Denník N

Napraví ministerstvo dopravy chyby ministerstva pôdohospodárstva?

Už je to na Slovensku tak, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka má nástroje na rozvoj regiónov a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja má zas odborníkov pre regionálny rozvoj…

V novom programovom období sa kladie dôraz okrem sociálnej súdržnosti aj na územnú súdržnosť. Uprednostňovať by sa teda mali teritoriálne nástroje podpory pred nástrojmi sektorovými. Teritoriálna podpora si vyžaduje mať sformovaných príjemcov tejto podpory – teda verejno-súkromné partnerstvá.

Už v uplynulom programovom období sme si mohli vyskúšať tento model v prístupe LEADER cez Program rozvoja vidieka pre rozvoj vidieckych oblastí. Európska únia umožnila v tomto novom období využívanie tohto nástroja nielen pre vidiek, ale aj pre vidiecko-mestské a mestské územia v novej forme ako Komunitne vedený miestny rozvoj (CLLD). Pre túto formu podpory bolo možné využívať synergiu podporných nástrojov nielen z Európskeho poľnohospodárskeho fondu rozvoja vidieka (EPFRV), ale aj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a z Európskeho sociálneho fondu (ESF). Vytvorili sa tak legitímne podmienky pre využitie teritoriálnych nástrojov podpory a hlavne nástroje, ktorými by sa konečne dali na Slovensku riešiť ustavične sa prehlbujúce medziregionálne a vnútroregionálne rozdiely.

Lenže motivácie Riadiacich orgánov zodpovedných za tvorbu Operačných programov boli úplne inde nasmerované… Dokonca aj taký malý pokus v minulom programovom období o vytvorenie integrovaného nástroja pre riešenie rómskej problematiky bol ignorovaný a nahradený znovu dopytovo orientovanými projektmi, ktoré neprinášajú žiadny synergický efekt.

Môžeme konštatovať, že vláda absolútne nevyužila príležitosti ponúkané prostredníctvom Európskej únie a eurofondov, aby sa kvalifikovane zmocnila dlhodobo neriešeného problému – prehlbovanie regionálnych rozdielov, hoci to mala ako prioritu vo svojom programovom vyhlásení.

A čuduj sa svete, tesne pred koncom minulého roku bol schválený zákon o podpore menej rozvinutých okresov. V médiách predovšetkým rezonovala podpora podnikaniu dokonca aj výhody pre domácich podnikateľov, no akosi nik nevenoval pozornosť tomu podstatnému. Dokonca ani pán premiér…To najhlavnejšie je, že vznikla technická pomoc pre nabudovanie kapacít miestnych zdrojov na prípravu spoločného Akčného plánu na úrovni okresu a že sa vlastne pripravil, ak keď finančne veľmi chudobný, teritoriálny nástroj podpory. Pre subjekty v okrese sa síce počíta aj so zvýhodnením pri využívaní eurofondov z jednotlivých operačných programov, ale táto podpora nie je systémová a je neistá. A ak nebude zas komplexná, znovu nevytvorí synergické efekty nenaplní svoj cieľ.

Je teda paradoxné a ťažko pre normálne mysliaceho človeka pochopiteľné, prečo sa nevyužili finančné zdroje z eurofondov na legitímnu podporu miestnych verejno-súkromných partnerstiev s možnosťou využitia všetkých troch fondov a musela sa hľadať takáto improvizovaná cesta k podpore vyrovnávania regionálnych rozdielov. Žeby si vláda takto priznala svoju chybu? , alebo nekvalifikovanosť pri príprave operačných programov?, alebo je pred voľbami?

Novú vládu určite čakajú kroky, ako sa vrátiť ku Stratégiám komplexného prístupu riešenia rómskej problematiky, ako výrazne posilniť zdroje na realizáciu CLLD a otvoriť ju všetkým typom partnerstiev – teda aj vidiecko-mestským a mestským. A hlavne nasmerovať podporu tam, kde ozaj prispeje k eliminácii medziregionálnych a vnútroregionálnych rozdielov. Teda hlavne do Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja a do zaostávajúcich okresov. Možno by potom stačili aj tie zdroje čo sú pre celú SR.

Teraz najčítanejšie

Peter Rusnák

P. Rusnák je urbanistom a plánovačom, dlhoročným aktivistom v oblasti regionálneho rozvoja, angažoval sa hlavne v presadzovaní a zavádzaní integrovaného rozvoja vidieka, je propagátorom participatívneho rozvojového plánovania