Denník N

Aký ekonomický program by pre Slovensko navrhla umelá inteligencia?

Keďže idú voľby, kde budeme opäť rozhodovať o budúcom smerovaní našej krajiny, napadlo ma pozrieť sa na situáciu viac idealisticky a vyskúšať, ako umelá inteligencia – konkrétne ChatGPT, vie dnes pomôcť. Nejdem rozoberať limity tejto technológie, tie sú už dostatočne známe, preto len uvediem nižšie, ako sa dá na vec pozerať a inšpirovať sa.

Zaujímalo ma, aký ekonomický program by pre Slovensko navrhla dnes umelá inteligencia, ktorá má bezprecedentné množstvo dát z celého sveta. Čo by nám navrhla, aby sme sa mali lepšie?
S vedomím limitov a skreslení informácií môžeme využiť túto výpočtovú silu na hľadanie inšpirácie a zrýchlenie výskumu pri tvorbe verejnej politiky, nezávisle od politických preferencií.

Ako občana ma napríklad zaujíma jedna z nosných tém dneška – ekonomický rast:

  • Aké kroky by sme mali spraviť v porovnaní s podobnými štátmi v 4-ročnom horizonte?
  • Aké máme príležitosti?
  • Kde môžeme vo svete čerpať z reálnych iniciatív v navrhnutých oblastiach?

Nižšie sú výsledky tohto rýchleho prieskumu, ktoré si už samozrejme treba overovať. Na rýchly výskum to je za mňa celkom uspokojivé a ku všetkým konkrétnym návrhom som našiel ďalšie informácie. Ak by sme chceli rýchlejšie vniesť do politických programov nejaké dáta a oprieť sa o reálne skúsenosti a nápady, myslím si, že využitie umelej inteligencie má dosť veľký potenciál a môže to byť pre prospech všetkých. Predsa len mám pocit, že ChatGPT je taký optimista a niečo také tu treba :).

Na vypracovanie akčného plánu pre štát, ktorý sa usiluje o silnejší ekonomický rast ako štyri porovnateľné krajiny (Česká republika, Maďarsko, Slovinsko a Estónsko), je nevyhnutné zamerať sa na komplexné stratégie, ktoré sa zaoberajú rôznymi aspektmi ekonomiky.

1. Investície do inovácií a technológií:
Zaviesť politiky a stimuly na podporu výskumu a vývoja (R&D) a inovácií vo verejnom aj súkromnom sektore.
Vytvárajte technologické centrá a inovačné klastre na podporu spolupráce medzi podnikmi, výskumnými inštitúciami a startupmi.
Podporovať digitalizáciu a prijatie nových technológií, ako je umelá inteligencia, blockchain a zelené technológie.
2. Vzdelávanie a rozvoj pracovnej sily:
Zvýšiť kvalitu vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom zabezpečiť vysoko kvalifikovanú a prispôsobivú pracovnú silu.
Investujte do vzdelávania a odborných programov (veda, technológia, inžinierstvo a matematika), ktoré sú v súlade s potrebami priemyslu.
Implementovať programy celoživotného vzdelávania s cieľom zvýšiť kvalifikáciu existujúcej pracovnej sily a riešiť meniace sa požiadavky trhu práce.
3. Podpora malých a stredných podnikov (MSP):
Poskytovať finančné stimuly, pôžičky s nízkym úrokom a technickú pomoc pre MSP na stimuláciu podnikania a inovácií.
Zefektívniť predpisy a znížiť byrokratické prekážky pri zakladaní a prevádzke podnikania.
Vyvinúť programy na podporu exportu, ktoré pomôžu MSP vstúpiť na medzinárodné trhy.
4. Rozvoj infraštruktúry:
Investujte do modernej a udržateľnej infraštruktúry vrátane dopravy, energie a digitálneho pripojenia, aby ste podporili hospodársky rast.
Rozvíjať a udržiavať efektívne dopravné siete vrátane ciest, železníc a prístavov, aby sa uľahčil pohyb tovaru a osôb.
Rozšíriť širokopásmový prístup a zlepšiť digitálnu infraštruktúru na podporu elektronického obchodu a digitálnych služieb.
5. Prechod na zelenú ekonomiku:
Uprednostnite udržateľnosť investovaním do obnoviteľnej energie, energetickej účinnosti a ekologických technológií.
Vykonávať politiky, ktoré podporujú zelené inovácie a prijímanie zásad obehového hospodárstva.
Stanovte si ambiciózne environmentálne ciele, ako je uhlíková neutralita, a vytvorte zelené pracovné miesta prostredníctvom projektov zelenej infraštruktúry.
6. Posilnenie medzinárodných obchodných vzťahov:
Rozvíjať a diverzifikovať obchodné vzťahy s krajinami mimo Európskej únie a hľadať nové exportné trhy.
Podporovať obchodné dohody, ktoré poskytujú výhodné podmienky pre domáce podniky, najmä v kľúčových odvetviach.
Podporovať exportne orientované odvetvia a poskytovať pomoc pri vstupe na trh a financovaní obchodu.
7. Regulačná reforma a protikorupčné opatrenia:
Implementovať transparentné a efektívne regulačné reformy na zníženie byrokracie, korupcie a byrokracie.
Posilniť protikorupčné úsilie zriadením nezávislých orgánov dohľadu a mechanizmov ochrany oznamovateľov korupcie.
Posilniť právny štát s cieľom vytvoriť stabilné a predvídateľné podnikateľské prostredie.
8. Sociálne záchranné siete a inkluzívnosť:
Vyvinúť komplexné sociálne záchranné siete na podporu zraniteľných skupín obyvateľstva počas hospodárskych zmien.
Riešiť príjmovú nerovnosť a zabezpečiť, aby sa výhody ekonomického rastu rozdeľovali spravodlivejšie.
Podporovať rozmanitosť a začlenenie do pracovnej sily a rozhodovacích procesov.
9. Podpora priamych zahraničných investícií (PZI):
Podporovať PZI zlepšovaním investičného prostredia, znižovaním prekážok vstupu a poskytovaním stimulov pre zahraničných investorov.
Posilniť bilaterálne investičné zmluvy a dohody na ochranu zahraničných investorov a podporiť dlhodobé záväzky.
10. Tvorba politiky na základe údajov:
– Zaviesť prístup k tvorbe politiky založený na údajoch pomocou analýzy údajov a ekonomického modelovania na informovanie rozhodnutí a meranie výsledkov.
– Pravidelne hodnotiť účinnosť hospodárskych politík a podľa potreby upravovať stratégie.
11. Verejno-súkromné ​​partnerstvá (PPP):
– Podporovať verejno-súkromné ​​partnerstvá pre rozsiahle infraštruktúrne projekty s využitím odborných znalostí a kapitálu zo súkromného sektora.
– Zabezpečiť transparentnosť a zodpovednosť v zmluvách o PPP na ochranu verejných záujmov.
12. Agentúra na podporu exportu a investícií:
– Zriadiť špecializovanú agentúru zodpovednú za podporu vývozu a prilákanie zahraničných investícií, ktorá bude poskytovať cielenú podporu kľúčovým odvetviam.

Cieľom tohto akčného plánu je vytvoriť priaznivé prostredie pre trvalo udržateľný hospodársky rast so zameraním na inovácie, vzdelávanie, infraštruktúru, udržateľnosť, riadenie a inkluzívne hospodárske politiky. Úspech si bude vyžadovať silné vedenie, spoluprácu so zainteresovanými stranami a záväzok k neustálemu zlepšovaniu a prispôsobovaniu sa meniacej sa globálnej ekonomickej dynamike.

Aby sa akčný plán pre silnejší ekonomický rast zrealizoval v rámci 4-ročného volebného obdobia, je dôležité poskytnúť konkrétnejšie a časovo ohraničenejšie riešenia. Tu je aktualizovaný akčný plán s konkrétnymi opatreniami pre každú z navrhovaných stratégií:

1. Investície do inovácií a technológií (1. – 4. rok):
Zriadiť inovačný fond a vyčleniť časť rozpočtu na podporu výskumných a vývojových iniciatív a technologických startupov.
Vytvorte kanceláriu pre transfer technológií na uľahčenie prenosu znalostí medzi výskumnými inštitúciami a podnikmi.
Spustiť národnú iniciatívu na podporu prijatia nových technológií v kľúčových odvetviach s cielenými stimulmi.
2. Vzdelávanie a rozvoj pracovnej sily (1. – 4. ročník):
Zvýšiť financovanie vzdelávania STEM (veda, technológie, inžinierstvo a matematika) vrátane štipendií pre študentov, ktorí študujú STEM.
Spolupracujte s priemyselnými odvetviami na vývoji učňovských programov, ktoré poskytujú praktické školenie.
Spustite program „Skills for the Future“, ktorý ponúka bezplatné alebo dotované kurzy zvyšovania kvalifikácie pre existujúcu pracovnú silu.
3. Podpora MSP (1. – 4. rok):
Zriadiť Agentúru pre rozvoj malého podnikania, ktorá by poskytovala finančnú podporu a mentorstvo MSP.
Zjednodušte proces registrácie podnikania a znížte dane pre začínajúce podniky a malé podniky.
Vytvorte Export Promotion Center na pomoc MSP pri prístupe na medzinárodné trhy.
4. Rozvoj infraštruktúry (1. – 4. rok):
Vypracovať národný hlavný plán infraštruktúry so zameraním na udržateľnosť a projekty zelenej infraštruktúry.
Zabezpečte financovanie kľúčových projektov infraštruktúry prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev.
Pravidelne monitorujte a oznamujte pokrok v rozvoji infraštruktúry, aby sa zabezpečila včasná implementácia.
5. Prechod na zelenú ekonomiku (1. – 4. rok):
Stanovte si jasné ciele pre prijatie obnoviteľnej energie a zlepšenie energetickej účinnosti.
Poskytovať daňové stimuly a granty pre podniky, ktoré investujú do ekologických technológií a postupov.
Zaviesť Školiaci program pre zelené pracovné miesta s cieľom pripraviť pracovnú silu na pracovné miesta v udržateľnom sektore.
6. Posilnenie medzinárodných obchodných vzťahov (1. – 4. ročník):
Diverzifikovať obchodné misie na rozvíjajúce sa trhy a uprednostňovať obchodné rokovania s kľúčovými partnermi.
Ponúkať programy pripravenosti na export a finančnú podporu podnikom, ktoré chcú vstúpiť na nové trhy.
Implementovať systém záruk na vývozné úvery na zmiernenie rizík pre vývozcov.
7. Regulačná reforma a protikorupčné opatrenia (1. – 4. ročník):
Vytvorte komisiu pre reformu regulácie na identifikáciu a zefektívnenie zastaraných nariadení.
Implementovať zákon na ochranu oznamovateľov a posilniť nezávislosť protikorupčného úradu.
Vytvoriť online platformu pre transparentné procesy verejného obstarávania.
8. Sociálne záchranné siete a inkluzívnosť (1. – 4. ročník):
Rozšíriť prístup k dostupnej zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu so zameraním na zraniteľné skupiny obyvateľstva.
Zaviesť progresívne zdanenie na riešenie nerovnosti príjmov.
Spustite iniciatívy týkajúce sa rozmanitosti a začlenenia vo verejnom aj súkromnom sektore.
9. Podpora priamych zahraničných investícií (PZI) (1. – 4. rok):
Zjednodušte reguláciu PZI a zefektívnite proces schvaľovania investícií.
Vytvorte úrad investičného ombudsmana, ktorý bude riešiť obavy a problémy vznesené zahraničnými investormi.
Podporovať investičné fóra a roadshow s cieľom prilákať PZI.
10. Tvorba politiky na základe údajov (1. – 4. rok):
– Zriadiť špecializovanú jednotku na analýzu údajov v rámci vlády na analýzu výsledkov politiky.
– Vykonávať každoročné hodnotenia účinnosti politiky a podľa toho upravovať stratégie.
– Zverejňujte ročnú správu o ekonomickej výkonnosti založenú na poznatkoch založených na údajoch.
11. Verejno-súkromné ​​partnerstvá (PPP) (1. – 4. ročník):
– Identifikovať prioritné projekty infraštruktúry vhodné pre PPP a iniciovať proces obstarávania.
– Zabezpečiť transparentnosť prostredníctvom pravidelného verejného podávania správ o PPP projektoch.
– Vypracovať štandardizované vzory zmlúv o PPP pre efektívnosť.
12. Agentúra na podporu exportu a investícií (1. – 4. ročník):
– Plne financovať a personálne zabezpečiť agentúru a poskytnúť jej potrebné zdroje a odborné znalosti.
– Spustiť cielené marketingové kampane na prilákanie zahraničných investícií a podporu exportu.
– Spolupracovať s veľvyslanectvami a konzulátmi v zahraničí s cieľom rozšíriť medzinárodné obchodné misie.

Zavedením týchto špecifických opatrení v rámci 4-ročného volebného obdobia môže štát položiť základy pre silnejší hospodársky rast s pravidelným monitorovaním a podávaním správ, aby sa zabezpečila zodpovednosť a efektívnosť. Úspech v týchto oblastiach by mal viesť k merateľnému zlepšeniu ekonomických ukazovateľov a k prosperujúcejšej budúcnosti krajiny.

Tu je niekoľko veľmi konkrétnych nápadov, ktoré môže Slovensko potenciálne zrealizovať do 1 roka na urýchlenie ekonomického rastu, spolu s príkladmi z iných krajín, kde boli podobné iniciatívy úspešné:
Program spúšťacieho inkubátora:
Vytvorte vládou financovaný program inkubátora pre začínajúcich podnikateľov, ktorý poskytuje finančnú podporu, mentorstvo a kancelárske priestory začínajúcim technologickým startupom.
Príklad: Estónsky program e-Residency a iniciatíva Startup Estonia podporili rast startupového ekosystému v krajine a prilákali podnikateľov z celého sveta.

Digitalizácia vládnych služieb:
Urýchliť digitálnu transformáciu vládnych služieb, aby boli prístupnejšie a efektívnejšie pre občanov a podniky.
Príklad: Estónsky systém elektronickej verejnej správy, známy ako „e-Estónsko“, ponúka širokú škálu digitálnych služieb, od elektronického pobytu po elektronické podávanie daňových priznaní, čím zjednodušuje administratívne procesy.

Ekonomické zóny a daňové stimuly:
Zriadiť špeciálne ekonomické zóny v zaostalých regiónoch, ktoré ponúkajú daňové stimuly, znížené regulácie a podporu infraštruktúry na prilákanie zahraničných investícií.
Príklad: Úspech Maďarska s jeho plánom Széchenyi, ktorý zahŕňa ekonomické zóny a daňové stimuly na podporu investícií v znevýhodnených oblastiach.

Agentúra na podporu exportu:
Vytvorte Agentúru na podporu exportu, ktorá bude pomáhať miestnym podnikom vstúpiť na zahraničné trhy a orientovať sa v predpisoch medzinárodného obchodu.
Príklad: Germany Trade & Invest (GTAI) podporuje nemecké spoločnosti s exportnými stratégiami a vstupom na trh po celom svete.

Inovačné granty pre MSP:
Zaviesť inovačné granty pre malé a stredné podniky (MSP) na investície do projektov výskumu a vývoja.
Príklad: Kanadský program pomoci pri priemyselnom výskume (IRAP) poskytuje finančnú pomoc kanadským MSP na inovatívne projekty.

Rozšírenie odborného vzdelávania:
Rozšíriť programy odborného vzdelávania v spolupráci so súkromným sektorom so zameraním na zručnosti, po ktorých je vysoký dopyt na trhu práce.
Príklad: Švajčiarsky systém učňovského vzdelávania, kde študenti získavajú praktické zručnosti prostredníctvom školenia na pracovisku a vzdelávania v triede.

Iniciatívy zelenej energie:
Spustite stimulačný program zelenej energie na podporu prijatia obnoviteľných zdrojov energie, ako sú solárne panely a veterné turbíny.
Príklad: Dánsky priemysel veternej energie, poháňaný podporou vlády a priaznivými predpismi, sa stal globálnym lídrom.

Podpora elektronického obchodu pre miestne firmy:
Poskytnite školenia a finančnú podporu, aby ste pomohli miestnym podnikom vytvoriť si online prítomnosť a zapojiť sa do elektronického obchodu.
Príklad: Juhokórejský vládou podporovaný program „K-Startup Ecosystem“ pomáha MSP expandovať globálne prostredníctvom elektronického obchodu.

Podpora cestovného ruchu:
Vypracujte marketingovú kampaň na propagáciu Slovenska ako turistickej destinácie s dôrazom na jeho prírodné krásy, kultúrne dedičstvo a outdoorové aktivity.
Príklad: Chorvátska kampaň „Chorvátsko plné života“ výrazne podporila cestovný ruch, čo viedlo k hospodárskemu rastu.

Regulačné reformy pre podnikanie:
Uskutočniť komplexnú revíziu predpisov ovplyvňujúcich podniky a zefektívniť administratívne procesy s cieľom znížiť byrokratické prekážky.
Príklad: Singapurské proaktívne regulačné prostredie a efektívne procesy obchodnej registrácie prilákali spoločnosti z celého sveta.

Aukcie obnoviteľnej energie:
Usporiadajte aukcie na projekty v oblasti obnoviteľnej energie, čím podporíte investície súkromného sektora do výroby zelenej energie.
Príklad: Španielske aukcie obnoviteľnej energie prilákali značné investície do projektov solárnej a veternej energie.

Verejno-súkromné ​​partnerstvá pre infraštruktúru:
Podporovať verejno-súkromné ​​partnerstvá pre projekty infraštruktúry, ako je rozvoj dopravných sietí a digitálnej infraštruktúry.
Príklad: Austrálsky úspešný model verejno-súkromného partnerstva (PPP) pre rozvoj infraštruktúry.

Tieto špecifické nápady, inšpirované úspešnými iniciatívami v iných krajinách, sa dajú pomerne rýchlo implementovať a naštartovať ekonomický rast na Slovensku v časovom horizonte jedného roka. Efektívna realizácia si však bude vyžadovať starostlivé plánovanie, spoluprácu so zainteresovanými stranami a záväzok monitorovať a upravovať politiky podľa potreby na dosiahnutie optimálnych výsledkov.

 

Teraz najčítanejšie

Tomáš Sokol

Tomáš Sokol

Zakladateľ eshopu Flexity , ktorý sa snaží priniesť ľudský a empatický prístup k zákazníkom a jogu širšej verejnosti.