľností, s možnosťou čerpať pôžičku aj pre združené skupiny fyzických osôb alebo stavebných spoločenstiev s cieľom podpory komunitného bývania. Reforma taktiež umožní čerpať pôžičku jednotlivým osobám alebo všetkým párom bez podmienky uzavretia manželstva a so splnením podmienky horného a dolného príjmu, ktorý bude nanovo stanovený aj pre jednotlivca. Zvýšime aj doterajšiu maximálnu vekovú hranicu pre získanie takejto pôžičky. Novou možnosťou bude získanie skupinovej pôžičky pre viaceré žiadajúce fyzické osoby v združenej žiadosti, alebo pre stavebné spoločenstvá, čo umožní rozvoj tzv. komunitného bývania. 85 mil. €
Zreformujeme a navýšime investície do železníc. Zabezpečíme, aby ŽSR pripravovali investičné projekty rýchlejšie a kvalitnejšie v optimálnom rozsahu bez zbytočných častí, ktoré odčerpávajú potrebné zdroje. Prioritou budú investície do rekonštrukcie tratí, automatizácia riadenia dopravy a nákup techniky na údržbu tratí vo vlastnej réžii. Harmonogram železničných investícií bude garantovať zdroje pre ŽSR a bude slúžiť na odpočtovanie ich plnenia. 400 mil. €

Celkový deficit verejných financií: 8, 07 miliárd eur (!)

Nasleduje ďalších 270 rôznych bodov programu, ktoré zvýšia výdavky štátu. Buď je to nový úrad, alebo len viac úradníkov, viac excelentných učiteľov, dorovnanie výdavkov na priemer EÚ, (vyššia) podpora niekoho, zavedenie nejakého nového programu či stáže, návrat niekoho na Slovensko, vyslanie niekoho von, posilnenie kapacít v niečom, alebo len klasické rozdávačky:

 

# Bod z programu PS
1 Výraznejšie podporíme programy a inštitúcie, ktoré sa zameriavajú na vzdelávanie v oblasti podnikania a manažérskych zručností na stredných a vysokých školách na celom Slovensku.
2 Vybudujeme infraštruktúru pre skutočné sieťovanie vedy, biznisu a kapitálu. Po vzore najúspešnejších inovačných ekosystémov na svete vybudujeme pri najväčších technických univerzitách na Slovensku inkubátory, ktoré sa stanú skutočným priestorom pre sieťovanie vedy, biznisu a kapitálu.
3 Zavedieme vládou financované podnikateľské štipendium pre vysokoškolských študentov a študentky v graduálnom a post-graduálnom štúdiu. Podporíme ich podnikavosť, aplikovaný výskum a zakladanie technologických start-upov.
4 Zvýšime absorbčnú schopnosť slovenských podnikov pri realizácii investícií do digitalizácie a posilníme aplikovaný výskum v oblasti digitálnych technológií.
5 Podporíme transfer najnovších technológií do slovenského hospodárstva a vo všetkých formách podpory zohľadníme, ako výsledok projektu napomôže digitálnej transformácii a diverzifikácii slovenskej ekonomiky.
6 Zreálnime a zaktualizujeme možnosti odpisovania hmotného a nehmotného majetku vrátane rozšírenia použitia zrýchleného odpisovania tak, aby sme motivovali inovovať a tým zvyšovali produktivitu práce aj environmentálnu udržateľnosť v záujme zachovania konkurencieschopnosti slovenských firiem.
7 Oslobodíme fyzické osoby od platby dane z kapitálového príjmu za podmienky držania firemných akcií alebo obchodného podielu v slovenských spoločnostiach neobchodovaných na burze viac ako 1 rok. Podporíme tým vyššiu angažovanosť stakeholdingu v domácich spoločnostiach. Tento princíp bude platiť rovnako pre zamestnanecké akcie – tzv. ESOP-y.
8 Rozšírime možnosti superodpočtu nákladov na výskum a vývoj na preukázateľne vynaložené služby ako napríklad prototypovanie, certifikácie či vzdelávanie a taktiež na náklady spojené s podporou inteligentného priemyslu (AI, ML) so snahou zvyšovania pridanej hodnoty zachytením svetových trendov.
9 Rozšírime možnosti prenosu daňovej straty do budúcnosti (tzv. loss carry forward) v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami predĺžením maximálnej lehoty prenosu a zvýšením maximálneho ročného odpočtu (v pomere k základu dane).
10 Umožníme vzájomné započítanie ziskov a strát z podnikania v rámci spoločností v skupine (skupinové zdaňovanie) tak, ako tento koncept realizujú okolité krajiny Európskej únie.
11 Efektívnou digitalizáciou a zjednodušovaním služieb štátu zreformujeme úrady tak, aby im občania a občianky ani podnikatelia a podnikateľky už nemuseli robiť poštovú službu. Namiesto štátu, ktorý len stanovuje pravidlá a vyžaduje ich plnenie cez množstvo byrokratických úkonov, chceme úrady, ktoré budú aj vďaka digitálnym službám ľuďom uľahčovať život a proaktívne im pomáhať a pri kontakte s ktorými sa občan/občianka cíti ako klient/klientka, nie ako „stránka“.
12 Zmodernizujeme technologické aj regulačné riešenia, ktoré umožnia alebo zjednodušia:
-elekronické podpisovanie dokumentov,
-elektronické zasadnutia valných zhromaždení,
-overovanie dokumentov,
-elektronické doručovanie medzi firmami navzájom,
-elektronické doručovanie medzi zamestnanou osobou a zamestnávateľom.
13 Zriadime expresný online súd, ktorý bude schopný rozhodovať jednoduchšie spory do výšky 10 000 eur v maximálnej lehote 60 dní. Tento online súd bude súčasťou platformy „Spravodlivosť online“, v rámci ktorej bude k dispozícii automatické generovanie podaní na Expresný online súd, ako aj alternatívne spôsoby riešenia sporov a automatizované právne poradenstvo.
14 Upravíme definíciu závislej práce a hybridné pracovné vzťahy v Zákonníku práce. Rigidná dualita medzi závislou prácou s vysokou mierou ochrany a živnosťou bez ochrany nedokáže dostatočne reagovať na nové formy práce a brzdí príležitosti, ktoré prinášajú. Rozvoj technológií umožňuje prácu na diaľku a decentralizované pracovné vzťahy, čo znižuje relevanciu pracoviska, pracovného času a vzťahu podriadenosti a nadriadenosti pri definovaní závislej práce. Vytvoríme preto status „závislého dodávateľa“ medzi závislou prácou a živnosťou s vyššou mierou ochrany.
15 Posilníme kapacity a kompetencie inštitúciám, ktoré pomôžu takéto hodnotenia (nielen) pre poslancov a poslankyne pripravovať, aby sa mohlo hodnotiť načas a dobre.
16 Podporíme podnikavosť a inovatívnosť väčšou stabilitou systému, ale aj nižším daňovo-odvodovým zaťažením práce pre firmy aj ľudí aj ďalšími opatreniami pre jednoduchšie podnikanie a podporu kreatívnych aktivít všetkých zložiek spoločnosti (ľudia, firmy, štát).
17 Zabezpečíme vzdelávanie učiteľov a kvalitné podklady v oblasti finančného vzdelania. Zaradeniu základného finančného vzdelania do povinných študijných osnov musí predbiehať kvalitné vzdelanie učiteľov tak, aby žiakom mohli odovzdať kvalitné informácie. Na pedagogických fakultách preto zriadime predmet finančnej gramotnosti. V krátkodobom horizonte vytvoríme dodatkové vzdelanie vo forme školení. Pre školy zabezpečíme učebnice s kvalitnými sylabami.
18 Navýšime finančnú podporu iniciatív v oblasti finančnej gramotnosti, ktoré môžu krátkodobo suplovať chýbajúce celoplošné vzdelávanie. Iniciatívy a aktivity zo strany súkromného a verejného sektora sa dnes venujú práci s pedagógmi aj žiakmi a prispievajú tak k postupnému zvyšovaniu úrovne finančného vzdelania.
19 Povýšime prípravu a profesijný rozvoj učiteľov a učiteliek na jednu z priorít štátu. Posilníme pozíciu cvičného učiteľa/učiteľky a zabezpečíme väčšiu účasť excelentných učiteľov a učiteliek z praxe v učiteľskej príprave na vysokých školách.
20 Zabezpečíme dostupné a kvalitné vzdelávanie v predškolskom veku tak, aby sa zmiernili rozdiely v školskej pripravenosti. Deti so znevýhodnením je potrebné podchytiť od narodenia, preto rozšírime dostupnosť preukázateľne fungujúcich služieb včasnej intervencie a programov ranej starostlivosti s osobitným dôrazom na vylúčené komunity (napr. Omama). Zjednotíme jasle a materské školy pod rezort školstva aj so zmenou ich financovania. Podporíme zvýšenie kapacít umožnením vstupu nových druhov poskytovania (firemné škôlky, lesné kluby, „domáce pestúnky“ atď.) do siete, a to aj prostredníctvom zmysluplnej revízie hygienických a bezpečnostných noriem. Tým vytvoríme podmienky pre zavedenie právneho nároku na miesto od dvoch rokov.
21 Vytvoríme nástroje na podporu škôl a zriaďujúcich subjektov pri odstraňovaní a predchádzaní segregácii rómskych detí a žiakov/žiačok.
22 Zamedzíme nadmernému vyčleňovaniu detí so špeciálnymi potrebami do špeciálneho školstva. Upravíme vzdelávaciu dráhu pre deti s diagnostikovaným ľahkým mentálnym znevýhodnením tak, aby sa uľahčilo ich vzdelávanie v bežnom prúde a aby na konci základnej školy dosiahli nižšie stredné vzdelanie, ktoré im otvorí ďalšie možnosti vzdelávania.
23 Podporíme špeciálne školstvo tak, aby sa zameralo na poskytovanie podpory žiakom a žiačkam s vážnejšími zdravotnými znevýhodneniami a aby sa tak stalo dôležitým partnerom bežných škôl pri poskytovaní podpory žiakom a žiačkam, čím sa posilní obojsmerná priestupnosť medzi bežnými a špeciálnymi školami. 
24 Dokončíme naštartovanú kurikulárnu reformu s dôrazom na jej úspešnú implementáciu v základných školách. Nové kurikulum bude popri rozvíjaní vedomostného základu postavené na rozvoji spôsobilostí s akcentom na schopnosti učenia sa, riešenia problémov a kritického myslenia, tvorivosti, spolupráce a etického a zodpovedného konania.
25 Podporíme využívanie digitálnych technológií vo vyučovaní a budovanie digitálnych zručností.
26 Podporíme zavedenie a rozvoj konceptu aktívnej školy prostredníctvom podpory športu a pohybu na školách nad rámec hodín telesnej a športovej výchovy. Zvýšime dostupnosť verejných školských športových areálov a multifunkčných ihrísk pre širokú verejnosť.
27 Podporíme modernizáciu vybavenia škôl s osobitným dôrazom na rešpektovanie princípov univerzálneho navrhovania a dizajnu bezbariérovosti pri výstavbe a rekonštrukcii škôl a školských zariadení z verejných zdrojov.
28 Podporíme kvalitu a rozsah konzultačnej a poradenskej služby Štátnej školskej inšpekcie a prepojenie s aktivitami priamo riadených organizácií rezortu. 
29 Zvýšime kvalitu vysokoškolského vzdelávania pre všetkých študentov, aby boli lepšie pripravení na život cez stimulovanie interdisciplinárneho vzdelávania, vertikálnej mobility medzi VŠ a zároveň cez financovanie kvalitného vzdelávania.
30 Vytvoríme podmienky pre uplatniteľnosť modelu nárokovateľných podporných opatrení podobne ako na nižších stupňoch vzdelávania. Školám umožní flexibilne reagovať na trvalé a dočasné (napr. adaptačný proces, kariérové poradenstvo a pod.) individuálne vzdelávacie potreby všetkých študentov a študentiek, vrátane tých so znevýhodnením a nadaním.
31 Podporíme verejné výskumno-vývojové organizácie, ako aj firmy pri účasti v Horizonte Európa. Subjektom pomôžeme s prípravou projektov a automaticky zabezpečíme spolufinancovanie tam, kde je to podmienka grantu. Vysoko hodnoteným projektom, ktoré nezískali financovanie (Seal of Excellence, Reaching threshold) zabezpečíme automatické financovanie zo štátnych zdrojov. Vytvoríme nástroje na prilákanie skúsených výskumníkov a výskumníčok a akademických zamestnancov/zamestnankýň zo zahraničia. Podporíme vznik a rozvoj doktorandských a post-doktorandských škôl. Nadviažeme na plánované grantové schémy z Plánu obnovy a odolnosti, ktoré umožnia domácim a zahraničným výskumníkom a výskumníčkam financovať kvalitný tím a výdavky na výskum. Pre účely väčšieho prepojenia výskumu na prax zavedieme profesijné doktoráty.
32 Podporíme budovanie Centier aplikovaného výskumu, ktoré pomôžu efektívnejšej spolupráci biznisu s akademickým prostredím podľa vzoru v ostatných európskych krajinách, napr. Nemecko (Fraunhofer), Fínsko (VTT), Dánsko (DTI) a pod.
33 Podporíme systematickú spoluprácu s našimi občanmi v zahraničí, aby sa zvýšilo ich angažovanie na Slovensku, prípadne ich šanca na návrat.
34 Zavedieme programy rozvoja digitálnych zručností zamerané najmä na starších ľudí, ľudí s nízkou kvalifikáciou, ale aj na osoby v relevantných povolaniach ako napríklad verejná správa. Zadefinujeme digitálne zručnosti ako kľúčový komponent vzdelávania dospelých.
35 Zavedieme platené stáže pre študentov a študentky vysokých škôl. Dohoda o študentskej stáži ako nová forma dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zabezpečí adekvátnu odmenu študentom a študentkám vysokých škôl, vykonávajúcim popri štúdiu stáž ako prípravu na výkon budúceho povolania. Pre štát bude uzatváranie dohôd o študentskej stáži povinnosťou, v súkromnom sektore to bude povinnosť iba v prípadoch, keď stáž presahuje dva mesiace.
36 Zavedieme komplexnú a včasnú individualizovanú pomoc najviac znevýhodneným uchádzačom a uchádzačkám o zamestnanie prostredníctvom komunitných služieb. 
37 Podporíme možnosti zamestnávania dlhodobo nezamestnaných formou inkluzívneho trhu pri verejnom obstarávaní. Zámerom je zaviesť administratívne nenáročný spôsob ako obstarávatelia môžu zaviazať dodávajúci subjekt, aby do projektu zapojil aj dlhodobo nezamestnaných resp. znevýhodnených uchádzačov a uchádzačky o zamestnanie.
38 Zavedieme systém pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Pôjde o kombináciu poradenských služieb a výcviku zručností potrebných na návrat alebo vstup na otvorený trh práce.
39 Zavedieme absolventské zamestnávanie pre absolventov a absolventky stredných a základných škôl. V porovnaní s absolventskou praxou pôjde o schému, ktorá bude obmedzená na ťažšie zamestnateľných mladých ľudí bez vysokej školy s cieľom poskytnúť pracovné skúsenosti v prvom zamestnaní. Zamestnaním absolventa/absolventky na dobu neurčitú bude štát zamestnávajúcemu subjektu preplácať 40 – 60 % mzdových nákladov počas prvých 6 mesiacov.
40 Umožníme a budeme finančne motivovať a podporovať zamestnancov a zamestnankyne v čase skrátenej práce, aby sa zúčastňovali vzdelávania a rekvalifikácie. Súčasný systém podpory v čase skrátenej práce (Kurzarbeit) neumožňuje vzdelávanie zamestnaných osôb počas obdobia podpory, čo je v rozpore s medzinárodnou dobrou praxou.
41 Zavedieme schémy podpory pre návrat študentov/študentiek a pracovníkov/pracovníčok zo zahraničia. Doplníme poskytované študentské pôžičky a štipendiá  pre štúdium v zahraničí o také, ktorých čerpanie bude naviazané na návrat na Slovensko.
42 V úlohe zabezpečiť dostatok všeobecných lekárov a lekárok nezlyhal iba regulátor, ale aj zdravotné poisťovne, ktoré majú v rukách množstvo motivačných nástrojov (hlavne pomocou platieb z poistného), no rozhodli sa ich nepoužiť v dostatočnej miere. Zavedieme preto nástroje, ktoré pomôžu predchádzať koncentrácii zdravotníkov a zdravotníčok len vo veľkých mestách a rozvinutých regiónoch. Napríklad určenie miesta otvorenia ambulancie už pri vstupe do atestácie, finančné motivácie (dotácie a zvýhodnené platby) pre zdravotníkov a zdravotníčky v menej rozvinutých okresoch, alebo priama regulácia ich počtov v každom regióne.
43 Vytvoríme krízový program pre návrat slovenských zdravotníkov a zdravotníčok, ktorých sú v zahraničí tisícky. Zároveň zjednodušíme vstup pre kvalifikovaný zdravotnícky personál zo zahraničia vrátane tretích krajín.
44 Rozšírime a zrevidujeme rezidenčný program a špecializačné štúdiá, aby sa z nich odstránili byrokratické bariéry a zaviedla sa jasná „cestovná mapa“ pohybu lekárov a lekárok, aby bolo jasné, kto má aké povinnosti.
45 Vytvoríme ďalšie motivačné granty na vznik nedostatkových ambulancií, na medzigeneračnú obmenu lekárov a lekárok, nákupy prístrojov, digitalizáciu a zamestnanie zdravotných sestier a bratov, prípadne ostatného potrebného personálu, a to prioritne v najviac nedostatkových regiónoch a špecializáciách.
46 Finančne podporíme tvorbu ambulancií a zamestnávanie ambulantných lekárov a lekárok pod hlavičkou nemocníc, čím vznikne motivácia čiastočne rotovať aj v nedostatkových regiónoch v spádovom území nemocnice.
47 Zavedieme princípy bezpapierového zdravotníctva a „jedenkrát a dosť“. Personál nebude opätovne pýtať od pacienta/pacientky informácie, ktoré už má zaznamenané v elektronickom zdravotníctve a už vôbec nie v papierovej forme. To sa týka výsledkov vyšetrení, odporúčacích lístkov alebo osobných údajov.
48 Založíme jednotnú inštitúciu pre podporu a zavádzanie inovácií. Na tento účel transformujeme Národný inštitút pre hodnotu a technológie. Po novom sa inštitút okrem kategorizácie bude venovať aj komplexnému hodnoteniu a zavádzaniu všetkých inovácií vrátane platobných mechanizmov, medicínskych postupov, prístrojov, digitálnych inovácií, štandardných postupov a mnohých ďalších.
49 Zavedieme jednotný informačný systém do všetkých nemocníc v pôsobnosti štátu. Množstvo činností, ktoré dnes zdravotníci a zdravotníčky vykonávajú v nemocniciach, sa môže eliminovať vďaka softvéru ktorý zaznamená rozdelenie služieb, objednávanie pacientov a pacientok, ich pohyb po oddeleniach a vyšetreniach, vydávanie liekov, zdieľanie dát medzi poskytovateľmi, vykazovanie pre poisťovne a ostatné činnosti, ktoré zdržujú zdravotnícky personál od starostlivosti o pacientov a pacientky.
50 V Bratislave budeme presadzovať výstavbu novej štátnej koncovej a komplexnej univerzitnej nemocnice, ktorá bude obsahovať všetky špecializované ústavy (onkologický, detský, srdcovo-cievny), nový kampus pre lekársku fakultu a stredné zdravotnícke školy. Zoptimalizujeme aj súčasnú zastaranú sieť kampusov v Bratislave.
51 Prioritne budeme podporovať paliatívnu starostlivosť v domovoch a komunitách, ale pre prípadnú potrebu rozšírime a humanizujeme aj kapacity paliatívnych oddelení a mobilných hospicov.
52 Určíme vzdelávacie kvóty a povinnosti pre nemocnice a zavedieme finančné motivácie pre školiace osoby a vzdelávacie inštitúcie na aktívnu výchovu novej generácie zdravotníkov a zdravotníčok. Každý študent/študentka bude mať prideleného konkrétneho školiteľa/školiteľku, ktorý bude aj finančne hodnotený podľa merateľných indikátorov – hlavne dodržiavanie harmonogramu a kvality vzdelávania.
53 Zastavíme bezcieľne navyšovanie počtu študentstva bez reálnych investícií do vzdelávacej infraštruktúry a pedagogického personálu, aby sme zamedzili ďalšiemu znižovaniu kvality vzdelávacieho procesu.
54 Budeme pravidelne investovať aj do vzdelávacej infraštruktúry. Či už to budú investície do moderných pomôcok (vrátane trenažérov a virtuálnej reality), alebo budovanie nových kampusov v rámci fakultných a univerzitných nemocníc, ktoré budeme budovať a obnovovať. Začneme tiež s podporou výstavby nových simulačných centier popri veľkých štátnych nemocniciach a fakultách.
55 V rámci štátnych nemocníc vytvoríme škôlky, ktoré odbremenia zamestnanectvo a zároveň budú budovať základy záujmu o zdravotnícke povolania.
56 Poistené osoby dostanú každoročne koncoročný výpis zdravotnej starostlivosti, aby mohli vidieť, akú zdravotnú starostlivosť a v akej finančnej výške v priebehu roka čerpali. Takto budú môcť mať lepší prehľad o využívaní svojich odvodov a budú môcť skontrolovať aj oprávnenosť vykázanej a uhradenej starostlivosti.
57 Zavedieme výchovu ku zdravému životnému štýlu už na základných a materských školách. Budeme tak propagovať fyzickú aktivitu už od útleho veku, naučíme deti rozoznávať zdravú stravu a pochopiť jej benefity a budeme ich viesť aj k starostlivosti o duševné zdravie. Budeme dohliadať na to, aby sa v školských jedálňach a bufetoch nachádzala iba zdravá strava.
58 Podporíme nárast počtov školských zdravotníckych pracovníkov, ktoré budú pomáhať v edukácii žiačok a žiakov a v základnej prevencii a zdravotnej starostlivosti napr. aj vo forme očkovania.
59 Vypracujeme akčný plán na odstránenie najväčších environmentálnych záťaží. Začneme tými, ktoré majú najväčší dopad na zdravie obyvateľstva. V najviac zasiahnutých oblastiach vytvoríme spolu s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva individuálne informačné kampane a zdravotné plány.
60 Posilníme úlohu a kapacity poradní zdravia, ktoré začnú intenzívnejšie propagovať zdravú životosprávu. Zintenzívnime taktiež prácu s najviac ohrozenými skupinami obyvateľstva, vrátane terénnej a komunitnej práce – ide napr. o marginalizované komunity, ľudí v seniorskom veku, nízkopríjmové osoby a iné. Poradne zdravia budú svoje aktivity koordinovať aj so školskými zdravotníckymi pracovníkmi, samosprávami, ale aj so všeobecnými lekármi a lekárkami.
61 Budeme aktívne bojovať proti dezinformáciám a klamstvám o zdraví. V rámci týchto aktivít vytvoríme aj jednotný portál o zdraví, kde sa budú koncentrovať všetky informácie o prevenčných aktivitách, dostupných programoch na odstraňovanie rizikových faktorov, ale aj o základných postupoch pri konkrétnych diagnózach. Okrem štandardných očkovaní budeme podporovať a propagovať aj tie očkovania ľudí v seniorskom veku a detí, ktoré sú dnes dobrovoľné, ale môžu zachrániť množstvo životov – napr. HPV alebo chrípka.
62 Osvetou, cielenou psychologickou prevenciou a aj liečbou sa sústredíme na odstraňovanie štandardných, ale aj novodobých závislostí, zahŕňajúcich alkohol, cigarety, drogy, hazard, sociálne siete, videohry a mnohé iné. Pri ohrozených skupinách zavedieme cielené terénne intervencie. Prehodnotíme predaj tvrdého alkoholu na miestach prístupných deťom a obmedzíme reklamu na alkohol podobne, ako je to pri cigaretách.
63 Budeme pokračovať v podpore komunitnej starostlivosti po vzore západných krajín, aby boli ľudia čo najmenej vytrhnutí zo svojho prirodzeného prostredia, ak už nájdu odvahu postaviť sa svojim problémom. Budeme pokračovať aj v humanizácii lôžkovej starostlivosti.
64 Podporíme programy ochrany duševného zdravia a pohody a komunitné modely sociálne inkluzívneho zaobchádzania a starostlivosti u zraniteľných skupín vrátane marginalizovaných komunít, s cieľom riešiť problémy ich duševného zdravia spôsobené chudobou, diskrimináciou či nevyhovujúcimi životnými podmienkami.
65 Rozšírime osvetu a vzdelávanie o duševnom zdraví s cieľom destigmatizácie duševných ťažkostí a zapojíme čo najviac profesionálov a profesionálok do skorého rozpoznania problémov (učitelia a učiteľky, školské psychologičky a psychológovia, sociálni pracovníci a pracovníčky, všeobecní lekári a lekárky a pod.).
66 Vytvoríme dostatočnú sieť psycho-sociálnych centier a denných stacionárov v spolupráci s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, aby sa k potrebnej pomoci dostali aj tie najzraniteľnejšie skupiny. Tieto centrá budú obsahovať aj bezpečné priestory na dočasné ubytovanie, ale aj terénne služby.
67 Rozšírime možnosti preplácania psychoterapie zo zdravotného poistenia.
68 Vytvoríme motivačné programy a odstránime byrokratické bariéry pri vzdelávaní a psychologickom a psychiatrickom výcviku s cieľom zvýšenia odborných kapacít. Dôraz dáme na extrémne nedostatkové povolania, akými sú napríklad detskí psychológovia/psychologičky a psychiatri/psychiatričky.
69 Vybudujeme centrá a denné stacionáre pre výskum, diagnostiku a včasnú intervenciu porúch autistického spektra vrátane vytvorenia špecializovaných škôlok a škôl.
70 Popri záchrannej službe vytvoríme aj krízové intervenčné tímy pre psychologickú a psychiatrickú starostlivosť, ktoré budú koordinované operačným strediskom záchrannej služby. Na operačné stredisko naviažeme aj psychologické poradenstvo cez rôzne krízové linky pomoci.
71 Všeobecných lekárov a lekárky začneme motivovať platbami k odstraňovaniu rizikových faktorov u svojich pacientov a pacientok napríklad zlepšením stravovania, redukovaním fajčenia, základným screeningom duševného zdravia a inými spôsobmi. Budeme presadzovať platby za vyliečenie, nielen liečenie.
72 Podporíme navýšenie kapacít školských psychologičiek a psychológov za účelom podpory duševného zdravia detí, žiakov, žiačok a študentstva vrátane čo najskoršieho záchytu duševných ťažkostí. Dôraz dáme na duševné zdravie maloletých, ktoré je pre narastajúci počet samovrážd a pokusov o samovraždy na kritickej úrovni. Sústredíme sa tiež na rozvoj špecializovanej starostlivosti na poruchy príjmu potravy, ktoré sa čoraz viac rozširujú u mladej populácie.
73 Podporíme rozvoj regionálnych perinatálnych centier ako syntézy kvalitnej pôrodníckej a neonatálnej starostlivosti vrátane Centier pôrodnej asistencie (CPA), ktoré sa špecificky zameriavajú na starostlivosť o fyziologicky prebiehajúce tehotenstvo a na podporu prirodzeného pôrodu.
74 Podporíme vybudovanie Národného ústavu starostlivosti o matku a dieťa ako najvyššieho univerzitného pracoviska v rámci Univerzitnej nemocnice Bratislava.
75 Podporíme pozitívne plánovanie rodičovstva – adekvátne načasovanie tehotnosti na dobu, ktorá je medicínsky, ale aj sociálne pre daný pár najviac priaznivá. Zameriame sa aj na propagáciu účinných prekoncepčných opatrení na zdravé otehotnenie v celej populácii žien.
76 Zabezpečíme dostupnosť umelého oplodnenia pre všetky ženy, ktoré chcú otehotnieť. Možnosť umelého oplodnenia je na Slovensku dopriata len osobám v pároch odlišného pohlavia a preplácané sú len prvé 3 cykly. To považujeme za neférové. Preto aj v záujme podpory pôrodnosti a pomoci k otehotneniu navrhujeme zvýšiť jeho cenovú a vekovú dostupnosť bez ohľadu na formu vzťahu, v ktorej sa daná osoba nachádza.
77 Presadíme úhradu zmrazenia embryí alebo vajíčok u žien podstupujúcich onkologickú liečbu z verejného poistenia.
78 Vybudujeme Centrá pôrodnej asistencie vo vybraných pôrodniciach. 
79 Rozvinieme kvalitnú prenatálnu ultrazvukovú diagnostiku v špecializovaných centrách zameraných na skríning, ktoré budú dostupné na celom Slovensku.
80 Budeme realizovať podporu komunitnej prenatálnej starostlivosti vo vylúčených komunitách formou návštevnej služby pôrodnej asistentky či asistenta a vyškolenia PA priamo z radov osôb z marginalizovaných rómskych komunít.
81 Presadíme nezávislé audity slovenských pôrodníc, ktoré zanalyzujú, do akej miery tieto spĺňajú požiadavky „baby friendly“ a „mother friendly“ nemocníc podľa medzinárodne platných štandardov WHO a FIGO a vytvoríme systém certifikácie nemocníc. Finančné vstupy od poisťovní naviažeme na kvalitu práce pôrodníc práve na základe kvalitatívnych ukazovateľov. Systém vzdelávania študentov/študentiek medicíny a zdravotníckeho personálu doplníme o prípravu v oblasti znalosti týchto štandardov a v oblasti rešpektujúceho poskytovania zdravotnej starostlivosti voči rodičkám a ich deťom.
82 Podporíme edukáciu prostredníctvom certifikovaných kurzov pre pôrodné asistentky či asistentov v oblasti komplexnej popôrodnej starostlivosti a laktačného poradenstva.
83 Presadíme návštevnú domácu starostlivosť pôrodnou asistentkou/asistentom u žien v popôrodnom období uhrádzanú z verejného poistenia.
84 Podporíme komunitnú starostlivosť o čerstvé matky s deťmi aj vo vylúčených komunitách a iných zraniteľných skupinách obyvateľstva. 
85 Vytvoríme Národný program pre podporu dojčenia s adekvátnymi finančnými investíciami doňho, pretože si uvedomujeme, že dojčenie je kľúčový nástroj preventívnej medicíny, a že investovaním do jeho podpory urobíme dokázateľne návratnú investíciu.
86 Otvoríme športové plochy pre všetkých, najmä deti. Napriek mnohým benefitom športu pre deti a dospelých ľudí športoviská často zívajú prázdnotou, dôvodom čoho je aj ich nedostupnosť a spoplatnenie aj verejných športových plôch (školské ihriská, telocvične). Prehodnotíme tento prístup a zdostupníme športové plochy všade tam, kde to okolnosti povoľujú.
87 Rozbehneme zjednodušené eurofondové projekty na podporu malých, lokálnych športovísk, ktoré si vyžadujú iba nízku finančnú podporu.
88 Predstaviteľstvo štátu sa bude aktívne zasadzovať za organizáciu vrcholových podujatí na Slovensku. Okrem klasických športových podujatí mužských reprezentácií, s ktorých organizáciou má Slovensko skúsenosti (MS v hokeji) podporíme aj podujatia menej populárnych športov, športové podujatia ženských reprezentácií či podujatia športovcov a športovkýň so zdravotným znevýhodnením.
89 Štátne firmy pôjdu príkladom v podpore najnádejnejších slovenských športovkýň a športovcov, ktorí najviac potrebujú našu podporu.
90 Sfunkčníme detské skupiny. Prepracujeme podmienky vzniku detských skupín tak, aby vytvárali vhodné prostredie pre dieťa z hľadiska kvality prostredia, opatery a poskytnutého vzdelávania a zaradíme subjekty poskytujúce túto službu medzi poskytovateľov predprimárneho vzdelávania. Primerane k tomu nastavíme systém ich financovania.
91 Spružníme zaraďovanie všetkých typov predškolských zariadení do siete škôl a predškolských zariadení tak, aby sa do nej po splnení podmienok mohli dostať aj alternatívne formy poskytovania predprimárneho vzdelávania. Tým zabezpečíme diverzitu a dáme rodičom na výber.
92 Tolerancia telesných trestov detí v domácom prostredí na Slovensku má dlhodobo alarmujúcu mieru. S účelom odstrániť tento prehliadaný problém navrhneme novelu zákona o rodine a presadíme podporu organizácií šíriacich povedomie o rešpektujúcej výchove detí bez telesných trestov.
93 Presadíme opatrenia na ochranu detí pred sexuálnym násilím v CDR, detských táboroch, či iných službách starostlivosti o deti. Jedným z opatrení bude vytvorenie registra poskytovateľov služieb detských pobytových aj nepobytových táborov a spolu s ním aj základných podmienok pre starostlivosť a vedenie detí počas táborov (výpis z registra trestov, povinnosť absolvovať vzdelávací kurz pre animátorov/animátorky a táborových vedúcich osôb). Zároveň v záujme prevencie sexuálneho zneužívania aj pri zachovaní princípu prezumpcie neviny zabránime podozrivým osobám pokračovať v činnosti tam, kde k podozreniu došlo.
94 Pilotne overíme novú inovatívnu sociálnu službu „asistent/ka jednorodiča“. Cieľom tejto služby je pomôcť jednorodičom so starostlivosťou o deti tak, aby mohli pracovať na plný úväzok, prípadne na taký pracovný čas, ako im s ohľadom na ich životné podmienky najlepšie vyhovuje, čím sa zlepší ekonomická situácia danej rodiny.
95 Naviažeme výšku štátom plateného poistného za rodičov na rodičovskej dovolenke na predošlú mzdu. Odstránime tak diskrimináciu rodičov a nerovnosť, ktorá vzniká pri dôchodkových nárokoch v dôsledku starostlivosti o dieťa a taktiež diskrimináciu žien v situácii tzv. reťazových pôrodov. V prípade rodičov s nízkou predošlou mzdou zostane v platnosti aktuálny výpočet poistného tak, aby nik nedostal menej ako pred zmenou.
96 Zabezpečíme spravodlivosť príspevku pri narodení dieťaťa. Príspevok dorovnáme pre všetky deti bez ohľadu na poradie ich narodenia. Pre matky, ktoré nesplnia podmienku pravidelnej účasti na gynekologických prehliadkach, poskytneme pomoc formou materiálneho balíčka. Ide o nástroj, ktorý preukázateľne znižuje riziko dojčenskej úmrtnosti v prostredí generačnej chudoby.
97 Zavedieme popôrodnú dávku v šestonedelí, ktorou nahradíme otcovské voľno po narodení dieťaťa tak, aby ju mohla čerpať aj iná osoba okrem otca, ak sa namiesto otca spolu s matkou stará o dieťa. Zároveň čerpanie tejto dávky nebude mať dopad na dĺžku poberania materskej pre osobu, ktorá si ju uplatní.
98 Zrealizujeme reformu systému výživného. S cieľom minimalizovať negatívne dopady na rodinné rozpočty pri nepravidelnosti či výpadkoch úhrad výživného zo strany povinného rodiča zavedieme systém, v ktorom štát preberá záruku za finančné zabezpečenie detí z rodín, v ktorých je jeden z rodičov povinný platiť výživné. Oprávnenej osobe bude výživné uhrádzať priamo štát, ktorému bude určené výživné uhrádzať povinný rodič.
99 Podporíme jednorodičovské domácnosti. Presadíme jednotnú definíciu jednorodiča, ktorá bude mať ukotvenie v zákone o rodine a odraz v nadväzujúcich osobitných právnych predpisoch. Budeme odstraňovať prekážky, ktorým jednorodičia čelia a pomáhať im zjednodušiť ich znevýhodnenú situáciu od posilnenia pracovnoprávnej ochrany (napr. zvýšený počet dní pracovného voľna pri sprevádzaní dieťaťa v zdravotníckom zariadení) až po navýšenie vybraných sociálnych dávok pre jednorodičov.
100 Upravíme systém pomoci v hmotnej núdzi tak, aby primerane vyvažoval princípy zásluhovosti a solidarity so slabšími. Pomoc v hmotnej núdzi v pomere k priemernému príjmu patrí medzi najnižšie v rámci EÚ. Je preto nevyhnutné, aby pomoc v hmotnej núdzi spolu s prídavkom na dieťa a za predpokladu aktivácie dospelých členov a členiek domácnosti zabezpečila základný životný štandard určený životným minimom. Zjednodušíme systém a odstránime vysokú variabilitu pomoci v závislosti od počtu detí v rodine. Upravíme aktivačnú zložku v podobe aktivačného príspevku tak, aby motivovala prijímateľov pomoci k účasti na najúčinnejších nástrojoch služieb zamestnanosti (napr. na vzdelávaní) a zrušíme povinnosť vykonávať verejnoprospešné služby pre získanie nároku na základnú dávku v hmotnej núdzi, ktorá zamestnateľnosti prijímajúcej osoby nijako nepomáha. Budeme hľadať spôsoby, ako systematicky zvýšiť súbeh sociálnej pomoci a príjmu z práce tak, aby aj naďalej bola výrazne výhodnejšia práca než odkázanosť na dávky.
101 Zjednodušíme prístup k plošným dotáciám na školské obedy a rozšírime nárok na všetky deti v materských školách. Dotované obedy preukázateľne zvyšujú zaškolenosť v materských školách, ktorá je na Slovensku nízka, a to najmä u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Účasť v predprimárnom vzdelávaní zas preukázateľne prospieva vzdelávacím výsledkom v základnej škole. Rozšírenie dotácií na mladšie deti je preto investíciou do vzdelávania a ich budúcnosti. Zrušíme potrebu podania žiadosti o dotovaný obed, ktorá je zbytočnou administratívnou prekážkou a dotácie presunieme pod ministerstvo školstva, spolu so zodpovednosťou za predprimárne vzdelávanie.
102 Zrealizujeme reformu sociálnych služieb s cieľom spraviť ich kvalitnejšie, dostupnejšie pre zraniteľné skupiny obyvateľstva a s účelom zabezpečiť ich poskytovateľom lepšie podmienky. Zmeníme doterajší systém financovania,, ktorý je väčšinou verejných aj neverejných subjektov poskytujúcich sociálne služby považovaný za nevyhovujúc na férový, rovnoprávny a predvídateľný. Vďaka identifikácii nových finančných zdrojov budeme financovanie osobného rozpočtu spolu s paušálnymi platbami pravidelne valorizovať. Zlepšeníme kritickú mzdovú úroveň osôb zamestnaných v sociálnych službách. Zameriame sa na funkčnejšie financovanie nových kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti a paliatívnej starostlivosti. Zameriame sa aj na zmenu kompetencií v poskytovaní sociálnych služieb a revíziu štandardov poskytovania sociálnych služieb a ich kontrolu, tak aby boli prospešné pre klientov a splniteľné pre poskytovateľov.
103 Zavedieme systematický prístup k podporným programom vo vylúčených komunitách a ich koordináciu. Programy ako napríklad komunitné centrá, terénna sociálna práca, miestne občianske poriadkové služby a zdravé komunity pomáhajú odstraňovať bariéry v prístupe vylúčených skupín k verejným službám a sú preto kľúčovým nástrojom inklúzie. Ak majú dosiahnuť svoj potenciál, potrebujú centrálne riadenie a metodickú podporu, systematické financovanie a vzájomnú koordináciu v teréne. Zabezpečením kontinuálneho vzdelávania zamestnanectva tiež zlepšíme pre ľudí z vylúčených komunít príležitosti získať plnohodnotné zamestnanie s víziou kariérneho rastu.
104 Presadíme zdostupnenie zdravotnej starostlivosti aj osobám s dlhmi na verejnom zdravotnom poistení. Naším cieľom je umožniť ľuďom s dlhmi na verejnom zdravotnom poistení využívať všetky typy zdravotnej starostlivosti vrátane preventívnej a tým aj predchádzať takmer výhradnému využívaniu urgentnej starostlivosti (na ktorú jedinú majú nárok). Prevencia je lacnejšia ako poskytovanie urgentnej starostlivosti. Dlhy na zdravotnom poistení by sa mali riešiť štandardnou cestou.
105 Presadíme reformu posudkovej činnosti. Hlavnými cieľmi reformy bude zjednotenie a zjednodušenie posudkovej činnosti, zvýšenie férovosti, aktualizácia o najnovšie medicínske poznatky a inovácie v začleňovaní ľudí so zdravotným znevýhodnením na trhu práce a nahradenie medicínskeho modelu (výlučne na základe diagnóz) bio-psycho-sociálnym modelom, ktorý bude zohľadňovať napríklad aj zručnosti a kvalifikáciu danej osoby.
106 Rozšírime sieť požičovní kompenzačných pomôcok s cieľom uľahčiť život osobám so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám a zefektívniť využitie verejných zdrojov.
107 Zvýšime prístupnosť verejných budov, priestorov a služieb pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a ľudí v seniorskom veku. Zavedieme systém certifikovaných odborníkov a odborníčok na komplexnú prístupnosť, spolu s certifikáciou budov a služieb a ukotvíme princípy univerzálneho dizajnu v stavebnom zákone. Vytvoríme dlhodobý centrálny dotačný mechanizmus na financovanie komplexnej debarierizácie verejných a samosprávnych inštitúcií.
108 Podporíme vznik nájomných bezbariérových bytov.
109 Podporíme bezbariérovosť súkromných prevádzok a služieb pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Zavedieme nové štandardy bezbariérovosti a podporíme majiteľov a majiteľky prevádzok k ich naplneniu prostredníctvom jednoduchého dotačného mechanizmu.
110 Presadíme inkluzívne vzdelávanie a vzdelávanie k inklúzii. Zvýšime dostupnosť vzdelávania pre deti so zdravotným znevýhodnením. Zároveň považujeme vzdelávanie k inklúzii za cestu k súdržnej a solidárnej spoločnosti.
111 Posilníme bezbariérovú verejnú dopravu. Zdravotne znevýhodnení ľudia musia mať možnosť sa samostatne pohybovať a používať verejnú dopravu. Budeme presadzovať bezbariérovosť vlakových staníc, dostupnosť nízkopodlažných vlakových súprav a vozňov či bezbariérovú (diaľkovú aj mestskú) autobusovú dopravu.
112 Podporíme zamestnávanie ľudí v seniorskom veku s cieľom prevencie predčasnej odkázanosti na sociálne služby. Rozvinieme koncept aktívneho starnutia zvýšením dostupnosti práce na čiastočný úväzok a flexibilných foriem práce, čiastočnou úľavou na odvodoch (poistenie v nezamestnanosti, dôchodkové poistenie) a komunikačnou kampaňou zameranou na destigmatizáciu zamestnávania starších ľudí.
113 Posilníme kapacity a kvalitu starnutia v domácom prostredí a deinštitucionalizáciu starostlivosti o ľudí v seniorskom veku posilnením aktuálneho národného projektu zameraného na rozvoj domácej opatrovateľskej služby. Počet opatrovateľov/iek zvýšime okrem iného prostredníctvom rekvalifikačných kurzov a vzdelávania pre nezamestnaných. Podporíme vznik poradenských služieb na podporu rodín a príbuzných, ktorí sa rozhodli vykonávať neformálnu starostlivosť o ľudí v seniorskom veku v domácom prostredí. Taktiež zavedieme možnosť opatrovateľskej dovolenky pre blízke osoby, ktoré opatrujú seniorov a seniorky.
114 Na celonárodnej úrovni podporíme rozvoj proseniorských a dobrovoľníckych organizácií pracujúcich s ľuďmi v seniorskom veku. Vytvoríme metodický a odborný orgán na podporu plánov aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity (odvodených od Národného programu aktívneho starnutia 2021-2030 a v rámcoch kompetencií samospráv s dôrazom na sociálne práva senioriek a seniorov) s cieľom rozvíjať a profesionalizovať všetky proseniorské a dobrovoľnícke organizácie na území Slovenska bez politizujúceho prístupu s cieľom inklúzie, aktivizácie, prevencie šírenia hoaxov, posilňovania technických a digitálnych zručností, finančnej gramotnosti, bezpečnosti senioriek a seniorov a pod.
115 Zvýšime informovanosť ľudí v seniorskom veku v kľúčových témach starnutia v domácom prostredí, možnostiach aktívneho trávenia času, dobrovoľníctva, zamestnania alebo podnikania a v témach dostupnosti sociálnych služieb a odkázanosti a to vďaka podpore vzniku poradenských služieb na lokálnej úrovni a podpore a aktívnej propagácie telefonických liniek pre seniorov a seniorky.
116 Naplníme národnú stratégiu prevencie a ukončovania bezdomovectva vďaka realizácii jej akčných plánov. Vďaka tomu prepojíme systém služieb krízovej intervencie do súdržného systému a sfunkčníme systém prevencie straty domova. Zároveň tak budeme napĺňať záväzky Slovenska vyplývajúce z Lisabonskej deklarácie – aby do roku 2030 nikto nenocoval na ulici z dôvodu nedostatku dostupného, bezpečného a adekvátneho núdzového ubytovania a existovala prevencia núteného vysťahovania.
117 Podporíme vznik terénnych psychiatrických tímov krízovej intervencie. Tímy budú súčasťou integrovaného záchranného systému a ich úlohou bude poskytnúť akútnu pomoc ľuďom v oblasti duševného zdravia priamo v ich prirodzenom prostredí.
118 Vytvoríme funkčný celonárodný systém prevencie straty domova. Pôjde o systém včasného varovania pri vzniku neplatičstva (napr. zdravotné poistenie alebo platba daní s možnosťou dobrovoľného prepojenia aj na komerčných prijímateľov platieb od súkromných osôb), ktorý prepojíme s proaktívnou komunikáciou štátu prostredníctvom úradov práce s aktívnym napojením na už existujúce bezplatné dlhové poradne. V prípade straty domova vytvoríme záchrannú sieť s napojením na prístup k nájomnému bývaniu na úrovni miest a obcí.
119 Komplexne zreformujeme systém minimálnych dôchodkov. Dnes môže minimálny dôchodok pôsobiť pre časť poistených osôb ako motivácia na optimalizáciu odvodov, keďže odvody zaplatené na istých úrovniach príjmu nezvyšujú finálny dôchodok. Zvážime čiastočne zohľadniť úroveň minimálneho dôchodku aj vo výške predčasného starobného dôchodku. Úroveň minimálnych dôchodkov zosúladíme s úrovňou pomoci v hmotnej núdzi.
120 Navrhneme novelizáciu Antidiskriminačného zákona a opatrenia na jeho implementáciu s cieľom zvýšiť efektívnosť prevencie a odstraňovania diskriminácie.
121 Odbúravanie predsudkov voči Rómom a Rómkam nie je možné bez zlepšenia ich socio-ekonomického postavenia. Dosiahnutie rovnosti Rómov a Rómok vyžaduje dlhodobé riešenia v boji s generačnou chudobou vo všetkých oblastiach sociálnej inklúzie – vo vzdelávaní, bývanízamestnaníči zvýšení dostupnosti zdravotnej starostlivosti, ktorým sa  venujeme v jednotlivých programových oblastiach.
122 Presadzujeme prevenciu a boj proti rodovo podmienenému násiliu, ktoré je vážnou prekážkou účasti najmä žien a dievčat vo všetkých sférach súkromného a verejného života a bráni im plne využívať svoje základné práva. Do parlamentu opätovne predložíme návrh na ratifikáciu Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Zriadime Centrá informácií o právach žien a rodín, alebo prehodnotíme rozsah poradenských služieb a sieť existujúcich Rodinných poradní tak, aby ich hlavným poslaním bolo zabezpečiť ženám slobodný prístup k informáciám o ich právach v rôznych životných situáciách.
123 Podporíme tréningy pre všetky profesie prichádzajúce do kontaktu s osobami zažívajúcimi násilie. Všetky profesie, ktoré sa podieľajú na zabezpečovaní pomoci pre osoby, ktoré prežili násilie, musia mať dostatočné znalosti o problematike rodovo podmieneného násilia.
124 Navrhujeme vytvoriť špeciálnu online platformu ministerstva vnútra na nahlasovanie prípadov sexuálneho a rodovo motivovaného násilia, ktorá by umožnila osobám zažívajúcim násilie (v akejkoľvek forme), svedkom/svedkyniam alebo iným osobám viesť virtuálne dialóg s policajnými zložkami špeciálne vyškolenými na boj proti sexuálnemu a rodovo motivovanému násiliu.
125 Presadzujeme progresívny zákon o interrupciách, ktorého hlavným cieľom je zabezpečenie dostupnej interrupcie pre všetky tehotné osoby, ktoré sa pre ňu rozhodnú. K tomu patrí odstránenie čakacej lehoty, zrušenie povinného poučenia nad rámec informovaného súhlasu nevyhnutného pre výkon medicínskeho zákroku, zrušenie 6-mesačného obmedzenia, ale aj povinného súhlasu pre neplnoleté osoby. Zabezpečíme umožnenie medikamentóznej formy interrupcie, ktorá je v iných krajinách normálnou súčasťou kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Presadzujeme tiež plné hradenie interrupcií z verejného zdravotného poistenia pre všetky osoby bez rozdielu veku a dôvodov na interrupciu.
126 Presadzujeme bezplatnú antikoncepciu a núdzovú tabletku hradenú z verejného zdravotného poistenia. Navrhujeme, aby boli všetky hormonálne antikoncepčné prípravky viazané na lekársky predpis a tiež aby boli vnútromaternicové teliesko a sterilizácie plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Okrem toho navrhujeme preplácanie tzv. núdzovej tabletky, po ktorej Slovenky siahajú len v krajných a urgentných prípadoch. Zároveň chceme, aby boli nehormonálne formy antikoncepcie dostupné v lekárňach zadarmo pre osoby od 16 do 25 rokov.
127 Zavedieme nárok na voľno pri spontánnom potrate pre ženu a jej blízku osobu. Zámerom zakotvenia voľna pri spontánnom potrate alebo narodení mŕtveho plodu je pomôcť tehotnej osobe a jej blízkemu človeku pri zotavovaní sa z neplánovaného ukončenia tehotenstva.
128 Zavedieme právo na menštruačné voľno pre pracujúce osoby, ktoré pociťujú menštruačné bolesti – dysmenoreu. Rovnako ako pri platenom voľne z iných zdravotných dôvodov musí dočasnú zdravotnú neschopnosť a jej dĺžku schváliť lekár alebo lekárka.
129 Presadíme finančné osamostatnenie cirkví. Zavedieme moderný spôsob financovania základného chodu cirkví a náboženských spoločností rešpektujúci ich slobodu a nezávislosť na štátnom príspevku tak, že navrhneme prechod z paušálneho príspevku štátu z kapitoly ministerstva kultúry na špecifický daňový režim, vďaka ktorému bude financovanie cirkví zabezpečované jej členmi a sympatizantami. Konečná podoba tohto daňového režimu bude výsledkom dialógu s cirkvami a náboženskými spoločnosťami.
130 Podporíme zamestnávanie tlmočníkov a tlmočníčok v zdravotníckych zariadeniach na jazykovo zmiešaných územiach.
131 Podporíme programy výučby menšinových jazykov pre lekárov, lekárky a zdravotnícky personál na zmiešaných územiach.
132 Podporíme programy inklúzie a zviditeľňovania nových menšín.
133 V mediálnej oblasti podporíme rozšírenie vysielania v menšinových jazykoch na úroveň ich podielu na obyvateľstve.
134 Podporíme projekty hospodárskeho a ekonomického rozvoja na etnicky zmiešaných územiach, týkajúce sa najmä infraštruktúry a rozvoja pracovných príležitostí.
135 Prehodnotíme postavenie hlavného mesta Bratislavy, vrátane postavenia hlavného mesta s kompetenciami regionálnej samosprávy.
136 Poskytneme samosprávam servis a podporu pri tvorbe projektov zo strany centrálnej vlády. Pomôžeme tým najmä menším samosprávam s obmedzenými kapacitami na realizáciu rozvojových projektov.
137 Navrhneme systém formálneho a neformálneho vzdelávania poskytovaného štátom akreditovanými subjektmi i stavovskými organizáciami samospráv.
138 Prehodnotíme vzdelávacie a tréningové kapacity stavovských organizácií samospráv a zabezpečíme systematickú odborno-metodickú, inštitucionálnu a finančnú podporu týchto organizácií.
139 Posilníme analytické kapacity zamerané na pôsobenie samospráv a budeme intenzívne spolupracovať so stavovskými organizáciami samospráv, relevantnými mimovládnymi organizáciami i s relevantnými orgánmi štátu.
140 Pripravíme nové pravidlá týkajúce sa počtu a odmeňovania osôb vo volených funkciách v obecnej samospráve (ako súčasť konsolidačnej reformy), vďaka čomu dôjde k významnej redukcii počtu takýchto funkcií a zároveň k zatraktívneniu daných mandátov.
141 Zredukujeme možnosti kumulovania viacerých mandátov (najmä kumuláciu legislatívnych a exekutívnych mandátov) v samospráve.
142 Znížime ceny bytov vďaka urýchleniu výstavby prostredníctvom zmien v stavebnom zákone s dôrazom na zachovanie verejnej kontroly stavebných procesov. Prehodnotíme schvaľovacie procesy vo výstavbe s cieľom ich zrýchlenia a zjednodušenia so špeciálnym dôrazom na pružnejšiu výstavbu obecných nájomných bytov. Špecificky upravíme podmienky pre obecné nájomné bývanie, aby bola výstavba ešte jednoduchšia, rýchlejšia a s dôrazom na kvalitu bývania. To všetko v súlade so zachovaním verejnej kontroly výstavby a dôrazom na zmierňovanie environmentálnej záťaže.
143 Podporíme zvýšenie počtu obecných nájomných bytov vďaka viacerým zmenám vo fungovaní financovania výstavby zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Príspevok na výstavbu zo ŠFRB bude stanovený a pravidelne valorizovaný aj na základe regionálnych rozdielov cien výstavby nehnuteľností. Umožníme výstavbu spojených funkcií bývania a sociálnych služieb, na ktorú bude možné čerpať z fondu financovanie a špeciálne zvýhodníme tie prijímajúce subjekty, ktoré sa zaviažu vystavať stanovené percento nájomných bytov pre vybrané spoločensky potrebné profesie (učiteľstvo, zdravotnícky personál) na úrovni štátu. Vytvoríme nový program financovania zo strany ŠFRB, ktorý umožní samosprávam nielen výstavbu obecných nájomných bytov, ale aj zakúpenie bytov z komerčného trhu. Stanovíme aj flexibilnejšie pravidlá pre určovanie ceny nájmu bytu vo verejnom nájomnom sektore, resp. v nájomných bytoch postavených s príspevkom verejných prostriedkov tak, aby zohľadňoval meniace sa príjmy domácností, ako aj rastúce náklady na výstavbu a prevádzku bytov, resp. Infláciu.
144 Zýšime počet bytov v nájomnom bývaní miest a obcí vďaka zavedeniu povinnosti pre vlastníkov nehnuteľností pri odpredaji ponúknuť najprv túto nehnuteľnosť pre samosprávu a až potom pre komerčný trh. Povinnosť sa bude vzťahovať len na nuehnuteľnosti, ktoré tvoria 6 a viac bytov a ponuka sa bude riadiť trhovými cenami vďaka čomu súkromný majiteľ nepríde o zisk.
145 Podporíme inovatívne formy bývania s dôrazom na komunitný rozmer, udržateľnosť, verejný priestor, kvalitu bývania, citlivé zohľadnenie sociálnych a generačných rozdielov vďaka zmenám v stavebných a plánovacích normách aj s dopadom na miestne plánovanie na úrovni samospráv. V nich upravíme podmienky tak, aby takéto stavebné projekty získali väčší priestor a lepšie podmienky pri procese výstavby.
146 Vytvoríme podmienky pre kombináciu financovania dostupného nájomného bývania z verejných aj súkromných (bankových) zdrojov. Tlak na verejné zdroje bude vzhľadom na demografický vývoj stále vyšší, preto nájdeme model, v ktorom nebude výstavba dostupného nájomného bývania financovaná výlučne z verejných zdrojov, ale kde štát doloží len tú časť, ktorú nedokážu poskytnúť banky.
147 Zvýšime počet obecných nájomných bytov vďaka poskytnutiu nevyužívaného majetku štátu mestám a obciam za zvýhodnených podmienok s povinnosťou tvorby obecných nájomných bytov. Vďaka celoštátnej pasportizácii nehnuteľností identifikujeme vhodné pozemky a nehnuteľnosti, ktoré následne podľa ich polohy ponúkneme mestám a obciam na predaj za zvýhodnenú cenu, alebo na dlhodobý prenájom v kombinácii s úvermi zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
148 Zvýšime objem obecného sociálneho nájomného bývania vďaka novelizácii zákona o miestnom poplatku za rozvoj, v ktorom po diskusii s krajskými mestami stanovíme minimálny objem prostriedkov, ktoré musia krajské mestá ročne využiť na rozvoj nájomného bývania. Zároveň umožníme úhradu poplatku za rozvoj z komerčnej výstavby formou prevodu bytov v zodpovedajúcej hodnote na príslušnú samospávu.
149 Upravíme výšku poplatku za rozvoj pri výstavbe nájomných bytov s regulovaným nájmom, resp. zvážime takúto výstavbu od poplatku za rozvoj oslobodiť podobne, ako je to už dnes v prípade inej verejnoprospešnej výstavby.
150 Zavedieme možnosť garantovaného predĺženia splácania hypotéky a hypotekárnych prázdnin ako opatrenia na zmiernenie dopadov zvýšených úrokových sadzieb.
151 Príspevok na úhradu nákladov na bývanie  Príspevok na bývanie bude vyňatý zo systému pomoci v hmotnej núdzi tak, aby mohol byť poskytovaný širšiemu okruhu nízkopríjmových domácností. Cieľom je znížiť energetickú chudobu, zlepšiť finančnú dostupnosť bývania a vytvoriť adresný a rozpočtovo zodpovedný nástroj na boj proti energetickým krízam. Príspevok bude kompenzovať náklady na bývanie, ktoré presiahnu 30 % príjmu domácnosti. Nákladový strop zabezpečí, že príspevok nebude vyplácaný domácnostiam s nadpriemernými príjmami.
152 Podporíme dostupnosť bývania vďaka pilotnému národnému projektu kontaktných centier pre bývanie na úrovni najväčších miest. Projekt podporí samosprávy pri vzniku a prevádzke kontaktných centier pre bývanie, ktoré obyvateľstvuposkytnú komplexné informácie o možnostiach vlastníckeho alebo verejného nájomného bývania. Centrá budú asistovať pri žiadostiach o štátne pôžičky na bývanie pre jednotlivé osoby a obce, alebo budú asistovať osobám ohrozeným bytovou krízou.
153 Zrealizujeme akčné kroky v rámci Národnej koncepcie prevencie a ukončovania bezdomovectva v rámci medzinárodných záväzkov SR ukončiť pouličné bezdomovectvo do roku 2030. Aktuálne platná koncepcia obsahuje všetky zásadné rámce smerujúce k systematickému ukončovaniu bezdomovectva. Tie doplníme o ambiciózny akčný plán s detailnými aktivitami, merateľnými ukazovateľmi, termínmi a financovaním, čo povedie ku skutočnej prevencii straty domova a ukončovaniu bezdomovectva jednotlivcov a rodín.
154 Podporíme vznik a rozvoj projektov komunitného bývania pre ľudí v seniorskom veku, ktoré bude spojené s dostupnými (zdieľanými) službami.
155 Podporíme vznik a rozvoj nábytkových bánk na princípe cirkulárnej ekonomiky, ktorých cieľom je pomôcť ľuďom zo zraniteľných skupín so zariadením bývania obzvlášť v meniacej sa životnej situácii (napr. sťahovanie, narodenie dieťaťa, nástup dieťaťa do školy).
156 Podporíme poskytovanie sociálneho poradenstva v obecných bytových fondoch, vďaka čomu najzraniteľnejší nájomníci neprídu o obecné nájomné bývanie a samosprávam sa nebude prehlbovať dlh na nájomnom. Podpora bude financovaná prostredníctvom národného projektu a spolufinancovaná zo štrukturálnych fondov.
157 Podporíme lokálnu a regionálnu kultúrnu infraštruktúru prostredníctvom obnovy kultúrnych domov, komunitných centier, bodov kultúry a pod. – a tiež prostredníctvom osobitného nástroja, ktorý bude kumulovať prostriedky z verejných zdrojov.
158 Podporíme investigatívnu žurnalistiku vo verejnoprávnych aj nezávislých médiách prostredníctvom grantov, štipendií a mediálnych vzdelávacích programov cez nezávislý grantový nástroj.
159 Podporíme rozvoj existujúcej infraštruktúry kreatívneho priemyslu (coworkingy, huby, inkubátory, dielne, atď.) prostredníctvom investícií aj programovej podpory (osobitné programy FPU, AVF a iných finančných nástrojov).
160 Zahrnieme rozvoj kreatívneho priemyslu ako súčasť špecifických projektov rozvoja transformujúcich sa regiónov, ako aj ekonomicky najslabších regiónov (napr. Horná Nitra, transformácia košického regiónu, posilnenie regiónov Gemer, Novohrad) prostredníctvom cielených investícií do podnikateľských a inovačných klastrov.
161 Podporíme export a internacionalizáciu produktov a služieb v kreatívnom priemysle.
162 Zvýšime celkový objem financovania kultúry prostredníctvom rozpočtov kultúrnych inštitúcií a existujúcich verejnoprávnych fondov (FPU, AVF, KultMinor). 
163 Vytvoríme nové nástroje na podporu kultúrnej infraštruktúry, ochrany kultúrneho dedičstva či kreatívneho priemyslu. 
164 Prijmeme legislatívu, ktorá umožní financovanie kultúry zo súkromných zdrojov prostredníctvom sponzorských zmlúv (možnosť zahrnutia do nákladov).
165 Zriadime verejnoprávny fond na podporu ochrany kultúrneho dedičstva a integrujeme doň existujúce verejné dotačné programy (Obnovme si svoj dom).
166 Vytvoríme finančný nástroj vo forme „vratiek“ na podporu opravy kultúrnych pamiatok.
167 Vytvoríme programy na väčšie zapojenie lokálnych komunít do projektov opravy pamiatok prostredníctvom aktivačných prác, sociálnych podnikov, podporou komunitných a dobrovoľníckych programov samospráv a pod.
168 Vytvoríme jednotnú značku a stratégie kultúrnych inštitútov (Slovak Institute) – zrevidujeme ich fungovanie a správu, zvýšime ich počet, nanovo definujeme ich misie pri koordinovanej prezentácii SR v zahraničí, medzinárodnom kultúrnom networkingu a brandingu Slovenska.
169 Vytvoríme program dlhodobých partnerstiev medzi školami a profesionálnymi kultúrnymi inštitúciami (podľa vzoru Creative Partnerships UK) s cieľom vniesť kultúru a proces tvorby do vzdelávacích procesov.
170 Budeme aktívne podporovať organizáciu rôznych foriem športových podujatí, čím pomôžeme miestnemu turizmu.
171 Prepojíme sídla a strediská cestovného ruchu integrovanou dopravou na zlepšenie možností miestnej rekreácie. Zvýšime motivácie prepájania produktov cestovného ruchu a miestnej rekreácie s integrovanou dopravou.
172 Integrujeme environmentálnu a sociálnu udržateľnosť do stratégie rozvoja turizmu a podporíme využívanie národných parkov udržateľným a neinvazívnym spôsobom.
173 Reinvestujeme zdroje z udržateľného turizmu do ochrany, budovania infraštruktúry a rozširovania chránených oblastí.
174 Znížime poplatky v konečných cenách elektrickej energie, najmä TSS, TPS, odvodu do NJF, tarify za prenos a tarify za rezervovanú kapacitu prostredníctvom fiškálne neutrálnych opatrení (napr. audity s účelom väčšej efektivity v NFJ). Vďaka identifikovanej úspore prehodnotíme transfer pre NJF zo štátneho rozpočtu a znížime výšku odvodu do NJF pre konečných spotrebiteľov elektriny.
175 Posilníme vzdelávanie v sektoroch obnovy domov a zelených zdrojov energie formou študijných programov, rekvalifikačných a vzdelávacích kurzov.
176 Zrealizujeme program pre zníženie energetickej chudoby. Prioritou programu bude zvýšenie ekonomickej stability a energetickej efektívnosti domov ľudí trpiacich, alebo ohrozených energetickou chudobou a zabezpečenie ich zásobovania teplom a elektrinou.
177 Zrušíme škodlivé dotácie fosílnych palív, ako napr. fakultatívne oslobodenia zo spotrebnej dane.
178 Plne rozbehneme dekarbonizáciu slovenského priemyslu z rôznych zdrojov (Plán obnovy a odolnosti, Modernizačný fond, Fond na spravodlivú transformáciu, eurofondy). Podporu získajú projekty s najväčšou nákladovou efektívnosťou (ušetrené skleníkové plyny za investované prostriedky). Na najvyššej politickej úrovni budú prebiehať pravidelné konzultácie kľúčových znečisťujúcich subjektov na Slovensku s ministerstvami financií, hospodárstva a životného prostredia. Zabezpečíme tým stabilné a predvídateľné prostredie a zjednotíme očakávania ohľadom objemu dostupných prostriedkov a možného zníženia skleníkových plynov.
179 Rozbehneme modernizáciu a dekarbonizáciu firiem mimo EÚ ETS, ktoré doteraz neboli motivované znižovať svoje emisie. Zabezpečíme to kombináciou financovania z rôznych európskych finančných zdrojov.
180 Budeme aktívne komunikovať a spolupracovať s potenciálnymi investormi v oblastiach inovatívnej zelenej transformácie. Strategické investície tohto charakteru podporíme aj zo strany štátu.
181 Znížime emisie skleníkových plynov Slovenska o 60 % (oproti roku 1990) do roku 2030. Už dnes je Slovensko na poklese približne o 45 % oproti roku 1990. Zvážime zvýšenie cieľa na 65 % na základe štúdie sociálno-ekonomických nákladov a prínosov. Zabezpečenie cieľov dosiahneme sociálne citlivým spôsobom.
182 Dokončíme a presadíme kvalitný klimatický zákon, ktorý stanoví dôsledné sektorové ciele pre dosiahnutie klimatickej neutrality, ich kontrolu cez nezávislý expertný orgán, vymáhateľnosť cieľov, klimatických záväzkov a zapojenie verejnosti.
183 Do konca volebného obdobia v roku 2027 zabezpečíme v mestách a obciach na Slovensku vysadenie najmenej 100 000 drevín, z toho najmenej 50 000 stromov vrátane ovocných, so zameraním sa na miesta, v ktorých žijú a pohybujú sa najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva.
184 Do konca volebného obdobia v roku 2027 zabezpečíme v mestách a obciach SR zvýšenie rozlohy zelene v sídlach. Obnovíme 50 hektárov zelene v rámci školských, terapeutických a historických parkov, zeleň v uliciach rozšírime o 50 ha na strechách a fasádach budov a o 20 ha s využitím pre mestského poľnohospodárstvo so zameraním sa na miesta, v ktorých žijú a pohybujú sa najzraniteľnejšie skupiny ľudí.
185 Podporíme prechod z odpadového na obehové hospodárstvo a dodržiavanie zákonnej hierarchie nakladania s odpadmi. Legislatívnymi, ekonomickými a plánovacími nástrojmi podporíme rozvoj obehového hospodárstva tak, aby sa prioritne predchádzalo vzniku odpadov, aby sa výrobky používali opätovne, následne recyklovali a až po vyčerpaní predošlých možností spaľovali s využitím energie a čo najmenej skládkovali. Zabezpečíme, aby separovaný zber a recyklácia neboli potláčané spaľovaním odpadov s využitím energie.
186 Podporíme budovanie chýbajúcich kompostární a zariadení pre anaeróbnu digesciu biologicky rozložiteľného odpadu. Doplnením legislatívneho rámca a metodicko-poradenskou podporou skvalitníme separovaný zber biologicky rozložiteľných odpadov. Legislatívnymi a ekonomickými nástrojmi podporíme rozvoj domácej produkcie biometánu z vytriedených biologicky rozložiteľných odpadov, spĺňajúcej kritéria udržateľnosti.
187 Posilníme kontrolu plnenia záväzných plánov sanácie. Stanovenie zákonných lehôt na vykonanie sanácie zvýši ambicióznosť plánov prác, ktoré sú v súčasnosti nastavené často benevolentne. Posilnenie monitorovacej činnosti povedie k zrýchleniu prác a vyššej miere zodpovednosti subjektov povinných vykonať sanácie.
188 Zlepšíme verejné obstarávania na sanácie envirozáťaží. Zmiernenie prísnych podmienok verejného obstarávania otvorí súťaž väčšiemu počtu subjektov a povedie k vyššej konkurencii. Sanácie lokalít jednotlivo podľa druhu záťaže umožnia zapojenie špecializovaných firiem.
189 Zabezpečíme adekvátne informácie o envirozáťažiach pre verejnosť aj dotknuté orgány. Zvýšime úroveň spolupráce v rámci verejnej správy, prepojíme a zlepšíme kvalitu existujúcich informačných systémov. Povinné zverejňovanie výsledkov súkromných geologických prieskumov zlepší informovanosť a zvýši mieru ochrany obyvateľstva, kým dôjde k sanáciám.
190 Riaditeľov/riaditeľky národných parkov budú vyberať nové Správne rady parkov. Rada bude najvyšším orgánom parku, nadriadeným riaditeľstvu parku, nezávislým od MŽP. Rada parku bude mať právomoc kontrolovať činnosť parku, vrátane financií, odvolať aj menovať riaditeľa/riaditeľku parku, zadávať úlohy a kontrolovať ich plnenie. Správnu radu budú tvoriť nominanti a nominantky rôznych organizácií (MŽP, SAV, ZMOS, súkromné osoby vlastniace pozemky a pod.).
191 Národné parky budú orgánmi štátnej správy. Parky získali právnu subjektivitu a štátne pozemky, no rozhodnutia štátnej správy stále vykonávajú Okresné úrady pod ministerstvom vnútra. Tento podvojný systém je vystavený politickému zasahovaniu a neumožňuje plné využitie expertízy zamestnancov a zamestnankýň národného parku s najlepšími vedomosťami o národnom parku.
192 Vyčleníme prostriedky na prebudovanie lesných porastov s cieľom zvýšiť ich vekovú a druhovú rôznorodosť. Tým sa posilní stabilita a plnenie funkcií lesov, vrátane zadržiavania vody, sťahovania uhlíka z atmosféry a ochrany biologickej rozmanitosti.
193 Zvýšime objem prostriedkov poskytovaných na ochranu ovzdušia a prevenciu jeho znečisťovania. Zdrojom budú poplatky získané za znečisťovanie ovzdušia (Envirofond).
194 Pre zlepšenie vykurovania majiteľmi a majiteľkami lokálnych kúrenísk zavedieme systém motivačných postupov zo strany obcí a Slovenskej inšpekcie životného prostredia.
195 Podporíme premenu malých, nevyužitých a zanedbaných plôch na zeleň využitím zdrojov z Envirofondu. Podporíme vznik vegetačných striech a stien a vegetačných prvkov pre hospodárenie so zrážkovou vodou, a to hlavne úpravou zelených stavebných povolení v zákone o územnom plánovaní a úpravou rámca pre tvorbu všeobecne záväzných nariadení miest a obcí pre tvorbu kompenzačných mechanizmov pri zabratí zelene.
196 Upresníme rámec Dokumentu starostlivosti o dreviny tak, aby sa spracovával v potrebnej komplexnosti, kvalite a za účasti verejnosti vo všetkých sídlach. Zosúladíme účinnú ochranu zelene so systematickou obnovou dožívajúcich stromov na verejných priestoroch, ako aj dočasných, výplňových a krátkovekých drevín.
197 Legislatívnymi, plánovacími a ekonomickými nástrojmi budeme podporovať vytváranie komunitných záhrad, výsadbu ovocných drevín, osobitne v sociálne deprivovaných oblastiach. Podporíme vytváranie terapeutických záhrad v zdravotníckych zariadeniach.
198 Rozbehneme výsadbu stromov a zvýšime rozlohu zelene v sídlach. 
199 Znížime byrokratické zaťaženie slovenského poľnohospodárstva. Podporíme rozvoj digitalizácie a používanie smart technológií v administratíve poľnohospodárskych subjektov a na úrovni inštitúcií a organizácií v manažérskej kompetencii ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Kľúčové je pritom, aby štát pri administratíve grantov a výkazov nezahlcoval poľnohospodárov nadbytočnou agendou a nevyžadoval duplicitné dáta. Zavedieme zjednodušené formy vykazovania nákladov na princípe celoeurópskych noriem. Zjednodušíme aplikáciu GSAA.
200 Plne podporíme zriadenie povinného registra užívateľov pôdy tak, aby nemohla vznikať duplicita užívateľov parciel a fikcia vzniku nájomného vzťahu. Zavedieme tým transparentný proces prenájmu pôdy vrátane pôdy v správe SPF s dôrazom na životaschopné farmy a aktívnych farmárov a farmárky. Zameriame sa na zosúladenie vlastníckeho práva s istotou dlhodobého farmárskeho podnikania na prenajatej pôde s cieľom podpory dlhodobých investícií do farmárskej praxe.
201 Rozbehneme efektívny, spravodlivý a transparentný proces komplexných pozemkových úprav a sceľovania pozemkov. Rozšírime financovanie pre potreby sceľovania pozemkov prostriedkami z druhého piliera SPP. Prijmeme nutnú legislatívu, aby nedochádzalo k ďalšej fragmentácii vlastníctva pozemkov.
202 Dôraz kladieme na dlhodobé investície do výroby, ako je napríklad robotizácia či diverzifikácia cez investície do zelených zdrojov energie. Zlepšením technológií a investíciami do poľnohospodárstva prilákame novú poľnohospodársku generáciu. Legislatívne podporíme rozvoj agrovoltiky.
203 Podporíme slovenské spracovateľské kapacity. Tie zabezpečia zvýšenú pridanú hodnotu slovenského poľnohospodárstva, férovejšie podmienky pre poľnohospodárov a poľnohospodárky a lepšie ceny pre ľudí.
204 Rozšírime podporu komerčných poistných produktov podporovaných z verejných zdrojov na riadenie výrobného a príjmového rizika a katastrofických rizík súvisiacich s klimatickými udalosťami.
205 Podporíme opatrenia na zvýšenie zadržiavania vody krajinou a udržateľný rozvoj infraštruktúry umožňujúcej pestovanie zeleniny, ovocia a iných plodín.
206 Prostredníctvom Spoločnej poľnohospodárskej politiky podporíme nepotravinové funkcie pôdy. Ide napr. o ukladanie uhlíka, zachovanie a obnovu prirodzenej biologickej aktivity, podporu biodiverzity či znižovanie rizika povodní a sucha. Podporíme aj obnovu degradovaných ekosystémov lúk, pasienkov, mokradí či pasienkových lesov.
207 Podporíme náhrady syntetických prípravkov na ochranu rastlín a využívanie integrovaného manažmentu škodcov, biologických a organických ochranných prostriedkov a postupov. Podporíme šetrné spôsoby využívania pôdy založené na princípoch precízneho, regeneratívneho a ekologického poľnohospodárstva, agrolesníckych systémov a princípov permakultúry. Podporíme zníženie používania pesticídov.
208 Zlepšíme podmienky chovu hospodárskych zvierat. Zabezpečíme ukončenie klietkového chovu, kožušinového chovu, zabezpečíme dôsledné využívanie alternatív k testovaniu na zvieratách a zlepšíme podmienky transportu živých zvierat vrátane zákazu transportov vysoko gravidných samíc, mláďat dobytka do 6 týždňov života, transportov na veľmi dlhé vzdialenosti. Zabezpečíme podmienky humánneho porážania hospodárskych zvierat. Pre potreby implementácie týchto postupov zabezpečíme transfer technológií, vedomostí a dobrej praxe.
209 Zabezpečíme dôsledné kompenzovanie škôd na hospodárskych zvieratách spôsobených chránenými druhmi mäsožravcov. Sústredíme sa na dôsledné uplatňovanie preventívnych a ochranných opatrení vrátane podpory chovu pastierskych psov, školení a transferu poznatkov dobrej praxe.
210 Zlepšíme stav dopravnej infraštruktúry tak, aby bolo možné naplniť plánovaný rozsah verejnej dopravy. Investície do modernizácie a obnovy infraštruktúry budú plánované v súlade s cieľovým stavom podľa Plánu dopravnej obslužnosti. Podporíme výstavbu terminálov integrovanej dopravy.
211 Pripravíme dlhodobú víziu modernizácie a rozvoja železníc. Vychádzajúc z analytických materiálov zadefinujeme výhľadový stav slovenských železníc v roku 2040 a pripravíme zoznam investičných projektov, ktoré povedú k jeho naplneniu v súlade s princípmi hodnoty za peniaze. Sústredíme sa na elektrifikáciu tratí, modernizáciu na vyššiu rýchlosť a zvýšenie kapacity preťažených tratí.
212 Podporíme rozvoj intermodálnej dopravy ako ekologickej formy nákladnej dopravy, ktorá má potenciál presunúť časť cestnej nákladnej dopravy na železnice. Intermodálnej doprave dáme impulz výstavbou terminálov a finančnou podporou pre nákup prepravných jednotiek a nakladacích zariadení. Zvážime dotovanie rozbehu intermodálnych liniek.
213 Pri plánovaní investícií zohľadníme potreby nákladnej dopravy. Pripravované železničné projekty budú zohľadňovať potreby nákladnej dopravy na zabezpečenie voľnej kapacity a primeraných parametrov infraštruktúry, napr. dĺžky staničných koľají.
214 Podporíme rozvoj infraštruktúry potrebnej pre posilnenie nákladnej dopravy z Ukrajiny. 
215 Dobudujeme najviac potrebné diaľničné úseky a budeme hľadať čo najefektívnejšie riešenia dopravných problémov na cestách. Vďaka správnemu výberu technického riešenia, trasovania a parametrov nových ciest bude možné riešiť väčšie množstvo problémových úsekov ako dnes. Prioritou na cestách I. triedy bude výstavba obchvatov miest a dedín, ktorá môže výrazne skrátiť cestovný čas a odbremení dopravu v intravilánoch.
216 Podporíme výstavbu infraštruktúry pre elektrické vozidlá. Zjednodušíme legislatívu a vytvoríme mechanizmus finančnej pomoci pre výstavbu nabíjacích bodov.
217 Zmeníme fungovanie dopravnej polície pre lepšiu prevenciu dopravných nehôd a kritických situácií na slovenských cestách. Pomocou dôslednej analýzy cestných nehôd a modelovania situácie na cestách do budúcnosti zaistíme efektívnejšie rozdelenie personálu cestnej polície a zabránime vzniku nových nehodových oblastí na Slovensku.
218 Investujeme do siete stacionárnych radarov, ktoré zvýšia bezpečnosť na cestách systémom objektívnej zodpovednosti, teda bez nutnej prítomnosti personálu dopravnej polície na cestách.
219 Posilníme interné kapacity rezortov na prípravu projektov. Štúdie uskutočniteľnosti budú vypracované prevažne interne, čo povedie k zlacneniu a urýchleniu ich prípravy. Posilníme manažérsku zodpovednosť a projektový manažment v štátnych organizáciách zodpovedných za prípravu najväčších investičných projektov.
220 Zamestnanectvo štátu, nie ministerstva – zriadime skutočné centrálne riadenie ľudských zdrojov. Výrazne posilníme manažment ľudských zdrojov na Úrade vlády. Znížime tak rozdrobenosť kapacít pre riadenie ľudských zdrojov a s tým spojené administratívne náklady. Zároveň prostredníctvom uzatvárania kontraktov so štátom namiesto jednotlivých ministerstiev umožníme väčšiu flexibilitu a rotáciu v rámci štátnej správy, ako aj platovú harmonizáciu.
221 Vládne inovačné huby – vytvoríme špecializované útvary na báze spolupráce štátu, inovatívneho súkromného sektora a univerzít. Ich misiou bude zavádzať inovatívne postupy do fungovania štátu a podnikania.
222 Vykonáme personálny audit eurofondových zamestnancov/zamestnankýň a ÚVO. Zamestnanectvo ohodnotíme na konkurencieschopnej úrovni.
223 Transparentné procesy a zapojenie odbornej komunity do rozhodovania o politikách a ich realizačných projektoch bez ohľadu na zdroj financovania. Chceme pokračovať v reforme nákupu IT a do súťaže zapojiť ešte viac dodávateľov z radov malých a stredných podnikov.
224 Digitálna transformácia sa stane prierezovou témou každého ministerstva a bude podporená adekvátnym manažérskym výkonom na najvyššej úrovni.
225 Zavedieme rolu „Digital Transformation Officer“ na každom ministerstve priamo pod ministrom/ministerkou s účelom lepšej koordinácie transformačných iniciatív v oblasti digitalizácie v danom rezorte či inštitúcii. Projekty digitalizácie tak dostanú jasné vlastníctvo a zodpovednosť na najvyššej úrovni riadenia.
226 Posilníme personálne a odborné kapacity na digitalizáciu na strane štátu na základe 3 princípov: dynamické prostredie pre prácu, lepšie ohodnotenie, jasná misia.
227 Do procesu prípravy legislatívy zavedieme princíp „digital-ready“, aby novovznikajúca legislatíva rešpektovala možnosti a princípy digitálneho štátu a digitálnej transformácie spoločnosti.
228 Presadíme predvyplnené daňové priznania, ďalej proaktívne dávky, o ktoré nebudú občania/občianky musieť žiadať, ale štát ich vyplatí automaticky, jednoduchú výmenu údajov medzi štátom a komerčnou sférou, aby ľudia nerobili „poštovú službu“ medzi úradmi a bankami, poisťovňami a inými subjektmi.
229 Zavedieme multikanálový prístup k službám – otvoríme rozhrania štátnych systémov tak, aby používateľstvo mohlo so štátom komunikovať cez systémy svojej vlastnej preferencie (napr. posielať údaje štátu cez ekonomický softvér, ktorý daný subjekt využíva).
230 Zavedieme dôslednú prioritizáciu služieb a silný centrálny dohľad nad prioritnými službami.
231 Rozšírime služby štátu v mobile (podpisovanie, formuláre, návody na riešenie životnej situácie občana/občianky, manažment údajov občianok a občanov a digitálne doklady).
232 Budeme aktívnejšie spolupracovať s komerčným sektorom pri zvyšovaní komfortu riešenia životných situácií ľudí nielen voči štátu, ale aj v komerčnej sfére. Rozšírime zdieľanie štátom vybudovanej infraštruktúry aj do komerčného sektora (napr. použitie elektronickej schránky, autorizácie, autentifikácie, údajov a potvrdení atď.).
233 Štátne systémy budeme prevádzkovať efektívne – pomocou využitia skutočných cloudových riešení na trhu, posilnením interných kapacít štátu a horizontálnymi úsporami medzi ministerstvami.
234 Dokončíme reformu budovania kľúčových personálnych kapacít na strane štátu so zameraním na vyšší IT manažment, projektový manažment, produktových vlastníkov/vlastníčky a architektov/architektky. Presadíme pravidlá pre konkurencieschopné platové ohodnotenie kľúčových IT špecializovaných osôb na strane štátu.
235 Zabezpečíme dobudovanie kapacít kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe (teda fyzickej infraštruktúry a odborných kapacít – v spolupráci s kľúčovými univerzitami na Slovensku a expertnými inštitúciami v oblasti kybernetickej bezpečnosti).
236 Zrealizujeme podporné schémy na pokrytie tzv. „bielych miest“ nediskriminačným spôsobom v duchu Národného broadbandového plánu.
237 Vytvoríme a presadíme podporné nástroje na zvýšenie využívania vysokorýchlostného pripojenia.
238 Presadíme reformu vzdelávacieho kurikula, podporu rozvoja digitálnych zručností učiteliek a učiteľov a vybudovanie Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania.
239 Podporíme rekvalifikáciu pracujúcich a vzdelávanie v digitálnych zručnostiach priamo vo firmách (zavedieme tzv. individuálne vzdelávacie účty, pomocou ktorých budú môcť zamestnávateľské subjekty prispievať svojmu zamestnanectvu na rozvoj digitálnych zručností).
240 Podporíme zvýšenie podielu žien v IT najmä formami propagácie IT ako kariérnej cesty u študentiek stredných škôl, kariérneho poradenstva a sieťovania a podpory rekvalifikácie a adaptácie žien v IT po kariérnej pauze.
241 Podporu štátu zameriame aj na znevýhodnené skupiny (ľudia v seniorskom veku, osoby so zdravotným znevýhodnením) s cieľom zvýšiť digitálnu inklúziu. Podporu budeme smerovať na vytvorenie siete digitálnych vzdelávacích centier pre znevýhodnené skupiny, poskytovanie školení v tejto oblasti a vybudovanie a prevádzku online platformy na testovanie a kontinuálny rozvoj digitálnych zručností v dlhodobom horizonte.
242 Zvýšime absorbčnú schopnosť slovenských podnikov pri realizácii investícií do digitalizácie. Zoptimalizujeme sieť informačných bodov o potenciáli digitálnej transformácie pre slovenské podniky (One-Stop-Shop) a podporíme osvetu v tejto oblasti cez vhodnú kombináciu sektorového, digitalizačného a regionálneho porozumenia prioritám a potrebám. V našom úsilí budeme prioritizovať tie odvetvia hospodárstva, v ktorých nasadenie digitálnych technológií môže priniesť najvyššiu pridanú hodnotu, zamestnanosť a znížiť enviromentálnu stopu daného odvetvia.
243 Vytvoríme platformu „Spravodlivosť online“, ktorá ľuďom poskytne:
– Nezávislé zhodnotenie právneho problému alebo sporu obsahujúce informácie o pravdepodobnosti úspechu, dĺžke trvania a finančných nákladoch, právach, povinnostiach a možnostiach riešenia (ideálne tak, aby sa daný problém nepretavil do sporu).
– Asistenčné služby, vďaka ktorým človek získa kontrolu nad riešením svojho problému alebo sporu. V tejto fáze bude možné využiť negociačné a mediačné služby s cieľom urovnať spor alebo dosiahnuť zmier. Ak sa to nepodarí, systém pomôže s výberom najvhodnejšieho advokáta alebo so sprostredkovaním bezplatných služieb Centra právnej pomoci.
– Expresný online súd, ktorý bude schopný rozhodovať jednoduchšie spory do výšky 10 000 eur v maximálnej lehote 60 dní. V tejto fáze systém vygeneruje potrebné podania a usmerní subjekty pri predkladaní dôkazov.
244 Rozšírime bezplatnú právnu pomoc poskytovanú Centrom právnej pomoci. Navýšime rozpočet a kapacity centra tak, aby bolo schopné poskytovať kvalitnú a bezplatnú právnu, aby na pomoc dosiahlo viac ľudí s nízkymi príjmami a nanovo nastavíme podmienky pre poskytovanie právnej pomoci s finančnou účasťou.
245 Zavedieme nový systém efektívneho riadenia súdov. Jeho základnými piliermi budú nový súdny elektronický register a elektronický spis, mesačné a výročné správy fungovania súdov a nástroje pre efektívne pokrytie potrebných kapacít, napríklad dočasné alebo trvalé preradenie sudcov či sudkýň z menej zaťažených súdov na súdy s vyššou zaťaženosťou, okamžitá náhrada za sudkyne/sudcov s prerušeným výkonom alebo pri dlhodobej absencii či dočasné prijatie dodatočných členov/členiek sudcovského tímu.
246

Vytvoríme kvalitné podmienky pre kvalitných sudcov a sudkyne.

– Výber a príprava sudcovského a úradníckeho personálu bude zahŕňať povinnú intenzívnu prípravu sudcov a sudkýň pred vstupom do systému podľa zvolenej špecializácie zameranej na interné a zákonné procesy, etické dilemy a spravodlivé rozhodovanie, vedenie pojednávaní, manažment oddelenia a vedenie ľudí. Výber by sa mal rozdeliť do viacerých fáz vrátane skúšobného obdobia podľa holandského modelu výberu a prípravy sudcov/sudkýň.
– Podporíme rozvoj sudkýň a sudcov vrátane najlepšej praxe a tréningov zameraných na vedenie pojednávaní a odôvodňovanie rozhodnutí a ich zrozumiteľnú komunikáciu, vzorové rozhodnutia s dôrazom na ich stručnosť a zrozumiteľnosť, online konzultácie právnych otázok medzi sudcami/sudkyňami a mentoring.
– Podporíme profesionálne podmienky pre sudcovské tímy, ktoré zahŕňajú vytvorenie kariérneho systému pre súdnych úradníkov a úradníčky a investíciu do ich finančného ohodnotenia tak, aby nebolo pravidlom, že sudcovské tímy nie sú obsadené, alebo sú obsadené nekvalitnými ľuďmi. Potrebná je tiež investícia do kapacít sudcovských tímov, aby mohlo byť plne aplikované pravidlo, že sudca/sudkyňa nemá vykonávať činnosti a úkony, ktoré je plne schopná urobiť osoba s nižšou kvalifikáciou.
– Manažment sudcovského tímu musí mať v kompetencii najmä sudca/sudkyňa, ktorého osoba predsedajúca súdu v tejto oblasti len kontroluje. Ak má mať sudca či sudkyňa plnú zodpovednosť za súdne oddelenie a za plnenie stanovených cieľov, musí disponovať adekvátnymi personálnymi a manažérskymi právomocami voči osobám svojho sudcovského tímu.

247 Budeme presadzovať, aby Slovensko malo prokuratúru vhodnú pre modernú demokratickú krajinu. Jej súčasný sovietsky model bude preto nevyhnutné zmeniť v súlade s princípmi, ktoré sú bližšie modelu štátneho zastupiteľstva. Dôsledkom týchto zmien bude výrazné oslabenie moci generálneho prokurátora/prokurátorky a sfunkčnenie vyvodzovania zodpovednosti voči jeho zlyhaniam, zabezpečenie procesnej autonómnosti radových prokurátorov a prokurátoriek, ako aj zabezpečenie transparentnosti prokuratúry a jej inštitucionálnej a verejnej kontroly. Za týmto účelom budeme presadzovať zmeny, ktoré budú zahŕňať nasledovné opatrenia:
– Obmedzenie právomocí generálneho prokurátora/prokurátorky tak, aby osobe v tejto funkcii nebolo umožnené účelovo možné zasahovať do vyšetrovania. Kompetencie generálneho prokurátora/prokurátorky budú spojené najmä s vykonávaním kontroly a dohľadu, zabezpečovaním podmienok pre činnosť prokuratúry, organizáciou činnosti, vydávaním všeobecných usmernení pre prokurátorov a prokurátorky (tak, aby bol zabezpečený jednotný výkon trestnej politiky) a zastupovaním prokuratúry navonok. Generálny prokurátor bude pravidelne povinne predkladať správy o svojej činnosti novému parlamentnému výboru na kontrolu prokuratúry.
– Nahradenie § 363 novým mechanizmom kontroly zákonnosti prípravného konania, v ktorom bude mať posledné slovo sudca/sudkyňa pre prípravné konanie a nie generálny prokurátor/prokurátorka.
– Skrátenie funkčného obdobia a rozšírenie možností vyvodenia zodpovednosti za zlyhania generálneho prokurátora/prokurátorky. Zvážime skrátenie funkčného obdobia generálneho prokurátora/prokurátorky. Disciplinárne konanie voči generálnemu prokurátorovi bude môcť iniciovať aj jedna pätina poslancov a poslankýň NR SR.
– Zmena kompetencií vedúcich prokurátorov/prokurátoriek a obmedzenie ich funkčných období. Krajskí a okresní prokurátori/prokurátorky nebudú môcť zasahovať do činnosti radových prokurátorov a prokurátoriek, namiesto toho sa budú sústrediť na efektívny manažment krajských a okresných prokuratúr a kontrolu činnosti radových prokurátorov či prokurátoriek.
– Zabezpečenie procesnej autonómnosti radových prokurátoriek a prokurátorov, účinnej kontroly ich činnosti a každoročného hodnotenia ich výkonu. Dôjde k zrušeniu aprobácie úkonov radových prokurátorov a prokurátoriek, ktorú v súčasnosti vykonávajú vedúci prokurátori a prokurátorky. Prokurátori budú rozhodovať o svojom postupe samostatne, ale zároveň budú niesť za tieto rozhodnutia plnú zodpovednosť. Hodnotenie ich výkonu bude prebiehať najmä prostredníctvom dát – podobne ako u sudcov a sudkýň.
– Vytvorenie podmienok pre transparentný výber a obsadzovanie prokurátorských a čakateľských miest, a to vďaka komisiám zloženým aj z odborníkov a odborníčiek z externého prostredia.
– Transparentnosť prokuratúry a verejný dohľad nad prokurátorskou činnosťou budú fungovať vďaka novému elektronickému systému, ktorý umožní monitorovanie práce, zbieranie a zverejňovanie dát, povinné zverejňovanie všetkých prokurátorských rozhodnutí, podávanie podrobných majetkových priznaní. Dohľad nad činnosťou prokuratúry bude vykonávať aj parlamentný výbor na kontrolu prokuratúry. Prokurátori/prokurátorky budú mať zároveň povinnosť komunikovať s médiami.
– Nové zloženie a právomoc Rady prokurátorov. Rada bude mať minimálne polovicu členov/členiek z externého prostredia. Rada prokurátorov bude mať právo podať návrh na disciplinárne stíhanie generálneho prokurátora.
– Zmena prokurátorskej mapy tak, aby kopírovala nastavenie súdnej mapy.
– Zabezpečenie špecializácie prokurátorov a prokurátoriek, ktorá umožní efektívnejšie stíhanie sofistikovanejších trestných činov, zločinov páchaných novými metódami, organizovane a zo zahraničia prostredníctvom nových technológií a tiež environmentálnej kriminality.
248 Zreformujeme majetkové priznania. V rámci reformy majetkových priznaní verejných funkcionárov a funkcionárok zabezpečíme ich kontrolu, ktorá bude využívať na vyhodnotenie podaných priznaní aj automatizované elektronické nástroje, slúžiace okrem iných kritérií na identifikáciu rizikových majetkových priznaní, ktoré budú následne podrobené hĺbkovej kontrole.
249 Zosúladíme výkon trestu odňatia slobody s ľudskoprávnymi štandardmi a zameriame sa na znižovanie recidívy. Zabezpečíme primerané používanie donucovacích prostriedkov a dodržiavanie práv osôb vo výkone trestu. Zameriame sa na zlepšenie reedukačnej úlohy trestov, ktoré dnes vedú k vysokej miere recidívy.
250 Doplníme referendum o nástroj hľadania spoločenského konsenzu. Referendum ako prostriedok priamej demokracie dnes slúži viac ako nástroj politických kampaní a polarizácie spoločnosti. V súčasnosti nie sú definované procesy, ktoré mu majú predchádzať, aby verejná diskusia mala zmysel a posúvala spoločnosť dopredu. Chceme preto zaviesť inštitút „Občianskeho zhromaždenia“ podľa úspešného írskeho príkladu, ktorý vytvára podmienky a rôzne platformy pre reálnu a poctivú celospoločenskú diskusiu o dôležitých, no rozdeľujúcich témach. Realizácia procesov v rámci tohto inštitútu bude musieť predchádzať každému referendu.
251 Odčleníme policajnú inšpekciu od ministerstva vnútra a zriadime nezávislú Generálnu inšpekciu bezpečnostných zborov po vzore ČR. Tento orgán bude vyšetrovať podozrenia zo zneužívania právomocí, nezákonného postupu a trestnej činnosti všetkých príslušníkov a príslušníčok bezpečnostných zložiek štátu (vrátane spravodajských služieb). Riadiacu osobu bude menovať prezident/prezidentka SR na návrh vlády.
252 Vytvoríme nový systém hodnotenia polície založený na motivačných mechanizmoch, ktorý bude dbať nielen na jej účinnosť a efektívnosť, ale aj jej legitimitu v očiach ľudí (dobrým príkladom je Veľká Británia). Toto hodnotenie naviažeme na nosné a merateľné kritériá, na ktoré budú naviazané aj príplatky za výkon služby.
253 Zmeníme orientáciu polície na komunitnú a rozšírime pôsobnosť policajných špecialistov a špecialistiek, ktorí sa pravidelne stretávajú s marginalizovanými komunitami s cieľom hľadania preventívnych opatrení. Podnikneme kroky na zvýšenie zastúpenia menšín v policajnom zbore zavedením štipendijných schém a vzdelávania spojeného s praxou.
254 Zákonne zadefinujeme hlavnú úlohu polície ako pomoc ľuďom a do jej pracovného procesu zapojíme externé inštitúcie a expertov/expertky.
255 Posilníme útvary na boj proti hybridným hrozbám, zariadime výcvik osôb špecializovaných na dohľadávanie trestnej činnosti spojenej s týmito hrozbami a posilníme ich spoluprácu s ostatnými bezpečnostnými zložkami štátu, rovnako ako aj s medzinárodnými štruktúrami.
256 Jasnejšie zadefinujeme úlohy služieb tak, aby nedochádzalo k širokým interpretáciám a prekryvu s prácou PZ a Finančnej správy. Vojenské spravodajstvo sa bude venovať výhradne vojensko-spravodajským úlohám a spravodajskej ochrane ministerstva obrany a ozbrojených síl SR. SIS zásadne obmedzí aktivity v oblasti finančnej kriminality či korupcie, ktoré kompetenčne spadajú pod oblasť kriminálneho spravodajstva. Úlohou SIS je sa zamerať na ochranu národno-bezpečnostných záujmov SR najmä v kontexte iných štátnych a neštátnych aktérov.
257 V mene zvýšenia efektivity fungovania spravodajských služieb zosúladíme zadávanie úloh a prijímanie výstupov skrz Bezpečnostnú radu SR a jej orgány. Na tento orgán presunieme aj Bezpečnostné a analytické centrum a Situačné centrum.
258 Vytvoríme efektívny mechanizmus na preverovanie občianskych sťažností na prekročenie právomocí spravodajských služieb.
259 Vytvoríme inšpekciu bezpečnosntých zborov, pod ktorú budú spadať aj služby z pohľadu kontroly individuálneho výkonu príslušníkov a príslušníčok služieb.
260 Vytvoríme špecifický súdny senát, ktorý bude mať dostatočné logistické a personálne zázemie na posúdenie žiadostí spravodajských služieb na nasadenie informačno-technických prostriedkov.
261 Vytvoríme odbor Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý bude mať oprávnenie efektívne kontrolovať vynakladanie finančných prostriedkov spravodajských služieb.
262 Zavedieme mechanizmus súdneho preskúmania oprávnenia a primeranosti utajovania informácií. 
263 Posilníme ľudské a technické prepojenie medzi SR a Alianciou. Slovensko potrebuje viac dôstojníckych a civilno-expertných pozícií v štruktúrach NATO, potrebuje viac ľudí v štátnej správe na Slovensku so skúsenosťou s medzinárodnými misiami, organizáciami či veliteľstvami. Potrebuje tiež lepšie fyzické spojenie medzi kľúčovými bezpečnostnými inštitúciami na Slovensku a našimi spojencami, aby v čase krízy prebiehala koordinácia krokov bez komplikácií a zbytočných prieťahov.
264 Podporíme posilnenie odolnosti Slovenska a Európy voči závislosti na dodávkach surovín, energie a kritických technológií z krajín, ktoré nás označujú za nepriateľov, alebo za sebou majú históriu zneužívania týchto dodávateľských vzťahov na vydieranie, špionáž či krádež údajov.
265 Posilníme ľudské zdroje venujúce sa ekonomickej diplomacii, vrátane miestnych síl, na základe exportných priorít a vopred stanovených kritérií (napr. geografické, historické a iné väzby, obchodná výmena, konkurencia na trhu a pod.).
266 Posilníme kapacitu štátu pre strategickú komunikáciu. Schválime koncepciu strategickej komunikácie a zabezpečíme financovanie útvarov strategickej komunikácie na jednotlivých rezortoch, ktorým končí financovanie. Počet týchto jednotiek rozšírime.
267 Novelizujeme legislatívu o voľbách tak, aby nemohlo dochádzať k ich nepriamemu ovplyvňovaniu. Ide o kroky ako zjednodušenie darovania pre malých darcov, zlepšenie kontroly kampaní, aktualizáciu volebnej legislatívy či znovuzavedenie inštitútu tretích strán v modernejšej podobe.
268 Zameriame sa na extrémisticky vystupujúce osoby na internete či v uliciach a zabránime šíreniu ich ideológie. Posilníme personálne a technické kapacity štátu v oblasti monitorovania a stíhania extrémizmu s dôrazom na online prostredie a radikalizáciu.
269 Zastavíme šírenie najnebezpečnejších škodlivých dezinformácií v zárodku. Vo výnimočných prípadoch ohrozujúcich zákonom chránené záujmy (životy a zdravie, ústavné zriadenie, bezpečnosť, verejný poriadok) bude mať štát možnosť podať návrh na zablokovanie konkrétnych webstránok dlhodobo šíriacich nebezpečné dezinformácie. Rozhodovať bude nezávislý súd, čím bude zabezpečená ochrana pred možným zneužitím.
270 Podporíme prevenciu extrémizmu, terorizmu a radikalizácie, ktorá je efektívnejšia ako represia. Zásadne navýšime podporu štátu pre aktivity v oblasti prevencie radikalizácie a extrémizmu, prehodnotíme existujúce programy a podporíme inovatívne intervencie z iných krajín.

 

 

Teraz najčítanejšie

Richard Sulík

Rozhliadnite sa. Vidíte snáď na Slovensku niekoho iného, kto nemá žiadny korupčný škandál, kto drží slovo, kto má program zostavený naozajstnými expertmi, kto má viac ako 10 rokov skúseností, ako tieto konkrétne riešenia pre ľudí presadiť, kto sa neriadi ideológiou, ale zdravým rozumom a kto má úprimnú chuť postaviť tú najlepšiu možnú budúcnosť pre Slovensko?
Všetci, ktorí nám veria, menia hru s nami. Nenechajú sa podplatiť rozhadzovaním, ktoré budú splácať naše deti. Už majú dosť chaotických amatérov. Zaujímajú ich konkrétne zmeny, pre ktoré sa mladým oplatí zostať na Slovensku. Chcú už konečne reálne výsledky.
A chcú sebavedomé Slovensko, ktoré najlepšie vie, čo potrebuje.
Sme SASKA a meníme hru.