Denník N

Plynové vratky – volebné hrádky

Aký mala vláda dôvod na ich vyplatenie?

Plynové vratky – volebné hrádky

Nie je snáď potrebné zdôrazňovať, že dôvod vyplácania tzv. plynových vratok nemá žiadný reálny súvis s poklesom ceny plynu, alebo dobrým hospodárením SPP, ako sa tento krok snažil zdôvodniť premiér.

Ak totiž ceny plynu naozaj klesli, potom by na vyplatenie tzv. plynovej vratky mali mať nárok všetci odberatelia plynu vrátane právnických osôb a domácnosti v kategórii/tarife D 4 (tzv. bazenári), ktorý sú však z tohto nároku vylúčený. Neobstojí ani dôvod dobrého hospodárenia SPP, nakoľko na vratky majú nárok aj odberatelia plynu od iného dodávateľa ako SPP. Dokonca ani zákon o štátnom rozpočte na r. 2016, ktorý formálne legalizuje vyplatenie tejto tzv. vratky v ust. § 9 žiadny súvis s uvádzanými dôvodmi neobsahuje. Naopak, túto platbu ani nenazýva vratkou, ale príspevkom vlády zo štátneho rozpočtu SR, ktorý bude poskytnutý určenému odberateľovi plynu v domácnosti.

Zarážajúce pritom je, že vládny návrh zákona o štátnom rozpočte a ani jeho dôvodová správa (www.nrsr.sk, parlamentná tlač 1700, doručné 15. 10. 2015) text k § 9 vôbec neobsahuje a pritom iniciátorom tohto návrhu je samotná vláda! Zjavne tu mal niekto problém rozumne odôvodniť tento finančný príspevok v úradnom dokumente. Namieste je preto otázka, na základe akého hospodárskeho, spoločenského alebo iného všeobecne prospešného dôvodu sa vláda v čase krátko pred parlamentnými voľbami rozhodla v podstate rozdať zo štátneho rozpočtu sumu cca. 47 mil. eur veľkej skupine občanov?

Ako som už uviedol na začiatku zníženie ceny plynu týmto dôvodom nemôže byť a to nie len z dôvodu, že na príspevok nemajú nárok ostatní odberatelia plynu, ale ani občania, ktorí bývajú v oblastiach, kde plyn nie je zavedený. Voči týmto skupinám je preto príspevok zjavne diskriminačný. Vláda je však povinná nakladať s verejnými zdrojmi hospodárne a účelne, na prospech celej spoločnosti a všetkých jej občanov. Samozrejme, že existujú výnimky, kedy sa osobitne poskytuje pomoc, alebo podpora vybraným skupinám, alebo konkrétnym subjektom. Napokon aj zákon o štátnom rozpočte upravuje poskytnutie štátneho príspevku pre mladých a mladomanželov, ak splácajú hypotekárny úver. Takýto postup však musí mať svoj opodstatnený dôvod akým je napr. podpora mladým občanom pri riešení ich bytovej otázky, alebo tvorba nových pracovných miest v prípade podpory podnikateľského subjektu. Tento druh opodstatnenej podpory sa však poskytuje systémovo a teda buď dlhodobo (napr. podpora hypoték u mladých), alebo opakovane (napr. pri nových investičných projektoch).

Súčasná vláda je pred koncom svojho funkčného obdobia, pričom tzv. vratky plynu poskytuje prvýkrát. V poslednom čase však nedošlo iba k zníženiu ceny plynu, ale aj ropy a elektriny. Bolo by preto úplne logické očakávať, že vláda ak sa už rozhodla takým neštandardným spôsobom prispieť svojím občanom z dôvodu poklesu cien enegrií, poskytne rovnaký príspevok napr. aj odberateľom elektriny, osobitne tým domácnostiam, ktoré nemajú možnosť odoberať plyn. Ak tak vláda nepostupovala, jasne tým dala najavo, že na poskytnutie príspevku vybraným odberateľom plynu v domácnosti mala iný než racionálny hospodársky, sociálny alebo verejnoprospešný dôvod. Podstata tohto iného dôvodu môže spočívať aj v blížiacich sa parlamentných voľbách, kedy u mnohých príjemcov tohto finančného príspevku môže dôjsť v dôsledku príjemného pocitu vyvolaného obdržaním zaujímavej finančnej čiastky k takým emocionálnym zmenám, ktoré ovplyvnia ich rozhodovanie. Niekto by to mohol nazvať aj ako volebná…

Radoslav Hodor
Ak sa Vám môj blog páčil a súhlasíte s jeho obsahom, poteší ma, ak ho podporíte svojím hlasom TU. Ďakujem ;-)

Teraz najčítanejšie