Denník N

V Holandsku ceny zdravotníckych výkonov reguluje štát

V Holandsku určuje štát (maximálnu) cenu zdravotnej starostlivosti podľa diagnóz. Nemocnice a zdravotne poisťovne síce vyjednávajú medzi sebou, ale musia dodržiavať maximálne sadzby určené štátom. Tieto ceny platia pre nemocnice i pre ambulancie vrátane zubárov. Podľa zákona si „prvé“ náklady na zdravotnú starostlivosť hradia Holanďania sami formou spoluúčasti. Tento systém je podobný systém ako DRG, rozšírený aj na ambulancie, ktorý platí s výnimkou Slovenska v celej EÚ a ďalších štátoch vyspelého sveta.

V Holandsku ceny zdravotníckych výkonov reguluje štát 

Udržateľné financovanie zdravotníctva je aj v krajine, akou je Holandsko, horúcou témou. Kedysi to bolo jednoduché : na všetky procedúry a konzultácie bol pevný cenník. Po skúsenosti, keď došlo v Holandsku k snahe o zavedenie trhových síl do zdravotnej starostlivosti, vláda  navrhla koncept DBC (Diagnosis and Treatment Combination) –  čo je kombinácia diagnózy a liečby, ku ktorej sa dala priradiť sadzba, čiže cena. Pre tento systém sa vypracoval aj takzvaný koncept DOT – DBC. Jeho úlohou bolo priblížiť sa v maximálne možnej miere k  transparentnosti pri oceňovaní zdravotníckych výkonov. Holandský úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (NZa) tak každoročne zverejňuje tabuľky obsahujúce všetky zdravotnícke činnosti všetkých špecializácií a stanovuje maximálne tarify a normy kvality.

Zdravotné poisťovne zasa každoročne na základe týchto tabuliek zazmluvňujú poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí liečenia ich poistencov-pacientov.

Každý zdravotnícky produkt má svoju vlastnú (priemernú) sadzbu (cenu). NZa na základe poverenia Ministerstva zdravotníctva, sociálnych vecí a športu (VWS), určuje obsah a popis týchto produktov. Zároveň stanovuje zdravotnícke výkony, na ktoré sa vzťahujú maximálne sadzby. To znamená, že zazmluvnené ceny medzi poisťovňami a poskytovateľmi môžu byť nižšie, ale nie vyššie ako toto maximum. NZa určuje tieto maximálne sadzby na základe pravidelného prieskumu nákladov.

NZa stanovuje sadzby podľa reálnych nákladov na liečbu pacienta. Týmto DBC systémom sa musia riadiť všetky nemocnice, ambulancie a iní prevádzkovatelia zdravotníckych služieb. DBC systém, ako už bolo povedané,  znamená „kombináciu diagnózy a liečby“ a poskytuje informácie o celom zdravotnom procese starostlivosti o pacienta a o všetkých postupoch, ktoré súvisia s jeho konkrétnou liečbou. Tvorí základ nemocničného účtu – faktúra za starostlivosť. Vláda týmto systémom prakticky udržuje transparentnosť nákladov, určuje ich maximálnu výšku, avšak zároveň  do určitej miery stimuluje trhové sily v zdravotníctve. Nemocnice a zdravotné poisťovne môžu medzi sebou rokovať o nižšej ako maximálnej cene i kvalite zdravotnej starostlivosti, z čoho v konečnom dôsledku majú úžitok pacienti.

Systém DBC teda zabezpečuje rozumnú  mieru nákladov, eliminuje nezaslúžené zisky (renty) a výrazne prispieva k finančnej udržateľnosti celého zdravotníckeho systému pri vysokej kvalite zdravotnej starostlivosti. ,

Kód DBC si predstavme tak, že sa pod ním ”skrývajú” všetky komponenty a postupy pri liečbe konkrétnej diagnózy. Napríklad pri nemocničnej  liečbe sú to náklady konzultácie s odborníkmi, vyšetrenie magnetickou rezonanciou, laboratórne testovanie a prípadná operácia. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pomocou kódov  DBC deklaruje všetky tieto zložky starostlivosti a poskytuje ich zdravotným poisťovniam..

Zoberme si príklad: pacient príde do nemocnice; potrebuje ísť na rádiologické oddelenie na röntgen. Špecialista urobí diagnózu. Na základe týchto činností a zistení diagnózy (choroby) sa otvára špecifický produkt zdravotnej starostlivosti – DBC. DBC zostáva otvorené maximálne 120 dní. Pri ambulantnej neoperačnej liečbe 90 dní. To znamená, že nemocnice zasielajú faktúru zdravotnej poisťovni maximálne 120 dní po otvorení DCB. Pacient má povinnosť zaplatiť prvú časť týchto nákladov sám prostredníctvom takzvaného vlastného rizika – spoluúčasti.

Aj sadzby zubných lekárov každoročne určuje Nza, čo znamená, že na celom území Holandska sú maximálne ceny zubných výkonov regulované a v zásade rovnaké Nižšie sa uvádza prehľad sadzieb za najbežnejšie zubné ošetrenia. Úplný zoznam všetkých nákladov uvádza webová stránka NZa.

Ceny zubnej starostlivosti (NZa, 2023)

Dodatočný) diagnostický prieskum:

C001 – Príjem: 50,54 €

C002 – Pravidelná prehliadka u zubného lekára: 25,27 €

C012 – Rozsiahly prieskum na prípravu, evidenciu a zabezpečenie liečebného plánu: 119,69 € (vrátane röntgenu)

X10 – Vyhotovenie a posúdenie Röntgen: 18,62 €

X21 – Zhotovenie a posúdenie prehľadu čeľustí röntgen: 79,79 €

Prevencia/ústna hygiena:

M01 – Preventívne informácie a/alebo poučenie za päť minút: 14,91 €

M03 – Čistenie zubov, za päť minút: 14,91 €.

Ďalšie bežné sadzby liečby:

T022 – Dôkladné čistenie koreňa, štandard: 26,60 €

A10 – Povrchová anestézia: 16,62 €

H11 – Extrakcia (trhanie) zubov: 49,87 €

H35 – Ťažká extrakcia zuba, s mukoperiostálnym skladaním: 79,79 €

V91 – Jednoplošný výplňový kompozit (plomba): 53,20 €

V92 – Dvojplošný výplňový kompozit: 69,82 €

V93 – Trojstranný výplňový kompozit: 83,12 €

V94 – Multi-povrchový výplňový kompozit: 106,39 €

Zubné ambulancie v Holandsku sa riadia maximalizovanými sadzbami a normami  v súlade s pokynmi NZa.  Pri rôznych ošetreniach spolupracujú s laboratóriami a zubnými technikmi, ktorých sadzby môžu byt rozdielne.  Ak ošetrenie stojí viac ako 250 €, dostane pacient vždy predpokladaný rozpočet ešte pred začatím ošetrenia.  Ak máte zubné pripoistenie, bude väčšina nákladov hradených poisťovňou.

Záver

V Holandsku určuje štát (maximálnu) cenu zdravotnej starostlivosti podľa diagnóz. Nemocnice a zdravotne poisťovne síce vyjednávajú medzi sebou, ale musia dodržiavať maximálne sadzby určené štátom. Tieto ceny platia pre nemocnice i pre ambulancie vrátane zubárov. Podľa zákona si „prvé“ náklady na zdravotnú starostlivosť hradia Holanďania sami formou spoluúčasti. Horeuvedený systém je podobný systém ako DRG, rozšírený aj na ambulancie, ktorý platí s výnimkou Slovenska v celej EÚ a ďalších štátoch vyspelého sveta.

Teraz najčítanejšie