Denník N

Pročko vs. Fico: 3 + 3 pochybenia smeráckeho úradu

Jožo Pročko dostal pokutu 500 eur za to, že v deň volieb zverejnil na Facebooku svoju fotku s preškrtnutým hlasovacím lístkom Smeru. Pokutu označil za Ficovu pomstu. A má pravdu. Oveľa absurdnejšie rozhodnutie by sa hľadalo ťažko.

Pročko bol pokutovaný za tri rôzne veci:

 • za vec, ktorú evidentne nespravil, lebo ju spravil niekto iný (bod 1),
 • za vec, ktorú spravil, ale evidentne nie je priestupkom (bod 2),
 • za vec, ktorá je priestupkom, ale nebolo preukázané, že ju spravil (bod 3).

Okrem toho v priestupkovom konaní proti Pročkovi došlo najmenej k trom pochybeniam:

 • postupovalo sa zrýchlene, hoci na to neexistovali zákonom stanovené podmienky (bod 4),
 • pri určovaní výšky pokuty sa zohľadnili okolnosti, ktoré sa zohľadňovať nemali (bod 5),
 • rozhodoval úrad, ktorý nemal rozhodovať (bod 6).
 1. Pán Topiek

Okresný úrad Lučenec vyčíta Pročkovi, že vyniesol z volebnej miestnosti hlasovací lístok strany SMER-SD, ktorý „následne toho istého dňa 05.03.2016 v čase o 14:00 hod. umiestnil na internetovú stránku www.topky.sk, teda v čase konania volieb pod titulkom „Takto volí Jožo Pročko, známy zabávač“.

Tvrdenie, že Pročko čokoľvek umiestnil na internetovú stránku www.topky.sk je nepravdivé a navyše zjavne nezmyselné. Ak úrad tvrdí, že človek môže niečo len tak umiestniť www.topky.sk, nech si to vyskúša sám, ale určite sa mu to nepodarí. Topky sú internetové médium a o obsahu zverejňovaných informácií rozhoduje jeho redakcia.

Pročko svoju fotku s preškrtnutým hlasovacím lístkom strany SMER-SD zverejnil na svojom facebookovom profile. Za to, že o tom informovali Topky, nenesie Pročko žiadnu zodpovednosť. Zverejnenie informácie o Pročkovej fotke na Topkách v deň volieb nie je porušením zákona, pretože v zmysle § 14 ods. 1 zákona o volebnej kampani sa moratórium (s výnimkou platenej inzercie a zákazu zverejňovania volebných prieskumov) na internetové médiá nevzťahuje. Ale aj keby to bolo porušenie zákona, nedopustil sa ho Pročko, ale Topky.

 1. Hriešny Facebook

Pripusťme na chvíľu, že na Okresnom úrade Lučenec o takom čude ako Facebook ešte nepočuli a v skutočnosti nechceli Pročka pokutovať za článok na Topkách, ale za zverejnenie fotky na Facebooku. Chybička se vloudila. Podľa úradu sa Pročko zverejnením uvedenej fotky na internete dopustil priestupku podľa § 20 ods. 1 písm. b) s poukazom na § 2 ods. 3 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani. Páchateľovi takéhoto priestupku má byť v zmysle § 20 ods. 2 uložená pokuta od 300 do 1000 eur.

Vtipné je, že rozhodnutie úradu nikde necituje znenie ustanovení zákona, na ktoré sa odvoláva. A zrejme to nebude náhoda. Stačí si ich totiž prečítať a je zjavné, že zverejnením fotky v deň volieb k žiadnemu takémuto priestupku prísť nemohlo.

Podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona o volebnej kampani sa priestupku dopustí ten, kto „poruší zákaz podľa § 2 ods. 3“. A § 2 ods. 3 uvádza, že „Činnosť iných subjektov ako ustanovených v odseku 1 na podporu alebo v neprospech politických strán, koalícií politických strán a kandidátov sa v čase ustanovenom na volebnú kampaň zakazuje.“ V zmysle odseku 1 môžu kampaň viesť kandidujúce politické strany a tzv. tretie strany zaevidované Štátnou komisiou. Zaujímavejšie však je, že zákaz podľa § 2 ods. 3 sa vzťahuje len na obdobie volebnej kampane, ktoré podľa § 2 ods. 2 „končí 48 hodín predo dňom konania volieb“. Avšak ak priestupok podľa § 20 ods. 1 písm. b) možno spáchať iba porušením zákazu, ktorý sa vzťahuje na obdobie volebnej kampane, nemožno ho spáchať počas volebného moratória, teda po skončení volebnej kampane.

Zverejnenie podobnej fotky na Facebooku by, pochopiteľne, nebolo priestupkom podľa § 20 ods. 1 písm. b) ani v prípade, žeby k nemu došlo v období volebnej kampane. Hoci možno by sa našiel iniciatívny blbec, ktorý by sa to tak pokúsil kvalifikovať. Ale ak je niečo zakázané počas volebnej kampane a porušenie tohto zákazu je priestupkom, rovnaká činnosť v čase mimo volebnej kampane predsa nemôže byť z povahy veci takýmto priestupkom ani len teoreticky.

Porušenia moratória sa týka priestupok podľa § 20 ods. 1 písm. a), ale ani ten nemohol Pročko spáchať, lebo ten sa týka len zákazu vedenia pozitívnej kampane („po uplynutí času podľa § 2 ods. 2 na verejne prístupnom mieste propaguje politickú stranu alebo kandidáta vo voľbách, najmä slovnými prejavmi, umiestňovaním volebných plagátov alebo poskytovaním vecných darov“), pričom je zjavné, že preškrtnutý hlasovací lístok strany SMER-SD nie je pozitívnou, ale negatívnou kampaňou, ktorá v zmysle uvedeného ustanovenia priestupkom nie je.

 1. Neodložil lístok. A ako to viete?

Jediným priestupkom, ktorého sa Pročko aspoň teoreticky mohol dopustiť, je priestupok podľa § 40 písm. a) zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorého sa dopustí ten, kto „neodloží po hlasovaní nepoužité hlasovacie lístky do schránky na to určenej“. Teda za predpokladu, že by sa preukázalo, že naozaj neodložil nepoužité hlasovacie lístky do schránky. A to zatiaľ nijako preukázané nebolo.

Pročko mohol na uvedenej fotke použiť hlasovací lístok, ktorý si sám vyrobil alebo stiahol niekde z internetu. Mohol to byť hlasovací lístok, ktorý mu poslal volič, ktorý volil poštou a nevzťahuje sa naňho povinnosť odkladať nepoužité hlasovacie lístky do nejakej schránky. Alebo to mohol byť hlasovací lístok, ktorý z volebnej miestnosti vyniesol niekto iný a dal ho Pročkovi.

Ako to bolo naozaj, vie iba samotný Pročko, ale dôkazné bremeno je na strane úradu. To úrad musí presvedčivo dokázať, že skutočne išlo o hlasovací lístok, ktorý z volebnej miestnosti vyniesol Pročko a spáchal tak priestupok. Pročko nie je povinný dokazovať svoju nevinu. Ani nemusí úradu v dokazovaní svojej viny pomáhať. A rozhodnutie úradu zatiaľ žiadne dôkazy neobsahuje.

A keby aj úrad spáchanie tohto priestupku Pročkovi dokázal, pokuta zaň je 33 eur (§ 41 ods. 1). Žiadnych 500.

 1. Keď „nepochybné“ je veľmi pochybné

Vydaniu rozhodnutia nepredchádzalo riadne priestupkové konanie. Úrad rozhodol rozkazom, ktorým sa podľa § 87 ods. 1 zákona o priestupkoch môže rozhodovať, „ak je nepochybné, že obvinený z priestupku sa priestupku dopustil“. V tomto prípade však dopustenie sa priestupku nielenže nie je nepochybné, ale – ako bolo preukázané vyššie – v dvoch z troch „podozrení“ je spáchanie priestupku úplne vylúčené, lebo skutku sa dopustil niekto iný (bod 1), alebo skutok nie je priestupkom (bod 2). A ani v treťom prípade (bod 3) nie je nijako preukázané, že sa obvinený priestupku dopustil.

Úrad tak postupoval rozkazným konaním, hoci neboli naplnené podmienky, ktoré preň zákon vyžaduje.

 1. Recidivista Pročko

Podľa § 12 ods. 1 zákona o priestupkoch „Pri určení druhu sankcie a jej výmery sa prihliadne na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania a na jeho následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, na pohnútky a na osobu páchateľa, ako aj na to, či a akým spôsobom bol za ten istý skutok postihnutý v kárnom alebo disciplinárnom konaní.“ Úrad v odôvodnení svojho rozhodnutia uvádza, že o výške uloženej sankcie rozhodol z dôvodu, že „sa menovaný doposiaľ dopustil jedenástich dopravných priestupkov, za spáchanie ktorých mu boli uložené sankcie v blokovom a v správnom konaní, a zo spáchania dvoch priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu bol obvinený, kde tieto konania boli voči jeho osobe zastavené, pričom ani uložené sankcie neviedli k jeho náprave a aj naďalej pokračuje vo svojom protiprávnom konaní“.

Aj tu úrad doslova perlí. Ak je niekto obvinený zo spáchania priestupku, ale konanie je zastavené, považuje sa predsa za nevinného. Čo, preboha, majú dopravné priestupky spoločné s vynášaním hlasovacích lístkov z volebnej miestnosti? A aká náprava? Aké pokračovanie v protiprávnom konaní? Keď niekto prekročí najvyššiu dovolenú rýchlosť a potom neodloží nepoužité hlasovacie lístky do schránky, to je pokračovanie v protiprávnom konaní?

 1. Strana a vláda

No a perlička na záver. Pročkovi za zverejnenie preškrtnutého hlasovacieho lístku strany SMER-SD uložil drakonickú pokutu 500 eur Okresný úrad Lučenec, na čele ktorého stojí Ing. Branislav Hámorník, ktorý je len tak čírou náhodou zároveň aj predsedom Okresnej organizácie SMER-SD v Lučenci. Strana a vláda na okresnej úrovni v jednom. Nestrannosť ako vyšitá.

Podľa § 9 ods. 1 Správneho poriadku „Zamestnanec správneho orgánu je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosť o jeho nepredpojatosti.“  Pod udelením pokuty je podpísaný Ing. Jaroslav Morháč, vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu Lučenec. Vzhľadom na to, že jeho nadriadeným je okresný predseda strany SMER-SD, možno mať pochybnosti o jeho nepredpojatosti vo vzťahu k veci, ktorá sa týka negatívnej kampane proti strane SMER-SD. O veci by teda nemal rozhodovať ani on, ani nikto iný, kto je podriadeným najvyššieho smeráckeho potentáta v okrese Lučenec. Tým pádom by vlastne z rozhodovania mali byť vylúčení nielen jednotliví zamestnanci, ale celý Okresný úrad Lučenec, ktorého je Hámorník prednostom.

Keďže samotný Morháč nepostupoval v zmysle § 11 ods. 1 Správneho poriadku a neoznámil svojmu nadriadenému skutočnosti nasvedčujúce jeho vylúčeniu, môže tak podľa § 10 urobiť aj Pročko ako účastník konania. Bude iste zaujímavé sa dozvedieť, ako Morháčov nadriadený, prednosta okresného úradu a okresný predseda SMER-SD Hámorník v tejto veci rozhodne.

***

Ak sa vám článok páčil, môžete ho podporiť na VYBRALI SME.

Prečítajte si aj: 7 najväčších tupín volebného moratória

Teraz najčítanejšie

Ondrej Dostál

Predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) a poslanec NR SR (klub SaS).