Denník N

Robíme pre ľudí? Čo urobila vláda Smeru pre ľudí za roky 2012 – 2016?

Parlamentné voľby sú za dverami. Končí obdobie vlády jednej strany a karty sa budú rozdávať znovu. Je preto na mieste zastaviť a zosumarizovať to, čo spravila pre ľudí jednofarebná vláda Smeru-SD počas svojho funkčného obdobia..

 1. Zníženie cien liekov – Lieky nemôžu byť drahšie ako priemer troch najnižších cien v EU
 2. Zisk 100% podielu matky firmy SPP
 3. Bezplatný vstup do múzeí v nedeľu v zriadení ministerstva kultúry SR
 4. Geologický zákon
 5. Zrušenie rovnej dane a zavedenie progresívneho zdaňovania
 6. Reforma štátnej správy ESO
 7. Efektívna konsolidácia verejných financií a lepší výber daní
 8. Jasný postoj v problematike Migračnej krízy
 9. Zákon o Bankách – Banky, stavebné sporiteľne a veritelia poskytujúci spotrebiteľské úvery už nemôžu žiadať od klientov poplatky za vedenie úverových účtov. Zákaz poplatkov, ktorý prináša novela zákona o bankách vypracovaná ministerstvom financií, sa vzťahuje na poplatky splatné po 9. júni 2013. Novela tiež prináša možnosť bez poplatku predčasne splatiť hypotekárny úver s variabilnou úrokovou sadzbou, ak počas predchádzajúceho roka nedošlo k zmene tejto sadzby.
 10. Ochrana pred exekúciou – Vláda schválila zmenu nariadenia o rozsahu zrážok zo mzdy či penzie po rozhodnutí súdu o exekúcii. Dôchodcovia budú mať garantované, že aj keď bude voči ním vedené exekučné konanie, každý mesiac im zostane najmenej celá suma životného minima. V súčasnosti dosahuje základná suma, ktorá sa nesmie mesačne zraziť, iba 60 percent zo životného minima. Dôchodcovia tak budú pred exekúciou viac chránení.
 11. Udržanie firmy US Steel v Košiciach
  us-steel-memorandum-nestandard2
 12. Takmer 100 kilometrov nových diaľnic a rýchlostných ciest
 13. Navýšenie platov pedagogických aj nepedagogických pracovníkov za obdobie 2012 – 2016 o viac ako 20%
 14. Bločková lotéria
 15. Voda je ochránená v ústave ako strategická surovina. Vláda zakázala jej vývoz mimo územia SR. – „Preprava alebo prevod vody odobratej zo zdrojov podzemných vôd, z prírodných liečivých zdrojov, z prírodných zdrojov minerálnych vôd, zo zdrojov geotermálnych vôd, z vodných tokov a zo zdrojov povrchových vôd cez hranice SR sa zakazuje,“
 16. Ochrana spotrebiteľov – Po novom bude spotrebiteľov na finančnom trhu chrániť NBS, ktorá bude mať omnoho silnejšie právomoci. Vyplýva to z novely zákona o dohľade nad finančným trhom. Jej cieľom je zvýšenie ochrany spotrebiteľov, ktorí využívajú finančné služby poskytované bankami a nebankovými subjektmi.
 17. Vlaky pre študentov a dôchodcov z EU bezplatne – O možnosť bezplatného cestovania vlakmi prejavilo záujem už viac ako 1 milión ľudí.
 18. Solidarita s Ukrajinou – zahájenie reverzného toku plynu pri plynovej kríze. Vybudovanie plynovodného spojeniaMaďarskom.
  4-caae4401ad883e0eda90f907daa48bf421d087b9
 19. O 2 miliardy eur viac na čerpanie z eurofondov
 20. Zvýšenie minimálnej mzdy na úroveň 405€
 21. Zníženie odvodov pred ľudí s nízkymi a so strednými priíjmami. Celkové náklady na toto opatrenie si vyžiadali takmer 170 miliónov euro.
 22. Zavedenie minimálneho dôchodku
 23. Zvýšenie vianočného príspevku
 24. Dočasný súbeh mzdy a dávky v hmotnej núdzi
 25. Zníženie cien plynu pre domácnosti
 26. Zvýšenie kapacít jaslí a materských škôl
 27. Zvýšenie zľavy pri cestovaní vlakom do práce
 28. Zvýšenie odvodových úľav pri práci študentov na dohodu
 29. Zvýšenie príspevku na asistentov zdravotne postihnutých žiakov
 30. Daňové úľavy zamestnávateľom poskytujúcim odbornú prax
 31. Podpora technologických start-upov
 32. Daňové úľavy na výskum a vývoj
 33. Úhrada DPH až po prijatí platby za faktúru
 34. Rýchlostná cesta R2 Pstruša – Kriváň, ktorá začína novú trasu od Zvolena na Lučenec
 35. Ochrana učiteľov pred letným prepúšťaním
 36. Slovensko získala plnú kontrolu nad vodnou elektrárňou Gabčíkovo.
  1563478-644590
 37. Zákon o duálnom vzdelávaní – Vďaka zákonu o duálnom vzdelávaní vznikne lepšie prepojenie školy a praxe a absolventi budú mať vyššiu šancu získať zamestnanie.
 38. Slovensko bolo vyradené z procedúry nadmerného deficitu a Európska komisia nás zaradila do elitnej skupiny štyroch krajín eurozóny s najzodpovednejším rozpočtom.
 39. Zákonné obmedzenie poslancov NR SR zastávajúcich viacero volených funkcií poberať len jeden poslanecký plat a z iných funkcií len príjem na úrovni minimálnej mzdy.
 40. Virtuálna registračnú pokladnica ako bezplatná internetová aplikácia pre podnikateľov.
 41. Zmena Zákonníka práce, rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, posilnenie postavenia zamestnanca pri agentúrnom zamestnávaní.
 42. Za účelom zachovania pracovných návykov bola zavedená povinnosť odpracovať si časť dávky v hmotnej núdzi verejnoprospešnými prácami.
 43. Zriadenie štátneho elektronického trhoviska pre všetky podlimitné zákazky štátnych inštitúcií a samospráv.
 44. Zákaz účasti tzv. „schránkových firiem“ s neznámymi vlastníkmi na verejných obstarávaniach.
 45. Získanie 100% podielu vo firme Transpetrol.
 46. Schválenie novej Energetickej politiky SR a posilnenie ochrany spotrebiteľa na trhu s energiami.
 47. Rozpočet Štátneho fondu rozvoja bývania zvýšený o 118 mil. eur smerujúcich na projekty obnovy 25-tisíc bytoviek
 48. Vláda vyčlenila na výstavbu alebo obnovu 21 futbalových štadiónov na najbližších desať rokov 45 miliónov eur. Prvý štadión postavený s podporou programu je štadión Antona Malatinského – City Arena v Trnave.
 49. Od 1. 4. 2015 boli zrušené poplatky v ambulanciách, ktoré sú súčasťou zdravotnej starostlivosti a sú hradené poisťovňami. Rovnako bol zrušený poplatok za prednostné vyšetrenie vytvárajúci dve skupiny pacientov podľa ich finančných možností.
 50. Postavenie a otvorenie prvej nemocnici po 25 rokoch – nemocnica sv. Michala v Bratislave
 51. Justičná reforma – zásadné zmeny nastali na vedúcich justičných postoch, rozbiehajú sa previerky budúcich sudcov.
 52. Zákon proti šmejdom
 53. Komplexná rekodifikácia Civilného práva procesného – V NR SR bola schválená jedna z najväčších právnych reforiem od vzniku SR – rekodifikácia civilného práva procesného, ktorá vytvorí predpoklady pre efektívnejšie, rýchlejšie a spravodlivejšie súdne konanie.
 54. Elektronizácia justície – realizované sú projekty za 70 mil. eur – napr. povinné nahrávanie pojednávaní v trestnej aj civilnej oblasti, výberových konaní na miesta sudcov; schválená v NR SR je legislatíva projektu elektronického monitoringu osôb – tzv. elektronické náramky.
 55. Zvýšila sa potravinová bezpečnosť zo 49 na 66 %.
 56. Zvýšil sa podiel predaja slovenských potravín.
 57. Vytvorili sa lepšie podmienky pre malých a mladých farmárov, aby mohli začať podnikať v poľnohospodárstve (štartovací kapitál a možnosť získať štátnu pôdu do prenájmu).
 58. Poľnohospodári a farmári získali finančnú podporu po extrémnom suchu v objeme 70 mil. eur vo forme výhodných úverov na založenie novej úrody, obnovený bol inštitút tzv. červenej nafty, ako aj nový systém centrálnej evidencie hospodárskych zvierat.
 59. Prijatý zákon o odpadoch, ktorý posunie Slovensko k separovaniu a recyklovaniu.
 60. Zákonne zakázaná bola ťažba uránu.
 61. Záchrana a zabezpečenie samostatnej životaschopnosti Vojenských opravárenských podnikov v Novákoch a  Trenčíne.
 62. Zníženie DPH na 10% na základné potraviny
 63. Špeciálny program pomoci pre okresy s vysokou mierou nezamestnanosti
 64. Zvýšenie materskej dávky
 65. Zvýšenie príspevku na starostlivosť o dieťa
 66. Výstavba základných škôl modulového typu
 67. Príspevok na školy v prírode a lyžiarske kurzy
 68. Pobyt pre sociálne slabšie rodiny v štátnych zariadeniach zadarmo
 69. Zníženie doplatku za lieky pre deti a dôchodcov
 70. Obnova spoločných priestorov nemocníc
 71. Príspevok na zatepľovanie domov a energetické investície v bytovkách
 72. Príspevok pre domácnosti na ekologické zdroje energie
 73. Lacný bankový účet pre každého
 74. Faktúra bez DPH medzi dodávateľmi v stavebníctve.
 75. Nový zákon o športe schválený širokým konsenzom v NR SR
  20150820_zakonsport_0001278208-r812-st.ir3-_t600
 76. Nezamestnanosť na úrovni 10,39%
 77. 130 tisíc nových pracovných miest
 78. Hasičské autá do každej obce
 79. Výstavba nájomných bytov pre mladých ľudí so štátnou podporou
 80. Príchod automobilky Jaguar-Land Rover na Slovensko

Pre tých, ktorí sa neustále pýtajú – čo to teda spravil Smer za 4 roky? Tu je odpoveď. 80 opatrení, ktoré sa zrealizovali počas obdobia vlády strany Smer-SD. 80 opatrení, ktoré sa snažia apriori pomôcť bežným ľuďom. 80 a ešte mnohé ďalšie.

Zdroje ilustračných príloh: i.sme.sk; hnonline.sk; cdn.iden.sk; static.etrend.sk; ceskatelevize.cz; Teraz.sk; iPravda.sk; konzervativnyvyber.sk.

Teraz najčítanejšie

Igor Melicher

Podpredseda Mladých sociálnych demokratov (MSD). Politológ. Sociálny demokrat. Ľavičiar. Pokrokový. Školstvo. Veda, výskum a technológie. ;)