Denník N

Rodina včera, dnes a zajtra

Rodinu z pohľadu vedných disciplín môžeme rôzne definovať. Napríklad z pohľadu teórie práva je „rodina založená manželstvom základnou bunkou spoločnosti. Spoločnosť všetky formy rodiny všestranne chráni.“ Do Ústavy Slovenskej republiky sa od septembra 2014 dostala aj veta „manželstvo je jedinečným zväzkom medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranné chráni a napomáha jeho dobru.“  Sociológovia  rodinné vzťahy považujú za základ spoločenských vzťahov.

Rodina je  pre človeka i spoločnosť veľmi dôležitá inštitúcia, ktorá plní množstvo dôležitých funkcií.  Medzi nezastupiteľné funkcie rodiny patrí napríklad jej biologicko-reprodukčná funkcia, tiež emocionálna, ekonomická, sociálna či ochranná funkcia.

Rodina sa však v čase mení, rovnako ako iné sociálne inštitúcie. Naposledy začiatkom 20. storočia zaznamenávame výrazné zmeny v ponímaní tejto inštitúcie. Práve v tomto období pozorujeme klesajúci vplyv cirkvi a „tradičných“ náboženstiev na rodinu. Narastá dôraz na  individualizmus a nezávislosť, liberalizmus v sexuálnych a morálnych hodnotách a postojoch, klesá pôrodnosť, nastupuje plánované rodičovstvo, stúpa rozvodovosť atď.  Menia sa normy a predstavy o tom, čo je a čo nie je obsahom ženskej a mužskej role, menia sa názory na výchovu detí i jej model. Inštitúcia rodiny bola práve v 20. storočí vystavená spochybneniu svojej tradičnej podoby.

Napriek tomu si však myslím, že väčšina  našej spoločnosti by súhlasila s názorom, že rodina je miestom vzniku života, formácie charakteru človeka, osvojovania si hodnôt ako najcennejšieho potenciálu človeka. Aj keď súčasné trendy potvrdzujú, že tradičná rodina je na ústupe a naopak alternatívne formy rodiny stúpajú myslím si, že aj v tejto modernej kultúre si väčšina populácie praje vytvoriť trvalý vzťah založený na láske a podpore.

Chcem veriť a pevne dúfam, že spomínanému oslabovaniu alebo dokonca vymiznutiu viacerých tradičných funkcií rodiny je nepopierateľné, že rodina bude i naďalej pokračovať v napĺňaní svojich  základných rol, akými sú primárna túžba po trvalom, intímnom partnerskom vzťahu a primárna socializácia detí, ktoré nedokáže nahradiť žiaden iný systém alebo inštitúcia.  Som presvedčená, že majoritná časť populácie bude naďalej považovať tradičnú rodinu za najdôležitejšiu jednotku  spoločnosti.  Podmienkou zdravého vývoja dieťaťa je predsa vhodné a láskyplné rodinné prostredie, ktoré mu dáva dostatok kvalitných a vekovo primeraných podnetov. Len takéto prostredie a skutočná rodičovská starostlivosť dávajú dieťaťu potrebný pocit istoty, a vytvárajú tak pre neho pravý domov. Iba vo fungujúcej rodine sa dieťa učí solidarite, participácii a spravodlivosti čo sú aj základné piliere dobre fungujúcej spoločnosti. Bez dobre fungujúcej rodiny budeme mať ťažko dobre fungujúcu spoločnosť.

 

 

Teraz najčítanejšie