Denník N

Mediácia (2. časť)

Druhá časť zo série blogov o mediácii. Dozviete sa v nej ako prebiehalo stretnutie Števa s mediátorom, ku ktorému sa odhodlal po naliehaní jeho snúbenice Jany.
Opísaná situácia a spor sú reálne. Mená, miesta a niektoré ďalšie informácie sú pozmenené.

Števo sa s mediátorom dohodol, že stretnutie prebehne v kancelárii mediátora, pretože citlivé detaily sporov je lepšie preberať  bez prítomnosti iných a na neutrálnej pôde.  Mediátor ho požiadal, aby na stretnutie priniesol niektoré dokumenty, ktorými doloží pravdivosť informácií týkajúcich sa sporu.  Števo mal zo stretnutia tak trochu obavy.  S mediáciou sa nikdy nestretol a nevedel čo ho čaká.  Strach z neznámeho je pochopiteľný. Stres však čiastočne opadol, keď  mu mediátor pri káve vysvetlil, že počas úvodnej, bezplatnej*, konzultácie ide o posúdenie vhodnosti riešenia sporu mediáciou.  Na Števa pôsobil prívetivo, povzbudivo a profesionálne.

Na začiatku stretnutia sa Števovi mediátor predstavil, poskytol mu základné informácie o sebe a o mediácii. Okrem iného sa dozvedel, že pri mimosúdnom riešení sporu je on, ako osoba, ktorá o mediáciu požiadala tzv. iniciátorom a druhá strana sporu tzv. respondentom.    Zaujali ho tiež informácie, že na rozdiel od súdneho sporu je účasť na mediácii  vždy dobrovoľná a nikto na ňu nemôže byť predvedený políciou, alebo sankcionovaný za neúčasť. Navyše,  ktorákoľvek zo strán sporu môže mediáciu kedykoľvek prerušiť, alebo ukončiť.  Mediácia môže na rozdiel od súdneho pojednávania využívať aj formu oddelených stretnutí, tj. môže  prebiehať  bez súčasnej fyzickej prítomnosti oboch strán sporu. Využitie telekomunikačných, alebo informačných technológií pri online mediácii zase umožňuje stať sa účastníkom mediácie z pohodlia domova a v čase, ktorý mu práve vyhovuje.  Keďže pri mediácii ide okrem vyriešenia sporu aj o normalizáciu medziľudských vzťahov, mediátor mu odporúčal, aby sa stretnutiu s druhou stranou nevyhýbal. Každé takéto stretnutie totiž prebieha pod odborným dohľadom mediátora, ktorý vie v prípade   vyhrotenia situácie profesionálne zasiahnuť a komunikáciu usmerniť.  Výhodou pre Števa je i to, že mediácia je na rozdiel od súdneho pojednávania dôverná a to znamená, že sa jej nebudú môcť zúčastniť ani ich emóciami kmásané rodiny.  Pozrel si tiež cenník mediácie a hoci ceny sa mu zdali pomerne vysoké, uznal, že sú oveľa nižšie v porovnaní s cenami právnych služieb a súdnych poplatkov. Navyše zvyčajne sa na úhrade odmeny mediátora podieľajú obe strany sporu, čo náklady na vyriešenie sporu pre každú stranu ešte znižuje.  Tieto informácie Števovi stačili na to, aby mediáciu začal považovať za celkom výhodný spôsob riešenia jeho problémov.

Mediátor po poskytnutí základných informácií a  zodpovedaní všetkých otázok  Števa požiadal,  aby stručne popísal situáciu, predmet sporu a poskytol základné informácie o respondentovi. Na základe dokladov, ktoré Števo so sebou priniesol a informácií, ktoré poskytol,  mediátor posúdil, že mediácia je v tomto prípade vhodná a pre obe strany výhodná.

Mediátor Števa informoval, že ďalším krokom je tzv. predmediačná činnosť, počas ktorej mediátor naštuduje podrobnosti sporu a vypracuje  oslovenie  respondenta s pozvánkou k mediácii.  Predmediačná činnosť  už nie je bezplatná, no v prípade začatia mediácie sa jej cena odráta od celkovej odmeny mediátora*.  

Na Števovu otázku o odmietnutí mediácie druhou stranou mediátor odpovedal, že ak respondent mediáciu odmietne, alebo zásielku v lehote neprevezme vystaví mu potvrdenie o tom, že sa z dôvodu odmietnutia dohody druhou stranou sporu  neúspešne pokúšal spor vyriešiť mimosúdne. Takéto potvrdenie je použiteľné pri súdnom konaní ako prejav dobrej vôle iniciátora a prejav nezáujmu respondenta.

Úvodné stretnutie trvalo približne hodinu. Mediátor Števa upozornil, že rovnaký priestor na informovanie a konzultáciu poskytne aj respondentovi, aby bola hneď od začiatku zachovaná nestrannosť a rovnaký prístup k obom stranám.

Števo sa v kancelárii  cítil dobre a vyrozprávanie sa nestrannému  človeku, ktorý sa navyše zaujímal o to čo hovorí, mu pomohlo.  Cítil sa tak, akoby sa zbavil časti nákladu, ktorý vlastnou vinou tak dlho niesol na svojich pleciach.  Dokonca začal byť mierne optimistický a  opatrne veril, že jeho problémy sa dajú vyriešiť.  Preto veľmi dúfal, že Paľo mediáciu neodmietne.

 *nie u každého mediátora

Teraz najčítanejšie

Michal Révay

Pôsobím ako preventista a intervent (konciliátor a facilitátor) zamestnaneckých vzťahov a lektor. V rokoch 2016 - 2019 som bol mediátor zapísaný v registri mediátorov MS SR.