Denník N

Kontrola v Tomanovej domove odhalila závažné pochybenia

Detský domov Petronely Tomanovej sa stal objektom záujmu po tom, čo médiá priniesli podozrenia, že pod jeho strechou sa šliape po právach dieťaťa.

Situácia je tristná aj pre to, že matkou Petronely je Viera Tomanová – komisárka pre deti, ktorá žije vo vedľajšom dome a na dennej báze navštevuje detský domov svojej dcéry. Bez toho, aby akýmkoľvek spôsobom zakročila, prípadne ju v súkromí usmernila. Škandalózne je to hlavne z toho pohľadu, že Komisár pre deti má všetkými dostupnými prostriedkami vymáhať chránenie záujmov detí. Tým sa Viera Tomanová ocitla hneď na začiatku svojho pôsobenia na tomto poste v absurdnom konflikte záujmov. A keďže z titulu konfliktu záujmov komisárka pre deti nekoná, rozhodli sa nezávisle viacerí odborníci a organizácie, že treba konať a oslovili s podnetmi kompetentných. Na základe zistení médií sme my s Luciou Nicholsonovou podali podnet na prešetrenie Ministerstvu a Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, podnet na prokuratúru pre podozrenie zo subvenčného podvodu, prípadne iných trestných činov a podnet na prešetrenie Verejnej ochrankyni práv.

 

Podnet MPSVR obsahoval tieto indície, ktoré sme požadovali prešetriť:
1. Vyjadrenie MPSVR, že v budove detského domova n.o. PETO, teda na samostatnej skupine je umiestnených 6 bábätiek do jedného roku a 5 detí od 4 do 8 rokov. Znamenalo by to porušovanie zákonov. Takéto konanie je proti najlepšiemu záujmu dieťaťa, keďže z platných zákonov vyplýva, že deti mladšie ako 6 rokov musia vyrastať výhradne v rodinách.

2. Ďalšou podmienkou akreditácie je doloženie odbornej spôsobilosti zamestnancov. Podľa výročnej správy z r. 2014 n.o. PETO uvádza, že v zariadení bude pracovať 10 pracovníkov, z nich ani jeden profesionálny rodič, pričom podľa zákona starostlivosť o deti mladšie ako 6 rokov vyžadujú umiestnenie dieťaťa do profesionálnej rodiny.

Skutkový stav ohľadom starostlivosti o deti mladšie ako 6 rokov popísala vo svojej výpovedi pre .týždeň vychovávateľka, ktorá uviedla, že je v detskom domove zamestnaná ako profesionálny rodič, pričom svoju prácu vykonáva 8 hodín denne v priestoroch detského domova, po ukončení pracovnej smeny opúšťa pracovisko bez dieťaťa. To je v priamom rozpore s definíciou profesionálneho rodiča tak, ako ho popisuje zákon.

Považovali sme za dôležité, aby MPSVR preskúmalo skutkový stav, preštudovalo pracovné zmluvy zamestnancov a ich kvalifikačné predpoklady. V prípade potvrdenia týchto podozrení sme žiadali, aby MPSVR na základe Zákona 305/2005 odobralo detskému domovu akreditáciu.

 

Výsledky šetrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

Napriek tomu, že sme v našom podnete žiadali o to, aby sme boli s výsledkami šetrenia písomne oboznámení, nestalo sa tak. Výsledky kontroly zaslalo MPSVR redaktorke Slovenského rozhlasu, a tá nakoľko žiadala naše vyjadrenie, zoznámila nás s jeho obsahom. Podľa nášho názoru výsledky kontroly potvrdzujú naše podozrenia a mali by spieť k okamžitému odobratiu akreditácie. Je neuveriteľné, že zjavné porušenie zákona uviedla kontrola MPSVR do samotného zápisu a tento fakt nijak nevyhodnotila a ako kontrolný a metodický orgán neprijalo ministerstvo žiadne opatrenia.

Pozrime sa na to podrobnejšie. Citujem zo zápisu z kontroly:

„V čase ukončenia kontroly:
– 5 detí na pobytoch u budúcich náhradných rodičov
– 4 deti od 4 do 10 rokov v samostatnej skupine (dve súrodenecké skupiny)
– 5 detí v dvoch profesionálnych rodinách (1 profesionálny rodič – 4 deti, 1 profesionálny rodič – 1 dieťa)
– 1 profesionálny rodič bol v čase kontroly bez detí a pôsobil v skupine.“

5 detí na pobytoch u budúcich náhradných rodičov

Z uvedeného vyplýva, že detský domov nemá dostatočný počet profesionálnych rodičov vzhľadom na počet detí do 6 rokov. Návštevný pobyt nie je pre budúcich náhradných rodičov nijak záväzný, môže byť krátkodobý a budúci náhradný rodič môže dieťa kedykoľvek z takéhoto pobytu vrátiť. Dieťa nebolo súdom zverené budúcemu náhradnému rodičovi, ale detskému domovu, ktorý deklaroval, že má vytvorené zákonom stanovené podmienky na starostlivosť o dieťa.
Predpokladáme, že súdy boli uvedené do omylu, keďže detskému domovu, ktorý má 3 profesionálne rodiny zveril 6 bábätiek do jedného roku veku, pričom v DeD sú ešte ďalšie deti, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a teda vyžadujú starostlivosť profesionálnej rodiny.

5 detí v dvoch profesionálnych rodinách – z toho 1 profirodič má až 4 deti

Podľa zákona sa smie jeden profesionálny rodič starať najviac o tri deti. Súrodeneckú skupinu, ktorá má viac ako tri deti je možné zveriť iba páru, kde sú obaja partneri zamestnaní ako profesionálni rodičia tohto detského domova.

4 deti od 4 do 10 rokov v samostatnej skupine

Kontrola uvádza, že v samostatnej skupine sú umiestnené 4 deti – dve súrodenecké skupiny. Pričom nešpecifikuje presné vekové zloženie týchto dvoch súrodeneckých skupín. Z uvedeného však vieme, že ide o jedno až tri deti do 6 rokov veku.

Kontrola následne bez ostychu uvádza, že jeden profesionálny rodič je „bez detí a pôsobí na skupine“. Z nepochopiteľných dôvodov tento stav nenamieta.

Pýtam sa teda, či ide zo strany MPSVR o neznalosť zákona? Ten totiž explicitne uvádza, že starostlivosť v profesionálnej rodine má prednosť pred starostlivosťou v skupine detského domova. Kontrola MPSVR pokojne akceptuje vegetovanie profesionálneho rodiča na skupine, namiesto toho, aby okamžite upozornila vedenie detského domova, nech jednu zo súrodeneckých skupín zo skupiny v detskom domove umiestni bezodkladne do profesionálnej rodiny.

 

Záver kontroly teda vyznieva ako zlý vtip

Citujem: „Kontrolná skupina v čase kontroly nezistila porušovanie práv dieťaťa ani žiadne nedostatky v starostlivosti o deti.“

Záver kontroly teda nezodpovedá vyššie uvedeným zisteniam, s ktorými sa kontrola netají. Zákon bol podľa môjho názoru niekoľkokrát porušený, čím boli poškodené najlepšie záujmy maloletých detí.

V závere však kontrola uvádza, že detský domov porušil jednu zo závažných podmienok udelenia akreditácie podľa § 83 ods. 5 písm. b) zákona č. 305/2005, a to tým, že si nesplnil oznamovaciu povinnosť a neoznámil MPSVR zmeny rozhodujúcich skutočností. Konkrétne neoznámil, že prijal do pracovného pomeru ďalšieho zamestnanca a neoznámil, že zmenil pracovné zaradenie dvoch ďalších zamestnancov.

To je podľa zákona závažný dôvod na začatie konania o odobraní akreditácie. Milostivá Petronela Tomanová sa ale so závermi kontroly nestotožnila, čo demonštrovala nepodpísaním protokolu z kontroly.

 

Potvrdenie podozrení

No zastavme sa ešte pri tom, prečo takéto závažné okolnosti detský domov ministerstvu neoznámil. Myslím si že pre to, lebo musel vďaka medializácii konať rýchlo. Veď bábätká na skupine detského domova, to si už nedovolia ani tí najostrieľanejší harcovníci.
Kontrola hovorí o tom, že detský domov zamestnáva troch profesionálnych rodičov.
Zaujímalo by ma, či ten zamestnanec, ktorého tak narýchlo bez vedomia ministerstva do detského domova prijali, nebol čírou náhodou jeden z týchto troch profirodičov.
Tiež by ma zaujímalo, či tie ďalšie dve pracovné zmluvy, ktoré pani Tomanová tak na rýchlo a bez vedomia ministerstva prerábala, neboli náhodou vychovávateľky, z ktorých sa napochytre a zázračne stali profesionálne rodičky. A máme 3 profesionálne rodiny.
Ešte stále je to však nedostačujúci počet. Ako to bolo ale pred zverejnením reportáží ani srnka netuší.

Previerka prokuratúry

Na podnet začala šetriť situáciu aj okresná prokurátorka. Píše:
„V rámci vykonanej previerky prokurátorom nie je možné objektívne posúdiť, po akú dobu sa dieťa fyzicky zdržiava v domácnosti profesionálneho rodiča a po akú dobu v priestoroch detského domova, resp. či dieťaťu umiestnenému do profesionálnej rodiny fyzicky poskytuje starostlivosť nepretržite profesionálny rodič.“
Z toho vyplýva, že počas previerky prokurátorka zrejme stretala v objekte detského domova deti zverené do profesionálnej rodiny, keďže sa snaží posúdiť, či je ich prítomnosť v objekte detského domova náhodná alebo trvalá. Nie je totiž žiaden dôvod, aby sa dieťa z profesionálnej rodiny zdržiavalo v budove detského domova.
Preto zaslala podnet na MPSVR za účelom posúdenia dôvodov pre začatie konania o zrušení akreditácie tomuto zariadeniu. Prokurátorka tiež zaslala podnet Úradu práce za účelom preverenia stavu detí a na základe nimi zistených skutočností odporučila následne zvážiť premiestnenie detí do iného zariadenia. Úrad tiež prokurátorka upozorňuje na to, že podľa §93f „ak má orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately informácie nasvedčujúce tomu, že dieťa je vystavené ohrozeniu života, zdravia, neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu, … môže podať súdu návrh na povolenie vstupu do obydlia na účel preverenia stavu dieťaťa…“. Z toho vyplýva, že prokurátorka žiada zodpovedné orgány o dôsledné a námatkové kontroly priamo zamerané na to, či deti sú skutočne v starostlivosti profesionálnych rodičov. Ak nie – tak premiestnenie detí a odobratie akreditácie.

 

Verejná ochrankyňa práv

Verejná ochrankyňa práv podala okresným súdom podnety, aby začali konania vo veci starostlivosti o maloleté deti, ktoré sú umiestnené v súkromnom detskom domove PETO. V prípade potreby by mali podľa ombudsmanky rozhodnúť o zmene zariadenia.
Z vyjadrenia úradu VOP:
„Súkromný detský domov neposkytol súčinnosť verejnému ochrancovi práv v potrebnom rozsahu. Za týchto okolností nemožno s určitosťou potvrdiť, že základné práva detí sú v tomto zariadení dodržiavané. Preto je potrebné, aby pochybnosti o dodržiavaní základných práv detí preskúmal súd.“

 

Čo robí Komisárka pre deti

Pani matka Tomanová a zároveň Komisárka pre deti sa však netrápi nad tým, ako by túto hanbu čo najrýchlejšie a najefektívnejšie napravila tak, aby všetko prebiehalo v najlepšom záujme maloletých detí.
Pani komisárka Tomanová sa vyčerpáva posielaním trestných oznámení. Trestné oznámenie za ohováranie napísala na Luciu Nicholsonovú a na mňa, na Richarda Sulíka, ktorí sa k jej činnosti doposiaľ ani nevyjadril, na Koalíciu pre deti Slovensko aj na tlačovú agentúru SITA.
Slušný človek, ktorý by sa ocitol v takomto nepopierateľnom konflikte záujmov, by z pozície verejného činiteľa odstúpil, keďže mu situácia nedovoľuje vykonávať zverenú funkciu poctivo.

Ja k tomu pani Tomanovú vyzývam.

Teraz najčítanejšie

Natália Blahová

"Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou, ten kdo do pout jímá otroky, sám je otrok." (Ján Kollár - Slávy dcera)