Denník N

Ani nie pol na pol

Analýza protikorupčných opatrení v programovom vyhlásení vlády z pohľadu 11 protikorupčných priorít programu SIETe.

1. Hmotná zodpovednosť verejných funkcionárov – 50%

Je obsiahnutá v texte v súlade s návrhom SIETe, ale má sa týkať len nakladania s majetkom štátom, zatiaľ čo SIEŤ presadzovala, aby sa týkala všetkých, ktorí nakladajú s verejnou mocou a verejnými prostriedkami. Takto sa nebude týkať sudcov a prokurátorov, ale ani predstaviteľov samosprávy či verejnoprávnych inštitúcií, teda tých, ktorí spoločne zodpovedajú väčšinovo za fungovanie štátu a jeho zložiek.

2. Protischránkový zákon – 75%

Je obsiahnutý v texte do veľkej miery v súlade s programom SIETe, ale kľúčová otázka vymáhateľnosti je poňatá všeobecne a zároveň sa nič nehovorí o vylúčení schránok z oblasti konkurzu a reštrukturalizácie či bankovej regulácie, ako to na základe káuz Váhostav a J&T navrhovala vo svojom programe SIEŤ.

3. Rozumnejšie nakladanie s verejnými zdrojmi – 80%

Program SIETe obsahoval návrh, ktorý sa do veľkej miery prekrýval s tzv. Filkovou reformou, ktorá v texte je. SIEŤ však presadzovala, aby takéto analýzy slúžili nielen na konkrétne rozhodovanie o projektoch či skupinách výdavkov, ale aj ako kľúč k zvyšovaniu výdavkov v jednotlivých oblastiach.

4. Zverejňovanie nadmerných odpočtov DPH a parlamentná kontrola spôsobu riadenia Finančnej správy – 0%

Text tieto návrhy SIETe vôbec neobsahuje.

5. Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu – 20%

SIEŤ mala veľmi jednoznačnú prioritu zmeniť ústavný zákon o konflikte záujmov na základe už predtým široko dohodnutej, ale SMERom blokovanej veľkej novely ústavného zákona o konflikte záujmov. Text to neobsahuje, čo sa snaží zakryť slovami o “sfunkčnení” preukazovania pôvodu majetku.

6. Pravidlo jedného webu – 50%

Text neobsahuje SIEŤou navrhované pravidlo jedného webu pre každú oblasť verejného záujmu, ale obsahuje viaceré pozitívne návrhy v obdobnom smere.

7. Verejnosť rokovaní verejných orgánov, účasť verejnosti na rozhodovaní a zákonodarná iniciatív občanov – 30%

Text neobsahuje SIEŤou navrhovaný princíp verejnosti rokovania verejných orgánov ani zákonodarnej iniciatívy občanov, obsahuje však viaceré návrhy posilňujúce účasť verejnosti na rozhodovaní.

8. Transparentnosť vlády voči samosprávam a vnútri samosprávy – 0%

SIEŤ presadzovala, aby štát nerozdeľoval prostriedky samosprávam politicky klientelistickým spôsobom a la Žilina pred komunálnymi voľbami, ale na základe jasne stanovených pravidiel buď cez fiskálnu decentralizáciu, alebo na základe jasných pravidiel pre transparentnosť samotnej samosprávy. Nič z toho nie je v texte a zároveň riešenie otázky mesta Martina po voľbách, ale nie pred nimi jasne ukázalo, aký je postoj novej vlády k tejto filozofii.

9. Nový zákon o verejnom obstarávaní a jeho zásadná reforma – 20%

SIEŤ navrhovala prijatie nového zákona aj s konkrétnymi zásadnými zmenami. Tieto návrhy navrhovaný text obsahuje len minimálne, ktorý namiesto toho obsahuje floskule a dôraz na rozširovanie pôsobnosti elektronického trhoviska, čo rieši len veľmi malú časť problémov a už sa do veľkej miery odohralo.

10. Nový zákon o štátnej službe – 10%

SIEŤ navrhovala konkrétny systém, ktorý by zabezpečil, aby nepolitické pozície v štátnej službe boli nielen odpolitizované, ale zároveň zabezpečil aj ich kvalitné obsadenie. SIEŤ aj navrhovala stransparentnenie výberu a zodpovednosti za politické pozície. Navrhovaný text nič z toho neobsahuje, má len frázu o oddeleni politických a nepolitickýh pozíciií, čo obsahuje už súčasný zákon, len sa to v praxi vôbec nedodržiava. Text nepomenúva žiadne konkrétne opatrenie.

11. Eurofondy – 10%

SIEŤ identifikovala súčasný system čerpania eurofondov ako jeden z najväčších zdrojov korupcie a preto navrhovala aj jeho konkrétne a rozsiahle zásadné zmeny smerom nielen k nekorupcii, ale aj k zmysluplnejšiemu a rýchlejšiemu čerpaniu. Navrhovaný text k eurofondom je síce rozsiahly, obsahuje však len stopové prvky skutočných protikorupčných opatrení – či už navrhovaných SIEŤou, alebo iných.

SPOLU: 32%

Bonus – účasť opozície na kontrole v zdravotníctve:

Strana SIEŤ za jeden zo svojich najväčších úspechov pri koaličnom vyjednávaní považovalo presadenie požiadavky na účasť opozície v kontrolných orgánoch v zdravotníctve.

Navrhované programové vyhlásenie to však preonačilo: „Zabezpečí zastúpenie opozície (stavovské organizácie, odborné zastúpenie v oblasti finančnej kontroly, tretí sektor) v kontrolných orgánoch Všeobecnej zdravotnej poisťovne a v Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.“

Stavovské organizácie ani tretí sektor nie sú opozíciou, to je občianska spoločnosť. To, že SMER považuje každého, kto nie je SMER, za opozíciu je známe, ale aj mylné. Formuláciu z programového vyhlásenia vlády tak možno považovať nielen za nesprávnu, ale aj za výsmech SIETi, opozícii aj verejnosti.

Teraz najčítanejšie