Denník N

Detským domovom Tomanovej sa bude zaoberať ombudsmanka. Podali sme podnet

Je nemysliteľné, aby bola novopečená komisárka pre deti Viera Tomanová spájaná spoločnou adresou a rodinnými príslušníkmi s prostredím, kde je podozrenie, že práva detí sú závažným spôsobom porušované. Je tragické, že zrejme práve kvôli jej osobe štátne orgány majú k celej kauze prístup mŕtveho chrobáka. Preto podávame podnet skutočnej ombudsmanke.

Vážená pani verejná ochrankyňa práv, pani Dubovcová.

Na základe nášho podozrenia, že základné práva a slobody sú porušené konaním, rozhodovaním alebo nečinnosťou orgánov verejnej správy, Vám zasielame náš podnet týkajúci sa dodržiavania práv dieťaťa podľa medzinárodných dohovorov, podľa zákona 36/2005 Zákona o rodine a podľa Zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

Náš podnet sa týka medializovaných informácií, ktorých predmetom je dodržiavanie práv dieťaťa v neštátnom detskom domove zriadenom n.o. PETO na Prokopovej ulici 43 v Bratislave.
Z dostupných zdrojov vyplýva podozrenie, že v tomto detskom domove sú porušované práva detí a štátne orgány nekonajú v najlepšom záujme dieťaťa a tak, ako im predpisuje platná legislatíva.

Vychádzame z týchto medializovaných informácií, v ktorých sú citované vyjadrenia ministerstva aj štatutárnej zástupkyne n.o. PETO p. Petronely Tomanovej:
http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/biznis-detmi-ombudsmanka-tomanova-postarala-ksefty-dcere.html
http://www.tyzden.sk/spolocnost/29800/co-sa-odohrava-priamo-pod-strechou-viery-tomanovej/

MPSVR a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Tieto štátne orgány sú v zmysle svojich kompetencií zodpovedné za riadenie, kontrolu a metodické usmernenie detských domovov. Z týchto podozrení sa dá predpokladať, že v zmysle svojich kompetencií nekonali tak, aby zastupovali a chránili najlepší záujem dieťaťa.

(305/2005 Zákon § 6 „Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“), Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, obec, vyšší územný celok, právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola udelená akreditácia podľa tohto zákona (ďalej len „akreditovaný subjekt“), a subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa tohto zákona, sú povinné dbať na to, aby nedochádzalo k ohrozovaniu alebo porušovaniu práv dieťaťa. Všetky orgány, právnické osoby a fyzické osoby uvedené v prvej vete vykonávaním opatrení podľa tohto zákona zabezpečujú dieťaťu ochranu a starostlivosť, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ochranu jeho právom chránených záujmov, pri rešpektovaní jeho práv priznaných medzinárodným dohovorom …“)
Podľa dostupných informácií sa v detskom domove nachádza 6 detí do jedného roku veku a ďalšie deti do 6rokov veku, ktoré podľa Zákona 305/2005 majú byť umiestnené výhradne v profesionálnych rodinách. Tieto informácie potvrdilo novinárom MPSVR:
„Podľa našich informácií, ktoré nám potvrdili na ministerstve práce, má u seba Petronela Tomanová šesťbábätiek do jedného roka a päť detí vo veku od 4 do 8 rokov. Podľa ministerstva práce sa starostlivosť o deti zabezpečuje v spomínanom rodinnom dome na Prokopovej ulici.“

Z informácií, ktoré poskytlo MPSVR mohlo byť kontrolnému orgánu zrejmé, že je pravdepodobné porušovanie zákona. Ak totiž starostlivosť o všetky deti prebieha priamo v budove detského domova, je vylúčené, aby tento detský domov dodržiaval zákon a mal väčšinu detí umiestnených mimo budovy, teda v profesionálnych rodinách.

Napriek tomu, že MPSVR a UPSVR disponovali týmito informáciami, prostredníctvom hovorkyne oznámili, že nemali celý rok potrebu tieto nezrovnalosti prešetriť priamo v detskom domove.
„Podľa hovorkyne ministerstva práce Jany Lukáčovej vykonali kontrolu, konkrétne obhliadku objektu, ešte pred spustením projektu, a to v marci minulého roka. Odvtedy u nich nikto z ministerstva nebol.“

Štátne orgány boli spoluzodpovedné za to, že súd zveroval neštátnemu detskému domovu výkon opatrení SPOaSD a zveroval mu deti do ústavnej starostlivosti. MPSVR ani UPSVR neinformovali súdy o žiadnych pochybnostiach napriek tomu, že disponovali informáciami týkajúcimi sa počtu detí, vekového rozloženia detí a miesta výkonu ústavnej starostlivosti.

Upozorňujeme ďalej na nezrovnalosti týkajúce sa pridelenia akreditácie MPSVR detskému domovu. N.o. PETO dostala akreditáciu na vytvorenie detského domova v roku 2013. Už v r. 2014 podľa priorít ministerstva mal prijaťtento detský domov  6 detí. Rok na to uvádza výročná správa PETO, že pri rekonštrukcii starej budovy na detský domov spadol múr. Detský domov otvorili v júni 2015. Dôležitou podmienkou akreditácie je potvrdenieo zodpovedajúcich hygienických podmienkach v objekte.

( §79 ods. 1, písm. j) „ Žiadateľ o udelenie akreditácie, ktorým je fyzická osoba, musí preukázať splnenie týchtopodmienok: j) potvrdenie o zodpovedajúcich hygienických podmienkach v priestoroch, v ktorých budú vykonávané opatrenia, na ktoré žiada akreditáciu“).

Je nepravdepodobné, aby za bežných okolností dostal detský domov potvrdenie o zodpovedajúcich hygienických podmienkach, ak v objekte prebiehala rekonštrukcia a krátko na to prišlo k asanácii budovy.

Je možné, že ďalšie podmienky akreditácie taktiež neboli už od počiatku splnené, nakoľko akreditácia vyžaduje dokladovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov.
V reportáži týždenníka .týždeň vypovedá zamestnankyňa DeD o tom, že ako profesionálny rodič je v detskom domove zamestnaná na 8 hodín denne a svoju pracovnú náplň vykonáva v objekte detského domova, odkiaľ po ôsmych hodinách odchádza bez dieťaťa do svojho domáceho prostredia. Tento popis fungovania priamo odporuje podstate povolania profesionálneho rodiča. Zodpovedá popisu a forme práce vychovávateľa detského domova.

(305/2005 § 52 ods.1, písm. a)  „(1)V detskom domove sa vykonáva ústavná starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenie
a) v domácom prostredí zamestnanca detského domova (ďalej len „profesionálna rodina“), ktorý poskytuje starostlivosť určenému počtu detí v rodinnom dome alebo v byte poskytnutom detským domovom alebo v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je zamestnanec vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom;“)

Riaditeľka P. Tomanová v reportáži uvádza, že v DeD sú zamestnané dve profesionálna rodiny – ona a spomínaná zamestnankyňa. Je teda otázne, akým spôsobom zamestnávateľ, tieto osoby zamestnáva. V prípade, že v ich pracovnej zmluve stojí, že sú zamestnané ako profesionálne rodiny, musia pracovnú náplň vykonávať za vyššie uvedených podmienok a musia spĺňať kvalifikačné predpoklady pre túto činnosť.

( 305/2005 §53 ods.9: „Ústavnú starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenie môže vykonávať v profesionálnej rodine len fyzická osoba, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad najmenej úplného stredného vzdelania, osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu a absolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu 40 hodín alebo spĺňa kvalifikačný predpoklad najmenej úplného stredného vzdelania a absolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu najmenej 60 hodín.“)

Ak tieto kvalifikačné predpoklady profesionálne rodiny nespĺňajú a navyše, ak starostlivosť o deti neprebieha v bežnom domácom prostredí zamestnanca ide o porušenie zákona.

V prípade, ak v pracovnej zmluve zamestnávateľ uvádza, že tieto osoby sú zamestnané v detskom domove ako vychovávateľky, príp. na inú pracovnú pozíciu, teda nie ako profesionálne rodiny, prichádza k porušeniu zákona, nakoľko DeD má povinnosť vytvoriť podmienky tak, aby všetky deti do 6 rokov boli umiestnené v profesionálnych rodinách.

(305/2005, §100j ods. (8) Zriaďovatelia detských domovov sú povinní zabezpečiť a utvoriť podmienky v detských domovoch do 31. decembra 2011 tak, aby od 1. januára 2012 bolo každé dieťa do šiestich rokov po jeho umiestnení v detskom domove najneskôr po diagnostike zaradené do profesionálnej rodiny s výnimkou dieťaťa, ktorého zdravotný stav vyžaduje preukázateľne osobitnú starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine podľa § 53 ods. 4 písm. c), alebo v prípade dieťaťa podľa § 53 ods. 4 písm. e) alebo ak je to v záujme dieťaťa z dôvodu zachovania súrodeneckých väzieb. Na preukázanie potreby osobitnej starostlivosti podľa prvej vety § 54 ods. 7 platí rovnako.)

V prípade potvrdenia týchto pochybností o fungovaní detského domova by malo prísť zo strany MPSVR k odobratiu akreditácie detskému domovu.
(305/2005 § 85  ods. 1) „Ministerstvo zruší akreditáciu, ak
a) je akreditovaným subjektom, jeho štatutárnymi zástupcami, zodpovednou osobou alebo inými zamestnancami alebo spôsobom činnosti, spôsobom vykonávania opatrenia, metódy, techniky a postupu, na ktoré bola udelená akreditácia, ohrozený život a zdravie dieťaťa, jeho priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin alebo môže byť ohrozený život a zdravie dieťaťa alebo jeho priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin,“)

Kapacita detského domova bola nedávno navýšená z 10 až na 16 detí na rok 2016.

Máme dôvodné obavy, že vyššie spomínané štátne orgány nebudú spôsobilé a ochotné dôsledne kontrovať a prešetrovať svoju vlastnú činnosť a nečinnosť a jej dôsledky, preto prosíme Vás o nezávislé prešetrenie tejto veci a v rámci Vašej pôsobnosti Vás prosíme o prípadné zriadenie nápravy tak, aby neboli práva detí a ich právom chránené záujmy poškodzované orgánmi verejnej správy.

Vopred srdečne ďakujeme a želáme veľa úspechov.

S úctou

Natália Blahová
Lucia Nicholsonová

Teraz najčítanejšie

Natália Blahová

"Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou, ten kdo do pout jímá otroky, sám je otrok." (Ján Kollár - Slávy dcera)