Denník N

Otvorený list ohľadom územného plánu zóny Rusovce-sever

Vážená pani, vážený pán,
obraciame sa na Vás s akútnou žiadosťou ohľadom procesu tvorby územného plánu zóny Rusovce-sever. Podľa našich informácií je aktuálny návrh vypracovaný v rozpore s viacerými platnými technickými normami, čo považujeme za jednoznačne neprípustný stav, ktorý môže viesť v budúcnosti k vážnym problémom pre Rusovčanov. Doterajší spôsob vedenia procesu a pripomienkovania nás utvrdzuje vo vážnej obave, že podobne ako boli ignorované zásadné pripomienky verejnosti k návrhu, budú ignorované aj vážne pripomienky dotknutých organizácií.

Konkrétne ide o časť návrhu, týkajúcu sa dopravy. Na nedávnom stretnutí s poslancami, ktoré sa konalo 14. 4. 2016, zástupcovia spracovateľa Ing. arch. Hollý a Ing. Arch. Dinaj uviedli, že všetky normy boli splnené a dotknuté organizácie návrh schválili. Pravdou však je, že:

 • V liste zo dňa 2. 7. 2015 Slovenská správa ciest (SSC) uviedla, že žiada:
 • dopravné napojenia na cestu prvej triedy I/2 riešiť na základe dopravno-inžinierskych podkladov, v súlade s platnými STN a TP, v samostatných projektových dokumentáciách, a
 • súhlasí s návrhom ÚPN zóny Rusovce – sever za podmienky rešpektovania ich stanoviska.
 • V liste zo dňa 16. 12. 2015 SSC jednoznačne definuje, v čom spracovateľ  nedodržal platné STN a TP, uvádza okrem iného:
  • vykreslené napojenie „preložky cesty I/2 – červený aj zelený variant“ na plánovanú diaľnicu D4 je v kolízii s návrhom mimoúrovňovej križovatky cesty I/2 a diaľnice D4, ktoré je riešené v DÚR stavby D4;
  • dostatočnú vzdialenosť križovatiek v zmysle STN na ceste I/2 je potrebné preukázať aj vo vzťahu k existujúcim križovatkám. Križovatka A (napojenie upravovanej miestnej obslužnej komunikácie) je situovaná vo vzdialenosti asi 120 m od priľahlej križovatky s miestnou komunikáciou Irkutská, čo nezodpovedá STN 73 6110, tab. 2;
  • kapacitné posúdenie má zásadné nedostatky, východiskové údaje sú nesprávne použité, prognóza dopravy nezohľadňuje plánované investície;
  • z predkladaného materiálu nie je zrejmé zhodnotenie a posúdenie vplyvov a nepriaznivých účinkov z dopravy (cesty I/2 ale aj plánovanej diaľnice D4) na novonavrhovanú obytnú výstavbu, čo je nutné doplniť;
  • na sčítacom úseku (č. 80127), kde sa riešená lokalita nachádza nebol v roku 2010 v rámci CSD vykonaný dopravný prieskum. Použité údaje sú nesprávne prevzaté z iného sčítacieho úseku. Prieskum intenzity dopravy na dotknutom úseku cesty mal byť vykonaný, pričom by preukázal skutočné dopravné zaťaženie a potvrdil intenzity dopravy pre rannú a poobednú špičkovú hodinu. Predložená dokumentácia neakceptuje STN. Použité údaje o intenzite dopravy v riešenom úseku cesty I/2 pre roky 2010, 2020 a 2030 nie je možné považovať za hodnoverné;
  • pojem „nadradená komunikačná sieť“ v STN nie je definovaný. V ÚPZ je potrebné použiť terminológiu podľa STN a rešpektovať definovanú sieť miestnych komunikácii v súlade s nadradenou územno-plánovacou dokumentáciou.

Ak SSC žiada súlad s normami a následne upozorní na to, že návrh v súlade s normami nie je, vyžaduje veľkú dávku tvorivosti tvrdiť, že SSC s návrhom súhlasí. V skutočnosti súčasný návrh stanovisko SSC nerešpektuje.

Pre úplnosť si dovoľujeme upozorniť na fakt, že SSC sa vo svojom stanovisku nezaoberala všetkými rozpormi s platnými technickými normami, ktoré súčasný návrh vykazuje. Napríklad navrhovaná trieda cesty B1 je v kategórii MZ 15,50/50, čo je rozpor s normou, ktorá túto kategóriu pre túto triedu nepripúšťa.

Toto nerešpektovanie platných noriem nie je iba formalita. Výsledkom je možný rozdiel medzi rannými a poobednými kolónami a stavom, keď sú minimalizované. Ide o veci, ktoré sa bytostne dotýkajú bežného života Rusovčanov a je preto v záujme vedenia obce dohliadnuť na to, aby návrh bol spracovaný kvalitne a nie odbíjať námietky mávnutím ruky s komentárom, že čo odborník, to iný názor.

P. starosta podľa zápisnice z uvedeného stretnutia s poslancami uvádza, že „po zapracovaní týchto posledných pripomienok (myslené pripomienky pomenované na danom stretnutí) bude návrh ÚPz  zaslaný na Magistrát hl. mesta“. Pripomíname, že po tomto odposlaní už nebude fakticky možné nijako ovplyvniť samotný návrh. Sme presvedčení, že návrh, ktorý nespĺňa normy, nie je možné posunúť do záverečného štádia procesu, ale je potrebné najprv odstrániť všetky nesúlady s technickými normami.

Preto žiadame spracovateľa územného plánu zóny Rusovce-sever, aby bezpodmienečne a urýchlene zabezpečil dopracovanie návrhu tak, aby bol v súlade so všetkými technickými normami. Zároveň žiadame starostu MČ Rusovce Dušana Antoša, aby túto žiadosť podporil a intenzívne sa zasadil o jej realizáciu.

Pripomíname ďalej, že z procesného hľadiska doteraz tak spracovateľ, ako aj vedenie obce pristupovali k problematike územného plánu zóny Rusovce-sever viac než nezodpovedne. Ani naše opakované žiadosti o pravidelné konzultácie a o urýchlenie procesu neviedli k jeho zrýchleniu. Hrozí pritom, že proces, ak sa bude ďalej naťahovať ako doteraz, nestihne byť ukončený do skončenia stavebnej uzávery na predmetnom území, čo môže viesť k nežiaducej živelnej výstavbe. To však nemôže byť argumentom pre prijatie návrhu, ktorý nespĺňa zákonné normy. Ešte stále je čas návrh dopracovať a schváliť, vyžaduje to však sústredené úsilie všetkých zainteresovaných, o čo Vás týmto žiadame.

Nakoľko naše doterajšie snahy o vecné riešenie „za zatvorenými dverami“ pripomínali hádzanie hrachu o stenu, nevidíme inú možnosť, než tento problém medializovať, na čo Vás vopred upozorňujeme.

V Bratislave 26. 4. 2016

Ing. Róbert Kalmár, poslanec MiZ

PhDr. Lucia Tuleková-Henčelová, PhD., poslankyňa MiZ

Mgr. Vladimír Mokráň, občiansky aktivista

Ing. Pavel Mokráň, občiansky aktivista

Mgr. Martin Mančík, občiansky aktivista

Pre:

 • Dušan Antoš, starosta, MiÚ MČ Vývojová 8, 851 10 Bratislava-Rusovce
 • arch. Alexander Hollý, Pri starom letisku 24, 831 07 Bratislava
 • arch. Dušan Dinaj, Sabinovská 5, 821 01 Bratislava

Na vedomie:

 • Magistrát hl. m. Bratislava-Odd. koordinácie územných systémov, Primaciálne nám.1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava 1
 • Okresný úrad Bratislava, Odb.cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
 • Slovenská správa ciest, Miletičova 1053/19, 826 19 Bratislava-Ružinov
 • Poslanci MiZ Bratislava – Rusovce
 • Kontrolór MČ Bratislava – Rusovce

Teraz najčítanejšie