Denník N

Sú katolíci ako katolíci? To hádam nie…

Alebo vlastne prečo nie. Prečo máme aj 60% voličov, ktorí nepočúvajú na racionalitu, nemajú kritické myslenie, nasledujú však duchovno vodcu ale nevnímajú obsah – overené a odborné fakty – teda pravdu a ide len o to kto to povie. Nevidíte tam podobný vzor prístupu ako v katolíckej cirkvi?

Katolícka cirkev vo vyhlásení predviedla dokonalý prejav teologickej takmer bezobsažnej formy.

Obidve zastúpenia náboženských obcí (katolíci a evanjelici) vydali vyhlásenia k situácii okolo prijímania novely Trestného zákona.

Pri vyjadrení katolíckych biskupov by mohli pritakávať aj predstavitelia koalície a len by  dopovedali “veď tak robíme…. veď začíname od seba… a pracujeme na dobre jednotlivca…”

Ku katolíckej cirkvi sa hlási a uznáva 55,8% obyvateľstva.  Tak asi aj 55,8% ľudí uznáva aj spôsob ich pôsobenia a teda sú pre nich autoritou a vzorom. Vzorom nemať obsah vo svojom stanovisku.

Naproti tomu ECAV vydali obsažné a konkrétne stanovisko. A to vyhlásenie je vzorom pre prístup a vnímanie svetských záležitostí.

Pomer katolíkov a evanjelikov je 55:5. Ak takto, ako to napísali ich vedúci predstavitelia, to vnímajú a takto rozmýšľajú aj veriaci tej cirkvi, tak v tom pomere veriacich môže byť dôvod, prečo sú volebné preferencie pre Smer, Hlas, SNS a spol. približne 60%.

Katolícka cirkev však rozumie a využíva svetský systém spoločnosti, ale len ak je to v prospech cirkvi ako inštitúcie.  Inak, tak ako teraz, je buď nevidiaca realitu, alebo nerozumejúca realite, alebo neschopná ju zreteľne pomenovať. A prečo by mali byť jej veriaci a poslucháči iní???

Prečítajte si ich prístupovo a obsahovo diametrálne odlišné vyhlásenia.

Rímskokatolícke vierovyznanie  – 55,8 % obyvateľstva

Bratislava 1. februára (TK KBS) Vyhlásenie biskupov k aktuálnej spoločenskej situácii na Slovensku:

Žijeme v demokratickej spoločnosti na Slovensku, kde sme si ako občania v demokratických voľbách zvolili svoju vládu. Členovia vlády SR sa zároveň zaviazali upevňovať stabilitu krajiny a posilňovať dôveru občanov k demokratickým inštitúciám.

My biskupi Slovenska pozývame všetkých k zodpovednému posilňovaniu tých princípov, ktoré nás navzájom od seba nevzďaľujú, ale pomáhajú nám vracať sa k pôvodnému putu, ktoré z nás robí bratov a sestry. Sme presvedčení, že všetci potrebujeme vnútorné obrátenie, aby sme mohli vytvárať novú a kvalitnejšiu spoločnosť postavenú na hodnotách úcty, solidarity, súdržnosti a pravdy.

Nestraťme víziu krajiny, kde nenávisť, zloba, korupcia a nespravodlivosť nebudú mať svoje miesto. Začnime od seba v otvorenosti a pripravenosti aktívne sa zaujímať jeden o druhého, lebo pracovať na dobre jednotlivca znamená zveľaďovať aj spoločné dobro.

Slovami a činmi konkrétne prispievajme k realizácii spoločnosti, v ktorej sa nerozdúchavajú vášne extrémizmu a polarizácie, ale rozvíja sa duchovný, kultúrny, sociálny a ekonomický potenciál. Veríme, že Slovensko má silu obstáť v každom zápase o právne a demokratické piliere svojej štátnosti.

Rozvoj a duchovné blaho našej vlasti podporujeme aj svojimi modlitbami.

ECAV – evanjelické vierovyznanie – 5,3 % obyvateľstva

Vyhlásenie k novelizácii trestného zákona – 09.02.24   Zbor biskupov ECAV na Slovensku:

My, evanjelickí biskupi, vyjadrujeme vážne znepokojenie nad prijatím novely trestného zákona v Národnej rade Slovenskej republiky dňa 8. 2. 2024. Máme obavy o základy právneho štátu, principiálne demokratické hodnoty, ktoré sú postavené na zodpovednosti, a nie na politickej svojvôli. Úcta k spravodlivosti a rešpektovanie zákona je jedným zo základov stabilnej a bezpečnej spoločnosti. Prispôsobovanie trestného zákona v prospech osobných alebo straníckych záujmov je neprípustné. Zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry, krátenie premlčacích lehôt, sprísnenie pravidiel pre kajúcnikov, zníženie trestných sadzieb za korupciu a majetkové trestné činy považujeme za morálnu destabilizáciu spoločnosti a otváranie priestoru pre korupciu a majetkovú trestnú činnosť, čo ešte viac zhorší polarizáciu a napätú situáciu na Slovensku.

Žiadame politických predstaviteľov Slovenskej republiky, aby sa zasadzovali za spoločné dobro, bez straníckych či osobných záujmov. Vážne legislatívne zmeny nech sú výsledkom odbornej diskusie s ohľadom na všetky aspekty spoločenského života. Nech sú garanciou upevňovania spravodlivosti a práva v našej spoločnosti a nie oslabovaním týchto hodnôt.

Vyzývame politických predstaviteľov, aby v napätej a neistej spoločenskej situácii nestupňovali polarizáciu spoločnosti, ale v plnej zodpovednosti dokázali viesť k pravde, spravodlivosti a stabilite.

Božie slovo spája uskutočňovanie práva a spravodlivosti s pokojom a požehnaním a naším prvoradým záujmom je, aby aj v našej krajine vládol pokoj a mohli sme vnímať nie konflikty a spory, ale Božie požehnanie.

„Blahoslavení, ktorí zachovávajú právo a činia spravodlivosť v každom čase!“ Žalm 106, 3

S prianím Božieho pokoja a požehnania

Ivan Eľko – generálny biskup ECAV na Slovensku

Ján Hroboň – biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku

Peter Mihoč – biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku

Teraz najčítanejšie