Denník N

Jeden a ten istý „SMRAD“ nielen v Úbreži

„Na úvod tohto blogu chcem verejne uviesť, že všetky pokusy o moje podplatenie, či zastrašenie v snahe docieliť zastavenie mojich aktivít v téme tzv. hydinárov boli mojou osobou riadne nahlásené Krajskému riaditeľstvu policajného zboru v Košiciach.“

V svojom predošlom blogu som sa venoval pavučine chovateľov hydiny na ich farmách v Žabanoch a Topoľanoch (okres Michalovce). viď: (https://dennikn.sk/blog/3067522/michalovska-pavucina-chovatelov/). Odhalenie výrobne cigariet tento druh chovu posúva do inej roviny. Tentoraz sa pozrieme na to, čo sa dialo, deje a bude diať v budúcnosti na ich tretej farme Úbrež, okres Sobrance a to v 2. častiach.

Táto Farma je neslávne preslávená akciou „Plavec“ KUFS a FS SR z jesene 2022, keď tam bola odhalená nelegálna výrobňa cigariet (https://www.aktuality.sk/clanok/VEiLaMB/colnici-na-vychode-slovenska-sliapu-paserakom-na-krk-za-mesiac-zaistili-miliony-cigariet/). Išlo o nelegálny biznis, kde dodnes nie je odhalená špička riadiacej štruktúry celého biznisu. Ja sa však teraz sústredím na samotný „chov hydiny“ a s tým súvisiace činnosti na Úbreži, pretože aj tu platí, že pochybným konaním sa prezentovalo viacero osôb.

Majiteľom väčšiny pozemkov a všetkých stavieb v areáli farmy je neslávne známy kontroverzný michalovský podnikateľ Gabriel Šoltés. V minulosti som sa o ňom zmieňoval vo svojom Vlogu (https://www.youtube.com/watch?v=l8Eu0hs6Nbc). Myslím si, že predstavovať ho v regióne Okresu Michalovce a Sobrance je úplne zbytočné. Rovnako ako budovy znáškových hál na Žabanoch, tak aj všetky pozemky a stavby na Úbreži sú na listoch vlastníctva blokované exekučnými plombami a na dôvažok aj blokáciou Okresnou prokuratúrou Michalovce a Krajskou prokuratúrou Košice. Z dôvodu aktuálneho trestného stíhania Gabriela Šoltésa, pričom 3 trestné veci sa aktuálne už pojednávajú na súde v Košiciach a Michalovciach. Keďže sa jedná o majetkovú trestnú činnosť, z ktorej je obvinený a obžalovaný, v zmysle zákona mu obe prokuratúry zablokovali jeho majetok.

  1. Mysteriózny prevod podielu pozemku pod halami č. 4 a 5 na farme Úbrež

Napriek týmto blokáciám zo strany OČTK došlo v čase vykonateľnosti rozsudku okresného súdu v Michalovciach Sp.zn.16/C/86/2018, ktorý prikázal prevod predmetných pozemkov do podielového vlastníctva Gabriela Šoltésa na LV č. 494 a 498, v čase od 11.03.2022 doslova ku zázraku, keď zmizla plomba Michalovskej prokuratúry a nastal prevod vlastníckych práv. Zaujímavé je, že na ostatných listoch vlastníctva blokácia Okresnej prokuratúry ostala nedotknutá a až po prevode podielu na Gabriela Šoltésa pribudla blokácia Krajskou prokuratúrou Košice.

Po preštudovaní podkladov je zrejmé, že plomba Okresnej prokuratúry v Michalovciach zjavne bránila zápisu vlastníckeho práva Gabriela Šoltésa k pozemku. Cieľom tohto úkonu bolo dosiahnuť, aby sa Šoltés ako fyzická osoba stal výlučným vlastníkom celého pozemku. Tu vyvstáva otázka, ako je možné, že na sobraneckom katastri akosi záhadne až mysteriózne bol takmer vykonaný zápis na LV, (zastavilo ho len odvolanie v 15 dňovej zákonnej lehote) keďže rovnaká blokácia Okresnej prokuratúry v Michalovciach bola na ostatných listoch vlastníctva nedotknutá a figuruje tam dodnes. Kladiem si teda otázku, či došlo aj v Sobranciach na katastri k rovnakej situácii, ako svojho času v Michalovciach (https://dennikn.sk/1497246/gogol-v-michalovciach-mrtve-duse-na-katastri-zahadne-ozili/). Možno išlo o zlyhanie ľudského faktoru alebo možno o falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny. Vec je aktuálne na krajskom súde v Košiciach. S určitosťou budem túto skutočnosť riešiť s príslušnými orgánmi pod ktoré spadá kataster v Sobranciach.

2. Čierno stavebníctvo

Nemenej zaujímavá je aj developerská a koordinačná situácia na farme. Špecialitou je, že „znáškové haly“ sa nachádzajú necelých 50 m od obydlí, čo v dnešnej dobe absolútne nespĺňa normy pre poľnohospodárske objekty určené na živočíšnu výrobu. Ako by to nestačilo, majiteľ sa jednu dobu rozhodol farmu rozširovať o ďalších 6 hál a ďalšiu medzičasom postavil na čierno, konkrétne halu č. 5 – ktorú už budeme nazývať pracovne „tabačka“.

Na mape naznačená vzdialenosť haly od prvého domu.

Súčasťou developerských aktivít na farme v Úbreži bolo aj niekoľko policajných vyšetrovaní.

V prvom prípade išlo o podozrenie zo spáchania trestného činu poškodzovania ochrany krovín a rastlín, ktorý riešila Environmentálna polícia, obvinený bol vtedajší konateľ Chicken Meals s.r.o. Rudolf Ballasch. V tomto prípade figuroval ako hlavný hrdina fiktívny žltý Caterpillar, ktorý sa spomína v iných trestných veciach, ktoré v súvislosti so Šoltésom pojednáva Michalovský súd. Dokonca jeden zo svedkov tvrdí, že v čase, keď údajne malo dôjsť k spáchaniu trestného činu, t.j. na prelome rokov 2018 a 2019 konal na pokyn jednej osoby zo skupiny okolo Šoltésa a Ľubomíra Dzurja ml., čo sa však nezakladalo na pravde a neskôr pochybný svedok svoju krivú výpoveď odvolal.

V druhom prípade sa jednalo o čiernu stavbu, kde Slovenská stavebná inšpekcia v roku 2019 zvažovala podanie podnetu na OČTK na Gabriela Šoltésa z podozrenia na spáchanie neoprávneného uskutočňovania stavby a nerešpektovanie rozhodnutia o zastavení stavby. Jedná sa o stavbu „ Znáškova hala“, na ktorú nebolo Stavebným úradom obce Úbrež vydané stavebné povolenie ani územné rozhodnutie. V tomto prípade je „Stavebník“ Gabriel Šoltés, ktorý nerešpektoval rozhodnutie o zastavení stavebných prác zo dňa 07.02.2019 a pokračoval v stavbe haly v areáli farmy. Následkom bolo, že Stavebný úrad obce Úbrež mu rozhodnutím zo dňa 15.03.2019 udelil pokutu vo výške 20.000,- EUR. „Zhotoviteľom“ bola firma „Agro Arsol s.r.o.“, ktorej však žiadna pokuta udelená nebola. Vzhľadom na skutočnosť, že Štátna stavebná inšpekcia mala pochybnosť, kto vlastne bol stavebníkom predmetnej čiernej stavby, pričom ak by bol stavebníkom Gabriel Šoltés, v tom prípade by sa jednalo o vyššie spomenutý trestný čin. Keďže Gabriel Šoltés poprel – rovnako ako v Žabanoch, že je stavebníkom a uviedol, že ním je spoločnosť Agro Arsol. Na podiv vtedajší nový konateľ Agro Arsolu Bertallan Tippan adresoval dňa 06.06.2019 list na OÚ Košice OVaBP, v ktorom deklaroval že preberá zodpovednosť za porušenie stavebného zákona na svoju osobu!!! Tu je na mieste úvaha, či protichodné informácie poskytnuté stavebníkom, právom vzbudzujú veľké pochybnosti o ich dôveryhodnosti – otázka tiež znie, či konateľ Bertallan Tippan vie, čo podpisoval a či podpis je jeho. Rovnako je nepochopiteľný prístup Stavebného úradu obce Úbrež, ktorý ako prvý vedel o tomto porušení, lebo mal denne možnosť sledovať výstavbu, nedostatočne zistil skutkový stav veci, uložil pokutu, ktorú nemal uložiť, ale mal vec oznámiť bezodkladne OČTK na posúdenie, či sa nejedná o trestný čin a začať konanie o dodatočnom stavebnom povolení alebo odstránení stavby z vlastného podnetu. Nielen v tomto smere by som na mieste starostu obce Úbrež p. Hvižďáka nemal čisté svedomie a pokojný spánok.

Nakoniec je aj v tomto prípade rovnaký MODUS OPERANDI ako v prípade bungalovu na Žabanoch, (https://www.aktuality.sk/clanok/iPb0L2L/k-ciernej-stavbe-na-pozemku-statu-v-michalovciach-sa-prihlasil-paserak-urady-vahaju-co-s-nou/), kde zjavne nie je zrejmý vinník, keďže sa dodnes nevie, kto je „stavebník“ a kto „zhotoviteľ“ a navyše obchodný podiel Agro Arsol s.r.o. je prevedený na nekontaktné osoby z Maďarska.

Skladovaný hnoj pred jednou z hál v Úbreži

3. Farmárčenie a kontrola životného prostredia

Kým prejdem k samotnému chovu brojlerov v 2. časti (pokračovaní tohto blogu), priložíme update environmentálnych informácií z Topolian. Inšpekcia životného prostredia Košice vykonala kontrolu na základe podnetu č. P-127/2022 vo veci šírenia zápachu z prevádzky Farma Topoľany. Budeme citovať: „Inšpekcia Košice konštatuje, že v čase miestneho zisťovania dňa 06.12.2022 bolo cítiť zápach pri otvorení nádob, v ktorých bol zistený živočíšny materiál s pozostatkami kostí. Inšpekcia životného prostredia Košice vykonanou kontrolou zistila, že prevádzkovateľ skladoval kadavéry na slame pred chovnou halou umiestnenou na pozemku parcelné číslo 421 k. ú. Topoľany. Inšpekcia zistila, že v troch plastových nádobách na odpad sa nachádzal silne zapáchajúci skolikvovaný živočíšny materiál s pozostatkami kostí hydiny v blízkosti kadavérov uložených na slame. Prevádzkovateľ porušil predmetnú podmienku tým, že neskladoval kadavéry v kafilerickom boxe.“

V ľudskej reči to znamená, že uhynuté brojlery sa rozkladali na voľnom priestranstve v areáli farmy. A z nich sa šíril neznesiteľný smrad do celého okolia.

Rovnako za povšimnutie stojí, že opäť ako svojho času na Úbreži pán Gabriel Šoltés ako fyzická osoba a majiteľ prenajal na čierno postavenú halu zahraničnej osobe na účely „humanitárneho skladu“ v Topoľanoch a spoločnosť Chicken Meals s.r.o. prepísaná na nastrčenú osobu Ing. Miroslava Kačmára prenajala haly hneď dve.

  • prvú zmluvou o nájme nebytových priestorov, t. j. prenájme hál, umiestnených na pozemku parc. č. 423 a 431 v k.ú. Topoľany so spoločnosťou Xavi, s.r.o., Štefánikova 76, 071 01 Michalovce zo dňa 16.05.2022 (účel nájmu: humanitárny sklad),
  • druhú zmluvou o nájme nebytových priestorov uzatvorenú s Yeva Nad, Mocia 93, Ukrajina, umiestnených na pozemku parc. č. 423 a 431 v k.ú. Topoľany zo dňa 07.11.2022 (účel nájmu: humanitárny sklad).

Ako to dopadlo s „humanitárnym skladom“ (tzv. TABAČKOU) na farme Úbrež všetci veľmi dobre vieme. K predmetnej kontrole ešte nebolo vydané rozhodnutie o uložení pokuty.

Foto z razie na farme v Úbreži, kde mal byť humanitárny sklad, zdroj: finančná správa SR

Okrem týchto „zaujímavostí“ však inšpekcia vo svojich zisteniach odhalila jednu vec o ktorej som zo svedectiev niektorých osôb síce vedel, avšak nebola možnosť ich akokoľvek potvrdiť. Niektorí svedkovia pár dní po akcii Finančnej správy v Úbreži, kedy bola odhalená „Tabačka“ zhodne tvrdili, že na farme v Topoľanoch sa konalo veľké spaľovanie neznámeho materiálu, pričom plamene mali siahať do výšky desiatok metrov. Napriek prítomnosti miestnej polície počas týchto udalostí neboli k ohňu privolaní príslušníci hasičského zboru. Fakt o masívnom spaľovaní však definitívne potvrdila Inšpekcia životného prostredia Košice, ktorá v areáli našla inkriminované miesto, kde sa mal spaľovať neidentifikovaný materiál, či odpad. Otázka v tomto smere znie, čo asi mohli na farme v Topoľanoch v danom čase krátko po razii v Úbreži spaľovať a prečo neboli na miesto privolaní hasiči, ktorí by teoreticky následne mohli skrz expertízu určiť, čo sa spaľovalo. Otáznikom tiež zostáva, prečo sa razia z konca Novembra 2022 netýkala aj farmy v Topoľanoch, no môžeme len predpokladať, že o opekanie špekáčok pravdepodobne nešlo….

PS: Mimochodom ak kvôli padnutému biznisu z odhalanej „tabačky“ v Úbreži sú očakávané sľúbené peniaze niekde v obci Markovce, alebo u osôb, ktoré na seba dobrovoľne plánujú vziať vinu, tak Vás nepoteším, nedočkáte sa a časom pochopíte…

Celé znenie Správy a zápisnice z kontroly nájdete tu: https://www.enviroportal.sk/ipkz/prevadzka?id=305

Ďalšie pokračovanie v 2. časti už čoskoro….

Teraz najčítanejšie

Milan Kaplan

Občiansky aktivista, predseda OZ Nové Michalovce, poslanec Košického samosprávneho kraja