Denník N

OBSE: Dajte možnosť kandidovať nezávislým

Zdroj: Wikipedia
Zdroj: Wikipedia

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe pozorovala naše nedávne parlamentné voľby. Išlo o takzvanú malú misiu, teda takú, ktorá nepozoruje samotný priebeh volieb po celej krajine, ale tím odborníkov sledoval ich kontext (volebný zákon, médiá, financovanie kampaní, práca štátnej komisie, atď.). V piatok 22. apríla OBSE publikovala záverečnú správu z tejto misie. V tomto článku sa pokúsime zhrnúť jej závery.

Neplníme si záväzky

Hoci správa OBSE hodnotí voľby pozitívne a nemá pochybnosti o ich férovosti, poukazuje na isté systémové nedostatky. Kandidovať vo voľbách do NR SR nemôžu občania, ktorí boli odsúdení za úmyselný trestný čin, príp. občania, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR. Podľa OBSE sú obe tieto skutočnosti v rozpore s medzinárodnými záväzkami, ku ktorým sme sa zaviazali. V prvom prípade by sa mal brať ohľad na závažnosť trestného činu a podmienka trvalého pobytu je zbytočná prekážka, ktorá neumožňuje kandidovať Slovákom žijúcim v zahraničí.

Report sa tiež dotkol na Slovensku veľmi diskutovanej témy – nezávislé kandidatúry. Nemožnosť vo voľbách kandidovať ako nezávislý je podľa pozorovateľov tiež v rozpore s medzinárodnými záväzkami.

Netransparentné financovanie

V roku 2014 sme prijali nový zákon o volebných kampaniach, ktorý mal prispieť k ich väčšej transparentnosti. Zákon má však isté trhliny a na tie poukazuje aj predmetná správa. Podľa nej transparentný účet nestačí. Strany transparentnosť transparentného účtu obchádzali tak, že financie prijímali na iný netransparentný účet a následne ich na transparentný účet previedli. Na transparentnom účte tak bola ako “vkladateľ” označená politická strana.

Ďalším nedostatkom je, že strany môžu prevádzať financie na účty tretích strán, ktoré taktiež môžu viesť kampane. Zneprehľadňuje sa tak tok financií a tiež dodržiavanie maximálneho limitu použitých finančných zdrojov na kampaň.

Trestný čin ohovárania

Slovenské právo je istým spôsobom špecifické v tom, že ohováranie sa môže posudzovať dvojako, ako občiansko-právna záležitosť, ale aj ako trestný čin. V občiansko-právnych sporoch dokážu politici od médií za ohováranie vysúdiť nemalé finančné čiastky. To podľa pozorovateľov môže viesť k seba-cenzúre redakcií. Ohováranie by sa tak malo dekriminalizovať a taktiež by sa mali upraviť náležitosti ohovárania ako občiansko-právneho inštitútu tak, aby neohrozovali finančnú stabilitu vydavateľstiev.

Vratky za plyn

Pozorovatelia OBSE si samozrejme všimli vládnu kampaň s vratkami za plyn. Z tohto dôvodu OBSE odporúča prijať také opatrenia, ktoré by zamedzili zneužívaniu verejných zdrojov na propagáciu istého politického subjektu.

Problematické umiestňovanie plenty

Na Slovensku, nevedno prečo, je zvláštnym zvykom umiestňovať volebné plenty oproti stolom členov volebnej komisie. Na tom by nebolo nič zvláštne, pokiaľ by sa tieto stoly neumiestňovali spravidla oproti vstupným dverám do miestnosti. Tým pádom sú boxy na úpravu hlasovacích lístkov otočené tak, že všetky osoby vstupujúce do miestnosti vidia “za plentu”. Túto skutočnosť si všimli aj pozorovatelia a do budúcna odporúčajú vydať pre okrskové volebné komisie usmernenie, ako umiestňovať plenty tak, aby bola zaručená tajnosť hlasovania.

Osoby pozbavené spôsobilosti na právne úkony

Volebné právo na Slovensku neumožňuje voliť osobám, ktoré boli pozbavené spôsobilosti na právne úkony. Tento stav nebol upravený ani v reforme volebnej legislatívy v roku 2014, hoci už napr. existoval nález českého Ústavného súdu (IV. ÚS 3102/08), ktorý jasne povedal, že právo voliť nemožno plošne zamedziť všetkým osobám pozbavených spôsobilosti na právne úkony a že ide o vážnych zásah ich práv. Podľa názoru súdu to, že je niekto pozbavený spôsobilosti na právne úkony nutne neznamená, že nie je schopný učiniť rozumné volebné rozhodnutie. Obdobný postoj vyjadrili aj pozorovatelia OBSE a odporúčajú upraviť volebný zákon tak, aby prihliadal na závažnosť postihnutia u týchto osôb.

Iné

OBSE v správe určila celkom 20 odporúčaní rozdelených do dvoch kategórií. Odporúčania, ktoré sme vyššie neopísali, uvádzame tu:

 • prioritné:
  • Štátna komisia by mala byť finančne aj personálne nezávislá na Ministerstve vnútra;
  • Legislatíva by mala obsahovať lehoty na preskúmavanie sťažností súvisiacich s voľbami (napr. pre rozhodovanie Rady pre vysielanie a retransmisiu);
 • ostatné:
  • Volebný zákon by mal explicitne určiť možnosť pozorovať volebný proces na všetkých jeho úrovniach a to tak ako občanom, tak aj medzinárodným pozorovateľom;
  • Volebný zákon by mal explicitne ustanoviť, že uznesenia Štátnej komisie sú záväzné pre všetky nižšie volebné komisie;
  • Politické strany by mali brať väčší ohľad na rodovú vyváženosť kandidátnych listín;
  • Zvážiť limity pre vlastnícku koncentráciu médií a zabezpečiť tak ich diverzitu a pluralitu;
  • Volebný zákon by mal explicitne určiť mechanizmy a procesy na podávanie a riešenie volebných sťažností.

Záverečná správa je dostupná tu.

Daniel Kerekes

Teraz najčítanejšie

POLITICALCONSULTING.SK

Blog sa venuje problematike volieb, politickému marketingu a manažmentu a politickej komunikácii.