Denník N

Zdravotníctvo v Holandsku a na Slovensku: náklady na dentálne služby cez doplnkové poistenie

Zdravotníctvo v Holandsku a na Slovensku: náklady na dentálne služby cez doplnkové poistenie

Už vyše 25 rokov bývam 3 metre pod hladinou mora v malom mestečku v Holandsku, 50 km severne od Amsterdamu. Tak ako väčšina obyvateľov, aj my máme malú loďku, ktorou sa môžeme prepravovať po kanáloch, ktoré vedú od Amsterdamu až k moru. Všetko je prepojené, výšky hladín kanálov sú riadenéé moderným systémom priehrad a každý kúsok vodnej plochy, brehu a zeme je presne plánovaný a vypočítaný.

Takýto systém by nebol možný bez perfektnej organizácie, štruktúry a riadenia. Keby sa hrádze pretrhli, tak by sa tretina Holandska ihneď ocitla pod hladinou mora. Kvalitu a efektívnosť holandského systému teda ovplyvnil boj s vodou, ktorý sa vyvíjal počas generácii. To ovplyvnilo aj charakter ľudí, ktorí žijú na tomto území. Holanďania sú neuveriteľne šetrní a úsporní vo všetkých oblastiach. Zároveň sú tolerantní, solidárni a usporiadaní. Chýba im síce slovanská pohostinnosť a otvorenosť, ale na druhej strane to vyvažuje najmä zmysel pre spravodlivosť a ten charakterizuje celkový sociálny, politický a aj zdravotný systém.

Zodpovedný orgán za zdravotný systém

Za celý systém zdravotnej starostlivosti nesie zodpovednosť štát, ale nie je priamo zapojený do poskytovania zdravotnej starostlivosti. Štát stanovuje základné pravidlá, ktoré musí zdravotná starostlivosť spĺňať, či už ide o kvalitu, dostupnosť, efektívnosť, ako aj finančnú udržateľnosť. Prostredníctvom viacerých štátnych organizácií ( NZa – Holandský úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) ako aj Zorginstituut, sa uskutočňuje dohľad nad dodržiavaním týchto pravidiel. Za poskytovanie starostlivosti sú zodpovedne súkromné, navzájom si konkurujúce zdravotné poisťovne (v súčasnosti ich je 42) a súkromní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti – nemocnice, ambulantní lekári a ďalšie služby. Zdravotné poisťovne majú možnosť vyjednávať; samostatne a selektívne uzatvárajú zmluvy s poskytovateľmi na základe ceny a kvality. Poistenci si môžu každý rok vybrať poisťovňu, ktorá im poskytne lepšiu alebo lacnejšiu starostlivosť. Takýto trhový mechanizmus zvyšuje efektivitu a kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti, prináša objektivizovanie cien a väčšiu slobodu, ale aj zodpovednosť tak poisťovni, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj samotných poistencov.

K situácii na Slovensku

Na Slovensku to v súčasnom systéme takto nefunguje, pretože priestor na zdravú súťaž medzi poisťovňami v podstate nie je. Síce existujú tri zdravotné poisťovne, ale tie si v realite navzájom nemôžu konkurovať na základe ceny poistenia alebo kvality poskytovaných služieb; V systéme tak chýba dostatočná motivácia správať sa efektívne. Ďalší a zásadný rozdiel je v tom. že vplyv štátu a vlády je zredukovaný na reguláciu systému a vynucovanie pravidiel.. Na Slovensku štát jednak má na starosti reguláciu a kontrolu, ale zároveň vlastní aj najdôležitejšie nemocnice a najväčšiu zdravotnú poisťovňu, čím je v permanentnom konflikte záujmov. Nehovoriac o tom, že je aj kľúčovým zamestnávateľom  v zdravotníctve.

Zdroje financovania holandského zdravotníctva

Holandské zdravotníctvo je okrem časti štátneho rozpočtu financované z dvoch zdrojov, ktoré sa podieľajú približne rovnakým dielom na celkovej sume; ide o základné a doplnkové pripoistenie, ktoré si každý obyvateľ Holandska platí sám vrátane seniorov. Ďalším zdrojom je takzvaný “zdravotný odvod“. Ten  je závislý od výšky príjmu poistencov. Pre zamestnaných je výška tohto odvodu 6,95 % z príjmu a platí ho zamestnávateľ ako súčasť super hrubej mzdy. Tieto peniaze idú do Fondu zdravotného poistenia, odkiaľ sa prerozdeľujú zdravotným poisťovniam na základe rizikovosti poistencov – tzv. risk adjustment contribution. Poisťovne s vysoko rizikovými poistencami dostanú vyšší príspevok ako poisťovne s menej rizikovými poistencami. Fakt, že sa aj ekonomicky neaktívne osoby v Holandsku priamo podieľajú na financovaní je unikátne. Holandsko patrí ku krajinám, kde sa aj sociálne dávky, napríklad dôchodok, berú ako príjem a platia sa z nich dane a odvody. Pre obyvateľov s nízkym príjmom existuje, čo sa týka zdravotníctva, istý druh daňovej úľavy. Výhodou tohto financovania je relatívne stabilný prijem, menej závislý od situácie na trhu práce, ako aj od zmien v demografickej štruktúre obyvateľstva (stárnutie). Vplyv na kvalitu poskytovanej starostlivosti a kvalitu poistenia majú všetci zúčastnení občania, zdravotné poisťovne a poskytovatelia. Poistenci tým, že môžu zmeniť lekára a vymeniť poisťovňu za lacnejšiu alebo lepšiu. Poisťovne zasa tým, že neuzatvoria zmluvu s nekvalitnými poskytovateľmi. A poskytovatelia priamo pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a to prísnym dodržiavaním kvality quide lines – smerníc; na konci celého liečebného procesu má byť správne liečený a vyliečený pacient za promeranú cenu Poisťovne na základe veľkého množstva údajov kontrolujú tiež kvalitu a efektívnosť zdravotnej starostlivosti pri každoročnom nákupe služieb u poskytovateľov Všetky údaje, analýzy a prognózy poskytujú cenné informácie o efektívnosti, miestnej dostupnosti a finančnej prístupnosti zdravotnej starostlivosti pre všetkých obyvateľov Holandska.

Výhody doplnkového poistenia v Holandsku

Každý obyvateľ Holandska si musí povinne sám vybrať a zaplatiť základnú zdravotnú poistku. Môže si vybrať z viac ako 40 zdravotných poisťovni. (https://www.zorgkaartnederland.nl/)  Výber základného poistenia prebieha predovšetkým na základe porovnávania ceny, kvality a dostupnosti.  Pre uľahčenie výberu zriadil štát webstránku, ktorá poskytuje všestranné porovnávanie produktov poisťovní.  V roku 2023 sa priemerná cena základného zdravotného poistenia pohybovala okolo 130 euro. Väčšina Holanďanov, v tomto období je to 87,5 % obyvateľstva, si však platí okrem základného aj doplnkové poistenie. Doplnkové poistenie tvorí pre zdravotné poisťovne značnú časť ich príjmov a pre poistencov znamená ušetrenie nákladov a istotu v nepredvídaných situáciách. V rámci doplnkového poistenia je možnosť si vybrať z viacerých balíkov. Výber prebieha na základe potreby poistencov. Najpopulárnejšie výkony doplnkového poistenia sú fyzioterapia, dentálna starostlivosť, alternatívna medicína a okuliare. Výber poisťovne a konkrétneho balíka doplnkového poistenia je dôležitý, pretože zdravotné poistenie tvorí značnú časť rodinného rozpočtu. Napríklad ak bude dieťa potrebovať zubný strojček, treba si na obdobie nosenia strojčeka zvýšiť dentálne doplnkové poistenie. Doplnkové zubné poistenie stoji priemerne 16 euro mesačne a závisí od toho, ktoré dentálne výkony v určitý rok potrebujete pripoistiť a v akom rozsahu. Existuje  veľké množstvo kombinácii na pripoistenie, napríklad zubných koruniek.

Situácia na Slovensku

Cena zubných koruniek na Slovensku závisí od veľkosti zuba, jeho umiestnenia, materiálu a hodinovej mzdy zubnej ambulancie, ktorú si vyberiete. Ako uviedla prezidentka Slovenskej komory zubných technikov: „Cena zubnej korunky sa pohybuje približne od 200 eur do 350 eur, poisťovne z toho uhrádzajú od 41,92 eura do 46,26 eura, cena protézy sa začína od 440 eur, úhrada z poistenia je 119,50 eura. To, že drvivá väčšina zubných ambulancií a zubárskych technických laboratórií pracuje s doplatkami, je odrazom toho, že ceny neboli valorizované 20 rokov“.

Denník Pravda zmonitoroval cenníky, ktoré majú stomatológovia uvedené na webových stránkach. V Bratislave za korunku pacienti zaplatia od 360 do 570 eur, v Trenčíne od 330 do 430, v Košiciach od 270 do 350 eur, v Žiari nad Hronom a v Banskej Bystrici okolo 300 eur. V tejto sume nie sú započítané ďalšie zákroky, ako napríklad istenie koreňových kanálikov a na náklady na celkové ošetrenie.

Situácia v Holandsku

V Holandsku je nemysliteľné, aby ceny koruniek, implantátov či ktoréhokoľvek iného dentálneho výkonu,  záviseli od geografickej lokality pacienta alebo cenníka u zubára. Všetky dentálne výkony sú označené kódmi, ktoré platia pre všetky zubné ambulancie v Holandsku. Týmto je zaručené, že u každého zubára zaplatíte rovnakú cenu za ten istý výkon. Ceny všetkých dentálnych výkonov sú zostavené vládou a publikované NZa – Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Holandsko je jednou z mála krajín Európskej únie, kde vláda jednotne rozhoduje o cenách. Dentálne ambulancie si preto nemôžu stanovovať vlastné cenníky. Za každoročne kontroluje a publikuje ceny zdravotných výkonov, ktoré však podliehajú každoročnej inflácii, či iným činiteľom.

Poisťovňa, ktorá ponúka doplnkové poistenie, prepláca určitú, alebo celkovú časť nákladov zubnej korunky do stanoveného maxima alebo celkovej sumy. Predtým ako zubár začne s výkonom, predloží ponuku pacientovi s nasledovným prehľadom o predpokladanej celkovej cene, členenej podľa výkonov a spotrebe materiálu: :

R24 Šírková korunka                                292,57 eur

Materiál a náklad zubného technika     395,00 eur

Čiastočne analgeny                                     16,62 eur

Intra orálny röntgen                                    18,62 eur

Čistenie                                                          89,46 eur

Celková suma korunky                               812,27 eur.

Od konkrétneho zubného poistenia špecifickej poisťovne závisí, či vám, z celkovej sumy poisťovňa uhradí 75%, 80% alebo 100% do maximálnej hodnoty 250, 500 alebo 1000 euro. Napríklad ak vaše doplnkové zubné poistenie stoji 21,95 eur mesačne s úhradou maximálne ročne 500 eur, tak vás táto korunka bude stáť 312,27 eur namiesto 812,27 eur.

 Záver

Horeuvedená kalkulácia je príkladom finančnej výhodnosti holandského doplnkového pripoistenia v prípade korunky. Zubná korunka v Holandsku – 312,27 eur –  je lacnejšia ako na Slovensku – spolu 380 eur. Pri porovnaní je však nutne zobrať do úvahy aj rozdiel v priemernom plate obyvateľa na Slovensku a v Holandsku, ktorý je 2500 eur, oproti slovenskému 1.400 eur, výšku základného a doplnkového poistenia v Holandsku, ktoré je 150 mesačne oproti priemernému odvodu na Slovensku – okolo 30 eur. Tieto porovnania však poukazujú na ešte väčšie výhody holandského systému a lacnejšej holandskej zubnej korunky oproti cenám toho istého produktu na Slovensku.

Ďalším rozdielom je, že Holanďania koncom roka strávia hodiny, ak nie dni na plánovanie, výpočet a kalkuláciu prípadnej zmeny doplnkového pripoistenia. Takáto možnosť na Slovensku zatiaľ nie je. Poisťovne nebombardujú obyvateľov svojimi reklamami, ponukami alebo výzvami, pretože nemusia. V Holandsku je vo vlastnom záujme samotných poistencov každoročne zmeniť poisťovňuv prípade zdôvodnenej a konkrétnymi údajmi podloženej potreby. Všetko sa uskutočňuje digitálne, online a porovnanie je zjednodušené prostredníctvom množstva porovnávacích webových stránok; tieto sú objektívne, t.j. nezastupujú žiadnu zdravotnú poisťovňu.

Teraz najčítanejšie