Denník N

Veda nie je jediný zdroj praudy, nehovor mi tie tvoje pseudoargumenty ty scientológ!

Nedávno som sa stretol s človekom, ktorý obhajoval vieru v konšpiračné teórie tým, že pohľad na pravdu nie je len vedecký ale k pravde sa dá dopracovať aj inak – pomocou kresťanskej viery. Na základe predložených faktov ma obvinil z toho, že som scientológ a moje názory sú nebezpečné.
Viera v konšpiračné teórie je často sprevádzaná odmietaním vedeckých poznatkov a dôveryhodných zdrojov informácií. Konšpirátori si vyberajú len tie fakty, ktoré im vyhovujú, a ignorujú alebo popierajú tie, ktoré im protirečia. Tým sa vytvára uzavretý systém myslenia, ktorý je odolný voči kritike a racionálnym argumentom. Konšpiračné teórie sa tak stávajú náboženstvom, ktoré si vyžaduje slepú vieru a poslušnosť.
Na druhej strane, vedecký pohľad na pravdu je založený na empirickom overovaní hypotéz, ktoré sú v súlade s logikou a dôkazmi. Veda sa nebojí priznať svoje chyby a neistoty, a je otvorená novým poznatkom a zlepšeniam. Veda sa neuchýľuje k autoritárskym tvrdeniam ani ad hoc vysvetleniam, ale sa snaží ponúknuť najlepšie možné vysvetlenie skutočnosti na základe dostupných dát.
Kresťanská viera je iný spôsob hľadania pravdy, ktorý sa neopiera o vedecké metódy, ale o osobný vzťah s Bohom. Kresťania veria, že Boh je zdrojom a cieľom pravdy, a že im ju zjavuje prostredníctvom Svätého písma, tradície a cirkevnej autority. Kresťanská viera nie je slepá ani iracionálna, ale je podložená históriou, filozofiou a teológiou. Kresťanská viera sa neuzatvára do seba, ale je otvorená dialógu s inými názormi a rešpektuje ľudskú slobodu.
Z toho vyplýva, že hľadanie pravdy z pohľadu viery, scientologizmos a konšpirovanie sú tri odlišné spôsoby, ako nazerať na skutočnosť. Každý z nich má iné kritériá a metódy. Nie sú však rovnocenné ani zameniteľné.
Viera v konšpiračné teórie je nebezpečná pre spoločnosť i pre jednotlivca, pretože podkopáva dôveru v inštitúcie, rozkladá kritické myslenie a vedie k extrémizmu. Vedecký pohľad na pravdu je užitočný pre pokrok ľudstva i pre osobný rozvoj, pretože podporuje objavovanie nových faktov, riešenie problémov a tvorbu inovácií. Kresťanská viera je hodnotná pre zmysel života i pre spásu duše, pretože ponúka vzťah s Bohom, nádej na večnosť a lásku k blížnym.
Konšpiračné teórie sa môžu opierať o rôzne zdroje, ako napríklad vedecký výskum, vieru, históriu, médiá alebo osobné skúsenosti. Niektoré z nich môžu mať aj istú pravdivosť alebo logiku, ale väčšinou sú založené na neoverených, nepodložených alebo zavádzajúcich informáciách. Konšpiračné teórie sa často využívajú na manipuláciu verejnou mienkou, šírenie strachu a nenávisti, oslabovanie dôvery v inštitúcie a autority, alebo na dosiahnutie politických, ekonomických alebo ideologických cieľov.
Ako sa teda dajú rozpoznať konšpiračné teórie? Existujú určité spoločné znaky, ktoré nám môžu pomôcť odhaliť ich nepravdivosť a nebezpečnosť. Medzi tieto znaky patria:
 • Záhadnosť: Konšpiračné teórie sa snažia vzbudiť zvedavosť a záujem o tajomné a skryté veci, ktoré vraj len ony poznajú a odhaľujú. Často sa odvolávajú na neznáme alebo anonymné zdroje, ktoré nemôžu byť overené ani vyvrátené.
 • Zastretie zdrojov: Konšpiračné teórie sa vyhýbajú uvádzaniu presných a overiteľných zdrojov informácií, ktoré by mohli byť skontrolované alebo spochybnené. Namiesto toho používajú vágne odkazy na “niektoré štúdie”, “odborníkov”, “insiderov” alebo “alternatívne médiá”.
 • Plagiáty a falzifikáty: Konšpiračné teórie často kopírujú alebo krivou citáciou prekrúcajú informácie z iných zdrojov, ktoré nemusia mať nič spoločné s ich tvrdeniami. Tiež využívajú falzifikované alebo upravené dokumenty, fotografie, videá alebo svedectvá, ktoré majú podporiť ich argumenty.
 • Vnútorná rozpornosť: Konšpiračné teórie sa často protirečia samy sebe alebo medzi sebou. Napríklad tvrdia, že vláda je zlá a neschopná, ale zároveň je schopná uskutočniť dokonalé a nepretržité sprisahania. Alebo tvrdia, že niektorí ľudia sú zodpovední za všetko zlé na svete, ale zároveň sú obetami iných sprisahancov.
 • Záplava údajov: Konšpiračné teórie sa snažia zaplaviť svojich poslucháčov alebo čitateľov veľkým množstvom údajov, ktoré majú pôsobiť presvedčivo a odborne. Tieto údaje sú však často irelevantné, nepravdivé, nepodstatné alebo vytrhnuté z kontextu.
 • Nekorektný výber faktov: Konšpiračné teórie si vyberajú len tie fakty, ktoré im vyhovujú a podporujú ich hypotézy. Zároveň ignorujú alebo popierajú tie fakty, ktoré im protirečia alebo ich vyvracajú. Tým sa vytvára skreslený a jednostranný obraz reality.
 • Zložité konštrukcie: Konšpiračné teórie sa vyznačujú tým, že vytvárajú zložité a komplikované konštrukcie, ktoré majú vysvetliť všetky aspekty reality. Tieto konštrukcie sú však často nezmyselné, nelogické, nekonzistentné alebo neoveriteľné.
Teraz uvediem niekoľko príkladov na slovensku šírených konšpiračných teórií:
 • Novembrová revolúcia 1989: Tento prevratný moment v československej histórii bol tiež cieľom niektorých konšpiračných teórií, ktoré tvrdili, že za pádom komunistického režimu nestáli len ľudové protesty a občianska spoločnosť, ale bol to vopred pripravený scenár zahraničných mocností, najmä USA a Západného Nemecka, ktoré chceli oslabiť a rozdeliť Československo a získať tak politický a ekonomický vplyv v strednej Európe. Tieto teórie sa odvolávali na rôzne indície, ako napríklad úlohu disidentov a opozičných politikov, ktorí boli vraj zapojení do tajných rokovaní s komunistami alebo zahraničnými agentmi, údajné financovanie revolúcie zo zahraničia, prítomnosť cudzincov na demonštráciách alebo následné politické a ekonomické reformy. Tieto teórie však boli vyvrátené mnohými dokumentmi, svedectvami a analýzami, ktoré potvrdili spontánny a autentický charakter novembrovej revolúcie.
 • Koronavírusová pandémia: Tento globálny zdravotný problém z roku 2020 bol tiež predmetom mnohých konšpiračných teórií, ktoré tvrdili, že za vznikom a šírením nového vírusu SARS-CoV-2 nestála len prirodzená mutácia a prenos medzi ľuďmi a zvieratami, ale bol to umelý a úmyselný akt niektorých osôb alebo organizácií, ktoré chceli dosiahnuť rôzne ciele, ako napríklad ovládnuť svet, znížiť populáciu, obohatiť sa na vakcínach alebo testoch, zaviesť totalitný režim alebo zničiť konkurenciu. Tieto teórie sa odvolávali na rôzne špekulácie, domnienky alebo dezinformácie, ktoré sa šírili prostredníctvom sociálnych médií, internetu alebo alternatívnych médií. Tieto teórie však boli vyvrátené mnohými lekárskymi, biologickými a epidemiologickými dôkazmi, ktoré potvrdili prirodzený pôvod a charakter vírusu.
 • Západ sa snaží do škôl pretlačiť LGBTI+ agendu: Táto teória tvrdí, že Európska únia, OSN, liberálni politici alebo mimovládne organizácie chcú zničiť tradičné hodnoty a rodinu na Slovensku tým, že do školských osnov vkladajú témy o sexuálnej a rodovej diverzite, ktoré majú za cieľ indoktrinovať deti a mladých ľudí a presvedčiť ich, že byť LGBTI+ je normálne a žiaduce. Tieto témy sa vraj týkajú nielen sexuálnej výchovy, ale aj literatúry, histórie, geografie alebo občianskej náuky. Táto teória ignoruje skutočnosť, že slovenské školstvo je pod kontrolou Ministerstva školstva SR, ktoré má právo rozhodovať o obsahu a rozsahu vzdelávania. Tiež prehliada skutočnosť, že LGBTI+ ľudia sú súčasťou spoločnosti a histórie a že ich zviditeľňovanie v školách môže pomôcť bojovať proti šikanovaniu, predsudkom a nepochopeniu.
 • Západ chce učiť deti v škôlke masturbovať: Táto teória tvrdí, že Európska únia, OSN alebo WHO chcú zaviesť do predškolských zariadení povinnú sexuálnu výchovu, ktorá má za cieľ naučiť deti masturbácii, homosexuálnym praktikám, antikoncepcii alebo potratom. Tieto aktivity sa vraj majú odohrávať za zatvorenými dverami bez vedomia rodičov. Táto teória je založená na úmyselnom prekrúcaní a vytrhávaní z kontextu niektorých dokumentov OSN alebo WHO o sexuálnej a reprodukčnej výchove a zdraví. Tieto dokumenty v skutočnosti odporúčajú poskytovať deťom primerané a vekovo vhodné informácie o ich tele, pohlaví, sexualite a vzťahoch v súlade s ich potrebami a otázkami. Tiež rešpektujú právo rodičov na zapojenie sa do výchovy svojich detí.
 • LGBTI+ ľudia sú chorí a potrebujú liečbu: Táto teória tvrdí, že byť LGBTI+ je porucha osobnosti, duševné ochorenie alebo genetická chyba, ktorá sa dá liečiť alebo vyliečiť pomocou psychoterapie, náboženskej konverzie, hormonálnej terapie alebo chirurgického zákroku. Tieto metódy sa vraj majú používať na zmenu sexuálnej orientácie alebo rodovej identity LGBTI+ ľudí na heterosexuálnu alebo cisgenderovú. Táto teória je v rozpore s vedeckými poznatkami a medzinárodnými štandardmi. Sexuálna orientácia a rodová identita sú prirodzené a nenormatívne aspekty ľudskej sexuality a rozmanitosti. Nie sú chorobou ani poruchou a nevyžadujú si liečbu ani zmenu. Naopak, pokusy o zmenu sexuálnej orientácie alebo rodovej identity sú neetické, nehumánne a škodlivé pre duševné a fyzické zdravie LGBTI+ ľudí.
 • Niektorí ľudia veria, že Slovensko je pod kontrolou tajnej organizácie zvanej NWO (Nový svetový poriadok), ktorá chce zničiť národnú identitu, suverenitu a kultúru slovenského národa. Podľa tejto teórie sú politici, médiá, banky a iné inštitúcie len marionetami NWO, ktoré plnia ich plány na globálnu dominanciu. Táto teória sa často spája s antisemitizmom, islamofóbiou a xenofóbiou.
 • Iná konšpiračná teória tvrdí, že Slovensko je obeťou chemtrails (chemických stop), ktoré sú vypúšťané do atmosféry z lietadiel za účelom ovplyvňovania počasia, zdravia a mysle ľudí. Podľa tejto teórie sú chemtrails súčasťou tajného experimentu alebo vojenskej operácie, ktorú riadia USA, NATO, OSN alebo iné mocenské skupiny. Táto teória sa často spája s paranojou, strachom a nedôverou voči vláde a vede.
 • Ďalšia konšpiračná teória sa týka pôvodu a účelu hradu Devín, ktorý sa nachádza na sútoku Dunaja a Moravy. Podľa tejto teórie bol hrad Devín postavený starovekými Slovanmi ako posvätné miesto pre uctievanie bohov a vykonávanie rituálov. Táto teória sa často spája s nacionalizmom, pohanstvom a alternatívnou históriou.
 • Ešte jedna konšpiračná teória sa zaoberá tajomstvom okolo smrti Milana Lučanského: Tento tragický incident z roku 2020 bol predmetom mnohých konšpiračných teórií, ktoré tvrdili, že za smrťou bývalého policajného prezidenta a obvineného z korupcie nestála len samovražda v prešovskej väznici, ale bola to vražda na objednávku alebo politická likvidácia. Tieto teórie sa opierali o rôzne nezrovnalosti, nejasnosti a protirečenia v prípade, ktoré poukazovali na možné zásahy dozorcov, spoluväzňov, lekárov alebo politikov. Tieto teórie však boli vyvrátené niektorými vedeckými a lekárskymi dôkazmi, ktoré potvrdili verziu samovraždy a vyvrátili niektoré podozrenia.
Je veda jediná tá správna?
Veda naozaj nie je jediným zdrojom pravdy. Existujú aj iné spôsoby, ako sa dostať k poznaniu, ako napríklad náboženstvo, umenie, filozofia alebo intuícia. Tieto spôsoby nie sú nutne v protiklade s vedou, ale môžu ju dopĺňať alebo obohacovať. Dôležité je, aby sme si uvedomili, že každý spôsob má svoje silné a slabé stránky, svoje predpoklady a obmedzenia, svoje ciele a hodnoty. Nie je možné nájsť jednu univerzálnu pravdu, ktorá by platila pre všetkých a pre všetko. Pravda je relatívna, kontextová a mnohotvárna.
Pri rozlišovaní pravdy od manipulácií a konšpiračných teórií nám určite aj nadobudnuté vedomosti o používaní vedeckých metód, z oblasti kritického myslenia a mediálnej gramotnosti
Hmm, no lenže to hovoria konšpirátori tiež: môj zdravý rozum mi hovorí, že sú v tom západné mocnosti hádam si nemyslíte, že je to tak ako sa to prezentuje v médiách. Západné médiá klamú lebo za ich financovaním stoja západné mocnosti, veď pozrite potvrdzuje to aj najovší výskum. Faktom je že veľké mocnosti sa snažia ovplyvňovať mienku obyvateľstva a často aj cez mainstreamové médiá tak ako sa v tom vyznať?
Hľadanie pravdy je fuška
Hľadanie pravdy je fuška. Ak by to tak nebolo, konšpiračné teórie by nemali šancu. Ak chceme rozlíšiť čo je pravda bez vedy to pôjde len ťažko. No spoznanie jednej oblasti vedy nie je zárukou rezistenciou proti konšpiračným teóriám, pretože aj veľa vysokoškolsky vzdelaných ľudí je náchylných veriť konšpiračným teóriám, existujú aj iné faktory, ktoré môžu ovplyvniť konšpiračné myslenie, ako napríklad osobnosť, emócie, motivácia, kultúra alebo sociálny tlak.
Avšak to neznamená, že vzdelanie a veda sú zbytočné alebo neúčinné pri boji proti konšpiračným teóriám. Naopak, existuje veľa vedeckých štúdií a dôkazov, ktoré ukazujú, že vzdelanie a veda majú pozitívny vplyv na znižovanie konšpiračného myslenia.
Je dôležité rozvíjať svoje poznanie komplexne, je potrebné mať znalosti nielen z prírodných ale i z humanitných a spoločenských vied, ako je psychológia, sociológia. politológia, ekonómia, filozofia, história. ale aj literatúra a umenie, ktoré môže vyjadrovať absurditu v spoločenskom dianí.
Vzdelanie a veda nám pomáhajú rozvíjať kritické myslenie, mediálnu gramotnosť, analytické schopnosti a toleranciu pre neistotu. Tieto schopnosti nám pomáhajú rozpoznávať a odhaľovať konšpiračné teórie a nedať sa nimi oklamať. Vzdelanie a veda nám tiež pomáhajú byť otvorení a zvedaví na nové poznatky a skúsenosti. Tieto postoje nám pomáhajú učiť sa a meniť sa podľa reality a potrieb spoločnosti.
Vzdelanie a veda nestačí
Myslenie človeka je nastavené tak aby sa podvedome vzdelával tak, aby sa utvrdzoval vo svojich názoroch, takúto chybu niekedy urobia aj vedci, ktorí nesprávne použijú vedecké metódy na overenie svojho predpokladu v snahe ho potvrdiť. Preto je dôležitý aj pohľad viacerých vedcov, ktorí inými metódami dospejú k rovnakému záveru. Tomuto sa hovorí vedecký konsenzus. Vedecký konsenzus nie je zárukou pravdivosti, ale je to najlepší dostupný spôsob, ako sa priblížiť k pravde. V budúcnosti sa môže nájsť niekto, kto zistí že sme sa mýlili úplne alebo čiastočne. Nič lepšie však nemáme. Preto je dobré spoliehať sa na medzinárodne uznávané inštitúcie ktoré publikujú svoje odporúčania práve na základe vedeckého konsenzu.
Hmm, no ale čo ak neexistuje vedecký konsenzus alebo informácie nie sú ani predmetom vedeckého bádania?
Dôležité je mentálne nastavenie
Odhaliť konšpiračnú teóriu môže pomôcť aj naše vnútorné nastavenie:
 • Byť skeptický, ale nie paranoidný: Byť skeptický znamená mať pochybnosti alebo otázky o tom, čo sa vám zdá byť nepravdepodobné, nezmyselné alebo nevysvetliteľné. Byť skeptický vám pomáha byť opatrný a kritický pri prijímaní informácií a argumentov. Byť paranoidný znamená mať strach alebo podozrenie o tom, že sa vás niekto snaží oklamať, poškodiť alebo ovládnuť. Byť paranoidný vám bráni byť otvorený a zvedavý pri učení sa nových vecí a skúseností. Byť skeptický je dobré, ale byť paranoidný je zlé.
 • Byť optimistický, ale nie naivný: Byť optimistický znamená mať nádej alebo vieru v to, že sa veci zlepšia alebo vyriešia. Byť optimistický vám pomáha byť pozitívny a motivovaný pri riešení problémov alebo otázok. Byť naivný znamená mať ilúzie alebo predstavy o tom, že veci sú lepšie alebo jednoduchšie, než sú v skutočnosti. Byť naivný vám bráni byť realistický a zodpovedný pri rozhodovaní a konaní. Byť optimistický je dobré, ale byť naivný je zlé.
 • Byť láskavý, ale nie slepý: Byť láskavý znamená mať súcit alebo úctu k sebe aj k iným ľuďom. Byť láskavý vám pomáha byť rešpektujúci a solidárni pri komunikácii a spolupráci s inými ľuďmi. Byť slepý znamená mať ignoranciu alebo predsudky voči sebe aj k iným ľuďom. Byť slepý vám bráni byť informovaný a vzdelaný pri poznávaní a porozumení sebe aj iným ľuďom. Byť láskavý je dobré, ale byť slepý je zlé.
Záver
Na záver malé zhrnutie aj keď nazerať na pravdu sa dá cez rôznych strán nie len z pohľadu vedy ale aj na základe kresťanskej viery, k pravde sa dá najlepšie priblížiť vedeckým konsenzom, ostatné spôsoby nie sú takým spoľahlivým nástrojom, proti konšpiračným teóriám sa dá brániť širokým vzdelaním v rôznych oblastiach, najme v oblasti vedeckého bádania, kritického myslenia a mediálnej gramotnosti no i mnohých ďalších a záleží aj na našom správnom vnútornom nastavení.

Teraz najčítanejšie