Denník N

Podľa najnovšej štúdie sú páry rovnakého pohlavia v oveľa nižšej miere vystavení riziku neželaného tehotenstva

Predstavte si, že ste na konferencii, kde sa stretávajú vedci z celého sveta. Na pódiu stojí vedec a zahlási, že má dôkazy naznačujúce, že páry rovnakého pohlavia sú v oveľa nižšej miere vystavení riziku neželaného tehotenstva.

Sála je tichá. Vedci si vymieňajú pohľady. Niektorí sa snažia potlačiť úsmev. Áno, je pravda, že páry rovnakého pohlavia sú menej často vystavené riziku neželaného tehotenstva. Ale to je trochu ako hovoriť, že ľudia, ktorí nejedia arašidy, sú menej náchylní na alergiu na arašidy. Je to pravda, ale nie je to prekvapujúce.

Vzápätí vystúpi druhý vedec z mäsokombinátu a prezentuje svoj najnovší výskum, ktorý tvrdí, že ľudia, ktorí jedávajú iba zeleninu, sú náchylnejší na nedostatok vitamínu B12. Toto tvrdenie je pravdivé, pretože vitamín B12 sa bežne nachádza v mäse a mliečnych výrobkoch, ktoré vegáni nekonzumujú. Avšak, toto tvrdenie by bolo zavádzajúce, ak by sa použilo na argumentáciu, že vegánska strava je nezdravá alebo škodlivá. Mnoho vegánov si uvedomuje tento potenciálny nedostatok a dodáva si vitamín B12 prostredníctvom doplnkov stravy alebo potravín obohatených o tento vitamín. Navyše by hneď každému bolo jasné prečo tento vedec robil výskum o nedostatkoch „škodlivej“ stravy.

Do tretice tu máme kňaza z katolíckej univerzity a prezentuje svoj najnovší výskum. Jeho téma? “Náchylnosť detí k sexuálnemu zneužívaniu vychovávaných rodičmi rovnakého pohlavia”. Týmto pozdravujem konzervatívny denník Postoj. Tvrdenie, že deti vyrastajúce s rodičmi rovnakého pohlavia sú náchylnejšie na sexuálne zneužívanie, je kontroverzné a nie je v súlade s väčšinou vedeckých dôkazov. Mnoho štúdií ukázalo, že deti vyrastajúce s rodičmi rovnakého pohlavia nie sú významne znevýhodnené.

Takže, keď sa na to pozrieme z tejto perspektívy, môžeme vidieť, že nie všetky výskumy sú rovnako dôveryhodné. A niekedy je dôležité si uvedomiť, že nie všetko, čo sa tvári ako “výskum”, je skutočne vedecky podložené. Vždy, je dôležité pristupovať k informáciám s kritickým myslením a hľadať rôzne perspektívy.

Sullinsov výskum, ktorý denník Postoj publikoval je založený na analýze dát z National Health Interview Survey (NHIS), ktorý je prieskumom zdravotného stavu a zdravotnej starostlivosti obyvateľov USA. Sullins tvrdí, že na základe týchto dát dokázal zistiť, že deti, ktoré vyrastajú s rodičmi rovnakého pohlavia, majú vyššiu mieru depresie, úzkosti, ADHD, porúch učenia a pokusov o samovraždu, ako deti, ktoré vyrastajú s rodičmi opačného pohlavia.

Toto tvrdenie je však sporné a má mnoho slabých miest, na ktoré poukazujú jeho oponenti Napríklad článok v The Atlantic kritizuje Sullinsov výskum a označuje ho za „pseudovedu“. Ďalší článok na webovej stránke Southern Poverty Law Center tiež kritizuje Sullinsov výskum a tvrdí, že jeho štúdie sú zavádzajúce. Článok na ThinkProgress tiež poukazuje na chyby v Sullinsovom výskume. Tieto články poukazujú na to, že Sullinsov výskum môže byť zavádzajúci a že jeho závery nie sú v súlade s väčšinou vedeckých dôkazov v tejto oblasti:

  • Veľkosť vzorky: Niektorí kritici tvrdia, že Sullinsova štúdia používa malú vzorku rodičov rovnakého pohlavia, čo môže skresliť výsledky. Podľa NHIS bolo v roku 2013 len 0,3% detí vyrastajúcich s rodičmi rovnakého pohlavia, čo predstavuje len 207 detí. Z toho len 90 detí bolo vyrastajúcich s lesbickými párami a 17 detí s gay párami. Tieto čísla sú príliš nízke na to, aby sa dali použiť na zovšeobecňovanie o celej populácii.
  • Chýbajúca diskusia o iných vplyvoch: Kritici tiež poukazujú na to, že Sullins nezohľadnil iné faktory, ktoré môžu ovplyvniť blaho detí, ako je napríklad rozpad rodiny, sociálno-ekonomický status, etnicita, vek, pohlavie, genetika, osobnosť, vzdelanie, zdravie, prostredie a podpora. Tieto faktory môžu mať väčší vplyv na duševné zdravie detí, ako typ rodiny, v ktorej vyrastajú.
  • Potenciálny konflikt záujmov: Sullins je katolícky kňaz a niektorí kritici tvrdia, že jeho náboženské presvedčenie môže ovplyvniť jeho výskum. Sullins je členom Society of Catholic Social Scientists, ktorá sa zaoberá otázkami, ako je manželstvo, rodina, sexualita, bioetika, ľudské práva a sociálna spravodlivosť z katolíckej perspektívy. Sullins tiež píše pre konzervatívne médiá, ako je Crisis Magazine, ktoré sa zameriava na katolícku kultúru a identitu. Tieto skutočnosti by mohli naznačovať, že Sullins má predsudky voči homosexuálnym párom a ich deťom.
  • Použitie výskumu na podporu nenávisti: Niektorí kritici sú znepokojení tým, ako je Sullinsov výskum používaný na podporu nenávistných rečí a predsudkov. Sullinsov výskum bol citovaný v súdnych sporoch, ktoré sa snažili zvrátiť rozhodnutia o legalizácii manželstva rovnakého pohlavia v USA. Sullinsov výskum bol tiež použitý ako argument proti adopciám homosexuálnymi párami v niektorých krajinách, ako je Slovensko. Tieto použitia výskumu môžu mať negatívny vplyv na práva a dôstojnosť homosexuálnych párov a ich deťom.
  • Nesúhlas s väčšinou vedeckých dôkazov: Mnoho ďalších štúdií dospelo k záveru, že deti vyrastajúce s rodičmi rovnakého pohlavia nie sú významne znevýhodnené. Napríklad, systematický prehľad 79 štúdií z roku 2010 zistil, že deti vyrastajúce s rodičmi rovnakého pohlavia majú rovnaké alebo lepšie výsledky v oblastiach, ako je duševné zdravie, kognitívne schopnosti, sociálne zručnosti, sexuálna orientácia a rodová identita, ako deti vyrastajúce s rodičmi opačného pohlavia. Podobne, meta-analýza 19 štúdií z roku 2014 zistila, že deti vyrastajúce s rodičmi rovnakého pohlavia majú rovnakú úroveň blaha, ako deti vyrastajúce s rodičmi opačného pohlavia. Tieto štúdie používali väčšie a reprezentatívnejšie vzorky, ako Sullinsova štúdia, a zohľadňovali viacero premenných, ktoré môžu ovplyvniť vývoj detí.

Postoj americkej asociácie psychologov (APA) k rodičom rovnakého pohlavia je, že sú schopní poskytnúť deťom rovnakú kvalitu starostlivosti, lásky a podpory, ako rodičia opačného pohlavia. APA tiež podporuje právo homosexuálnych párov na adopciu detí a uznanie ich rodín. APA sa opiera o vedecké dôkazy, ktoré ukazujú, že deti vyrastajúce s rodičmi rovnakého pohlavia nie sú významne znevýhodnené v oblastiach, ako je duševné zdravie, kognitívne schopnosti, sociálne zručnosti, sexuálna orientácia a rodová identita, ako deti vyrastajúce s rodičmi opačného pohlavia. APA tiež odmieta tvrdenia, že homosexualita je choroba, porucha alebo hriech, a uznáva, že je to normálna a prirodzená variácia ľudskej sexuality. APA sa zasadzuje za rešpektovanie a ochranu práv a dôstojnosti všetkých ľudí, vrátane LGBTI komunity. APA vydala viacero vyhlásení, stanovísk a usmernení, ktoré súvisia s touto témou. Niektoré z nich sú:

  • Vyhlásenie o manželstve a rodine pre homosexuálne páry a ich deti z roku 2004, ktoré podporuje legalizáciu manželstva rovnakého pohlavia a rovnaké práva pre homosexuálne páry a ich deti.
  • Stanovisko o adopciách a pestúnskej starostlivosti pre homosexuálne páry z roku 2002, ktoré podporuje právo homosexuálnych párov na adopciu detí a pestúnsku starostlivosť a odmieta diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie.
  • Usmernenia pre psychologickú prax s lesbami, gaymi a bisexuálnymi klientmi z roku 2011, ktoré poskytujú odporúčania pre psychológov, ako poskytovať etickú, kompetentnú a inkluzívnu psychologickú službu pre LGBTI klientov.
  • Usmernenia pre psychologickú prax s transrodovými a genderovo nekonformnými ľuďmi] z roku 2015, ktoré poskytujú odporúčania pre psychológov, ako poskytovať etickú, kompetentnú a inkluzívnu psychologickú službu pre transrodových a genderovo nekonformných ľudí.

Z toho vyplýva, že Sullinsov výskum je nekvalitný, zavádzajúci a nebezpečný. Zverejňovať jeho postoje v serióznych novinách je prešľap, ktorý do serióznych novín nepatrí. Je to urážka voči vede, voči homosexuálnym párom a ich deťom, a voči spoločnosti, ktorá sa snaží byť tolerantná a inkluzívna. Namiesto toho by sme mali podporovať výskum, ktorý je založený na dôkazoch, objektivite a etike, a ktorý rešpektuje rozmanitosť a ľudskosť všetkých rodín.

Okrem toho, Sullinsov výskum je založený na predpoklade, že existuje jednoznačný vzťah medzi genetikou a duševným zdravím, a že je možné určiť, ktoré gény sú žiaduce, a ktoré nie. Toto je veľmi podobné myšlienke eugeniky, ktorá sa snažila zlepšiť ľudský genofond prostredníctvom selekcie, sterilizácie, alebo dokonca zabíjania ľudí s nežiaducimi vlastnosťami. Eugenika bola veda, ktorá sa zaoberala zlepšovaním ľudského genofondu. V užšom slova zmysle je eugenika teória, ktorú založil v 19. storočí britský psychológ Francis Galton. Eugenika bola použitá na ospravedlnenie rasizmu, antisemitizmu, homofóbie, a iných foriem diskriminácie a násilia. Eugenika bola tiež zneužitá nacistickým Nemeckom, ktoré vykonalo genocídu miliónov ľudí, ktorých považovalo za menejcenných.

Je zrejmé, že eugenika bola jedným z najväčších prešľapov v histórii ľudstva, a že jej základné predpoklady boli vedecky a eticky neobhájiteľné. Rovnako tak je neobhájiteľný aj Sullinsov výskum, ktorý sa opiera o podobné predpoklady, a ktorý sa snaží diskreditovať a diskriminovať rodičov rovnakého pohlavia a ich deti. Takýto výskum by nemal byť publikovaný v serióznych novinách, ale by mal byť odmietnutý a odsúdený.

 

Teraz najčítanejšie