Denník N

Umelá inteligencia prepisuje programové vyhlásenie vlády pre vzdelávanie

Včera večer som sa pohral s textom nového programového vyhlásenia vlády ohľadom vzdelávania a ChatGPT. Cieľom bolo vytvoriť z pôvodného textu niečo konkrétnejšie s príkladmi aj s návrhmi opatrení. Nuž posúďte, kto alebo čo, to napísal lepšie.

Upozornenie: nasledujúci text je výsledkom niekoľkých odpovedí na konkrétne otázky a následne bol upravený aj živým organizmom – teda mnou. Neobsahuje celý upravený text daného PVV, len jeho určitú časť a je demonštráciou iného prístupu ku tvorbe takýchto dokumentov.

PREČO: Zabezpečiť vyššiu pripravenosť detí na ďalšie vzdelávanie.

ČO: Poskytnúť finančnú podporu programom predprimárneho vzdelávania a zabezpečiť viac miest v materských školách.

AKO: Investovať do programov predprimárneho vzdelávania a zvýšiť kapacitu materských škôl.

KEDY: Do troch rokov.

PREČO: Zlepšiť obsah, formu a ciele vzdelávania na základných školách.

ČO: Aktualizovať štátny vzdelávací program na základe spätnej väzby od učiteľov a verejnosti.

AKO: Posúdiť súčasný vzdelávací program a upraviť ho na základe názorov učiteľov a verejnosti.

KEDY: Do dvoch rokov.

PREČO: Zabezpečiť prístup k príležitostiam pre všetky deti v dospelosti.

ČO: Zvýšiť kvalitu vzdelávania detí z prostredia generačnej chudoby a iných znevýhodnených žiakov.

AKO: Zrealizovať inkluzívne opatrenia a podporiť programy odstraňujúce prekážky pri hľadaní zamestnania pre znevýhodnené deti.

KEDY: Do štyroch rokov.

PREČO: Zabezpečiť transparentnosť a lepšie pravidlá pre vznik učebníc.

ČO: Zaviesť jasný proces schvaľovania a financovania učebníc.

AKO: Vytvoriť transparentný systém schvaľovania a financovania učebníc a digitálnych technológií v tvorbe učebníc.

KEDY: Do dvoch rokov.

PREČO: Podporiť bezpečné a zdravé prostredie v školách.

ČO: Realizovať programy ochrany duševného zdravia a podporu pohybových aktivít detí a mládeže.

AKO: Implementovať moderné programy na ochranu duševného zdravia a podporu telesnej výchovy.

KEDY: Do troch rokov.

PREČO: Zabezpečiť, aby vzdelávanie na stredných školách reagovalo na požiadavky trhu práce.

ČO: Navrhnúť nové vzdelávacie programy pre stredné školy a zvýšiť atraktivitu odborných vzdelávacích programov.

AKO: Prispôsobiť vzdelávací program stredných škôl požiadavkám trhu práce a zatraktívniť odborné vzdelávacie programy.

KEDY: Do štyroch rokov.

PREČO: Posilniť systém poradenstva a prevencie na školách.

ČO: Rozšíriť dostupnosť služieb poradenstva a prevencie a podporiť programy odstraňujúce fyzické bariéry v školách.

AKO: Rozšíriť služby poradenstva a prevencie na všetkých stupňoch škôl a odstrániť fyzické prekážky pre žiakov a študentov.

KEDY: Do troch rokov.

PREČO: Podporovať vzdelávanie mimoškolskými aktivitami.

ČO: Zabezpečiť kvalitné fungovanie mimoškolských vzdelávacích zariadení a športových aktivít.

AKO: Podporovať kvalitné mimoškolské vzdelávacie zariadenia a športové aktivity.

KEDY: Do troch rokov.

PREČO: Zvýšiť atraktivitu slovenských vysokých škôl.

ČO: Zlepšiť priestory a infraštruktúru vysokých škôl a spustiť program podpory pre študentov.

AKO: Investovať do infraštruktúry vysokých škôl a poskytnúť programy podpory pre študentov.

KEDY: Do štyroch rokov.

PREČO: Zabezpečiť zvýšenie počtu študentov zo Slovenska vo vybraných študijných programoch.

ČO: Podporovať študentov v ich štúdiách.

AKO: Vytvoriť programy prepojenia vzdelávania so skúsenosťami v praxi a podporiť zmeny v kvalifikačných požiadavkách.

KEDY: Do štyroch rokov.

PREČO: Vytvoriť systém celoživotného vzdelávania.

ČO: Zaviesť individuálne vzdelávacie účty.

AKO: Vytvoriť systém celoživotného vzdelávania a individuálne vzdelávacie účty.

KEDY: Do troch rokov.

Podľa tohto štýlu som požiadal o naformulovanie samostatného bodu ohľadom odmeňovania zamestnancov v školstve a tu ChatGPT navrhol takúto formuláciu:

PREČO: Zabezpečiť kvalitných a motivovaných učiteľov a zamestnancov v školstve.

ČO: Zvýšiť platy učiteľov a personálu škôl o 20 %.

AKO: Navýšiť platy učiteľov a zamestnancov v školstve podľa zásluh a zlepšiť platové ohodnotenie prostredníctvom pravidelných hodnotení a odmeňovania výkonnosti.

KEDY: Do dvoch rokov.

Dodatok:

Cieľom nasledujúce textu nebolo niekoho znevažovať, len upozorniť, že je potrebné aj pri takýchto dokumentoch byť viac konkrétny. Ale omnoho dôležitejšie bude sledovať konkrétnu realizáciu, lebo aj dobre napísané ešte nemusí zabezpečiť presadenie dôležitých zmien, ktoré naše vzdelávacie prostredie nevyhnutne potrebuje.

Teraz najčítanejšie

Miroslav Sopko

Manžel, otec a učiteľ. Autor a správca www.zavretaskola.sk.