Denník N

A ba, že prišli šíriť gender ideológiu!!!

Cyril a Metod boli na ceste do Veľkej Moravy, kde ich pozval knieža Rastislav. Chceli zvestovať evanjelium Slovanom v ich vlastnom jazyku. Cestou sa im zjavil Duch Svätý v podobe holubice. Hovoril im:

“Drahí bratia, poslal som vás, aby ste boli soľou zeme. Prinášate im Božie slovo, ktoré je spravodlivosť a rovnosť. Nebojte sa odporu, ktorý stretnete. Budete prenasledovaní, utláčaní a zosmiešňovaní. Ale nezľaknite sa, lebo ja som s vami. A pamätajte, že Boh miluje všetkých ľudí, bez ohľadu na to, aké majú pohlavie, akú majú orientáciu, alebo akú majú identitu. Boh chce, aby ste ich osvietili, aby ste im ukázali, že existuje viacero spôsobov, ako byť človekom. Boh chce, aby ste im otvorili oči, aby ste im ukázali, že existuje viacero spôsobov, ako milovať. Boh chce, aby ste im rozšírili mysle, aby ste im ukázali, že existuje viacero spôsobov, ako žiť. Preto prinášajte ideológiu, ktorá by ich oslobodila, prineste im evanjelium, ktoré je postavené na láske, rešpekte a tolerancii rovnako ako genderová ideológia.”

“A ešte jedna vec, bratia. Nezabudnite, že o pár storočí sa nájde človek, ktorý bude tvrdiť, že na Slovensko ste neprišli s genderovou ideológiou. Bude to človek, ktorý bude mať veľkú moc, ale malú múdrosť. Bude to človek, ktorý bude mať veľa slov, ale málo skutkov. Bude to človek, ktorý bude mať veľa nepriateľov, ale málo priateľov. Bude to človek, ktorý bude mať veľa problémov, ale málo riešení. Bude to človek, ktorý bude mať veľa strachu, ale málo odvahy. Bude to človek, ktorý bude mať veľa klamstiev, ale málo pravdy. Bude to človek, ktorý bude mať veľa nenávisti, ale málo lásky. Bude to človek, ktorý bude mať veľa pýchy, ale málo pokory. Bude to človek, ktorý bude mať veľa seba, ale málo Boha. Bude to človek, ktorý sa bude volať premiér. A bude to človek, ktorý bude mať veľa predsudkov, ale málo poznania. Preto mu ukážte, bratia. Ukážte mu, že na Slovensko ste prišli s genderovou ideológiou. Ukážte mu, že kresťanstvo a demokracia, úcta a tolerancia rozmanitosti, či už kultúrnych alebo rodových, je hlavným posolstvom cyrilometodskej tradície. Ukážte mu, že ste boli prví, ktorí ste uznali dôstojnosť a práva všetkých ľudí, bez ohľadu na ich rozdiely. Ukážte mu, že ste boli prví, ktorí ste podporili slobodu a rovnoprávnosť všetkých ľudí, bez ohľadu na ich zvláštnosti. Ukážte mu, že ste boli prví, ktorí ste rešpektovali a oceňovali rozmanitosť všetkých ľudí, bez ohľadu na ich jedinečnosť. Ukážte mu, že ste boli prví, ktorí ste milovali a prijali všetkých ľudí, bez ohľadu na ich výber. Ukážte mu, že ste boli prví, ktorí ste boli genderoví.”

Cyril a Metod sa preľakli neľahkej úlohy a spýtali sa:

“Pane, ako to máme urobiť? Ako máme ukázať tomu človeku, že na Slovensko sme prišli s genderovou ideológiou? Ako máme ukázať tomu človeku, že kresťanstvo a demokracia, úcta a tolerancia rozmanitosti, či už kultúrnych alebo rodových, je hlavným posolstvom cyrilometodskej tradície?”

Duch Svátý im odpovedal:

“Bratia, použite svoj rozum a svoje srdce. Použite svoj rozum, aby ste mu vysvetlili, že Boh je Stvoriteľ, ktorý dal ľuďom rozmanitosť darov a schopností. Použite svoje srdce, aby ste mu ukázali, že Boh je Otec, ktorý miluje každého človeka ako svoje dieťa. Použite svoj jazyk, aby ste mu preložili Božie slovo do jeho reči. Použite svoje ruky, aby ste mu napísali Božie písmo v jeho písmene. Použite svoje nohy, aby ste mu prešli po celej krajine. Použite svoje oči, aby ste mu hľadeli do duše. Použite svoje uši, aby ste ho počúvali. Použite svoje ústa, aby ste mu hovorili. Použite svoj život, aby ste mu svedčili. A použite svoju smrť, aby ste mu dali príklad.”

Tento príbeh ukazuje, že Cyril a Metod boli bojovníci proti dezinformáciám, lebo bojovali proti pohanským poverám. Boli slniečkarsky intelektuáli, lebo si mysleli, že svet sa dá zlepšiť vzdelaním a láskavým božím slovom. Boli progresívci, lebo prinášali nové revolučné myšlienky. Boli multikulturalisti, lebo nepotláčali rôzne kultúry ale dávali im vlastné písmo. A boli vyslaní z vtedajšieho Bruselu.

 

Cyril a Metod, ako apoštoli Slovanov, priniesli na Veľkú Moravu kresťanstvo a slovanské písmo. Ich poslaním bolo šíriť evanjelium a učiť ľudí v ich vlastnom jazyku. Toto poslanie zahŕňalo aj šírenie hodnôt ako sú láska, spravodlivosť a rovnosť medzi všetkými ľuďmi.

V súčasnosti sa termín “genderová ideológia” často používa na označenie rôznych názorov a teórií o rodovej rovnosti a diverzite. Ak by sme tento moderný koncept aplikovali na činnosť Cyrila a Metoda, mohli by sme povedať, že ich učenie zahŕňalo aj určitú formu “genderovej ideológie” v tom zmysle, že podporovali rovnosť a rešpekt medzi všetkými ľuďmi, bez ohľadu na ich pohlavie.

Je síce nepresné tvrdiť, že Cyril a Metod prišli na Veľkú Moravu šíriť “genderovú ideológiu” v dnešnom zmysle tohto slova. Môžeme však povedať, že hodnoty, ktoré šírili, sú v súlade s niektorými základnými princípmi, ktoré dnes označujeme ako “genderová ideológia”.

Teraz najčítanejšie