Denník N

Ministerstvo zdravotníctva sa v rozpore s programovým vyhlásením vlády pokúša oslabiť nezávislosť úradu a znova ho spolitizovať

Návrh novely kompetenčného zákona, ktorý tento týždeň schválila vláda SR, a ktorým sa zásadne mení aj vymenúvanie a odvolávanie predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“), je krokom k oslabeniu nezávislosti tejto dôležitej verejnej inštitúcie. Úrad má teraz obdobnú nezávislosť ako Najvyšší kontrolný úrad SR alebo Protimonopolný úrad SR.

Ak doteraz predsedu úradu vymenúval a odvolával prezident na návrh vlády SR, a to  po schválení Národnou radou SR, po novom má túto právomoc vykonávať už len vláda SR na návrh ministra/ministerky zdravotníctva. Prezident aj Národná rada SR majú byť z tohto procesu vylúčení, navyše, presne stanovené dôvody na odvolanie majú byť doplnené o vágnu formulu, „ak existujú iné závažné dôvody, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie“.

Tento nový dôvod, pre ktorý je možné odvolať predsedu alebo predsedníčku úradu prakticky kedykoľvek, znamená politizáciu verejnej správy na úkor jej nestrannosti a profesionálnej odbornosti a vychádza v ústrety záujmom finančných skupín, ktoré získavajú z verejných zdrojov v zdravotníctve nezaslúženú rentu a na pomery v EÚ nevídanú dominanciu.

Je to prekvapujúce o to viac, že vo svojom čerstvo schválenom Programovom vyhlásení v oblasti zdravotnej politiky vláda SR tvrdí, že jej „ambíciou je odpolitizovanie rezortu zdravotníctva“ a zároveň v tom istom dokumente konkretizuje, že „zabezpečí, aby Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bol spôsobilý adresne vykonávať dohľad a kontrolu nad hospodárnosťou, účelnosťou a efektivitou využívania zdrojov verejného zdravotného poistenia“.

Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) túto zmenu, ktorú sa finančná skupina Penta pokúšala pôvodne presadiť cez SaS, vysvetľuje cez médiá tak, že ide o „návrat k právnej úprave, ktorá bola dlhoročne zaužívaná“. Chýbajú však akékoľvek argumenty. Pritom práve počas neslávnej dlhoročnej éry, v ktorej bol úrad podriadený MZ SR, došlo k spojeniu zdravotných poisťovní Dôvera (ZP Dôvera) a Apollo. Úrad v tom zohral kľúčovú rolu a následne schválil aj bankové úvery na vyplatenie stoviek miliónov eur z verejného zdravotného poistenia v prospech akcionárov Penty. Práve v čase, keď bol úrad podriadený MZ SR, sa slovenské zdravotníctvo radikálne priblížilo ku konceptu „výberového“ zdravotníctva pre bohatých a dominancia finančnej skupiny narástla na úkor štátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako ukazujú aj grafy č. 2 a 3 zo Správy o činnosti za rok 2021, ktorú sa Penta dožaduje súdnou cestou stiahnuť.

Naopak, v krátkej ére nezávislosti sa úradu podarilo významne prispieť k presadeniu niekoľkých prelomových míľnikov: obmedzenie a zaregulovanie ziskov zdravotných poisťovní od 1. 1. 2023 a intenzívne informovanie verejnosti o dianí a situácii v zdravotníctve. Stačí si porovnať informácie zverejňované úradom do roku 2021, keď bol podriadený MZ SR, a potom, keď začal plniť úlohu nezávislého strážneho psa: https://www.udzs-sk.sk/urad/media/tlacove-spravy/.

Je pravdepodobné, že najmä nezávislosť úradu, jeho právne kroky, i keď v rámci obmedzenej kompetencie, a informačný tlak nedovolili ZP Dôvera od roku 2021 vyplatiť nerozdelené zisky, ktoré sú k 31. 12. 2022 vo výške 176 mil. eur a tieto zdroje pochádzajú z verejného zdravotného poistenia. V rokoch 2010 až 2020, teda v čase podriadenosti úradu a neinformovania verejnosti, to bolo naopak: ZP Dôvera akcionárom vyplatila až 550 mil. eur.

Až teraz dáva logiku, prečo sa finančná skupina Penta, ktorá má v zdravotníctve široké portfólio záujmov, vrátane ďalších 176 miliónov eur ešte nevyplateného zisku, snaží úrad a jeho vedenie odradiť množstvom šikanóznych krokov vrátane mediálnych útokov, chronického napádania prerozdeľovacieho mechanizmu a už dokonca aj žaloby osobne podpísanej JUDr. Valériou Haščákovou za údajnú nemajetkovú ujmu ZP Dôvera, ktorou chce docieliť stiahnutie správ úradu. Správ, v ktorých úrad informuje vo verejnom záujme a, áno, kriticky posudzuje spôsoby rôznych aktérov, ktorí získavajú zo zdravotníctva nezaslúženú rentu.

Návrh kompetenčného zákona má byť prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní. V dôvodovej správe k návrhu sa však vláda SR ani slovom nezmieňuje, prečo chce bez riadnej verejnej odbornej diskusie zmeniť postup vymenovania a odvolávania predsedu úradu, a tým oslabiť jeho nezávislosť. Prečo to robí práve v čase, keď verejné financie krvácajú a úrad je jediná nezávislá inštitúcia, ktorá má strážiť zdravotné poistenie v objeme 7 miliárd eur len tento rok a riskuje tak odliatie ďalších zdrojov?

Veríme, že výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ktorý by sa týmto návrhom mal zaoberať, novelu zákona prehodnotí tak, aby bola v súlade s verejným záujmom, ako aj s Ústavou SR. Všetci sa zhodujeme, že zdravotníctvo na Slovensku je v hlbokej kríze a neslúži uspokojivo potrebám občanov. V takejto vážnej situácii by mali ústavné orgány zo svojho rozhodovania vylúčiť tak nelegitímne záujmy finančných skupín a rovnako aj prípadné pokusy o revanš.

https://www.udzs-sk.sk/urad/media/tlacove-spravy/

Teraz najčítanejšie