Denník N

Bugárov Trianon

Vytvára sa ilúzia, že bugárovci presadili veľa zo svojho programu. V skutočnosti ide iba o celkom podarený marketingový trik.

Bugár vlastne tvrdí, že presadili 90% z toho čo žiadali. Vtip je v tom, že zostalo skryté, čo všetko vlastne žiadali, tým pádom je jeho úderné tvrdenie neoveriteľné. Overiť si však môžeme koľko z ich programu sa reálne medzi priority budúcej vlády dostalo.

V  kľúčovom programovom dokumente strany Most – občianska vízia 2016, sa nachádzajú stovky zásad, návrhov a opatrení. Do programového vyhlásenie sa podľa tvrdení Mosta dostalo 41 ich priorít. Poďme si ich rozmeniť na drobné.

Čo sa nepodarilo Mostu presadiť

Z významnejších bodov volebného programu Most-Híd, po ktorých nie je v prioritách budúcej vlády ani stopa vyberám:

 • Dobudovanie diaľnice D1
 • Rovná daň 19%,  zrušenie vyššej sadzby pre daň z príjmu fyzických osôb
 • Progresívny daňový bonus na deti
 • Odvodová odpočítateľná položka pre nízko príjmové skupiny
 • Zjednotenie výberu daní a odvodov
 • Uvoľnenie pravidiel pre prácu na dobu určitú
 • Obmedziť privilégia odborárov v zákonníku práce
 • Princíp jeden prijatý, jeden zrušený zákon (ohľadom regulačného zaťaženia)
 • Zrušenie osobitného odvodu pre regulované odvetvia
 • 9% odvody do druhého piliera
 • Privatizácia niektorých štátnych podnikov (naprk. Cargo)
 • Reforma systému krajov
 • Posilnenie miestnych referend (ich záväznosti)
 • Národnostné výskumné a rozvojové centrum
 • Epay karty namiesto podpory
 • Odškodnenie majiteľov pozemkov pod ilegálnymi stavbami na úrovni trhovej ceny
 • Rozvoj vysokoškolských zariadení s vyučovaním v maďarskom jazyku
 • Uznanie maďarského jazyka ako regionálneho úradného jazyka na Južnom Slovensku
 • Návrat k systému výučných listov
 • Vrátenie možnosti prednostných vyšetrení
 • Hypotéky pre rodiny-  odklad splátok istiny počas prvých 3 rokov

Čo tvrdia, že presadili

41 presadených priorít znie ako optimistické číslo. Bližší pohľad však prezradí, že 11 priorít sú iba floskuly, ktoré si môže pokojne skopírovať ktorákoľvek vláda, len tak, aby sa papier zaplnil:

 • Dôsledné uplatňovanie princípov otvoreného vládnutia (naprk. zverejnenie koaličnej zmluvy?)
 • Schválenie dlhodobej koncepcie obsahu výchovy a vzdelávania (ani slovo o obsahu takejto koncepcie)
 • Ďalšie skvalitnenie systému duálneho vzdelávania (iné vlády by sa o to iste nesnažili)
 • Úsilie presadiť ústavný zákon o tvorbe Ústavného súdu SR (Snaha sa cení, ústavnú väčšinu však nemajú)
 • Pripraviť nový zákon o spravodajských službách a ich kontrole (Hádam presadiť nie? Obsah/cieľ?)
 • Adresné sociálne opatrenia (Chceme neadresné opatrenia!)
 • Podpora práce v sociálne zaostalých komunitách (Aj slovná podpora sa ráta?)
 • Zosúladenie praxe s platným zákonom o používaní jazykov národnostných menšín (priorita vlády –  platné zákony treba dodržiavať?!)
 • Úprava valorizácie dôchodkov pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti verejných financií (Úprava akým smerom, má priniesť vyššiu, či nižšiu valorizáciu?)
 • Zavedenie zásadných opatrení na zvýšenie efektívnosti súdov s cieľom zrýchlenia súdneho konania (označenie „zásadné“ nedáva opatreniam žiadny obsah)
 • Profesionalizácia štátnej správy a vymedzenie politických nominácií (Čo nebránilo nárastu počtu politicky nominovaných tajomníkov…)

3 priority sú kostlivci Smeru, ktoré mali byť už dávno hotové, ľubovoľná vláda by sa s nimi musela popasovať:

 • Zavedenie systému DRG v plnom rozsahu
 • Plná aplikácia systému e-Health
 • Zavedenie prehľadných pravidiel pri platbách pacientov

3-5 priorít sú hlavné body z programu strany Sieť a Most chce zjavne za ne zhrabnúť kredit:

 • Vytvorenie podmienok na zavedenie osobnej hmotnej zodpovednosti osôb nakladajúcich s verejnými zdrojmi ( formulácia ako vystrihnutá z programu Siete, vytvorenie podmienok nesľubuje, že stvoria čokoľvek fungujúce)
 • Prijatie účinného protischránkového zákona vzťahujúceho sa na všetky verejné zdroje
 • Zvýšenie limitov na uplatňovanie paušálnych výdavkov pre živnostníkov
 • Znižovanie administratívnej záťaže pri podnikaní (napr. zrušenie povinnej zdravotnej služby)

V 2 prípadoch sa dosiahol kompromis, rozhodne dosiahli oveľa menej ako majú v programe:

 • Zníženie dane z príjmov právnických osôb na 21 percent a každoročné prehodnocovanie ďalšieho znižovania
 • Rozvoj dopravnej infraštruktúry, osobitne rýchlostných ciest R2, R3, R4 a R7

Po relatívne mäkkom posúdení nám zostáva  zhruba 21 priorít, ktoré hádam môžeme nazvať prioritami strany Most, ktoré sa im podarilo presadiť. Sú medzi nimi aj maličkosti, mnohé sú veľmi všeobecné a nie je vylúčené, že niektoré z nich žiadala namiesto Mostu SNS, alebo Sieť. Niektoré dokonca plánoval aj Smer (naprk. vyrovnaný rozpočet).

Za toto sa nechal Bugár podľa vlastných slov kúpiť:

 • Jednoznačná kontinuita proeurópskej a proatlantickej orientácie SR na základe širokej politickej zhody a posilňovanie postavenia národných parlamentov v zmysle dohody medzi EÚ a Veľkou Britániou
 • Začlenenie iniciatívy „Rule of Law“ do Programového vyhlásenia vlády SR
 • Zákonná úprava zákazu poskytovania a prijímania neetických výhod
 • Zdokonalenie a rozšírenie systému povinného zverejňovania zmlúv
 • Zavedenie protikorupčnej doložky pri návrhoch zákonov
 • Dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu do roku 2020 a dodržiavanie rozpočtovej disciplíny
 • Zrušenie daňových licencií k 1. januáru 2018
 • Výrazné zvýšenie verejnej investície do školstva spojené so zásadnými vnútornými zmenami systému školstva
 • Posilnenie občianskej výchovy proti extrémizmu a totalitným režimom
 • Rozšírenie pôsobnosti zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov na ďalšie okresy
 • Nárokovateľnosť daňových úľav pre malé a stredné podniky s cieľom vytvoriť nové pracovné miesta s dôrazom na najmenej rozvinuté okresy
 • Inštitucionálne posilnenie nezávislosti kontroly činnosti ozbrojených zborov
 • Posilnenie parlamentnej kontroly menovania prezidenta PZ SR a obmedzenie možností jeho odvolania na zákonom ustanovené dôvody
 • Zvýšenie verejnej kontroly justície od výberu cez hodnotenie až po disciplinárne konanie sudcov, posilnenie občianskeho prvku v Súdnej rade SR
 • Zvýšenie osobnej zodpovednosti za rozhodovanie sudcov
 • Možnosť programového výberu v II. dôchodkovom pilieri
 • Zavedenie účinného inštitútu osobného bankrotu, boj s úžerou
 • Podporiť obnovu domáceho výrobného a spracovateľského potravinárskeho segmentu
 • Prijatie zákona o vytvorení fondu pre financovanie menšinových kultúr (verejnoprávny fond)
 • Zmena metodiky výučby slovenského jazyka na menšinových školách v záujme jeho lepšieho ovládania
 • Vyňatie všetkých malotriednych škôl z povinných kvót na jazykovo zmiešanom území

Trianon – dobrovoľne znovu podpísaný

Treba uviesť na pravú mieru legendu o 90% presadených priorít. Bugár presadil iba menšiu časť zo svojho programu medzi priority budúcej vlády. Okrem toho čo ostalo na oštaru čierne na bielom v jeho občianskej vízii, nezakýval stoličku ani u Fica, ani u Kaliňáka.

Dosť možné, že vďaka Bélovi bude 4 roky “pokoj a stabilita“. Len či sa táto mierová zmluva s Ficom nestane aj jeho pomníkom. Na rozdiel od podobne úspešných maďarských vyjednávačov, ktorí kapitulovali v sále Trianonského paláca ju totiž podpísal úplne dobrovoľne.

Teraz najčítanejšie

Marian Jánoš

Pracujem ako manažér v oblasti financií. Mám finančné a medicínske vzdelanie. Na blogu sa chcem venovať najmä medicínskym hoaxom a verejným financiám.