Denník N

Voľby v Košiciach: maďarské centrum a liberálne KVP

Parlamentné voľby sú za dverami. Už piateho marca voliči pristúpia k urnám najdôležitejších volieb na Slovensku a rozhodnú tak o zložení nového parlamentu. S prichádzajúcimi voľbami sa záujem verejnosti aj odborníkov o voľby a volebnú problematiku zvyšuje. Nie je tomu inak ani v oblasti volebnej geografie.

Volebná geografia, zjednodušene povedané, skúma rozloženie volebných preferencií v priestore. Snaží sa zároveň objasniť dôvody a príčiny rozdielnych voličských postojov skrz geografický priestor. V rámci volebnej geografie existujú dva významné výskumné prístupy. Kompozitný a kontextuálny.

Kompozitný predpokladá, že sociálne skupiny obyvateľstva (napr. robotníci, katolíci, podnikatelia, národnostné menšiny) sú naviazané na určité politické strany a priestorové rozloženie podpory týchto strán kopíruje umiestnenie sociálnych skupín obyvateľstva. Naopak, kontextuálny prístup zdôrazňuje vplyv kontextu, v ktorom volič žije. Je rozdiel, či volič vyrástol v bratislavskej Petržalke, na kysuckých lazoch alebo na gazdovstve na východe. Iným príkladom vplyvu kontextuálneho faktoru na rozhodovanie voličov môže byť skutočnosť, že volič s lídrom kandidátky kedysi v detstve hrával obecnú futbalovú ligu či chodil po škole na pivo. V regióne, odkiaľ takýto líder pochádza, má jasne vyššiu popularitu.

Slovensko je z hľadiska volebnej geografie dobre zmapované. Bolo vydaných niekoľko odborných publikácií, ktoré rozloženie volebných postojov v priestore dôkladne analyzujú. Vznikli aj rôzne mediálne klišé o pravicovej Bratislave, maďarskom juhu či národnej Žiline. Každopádne, výskumy ukazujú, že priestorovo najstabilnejšími politickými hnutiami na Slovensku sú kresťanskí demokrati a maďarské strany. Vysvetlenie ich priestorového rozloženia podpory možno hľadať práve vo väzbách sociálnych skupín na strany a istých historických súvislostiach. Na proti tomu, sú strany, ktoré získavajú hlasy voličov stále na iných miestach. Nájsť priestorové vzorce volebnej podpory u takých strán je vcelku náročné, príp. nemožné.

Košice a volebné výsledky

Na volebné výsledky v mestách sa zvykne nazerať zovšeobecňujúcim pohľadom. Vytvárajú sa závery, ako už bolo vyššie spomenuté, o pravicovej Bratislave, národnej Žiline alebo o maďarskej Dunajskej Strede. V rámci mesta však existujú aj voliči, ktorí volia inak. Aj v Bratislave sa nájdu ľavicoví voliči a v Dunajskej Strede voliči slovenských strán. I keď je pravdou, že väčšinové výsledky sú jasné.

Výnimkou z takéhoto rámca je mesto Košice. To nemožno ako celok zaradiť ani naľavo, ani napravo. Tiež tam na komunálnej úrovni vznikajú netypické vládne koalície. V tomto článku sa pozrieme na to, ako sú v Košiciach rozložené volebné preferencie a prečo je tomu tak.

Maďarské Staré Mesto

Hoci sa podľa posledného sčítania obyvateľov iba 2,6% Košičanov hlási k maďarskej národností, s maďarčinou sa možno v Košiciach bežne stretnúť. Pravdepodobne nie všetci Slováci vedia, že Košice boli v minulosti maďarsky hovoriace mesto a istý čas dokonca k Maďarsku aj patrili. Skutočnosť, že staré mestské centrum je osídlené práve pôvodným maďarským obyvateľstvom, resp. ich potomkami, sa prejavuje aj na rozmiestnení stabilnej volebnej podpory MOSTa-HÍD a SMK.

MOST
Územie stabilnej volebnej a supervolebnej podpory MOSTa-HÍD

Svetlooranžovou farbou je na obrázku vyššie zobrazené územie stabilnej volebnej podpory a tmavooranžovou územie stabilnej supervolebnej podpory MOSTa-HÍD v parlamentných voľbách v rokoch 2010 a 2012. Obdobne je na nasledujúcom obrázku zobrazená podpora SMK. Z oboch obrázkov je zreteľné, že podpora národnostne orientovaných strán sa koncentruje do stredu mesta – teda do oblastí s pôvodnou alebo historickou zástavbou.

Územie stabilnej volebnej a supervolebnej podpory SMK
Územie stabilnej volebnej a supervolebnej podpory SMK

Nie je sídlisko ako sídlisko

Dá sa očakávať, že určité rozdiely v preferenciách budú prítomné predovšetkým medzi vilovými štvrťami, oblasťami so zástavbou rodinných domov a husto obývanými panelákovými sídliskami. A rozdiely skutočne sú. No tie sú prítomné aj v politických postojoch jednotlivých sídlisk.

Košice za bývalého režimu zažili masovú panelákovú výstavbu. Spolu s rozvojom oceliarskeho priemyslu (známe VSŽ) sa spustila vlna migrácie a s tým nevyhnutný populačný boom. Traduje sa, že boom bol taký silný, že základné školy museli učiť na dve smeny. Táto skutočnosť navždy zmenilo tvár mesta. Väčšina prisťahovaných boli slovensky hovoriaci a Košice sa tak rýchlo transformovali na slovenské mesto.

Výstavba košických panelákových sídlisk začala v 60. rokoch a skončila až tesne pred revolúciou. A práve na časovej postupnosti výstavby sídlisk je možné pozorovať rozloženie politických postojov v priestore mesta.

Územie stabilnej volebnej a supervolebnej podpory SMERu-SD
Územie stabilnej volebnej a supervolebnej podpory SMERu-SD

Predchádzajúci obrázok zobrazuje územie stabilnej volebnej a supervolebnej podpory strany SMER-SD. Z obrázku je možné vidieť, že podpora stredo-ľavej strany sa sústreďuje skôr od centra. Zaujímavosťou však je, že územie stabilnej supervolebnej podpory sa nachádza vo vybraných panelákových oblastiach. Ide konkrétne o Furču, Terasu, Juh, Jazero a stred Šace – sídliska, ktorých výstavba bola započatá v 60., resp. 70. rokoch.

Naopak, na sídliskách, ktorých výstavba začala niekedy tesne pred revolúciou, konkrétne sídlisko KVP a Ťahanovce, prevláda skôr pravicovo-liberálny postoj. Obrázok nižšie zobrazuje územie stabilnej volebnej podpory SaS (tmavozelená).

Územie stabilnej volebnej a supervolebnej podpory SaS
Územie stabilnej volebnej a supervolebnej podpory SaS

Posledným zaujímavým rozdielom pozorovateľným v priestore Košíc je podoba takzvaných predmestských oblastí. V podmienkach Košíc nemôžeme úplne jednoznačne hovoriť o predmestských oblastiach, pretože väčšinou nevznikli procesom suburbanizácie, kedy ľudia schopní zarobiť si na rodinný domček začali s výstavbou na okraji mesta. Proces suburbanizácie síce v Košiciach tiež prebiehal, ale niektoré časti Košíc, ktorým dnes hovoríme predmestie, boli v minulosti samostatné obce. Masívnym rozširovaním mesta sa vidiecke sídla v tesnej blízkosti stali jeho súčasťou. A to sa, samozrejme, prejavuje aj v politických postojoch.

Územie stabilnej volebnej a supervolebnej podpory SDKÚ-DS
Územie stabilnej volebnej a supervolebnej podpory SDKÚ-DS

Obrázok vyššie zobrazuje územie stabilnej volebnej a supervolebnej podpory SDKÚ-DS v rokoch 2010 a 2012. Je vidieť, že okrem centrálnych častí mesta, SDKÚ-DS dominuje predovšetkým v Myslave, na Pereši a vo Vyšnom Opátskom. Tieto oblasti síce boli v minulosti samostatné obce, ale ich bezprostredná blízkosť k centru mesta bola pravdepodobne dôvodom masívnejšieho procesu suburbanizácie ako v ostatných im podobným sídlách. Keď sa vrátime späť k obrázku, na ktorom je zobrazené územie volebnej podpory SMERu-SD, môžeme vidieť, že toto územie leží práve vo vzdialenejších predmestských oblastiach, ako sú Košická Nová Ves, Krásna, Šebastovce, Poľov a Šaca. Výnimku tvoria Kavečany, Ťahanovce a Lorinčík. Tam dominujú kresťanskí demokrati.

KDH
Územie stabilnej volebnej a supervolebnej podpory KDH

Územie stabilnej volebnej a supervolebnej podpory KDH, ako môžeme vidieť na obrázku vyššie, je oproti ostatným stranám rozsiahle. Svedčí to o priestorovej stabilite strany medzi volebnými rokmi 2010 a 2012. Je zároveň možné vidieť, že okrem centra mesta majú kresťanskí demokrati podporu v bývalých vidieckych oblastiach, kde si konkurujú nielen so SMERom-SD, ale aj s pravicovými subjektmi.

Nadchádzajúce marcové voľby majú potenciál tieto vzorce premeniť. Predsa len od volieb v roku 2012 prešli štyri roky a dynamika mesta môže čo-to prekresliť. Okrem iného, na politickej scéne sa objavil nový, celkom silný subjekt – strana SIEŤ. Ten spolu s Obyčajnými ľuďmi môžu zohrať významnú rolu vo vzťahu priestorovej stability ostatných pravicových strán. Bude to predovšetkým súťaž o predmestského pravicového voliča SDKÚ-DS alebo KDH a „sídliskovo“-liberálneho voliča SaS.

Daniel Kerekes

Teraz najčítanejšie

POLITICALCONSULTING.SK

Blog sa venuje problematike volieb, politickému marketingu a manažmentu a politickej komunikácii.