Denník N

Guľový blesk – Triblavina

Uvažujúc, ako napísať správu o našom putovaní po úradoch a o tom, ako často sa vraciame, tam kde sme už raz boli, mi napadlo prirovnanie „guľový blesk“. Keď som si vyhľadala vo wikipédii definíciu guľového blesku, naozaj som v nej našla niekoľko podobností. …guľovitý útvar pohybujúci sa rôznymi smermi. Jeho teoretické vysvetlenie je nejasné…

Aj keď sa o téme Triblavina napísalo veľa, a predpokladám, že väčšine z vás je známa, stručne ju popíšem.

Triblavina je odpočívadlo na diaľnici D1, ktoré sa má v rámci prestavby diaľnice stať diaľničnou križovatkou podľa projektov, ktoré vznikli na základe dlhoročného skúmania, posudzovania a schvaľovania dopravnej situácie a stavebných zámerov v okolitom území. Tak ako zákon káže a ako sa v slušnej spoločnosti patrí. Výsledkom tohto procesu mala byť dlhoočakávaná realizácia stavby. Tá aj začala. Ale zrazu, nik nevie prečo, príde pokyn a všetko sa zmení, stavba sa zastaví a začne sa projektovať nanovo. Už nie podľa postupu, ako sa to v slušnej spoločnosti patrí, ale pod taktovkou ministerstva z dôvodu, ktorý doposiaľ  nezverejnilo. Výsledkom má byť žiaľ také riešenie križovatky, ktoré neumožní vybudovať popri diaľnici pôvodne naprojektované komunikácie (kolektory). Tie mali umožniť napojenie okolitých obcí a priľahlého územia a vyriešiť každodenný problém obyvateľov, ktorí na to čakajú už dlhé roky. Cesty ústiace z križovatky podľa nového projektu majú zatiaľ končiť v poli. To pole sa však má v krátkej dobe stať významným biznisom.

Zdroj: NDS
Zdroj: NDS

To, o čom chcem dnes písať je neobvyklý postup úradov. Upresňujem – vedenia úradov, pretože na úrovni odborných útvarov sa stretávame s pochopením.

Koncom januára začala skupina pár ľudí, ktorých sa pripravovaná zmena dotýka, komunikovať o zmene tejto stavby. Sem ešte patrí vysvetlenie kto sme – na začiatku pár osôb, ktorých spájala jedna téma, teraz silná skupina ľudí zastupujúca tisíce obyvateľov, ktorí sa pod petície podpísali. Naše prvé stretnutie sa uskutočnilo na zastupiteľstve obce Bernolákovo, kde na základe iniciatívy miestnych poslancov boli pozvaní zástupcovia Národnej diaľničnej spoločnosti, aby vysvetlili zastavenie stavby a dôvody prikázaných zmien. Neprišli. Starosta obce sa pokúsil stiahnuť tento bod z rokovania, ale poslanci sa nedali a o bode sa rokovať muselo. Výsledkom je uznesenie, ktoré starostu zaväzuje konať v zmysle pôvodného projektu, na ktorý je vydané stavebné povolenie. Takýto postup zvolili poslanci aj v obci Chorvátsky Grob a Ivanka pri Dunaji. To, čo je na tomto pozoruhodné je, že poslanci zaväzujú starostov konať v medziach zákona – čo by malo byť samozrejmosťou – ale pretože ich kroky svedčia o opaku, poslanci sa rozhodli konať takto.

Pokračovali sme ďalej, v rukách sme mali stanovisko BSK o rozpore takto riešenej stavby s územným plánom a tak sme iniciovali rokovanie s BSK, starostami a primátormi okolitých obcí. Tam sa konštatovalo, že petičiari – medzičasom vznikli dve petičné akcie – majú pravdu a následne sa na pôde BSK uskutočnilo ďalšie rokovanie už aj so zástupcami ministerstva dopravy a Národnej diaľničnej spoločnosti. Na rokovaní sa opäť potvrdilo , že štát v tomto nepostupuje zákonnými postupmi. Dostali sme prísľub, že s vedením župy budeme rokovať o ďalších spoločných krokoch, ale toto stretnutie sa neuskutočnilo. V telefonických rozhovoroch nám bolo opatrne naznačované, že je možná zmena v postoji župy, ktorá by sa mala prijať podľa novej, doteraz neznámej, koncepcie dopravy a zmenou územného plánu. Ani na nedávnom rokovaní komisie dopravy nám neboli predložené argumenty, ktoré by potvrdzovali správnosť krokov ministerstva, ale v kuloároch sme sa dozvedeli, že Národná diaľničná pracuje na nových projektoch so župou a aj s niektorými členmi tej istej komisie už o novom riešení hovoria!  Tu chcem podotknúť, že hovoríme o veciach verejných, financovaných z verejných zdrojov a žiadny z úradov, ktorý je v tejto veci kompetentný konať, nám podstatné informácie o zmene neposkytuje.

Keďže sa toto začalo odohrávať v čase predvolebnom, témy sa ujala aj strana Sieť a  komunikovala ju v rámci predvolebnej kampane ako nezákonné konanie a nové riešenie ako čiernu stavbu.

Ďalšia naša cesta viedla na ministerstvo dopravy. To najprv reagovalo na túto tému zvláštne vtedy, keď vznikla ako reakcia na petičné akcie petícia starostov za električku do Pezinka tak, že na túto požiadavku vypracujú odborné stanovisko. Mesto Bratislava ale reagovalo, že nepočíta s tým, že by mala viesť električka z Bratislavy do Pezinka. Nerátajú s tým ani územné plány obcí a samosprávneho kraja. Bol to len ťarbavý pokus o odvrátenie pozornosti od vážneho pochybenia pri rozhodnutí o nezákonnej zmene. Túto petíciu potvrdili aj ďalší starostovia a primátori okolitých miest a obcí, po vysvetlení okolností však niektorí podpisy stiahli. Na rokovaní na ministerstve dopravy o „Strategickom pláne rozvoja dopravy SR do roku 2030“, v rámci SEA procesu, kde sme boli s poslancami národnej rady, sme sa opäť nedozvedeli odpovede na našu otázku. Zástupcovia ministerstva síce spracúvajú zásadný dokument, ale v prípade zmeny pôvodnej koncepcie riešenie pre okolité obce nemajú. Po výmene vlády sme sa s nádejou vybrali za novým ministrom dopravy. Ten je zo strany Sieť a tak sme dúfali, že pod tlakom dôkazov v neprospech konania jeho predchodcov a v duchu vlastných predvolebných vyhlásení nám oznámi, že stavba pokračuje tak, ako je vysúťažená a rozbehnutá. Miesto toho nás uvítal vetou – keď budete vymýšľať, zastavím práce na D1 a pôjdem stavať diaľnice na východ. Túto vetu sme už počuli z úst štátneho tajomníka zo strany Smer v čase predvolebnom. A tak to vyzerá, že po voľbách sa nič nezmenilo. Opäť sme sa vrátili k našej domnienke, že celú túto činnosť riadi niekto iný ako ministerstvo.  

Vyzerá to tak, že hlavným hrdinom je tu investor. Je ním firma Starland, ktorá v tejto oblasti ponúka zázraky ako je bývanie v zeleni, multimediálny komplex, vedecko – výskumné centrum, logistické a priemyselné parky – proste jeden z najväčších projektov v stredoeurópskom regióne. Jedným z benefitov ponúkaných týmto developerom je vyvážená a nekonfliktná doprava. A tu je ten pes zakopaný. Pôvodne mala nová dopravná infraštruktúra riešiť spoločne okolité obce a územia. Riešenie, ktoré sa teraz štát snaží presadiť, prináša vyváženú a nekonfliktnú dopravu. Problém je, že je zamerané len na pozemky Starlandu bez väzieb na „cudziu dopravu“, teda dopravu z okolitých obcí.  Za štátne financie sa rieši priame napojenie na diaľnicu pre súkromného investora.

 

Národná diaľničná spoločnosť je firma zodpovedná za prípravu a realizáciu ministerstvom stanovených krokov. V kauze Triblavina je konanie zamestnancov tejto spoločnosti najviac zahalené tajomstvom. Napriek tomu, že dali pokyn na zmenu projektu, neodpovedajú na otázky prečo sa tak stalo, odvolávajú sa na mlčanlivosť a zatĺkajú a zatĺkajú. Podľa slov nového ministra pracujú na novom riešení dopravy. Ale napriek tomu, že týmto rozhodnutím zasahujú do platných územných plánov a na zmeny míňajú verejné financie, odmietajú zverejniť dôvody zmien a preukázať ich opodstatnenosť.

Katastrálny úrad. Tu sa taktiež prejavila sila guľového blesku. Z dôvodov, ktoré iste všetci tušíte sa tu odohrali úkony v prospech menovanej spoločnosti, ktoré nemajú s právnym postupom nič spoločné. Pozorní občania na to prišli a tak už kauza zamestnáva prokurátorov. 

Na našej púti za dosiahnutie dokončenia pripravenej stavby sme sa stretli s neobvyklým postojom viacerých úradov. Robíme opatrenia, prostredníctvom ktorých majú tieto úrady svoje kroky vysvetliť a odvolávame sa proti sporným rozhodnutiam. Všetky dôležité informácie zverejňujeme. Pomáha nám v tom stále viac ľudí. Dostali sme sa na pôdu ministerstiev, národnej rady, obecných úradov, právnických kancelárií, odborných inštitúcií a médií. Stojí nás to veľa času a nervov. Vidíme, že mnohé úrady konajú v prospech investora a vieme, že majú veľkú silu. Ale platí to, čo hovorí náš kolega Milan: „Oni majú síce veľký aparát, ale my máme pravdu!“

Je to guľový blesk pohybujúci sa rôznymi smermi. Ten môže zaniknúť buď výbuchom, alebo aj celkom pokojne. My robíme všetko preto, aby sa rozplynul v dokončenej schválenej stavbe.

Ku všetkým tvrdeniam uvedeným v tomto blogu máme písomné doklady. Pre tých, ktorí máte záujem do nich nahliadnuť, sú k dispozícii.

Teraz najčítanejšie

Táňa Kratochvílová

V Bratislave som sa narodila a vychovala dve deti. V Petržalke žijem od roku 1984. Celý život som sa venovala riešieniu problémov mesta ako dopravná inžinierka. Bratislava sú ľudia, ktorí v nej žijú, pracujú, študujú alebo ju len navštevujú. Priala by som si, aby sme sa ju spoločne snažili meniť k lepšiemu.