Denník N

Páni lesníci, nešlo by to citlivejšie?

10 krokov pre podporu rekreácie a športu prostredníctvom šetrných metód lesnej hospodárskej činnosti (ťažba, približovanie a odvoz dreva) – lesy pre ľudí!

Slovensko je krajina s dlhoročnou tradíciou športu a rekreácie v prírode. Turistika, beh, bežecké lyžovanie, hubárčenie, tramping alebo bežné prechádzky so psom po lese sú dlhé desaťročia súčasťou našich zvykov a histórie. Popularita ďalších športov ako napríklad horskej cyklistiky každoročne prudko rastie v súvislosti s nárastom tvz. sedavých zamestnaní a rozvojom zdravého životného stýlu.

Slovenské lesy predstavujú vhodné prostredie pre tieto aktivity a to pre domáce obyvateľstvo ako aj pre zahraničných návštevníkov. Na mnohých miestach je koncentrácia návštevníkov mimoriadne vysoká a mimoprodukčná-rekreačná funkcia lesa tam vysoko prevláda nad funkciou hospodárskou. Bohužiaľ legislatíva a hospodárske plánovanie túto skutočnosť ignorujú a aj v rekreačne významných lesoch sa až na drobné výnimky hospodári rovnako ako v lesoch hospodárskych.

001

Následkom sú celkom zbytočné konflikty a nespokojnosť návštevníkov lesa na jednej strane a obhospodarovateľov lesov na strane druhej. Tieto konflikty sú stále častejšie, ostrejšie. Časté ignorovanie sťažností a legitímnych nárokov návštevníkov lesa, či ich bagatelizovanie zo strany lesníkov vedie k nekontroĺovaným reakciám a tlaku verejnosti. Výsledkom býva tlak na úplné zastavenie ťažby dreva a hospodárenia a to aj v lesoch, kde to nie je nevyhnutné. Rekreácia a šport v prírode sa pritom s ťažbou dreva paradoxne nevylučuje, ak je vykonávana s mierou a šetrnými metódami.

Tento dokument vznikol ako reakcia občianskej a odbornej verejnosti, v spolupráci s lesníkmi a odborníkmi na lesné hospodárstvo, s cieľom zosúladenia lesného hospodárenia a rekreačných aktivít verejnosti tak, aby tieto činnosti neprebiehali v konflikte ale v harmónií. Dokument obsahuje súbor opatrení, ktoré odporúčame vykonávať pri ťažbe dreva v lesných porastoch, ktoré sú atraktívne z pohľadu rekreácie a športu a podporujú udržateľný turistický ruch. Ide najmä o lesy kategórie „lesy osobitného určenia“ subkategórie c) rekreačné lesy (podľa zákona 326/2005) tj. lesy prímestské a ďalšie lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou alebo rekreačnou funkciou. Často sa jedná aj o lesy kategórie “hospodárske” v turisticky atraktívnych lokalitách, kde podľa zákona je síce produkčná funkcia lesa nadradená, avšak by bolo vhodné vzhľadom na vysokú návštevnosť hospodáriť v týchto lokalitách šetrnejšími spôsobmi. Dokument nemá za cieľ riešiť hospodárenie v národných parkoch, ktoré si vyžaduje zvlášť citlivý prístup a ani vo vyšších stupňoch ochrany (štvrtý a piaty stupeň ochrany).

sDSC03236

Svedomité dodržiavanie jednotlivých opatrení predstavuje nadštandard v rámci SR a aj vyššie finančné náklady na samotnú ťažbu dreva. Aj keď isté zásady sú už obsiahnuté v zákone o lesoch (zákon č. 326/2005 Z. z., § 23, § 24), v najznámejších lesných certifikáciach (PEFC a FSC), nie sú v dostatočnej miere dodržiavané. Zároveň musíme uviesť, že benefity vysoko prevyšujú vynaložené náklady. Benefitom sú najmä hodnota kvalitnej rekreácie a zotavenia obyvateľstva, podpora trvalo udržateľného turistického ruchu a s tým spojený rozvoj regiónu, šetrný prístup k lesom a ich zachovanie pre dalšie generácie. Zároveň mnohé iné tzv. mimoprodukčné funkcie lesa, ktoré sa pri šetrnej ťažbe v mnohých prípadoch navzájom nevylučujú: retenčná funkcia a ochrana pred povodňami, minimalizovanie erózie čiže pôdoochranná, protideflačná funkcia, estetická funkcia či ochrana prírody. V konečnom dôsledku je to aj obrovská šanca pre odborníkov z radov lesníkov vysporiadať sa s výzvami modernej doby a zvýšiť svoju reputáciu u bežnej verejnosti. Zároveň je to šanca priblížiť sa vyspelej európe najmä vzhľadom na rezolúcie Ministerských konferencií o ochrane lesov v Európe (Helsinky 1993, Viedeň 2003 alebo Varšava 2007).

Medzi konkrétne navrhované opatrenia patria:

1. Vykonávať účelový spôsob hospodárenia ako prírode blízky spôsob obhospodarovania lesov. Minimalizovať použitie podrastového a holorubného hospodárskeho spôsobu len na skutočne nevyhnutné a odôvodnené prípady v zmysle zákona. Ťažbu dreva vykonávať prevažne hospodárskou formou maloplošnou. Výberkový spôsob hospodárenia je spoľahlivou a odskúšanou metódou ako získať z lesa potrebné úžitky s najvyšším stupňom ohľaduplnosti  a súcitu ku všetkému živému, stromy nevynímajúc. Je to náročnejší, avšak reálny spôsob lesníckej práce.

2. Vykonávať sortimentovú ťažbu dreva – priamo v poraste sa vykonáva stínka, odvetvovanie, rozrez kmeňov na sortimenty a v prípade potreby aj odkôrňovanie. Zároveň využívať traktor s diaľkovo ovládaným železným koňom (prípadne živým koňom), aby traktor v čo najmenšej miere vstupoval z ciest do lesného porastu.

sDSC02253 tazba

3. Počasie – vhodné poveternostné podmienky. Ťažbu dreva vykonávať vo vhodnom ročnom období – tj. najmä v zimných mesiacoch keďje pôda zamrznutá a pohyb turistov v lesoch je najmenší. Zároveň v letných mesiacoch, keď na rozdiel od jari a jesene nie je pôda podmáčaná a nedocházda k tvorbe koľají a kaluží. Prerušiť prácu počas dažďa a po daždi na dobu nevyhnutnú v závislosti od únosnosti podložia a vybavenia približovacieho prostriedku vhodnými pneumatikami (floatačnými). Pokryť dopravné trasy približovania dreva v bahnitých alebo lanovkových terénoch dostatočnou výškou pevného, miestne prístupného materiálu (konáre, nehrubie, ležanina, kamene) pre zabránenie vzniku erózie alebo kritickej hĺbke koľají.

02

4. Rekreačná infraštruktúra. Minimalizovať ťažbu a približovanie dreva na turistických a cykloturistických chodníkoch, vrátane tzv. „singletrailov“, ani v ich tesnej blízkosti. Okrem krátkodobého poškodenia a nepoužiteľnosti, pohyb lesných mechanizmov zanecháva trvalé dopady na tieto chodníky, čím znižuje ich atraktivitu pre návštevníkov lesa. Odstraňovanie nebezpečných stromov a delenie spadnutých stromov (do vzdialenosti rovnej 1 výšky porastu, na strmých svahoch aj viac) na turistických a cyklistických chodníkoch je naopak žiadúce vykonávať avšak maximálne šetrným spôsobom tak, aby nebola narušená ich rekreačná a estetická atraktivita.

03

05

5. Údržba ciest. Pravidelne monitorovať stav značených lesných ciest (bežné cyklotrasy a širšie turistické trasy), zvlášť počas a po ukončení ťažby. V prípade potreby zabezpečiť ich opravu a údržbu – zarovnať koľaje, spevniť, odvodniť. Narábať s priečnym sklonom (odklonením) v podmáčaných úsekoch ciest tak, aby voda z nich odtekala, čím sa zabezpečí trvalá udržateľnosť a minimálna údržba. Nepoužívať hrubý makadám na finálne úpravy. Pri ťažbe nepoškodzovať turistické a cyklistické smerovníky, infotabule a stromy na ktorých sa nachádzajú značky. Zvlášť citlivo postupovať pri údržbe cyklistických singletrailov a úzkych turistických trás – maximálne zachovať ich prírodný ráz, nevstupovať na ne mechanizmami, robiť len nevyhnutné zásahy (odstraňovať nebezpečné a prepíliť spadnuté stromy, burinu a krovie, ktoré zasahuje priamo na trasu a pod.).

06

6. Kontrola. Používať šetrné spôsoby približovania dreva a dôsledne kontrolovať lesných pracovníkov. Minimalizovať poškodenie stojacich stromov, prirodzeného zmladenia. Ošetriť poranenia stromov vzniknuté odretím kôry schválenými fungicídnymi prípravkami najneskôr do 5 hodín po vzniku poranenia. Zabezpečiť, aby bola zvýšená kontrola lesných robotníkov zo strany správcu lesa alebo lesného hospodára priamo v teréne.

08

7. Udržiavať estetickú funkciu lesa – tj. návrat lesných ciest pravidelne pred víkendom a sviatkami a tiež po ukončení ťažby do pôvodného stavu, najmä:

• po skončení pracovnej zmeny vyčistiť odvozné cesty, približovacie cesty (vrátane ich odvodňovacích priekop), značené turistické trasy a chodníky od ťažbových zvyškov;
• vyčistiť vodné toky a brehy (do vzdialenosti 5 m na obidve strany) od ťažbových zvyškov;
• vyčistiť všetky odrážky na trase približovania a odviesť zrážkové vody;
• vyčistiť priekopy zanesené zeminou nahrnutou približovaním;
• stabilizovať narušené brehy vodných tokov (prinavrátenie do pôvodného stavu);
• vyplniť erózne ryhy v dopravných trasách približovacích prostriedkov hlbšie ako 15 cm vytlačenou zeminou alebo ťažbovými zvyškami;
• zvyšky po manipulácii na odvoznom mieste sústrediť na jednu hromadu. Zároveň vytvárať sklady dreva len na miestach na to určených a mimo obľúbených rekreačných miest;
• pripravené drevo na odvoznom mieste uložiť tak, aby pôsobilo usporiadaným a estetickým dojmom a nedošlo k ďalšiemu poškodeniu stromov;
• drevo v čo najväčšej miere umiestňovať na sklady mimo funkčných plôch zameraných na rekreáciu (pri altánkoch, ohniskách, jazierkach, atď.).

09

0901

8. Udržiavať rôznorodosť lesa – vekovú aj druhovú. Ponechávať záujímavé a obzvlásť významné stromy na dožitie v počte 5-10 ks na ha. Stromy na dožitie (stromy vysokej biologickej hodnoty, neznamená tiež ekonomickej) sa ponechajú do prirodzenému rozkladu ako aj ležiace drevo, ktoré nepredstavuje prekážku (zlomy a vývraty). Suché a nebezpečné stromy, ktoré ohrozujú bezpečnosť v blízkosti značených chodníkov je žiaduce odstrániť. Rovnako aj spriechodňovať značené trasy v prípade spadnutých stromov. V lesnom poraste sú naopak stojace suché stromy vysoko žiadúce pre ich ekosystémové funkcie, predovšetkým zoobiotickú, fytobiotickú a mikrobiotickú.

Stromy, ktoré je vhodné nechať na dožitie, sú najmä:
• hniezdne stromy;
• stromy zvyšujúce biodiverzitu – druhovú pestrosť;
• okrajové hlboko zavetvené stromy – porastový plášť;
• stromy pri potokoch, prameňoch a na mokrinách;
• stromy na bralách a neprístupných miestach;
• stromy so špecifickými morfologickými tvarmi;
• stromy úctyhodných rozmerov – výška, priemer kmeňa;
• stromy vysokého veku;
• esteticky zaujímavé solitéry;
• stromy solitéry na lúkach a po ich krajoch.

0902

9. Jasné pravidlá. Zabezpečiť, aby požiadavky na šetrné metódy ťažby a približovania dreva boli jasne a zrozumiteľne zadané pri procese verejného obstarávania ťažobných spoločností.

10. Čistota. Dôsledná kontrola v teréne vyššie uvedených bodov na dennej báze zo strany lesného hospodára, vrátane kontroly čistoty miesta, kde sa ťažba vykonáva. Tak aby v lese neostávali smeti po lesných robotníkoch –obaly od jedla, pneumatiky, plastové flaše na olej a iné odpady. Haluzinu a zbytky, ktoré ostávajú po ťažbe, je vhodné nechávať v poraste. V záujme zachovania estetickej funkcie lesa je však vhodné haluzinu odpratať mimo dohľadu turistických chodníkov a rekreačných miest.

0903

0904

Ak ste sa dostali až sem na koniec blogu, pravdopodobne to znamená, že vás problematika nešetrnej ťažby dreva v našich lesoch trápi. Znamená to, že patríte k ďalšiemu obrovskému množstvu ľudí, ktorým sa nepáči ako vyzerajú slovenské lesy po ťažbe a chcú to zmeniť. Využite tento materiál a oslovte vašich komunálnych poslancov, starostov a primátorov. Požiadajte lesníkov o diskusiu. Žiadajte citlivejší prístup k ťažbe dreva. Argumentujte podporou rekreácie a športu v prírode, záujmom verejnosti o estetické a autentické lesy. A neváhajte napísať list, žiadosť alebo sťažnosť, ak vidíte nešetrné hospodárenie. Má to zmysel.

Vypracovali: Občianske združenie Iniciatíva Naše Karpaty
Kontakt: nasekarpaty@gmail.com

Teraz najčítanejšie

Jakub Mrva

Som cyklista, turista, otec 2 detí a predseda občianskeho združenia Iniciatíva Naše Karpaty, ktoré sa dlhodobo venuje boju proti nadmernej a nešetrnej ťažbe dreva a nevhodným developerským projektom. Zameriava sa na navrhovanie riešení na podporu rekreácie a športu v súlade s ochranou prírody. Pôsobím ako poslanec mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy (Team Vallo) a miestneho zastupiteľstva mestskej časti Nové Mesto.