Denník N

Verejná diskusia o dostupnom bývaní v BB

V stredu 22. novembra sa konalo stretnutie, ktoré bolo vyvrcholením posledných mesiacov občianskej kampane Dôstojné bývanie pre všetkých. V sále Domu Slovenského misijného hnutia na Skuteckého ulici sa v stredu 22. novembra stretlo cez 60 ľudí. Väčšinu prítomných tvorili členovia a členky komunít, s ktorými Centrum komunitného organizovania pracuje: banskobystrické marginalizované rómske komunity a členovia a členky dvoch platforiem: Bystrickej kresťanskej platformy a občianskej platformy Nie v našom meste. Prinášame vám to podstatné z tohto stretnutia.

Prišli aj predstavitelia samosprávy 

Spomedzi pozvaných hostí sa tohto podujatia zúčastnili: primátor Banskej Bystrice Ján Nosko so svojím druhým zástupcom Martinom Majlingom, nový splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško, bývalý predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter, bývalý viceprimátor Banskej Bystrice Milan Lichý, vedúci Oddelenia sociálnej a krízovej intervencie Mestského úradu Banská Bystrica Karol Langstein a viacerí poslanci a poslankyne Mestského zastupiteľstva Banská Bystrica.

Stretnutie moderoval Rado Sloboda, riaditeľ organizácie Amnesty International Slovensko, ktorá sa venuje bývaniu ako ľudskému právu. Práve prepojenie na Amnesty International a aj ďalšie organizácie je kľúčové v tom, aby sa bývanie riešilo komplexne – na úrovni potrieb komunít, možnostiam a príležitostiam pre samosprávy a VÚC a existencii národných a medzinárodných dohovorov a politík ako základ budovania systémovej infraštruktúry.

Prvý príhovor tohto podujatia mal zase Juraj Institoris, kazateľ Cirkvi bratskej v Banskej Bystrici, ktorý poukázal na to, prečo by sme my všetci – či už veriaci, alebo neveriaci – mali pomáhať slabším. Otvoril takto symbolicky podujatie o dostupnom bývaní, ktoré sa týka nás všetkých.

Moderátor Rado Sloboda a kazateľ Cirkvi bratskej v Banskej Bystrici Juraj Institoris. Foto: M. Strmeňová/CKO

Toto podujatie nadväzovalo okrem iného aj na minuloročné stretnutie, ktoré sa konalo v októbri 2022. Išlo o prvéverejné podujatie v Banskej Bystrici venované problémom bývania s dôrazom na skupiny nadmerne ohrozené nízkou dostupnosťou bývania.

Vyše 300 rozhovorov

Vráťme sa však na začiatok. Tohtoročné stretnutie totiž nadväzovalo predovšetkým na “načúvaciu” kampaň – 300 rozhovorov, ktoré pracovníci a pracovníčky CKO spoločne so svojimi dobrovoľníkmi zrealizovali v posledných mesiacoch. Rozhovory vykonávali predovšetkým s obyvateľmi, ktorí patria do niektorej zo skupín ohrozených nízkou dostupnosťou bývania viac, ako bežní obyvatelia nášho mesta:

  • jednorodičia (predovšetkým slobodné matky)
  • študenti a mladí ľudia
  • rodiny so zdravotne znevýhodnenými členmi
  • obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít
  • mnohodetné rodiny
  • ľudia bez domova
  • seniori

Výsledky týchto kvalitatívnych rozhovorov štatisticky spracovala a na stretnutí odprezentovala Mgr. Ivana Šimočková, PhD., z Ekonomickej fakulty UMB. Z  množstva obsiahnutých informácií stojí za spomenutie, že väčšina opýtaných cíti tému dostupnosti bývania ako negatívnu.

Keďže samotné dáta získané z vyše 300 rozhovorov a ich štatistické spracovanie sú príliš širokou témou, budeme im venovať jeden z našich nasledujúcich blogov.

Ivana Šimočková z Ekonomickej fakulty UMB a časť štatistického spracovania výsledkov načúvacej kampane CKO. Foto: M. Strmeňová/CKO

Silné svedectvá 

Najväčšou a zároveň najemotívnejšou časťou stretnutia boli svedectvá predstaviteľov a predstaviteliek jednotlivých komunít, ktoré sú nízkou dostupnosťou bývania zasiahnuté. Komunitný líder Kamil Súkenička prezentoval problémy a potreby obyvateľov “sociálneho” bytového domu na Internátnej 12. Poďakoval sa, že po dlhých rokoch majú konečne namontované regulátory na radiátoroch, avšak hovoril aj množstve ďalších problémov, ktoré sú predovšetkým výsledkom dlhoročného zanedbávania tohto bytového domu. Prítomných predstaviteľov mesta priamo konfrontoval otázkou: Chcem vás poprosiť, keby ste nám vedeli vysvetliť, že prečo my dostávame takéto sociálne byty. … Čo sa s tým dá spraviť? Lebo takto my existovať nemôžme.” 

Kamil Súkenička a jeho byt na Internátnej 12 pri preberaní. Foto: M. Strmeňová/CKO a K. Súkenička. 

Ďalšou skupinou boli študenti a mladí ľudia, ktorých problémy predniesla Kristína Maková, čerstvá absolventka Pedagogickej fakulty UMB. Okrem iného odprezentovala problém študentov a študentiek, ktorí prišli do nášho mesta z iných regiónov. Po skončení štúdia by tu mnohí z nich chceli ostať, avšak kvôli vysokému nájomnému a nízkym platom sa buď vrátia do svojich domovských miest, alebo odídu do Bratislavy:Kamarát ešte pred skončením štúdia začal pozerať ceny nájmov a porovnávať ich s Bratislavou. Zistil, že ceny nájmov nie sú až tak odlišné. To sa však nedá povedať o platoch – tie sú v Bratislave oveľa lepšie. Takže napriek tomu, že tu už mal nejaký sociálny status a vzťahy, odišiel žiť do Bratislavy.” Banská Bystrica teda aj kvôli drahému bývaniu stráca mladých ľudí. 

Kristína Maková prezentovala problémy mladých ľudí a absolventov. Foto: M. Strmeňová/CKO

Situáciu marginalizovaných rómskych komunít na Cementárenskej ceste a Na hrbe, obe na okraji Banskej Bystrice, prezentovala Silvia Kováčová – komunitná líderka. Problémový je priechod pre chodcov na hlavnej ceste, ktorý je neprehľadný a v ranných hodinách kvôli veľkej premávke aj takmer nepriechodný. Jeden z hlavných problémov na Cementárenskej ceste je nefunkčná kanalizácia, ktorá predovšetkým v obdobiach dažďa spôsobí vytopenie bytov: “Kanalizácia je opravená obyvateľmi, v havarijných situáciách si musíme poradiť sami, pretože vodárenská spoločnosť, a ani hasiči už neprídu.” 

Silvia Kováčová prezentovala problémy komunít Na hrbe a Cemetárenská cesta. Foto: M. Strmeňová/CKO

Situáciu jednorodičov priblížila Dana Boháčiková: Čo by nám pomohlo ako jednorodičom – keby sa viacej stavalo nájomných bytov, ktoré by ale boli aj lokálne dostupné. Pretože tí rodičia sú sami a pokiaľ dieťa navštevuje škôlku napríklad v Sásovej a ona pracuje v Radvani tak nemá šancu behať cez celé mesto. A takisto jej nemá šancu niekto vyzdvihnúť to dieťa.” 

Boháčiková sa venovala aj poradovníku na mestské nájomné byty v Banskej Bystrici, kde je momentálne na prvom mieste človek, ktorý požiadal o mestský byt ešte v roku 2012.

Dana Boháčiková odprezentovala problémy jednorodičov a dlhé čakacie doby na mestské byty v Banskej Bystrici. Foto: M. Strmeňová/CKO a cdn.banskabystrica.sk 

Okrem problémov banskobystrických komunít sa na tomto stretnutí spomenuli aj vážne problémy Rómov z neďalekej Banskej Štiavnice, s ktorými pracuje organizátorka CKO Mária Koledová. Najväčším problémom sú pivničné byty, ktoré Bytová správa prenajíma obyvateľom: Nie je tam elektrika, nie je tam voda, nie je tam WC, je tam tma, zima. Takže si myslím, že je úplne nedôstojné, aby ľudia v tomto storočí tam ešte takto žili.”

Silné vety zazneli v závere príhovoru M. Koledovej: “Ja si myslím, že každý má nárok na slušné bývanie. Či je to Róm, Neróm, či je to študent, či je to ktokoľvek.”, na čo moderátor R. Sloboda na to nadviazal: “No nepochybne máš pravdu. Právo na bývanie je ľudské právo, takže to si netreba zaslúžiť, to každý má mať.” 

Pivničné byty v Banskej Štiavnice. Foto: O. Druga/CKO

Situáciu mnohodetných rodín v našom meste priblížila Veronika Kosková. V začiatkoch samostatného bývanie ich rodiny im veľmi pomohli rodičia, ktorí im dali k dispozícii byt po starých rodičoch za symbolické nájomné. Priblížila aj finančnú situáciu tohto typu rodín a problémy rodín s deťmi pri získavaní podnájmov. Pristavila sa aj pri nedostatku viacizbových bytov v Banskej Bystrici: “Napríklad v Sásovej vieme, že sú možno dva paneláky, kde sú 5-izbové byty.”

Veronika Kosková. Foto: M. Strmeňová/CKO. 

Situáciu ľudí bez domova priblížil na príbehu konkrétneho človeka líder kampane Dostupné bývanie pre všetkých – Ondrej Druga. “Janko Kovboj” bol známa tvár bystrickej ulice, ktorého ste mohli vidieť a počuť aj vo viacerých diskusiách venujúcich sa bezdomovectvu. Napriek svojej rozhľadenostia inteligencii bol tiež človekom, ktorý nemal kde spať, keďže vo fungujúcej nocľahárni pre ľudí bez domova neprijímajú ľudí pod vplyvom návykových látok. Pred mesiacom a pol ho našli na lavičke pri železničnej stanici a napriek privolanej záchrannej službe sa ho už nepodarilo zachrániť: Prezentujem to takto práve kvôli tomu, že boli už nejaké pokusy na vytvorenie nízkoprahovej nocľahárne a narazilo to na odpor majority. Padli tam aj veľmi škaredé slová – ´nám je jedno kde tí feťáci zamrznú´. Len aj ´tí feťáci´ vôbec nemusia byť feťáci, nemusia tak vyzerať a vôbec nemusia nejako nebezpeční, alebo rizikoví. A hlavne – každý z nich má meno a každý z nich má príbeh.” 

Ondrej Druga Foto: M. Strmeňová/CKO 

Situáciu ľudí so zdravotným znevýhodnením prezentovala komunitná organizátorka Jolana Nátherová. Paradoxne, väčšinu bytov v dvoch domoch na Viestovej ulici, ktoré boli stavané ako bezbariérové, dnes už nevlastnia ľudia odkázaní na invalidný vozík. Vtedajšia legislatíva totiž umožnila odpredať tieto pôvodne mestské byty nájomníkom, po ktorých to následne zdedili ich príbuzní – väčšinou bez zdravotného znevýhodnenia. Tí zdravotne znevýhodnení, ktorí v týchto domoch bývajú, však majú ďalší problém – ani jeden chodník do centra mesta nie je bezbariérový, na každom je aspoň jeden problémový obrubník.

Jolana Nátherová. Foto: M. Strmeňová/CKO 

Reakcia mesta a nového splnomocnenca 

Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko hneď v úvode svojej reakcie povedal: “Môžem povedať, že tá situácia, ktorá bola popísaná, tie príbehy ma absolútne ako netešia. Sú ojedinelé, ale za nimi sa skrýva oveľa viacej komunít ktoré s takýmito problémami zápasia.” Venoval sa aj konkrétnym problémom a plánom mesta ohľadom zlepšenia stavu v rómskych komunitách na Cementárenskej ceste a v Podlaviciach. Spomenul aj možnosť čerpať financie od Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, s ktorým absolvovali behom posledného roka viacero rokovaní.

Ján Nosko, primátor BB. Foto: M. Strmeňová/CKO 

Okrem toho sa venoval aj problematike vytvorenia nízkoprahového centra pre ľudí bez domova a legislatívnym problémom pri potenciálnej výstavbe ďalších mestských nájomných bytov. V závere sa ho moderátor ešte spýtal, čo je jeho odkaz pre ľudí v takto náročných životných situáciách: Ten odkaz pre ľudí – bohužiaľ, situácia je taká, aká je. Môžeme niečo sanovať, v tom stave v akom to je, ale pokiaľ sa dostaneme naozaj – a to hovorím úplne pravdu – pokiaľ sa dostaneme k nájomným bytom a realizácii zámerov trebárs pre rómske komunity, to ešte chvíľu potrvá.” 

Ohľadom technických detailov konkrétnych projektov primátora doplnil jeho druhý zástupca Martin Majling. Tým, že má vo svojej agende prakticky všetky sociálne aspekty fungovania Mestského úradu, uviedol naozaj detailnú a vyčerpávajúcu prezentáciu pokroku pri jednotlivých problémoch vrátane vymenovania prekážok. Celý jeho príhovor si budete môcť vypočuť vo videu z tejto diskusie.

Svojím prejavom prispel aj novo vymenovaný splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Banskobystričan Alexander Daško. Venoval sa predovšetkým tomu, akým smerom budú nastavovať výzvy tohto úradu na rozvoj rómskych komunít – jeho úrad totiž bude mať v najbližších rokoch k dispozícii 920 miliónov eur.

V poslednej časti podujatia sa Ondrej Druga venoval prezentácii príkladov dobrej praxe na príklade bratislavského modelu rozvoja nájomného bývania. Túto tému – vrátane reakcie primátora Banskej Bystrice – si však necháme na samostatný blog behom nasledujúcich mesiacov.

Na záver sa Druga poďakoval všetkým ľuďom a zvlášť predstaviteľom samosprávy za účasť a avizoval pokračovanie občianskej kampane Dôstojné bývanie pre všetkých  a zdôraznil, že CKO je otvorené dialógu a spolupráci pri riešení týchto problémov: “Veríme, že spoločne sa nám podarí posunúť problém bývania aj celkovo, aj v tých konkrétnych problémoch, že sa nám podarí posunúť dopredu. Tak, aby sa nám tu čím viacerým žilo čím lepšie.”

Verejné sľuby 

Najpodstatnejším výsledkom stretnutia podľa nás bolo, že kompetentní predstavitelia mesta sa tejto akcie zúčastnili a prejavili otvorenosť hľadať riešenie problémov dostupnosti bývania. Za CKO môžeme povedať, že budeme ďalej pokračovať v tejto kampani – aj v rovine celkového koncepčného pohľadu, kde bude podstatným krokom tvorba nového Programu rozvoja bývania, ale aj pri konkrétnych problémoch špecifických komunít, ktoré naši lídri na stretnutí prezentovali.

Naše komunity a ani my nikam neodchádzame a spoločne budeme aktívne sledovať, ako mesto k problematike dostupného bývania pre všetkých bude pristupovať.


Viac o problematike bývania v marginalizovaných komunitách sa môžete dočítať v našich ostatných blogoch napríklad tu:


Tento blog je súčasťou projektu Posilňovanie minorít k rozvoju, využívajúc komunitné organizovanie a advokačné metódy na posilnenie postavenia znevýhodnených komunít na strednom Slovensku, ktorý získal grant z Nórska v sume 142 348 eur a je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je podporiť potrebnú komunitnú organizátorskú prácu v 6 rómskych komunitách (Slovenská Ľupča, Skalica, Banská Bystrica – Cementárenská, Banská Bystrica – Hrb, Banská Štiavnica – Šobov a Banská Štiavnica – Povrazník) a prepájať ju aj s ďalšími komunitnými prístupmi, ako sú komunitný rozvoj, advokácia, verejné kampane a vzdelávanie

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk .

„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.“

Autorom blogu je Ondrej Druga, komunitný organizátor pre veriace komunity a koordinátor advokačných aktivít – [email protected].

Viac blogov, podcastov, ako aj videí nájdete na našej web stránke www.cko.sk.

 

Teraz najčítanejšie

Centrum komunitného organizovania

Záleží nám na rozvoji občianskej spoločnosti, posilňovaní hlasu občanov a ich zapojeniu do verejných procesov. Vytrvalo napomáhame aktívnemu občianstvu. Sme šíriteľmi myšlienky a princípov komunitného organizovania na Slovensku a rozhodli sme sa o svojej práci a poslaní aj písať. Sme mimovládna organizácia - občianske združenie, ktoré úspešne realizuje svoje programy od roku 1999.