Denník N

Sociálna politika vo volebných programoch

Sféra sociálnej politiky slúži častokrát na získanie väčšieho počtu voličov bez úprimnejšieho záujmu vyriešiť jednotlivé problémy. Predvolebné kampane sú plné vznešených hesiel a súcitných pohľadov. Poďme sa však prizrieť trochu lepšie na stratégie jednotlivých strán a zvážiť čoDovolíme nasledujúce štyri roky v tejto oblasti.

  Každá strana venuje sociálnej politike osobitú pozornosť. Strana Sieť sa zameriava vo svojom programe na rodičov, seniorov a ľudí so špecifickými potrebami. KDH sa orientuje primárne na rodinu a ľudí so ZP. MOST-HíD prináša návrhy v oblasti rómskej otázky a poberania sociálnych dávok, ktorými sa zaoberá i strana SNS. Smer-SD a Oľano-NOVA sa vzhľadom na stručnú formu svojej predvolebnej stratégie vyjadruje k daným témam iba veľmi okrajovo, prípadne vôbec.

Rodina

  Slovo Rodina dominuje vo viacerých volebných programoch. Strana KDH, ktorej  prioritou sú aj podľa jedného z bilbordov spokojné rodiny rozvíja túto tému vo viacerých bodoch. Zlepšenie finančnej situácie mladých rodín si predstavujú vo forme zníženia poistných odvodov pre zamestnaných rodičov, predĺžením poberania materského príspevku, či zvýšením prídavku na dieťa. Medzi ďalšie opatrenia by mali patriť podpora manželských poradní a sociálnych pracovníkov pre rodiny ako aj pomoc tehotným mamám v núdzi. Sieť taktiež priznáva rodine dôležitosť vytvorením samostatnej časti rodičia vo svojom volebnom programe. Pre Sieť je kľúčovou najmä snaha o zosúladenie práce rodičov a výchovy dieťaťa, a to prostredníctvom garancie miesta v škôlke alebo navýšenia bonusu na dieťa o 120 eur. Tento bod prináša aj Oľano-NOVA, ktorý považuje za dôležité zavedenie materskej dávky v plnej výške predchádzajúceho čistého príjmu matky. Vo svojej zmluve so štátom uvádzajú i možnosť hypotekárnych úľav pre rodičov a garantovanie poskytnutia miesta v škôlke. Smer sa vo svojich programových prioritách vyjadruje k tejto otázke veľmi stručne a jednoducho- zvyšovaním príjmov pre mladé rodiny. Podobne je na tom aj SNS, ktorá uvádza riešenie nezamestnanosti mladých ľudí. Trochu podrobnejšie rodinnú sféru rozvíja volebný program SaS. Zrušením príspevku pri narodení dieťaťa a následným navýšením príspevku na starostlivosť o dieťa do 6 rokov chcú predísť rozšírenému fenoménu mladých viacnásobných mamičiek. Táto oblasť si podľa nich vyžaduje odborný tím zaoberajúci sa sociálnou situáciou rodín. Taktiež by mali byť súdne konania týkajúce sa maloletých riešené prioritne. Podobným smerom sa uberá aj MOST-HÍD, ktorý by vytvoril špecializované súdy a sudcov na rodinnoprávnu agendu. Vo svojej Občianskej vízií 2016 sa venuje taktiež flexibilite pracovných miest rodičov a štartovacím bytom pre mladé rodiny.

Rómska otázka

  Napriek prehláseniu, že rómska otázka neexistuje sa téme sociálne vyčlenených skupín (SVS) v značnej miere venuje strana SaS. Legislatíva v tejto oblasti podľa nich nepotrebuje nijaké zmeny, treba iba dbať na jej vykonateľnosť. Dostavba komunitných centier, riadená likvidácia nelegálnych stavieb i povinná predškolská dochádzka sú podľa SaS kroky k zlepšeniu SVS. Volebný program tejto strany prináša aj konkrétnejšie body ako napr. podmienenie vydania vodičského preukazu základným vzdelaním alebo službami reprodukčného zdravia v podobe dobrovoľných sterilizácií. Sociálne znevýhodneným deťom sa venuje aj Oľano-NOVA zavedením povinnej školskej dochádzky pre tieto deti, k rómskej otázke však konkrétne body neuvádza. Strana SNS prináša návrh výkupu zabratých pozemkov v osadách od pôvodných vlastníkov. MOST-HÍD by okrem pokračovania v už rozbehnutých regionálnych programoch zameraných na zlepšenie komunikácie s rómskou minoritou chcel priniesť učebný program o rómskej kultúre a posilnenie umeleckých škôl v rómskych komunitách. Rómskej politike venujú jednu celú kapitolu svojej Občianskej vízie. Strana Sieť by pre tieto spoločenstvá vytvorila odborný tím riešiaci problematiku hlbšie a odbornejšie. KDH by chcelo vytvoriť podmienky na dôstojný život rómskej minority v oblasti vzdelania a práce. Podpora komunitných centier a vyčlenenie tejto témy z rezortu ministerstva vnútra by boli ďalšími opatreniami. Smer sa k tejto téme bližšie nevyjadruje.

Sociálne dávky

  Ďalším zaujímavým bodom, ktoré prinášajú jednotlivé strany vo svojich programoch je vyplácanie sociálnych dávok. Podľa SaS by dávky v hmotnej núdzi mali byť vyplácané len vo forme jedla resp. aktivačných prác. Ponechali by ochranný príspevok iba pre nezamestnaných z objektívnych príčin. Novou možnosťou vyplácania sociálnych dávok by boli e-pay karty, na ktoré by boli sociálne dávky vložené bezhotovostne formou kreditu. S podobným návrhom prichádza aj strana MOST-HÍD.

Sociálne služby

  Poskytovanie sociálnych služieb nedosahuje na Slovensku vysokú kvalitu. Dôkazom jej degradácie je aj status sociálneho pracovníka v našej krajine. Jednotlivé strany prinášajú možné riešenia aj v tejto oblasti. Skrátenie čakacej doby na sociálne služby a podporu domácej opatrovateľskej služby prináša volebný program strany Sieť. Opatrovateľom ťažko chorých sa venuje aj Oľano-NOVA, ktorá navrhuje pre nich príspevok vo výške minimálnej mzdy. KDH by zase financovalo sociálne služby z verejných zdrojov. Strana SaS v tejto oblasti prináša väčšiu škálu možných riešení. Poukazujú na potrebu kontrolovania profesionality sociálnych pracovníkov a zmenu systému detských domovov. Ďalšie body pojednávajú o zrovnoprávnení verejných a súkromných poskytovateľov sociálnych služieb ako aj o podpore terénnej a komunitnej služby. MOST-HÍD taktiež považuje za dôležité dotvorenie siete terénnych pracovníkov a SNS podporu sociálneho podnikania. Strana Smer sa k tejto téme podrobnejšie nevyjadruje.

Bezdomovci

  Sociálna exklúzia je tiež jedným zo stagnujúcich problematík našej spoločnosti. K ľuďom ktorí si z rôznych dôvodov nemôžu zabezpečiť životný štandard má vyčleňujúci postoj i naša legislatíva. To sa preukazuje i nedostatočným financovaním projektov na zamestnávanie a chránené bývanie bezdomovcov. Zákon o osobnom bankrote zahŕňa podmienku vstupného kapitálu 2300 eur a preto sa môže iba pre málokoho stať odrazovým mostíkom z akumulujúcich sa dlhov. Novelizáciu zákona o osobnom bankrote uvádzajú vo svojich programoch strany Sieť a MOST-HÍD, ktorý zároveň navrhuje systém mikropôžičiek, podobne ako aj strana SaS.

Zhrnutie

  Po nahliadnutí do jednotlivých bodov volebných programov môžeme usúdiť, že najväčšia pozornosť je venovaná rodine, čo je pochopiteľné keďže sa týka širokej škály populácie. Rómsku otázku resp. tému sociálne vylúčených skupín môžeme nájsť v programe SaS (prinášajúc i konkrétne opatrenia), KDH a v Občianskej vízií MOST-HÍD, ktorý je v tejto oblasti už dlhodobo aktívny. Poberanie sociálnych dávok a ich zneužívanie vidí ako problém väčšina spomínaných strán. S novinkou bezhotovostného vyplácania v podobe e-pay kariet prichádzajú strany SaS a MOST-HÍD. Téme sociálnej exklúzie bezdomovcov sa venujú strany Sieť, MOST-HÍD a SaS a aj to len veľmi nepriamo. Oľano-NOVA a Smer prinášajú riešenia v oblasti sociálnej politiky len stručne a v prípade Smeru aj veľmi vágne.

Za iniciatívu “Čo doVOLÍŠ?” Michaela Hrušková

sledujte nás naďalej na https://www.facebook.com/codovolis/

Teraz najčítanejšie

Čo doVOLÍŠ?

Čo doVOLÍŠ?!“ je nezávislá študentská iniciatíva, ktorá má za cieľ posunúť slovenskú politiku smerom k rozumným argumentom, racionálnej diskusii a aktívnemu občianstvu.