Denník N

Gerulata ako súčasť Rímskej ríše (1. časť – objavenie, stavebné etapy, dislokované jednotky)

Časť dnešného územia Slovenska sa krátko pred zlomom letopočtov stala súčasťou Rímskej ríše. Po markomanských vojnách bude rímska Gerulata hlavnou témou nového seriálu.

V rokoch 19 až 9 pred n. l. obsadil Augustov nevlastný syn Tiberius (cisár 14 – 37 n. l.) územie dnešného východného Rakúska a západného Maďarska. Okolo roku 10 pred n. l. za vlády prvého rímskeho cisára Octaviana Augusta (cisár 27 pred n. l. – 14 n. l.) vznikla prevažne na tomto teritóriu nová rímska provincia Panónia (najprv ako súčasť provincie Illyricum). Hranicu Rímskej ríše v mieste, kde sa provincia Panónia dostala do styku s naším územím tvorila rieka Dunaj. Oblasť pravého brehu pripadla Rimanom a územie ľavého brehu bolo obývané barbarmi, ako obyvateľov mimo Impéria nazývali Rimania. Časť Slovenska (Bratislava – mestské časti Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo) sa stala približne na štyri storočia neoddeliteľnou súčasťou Rímskej ríše. Najvýznamnejšou časťou „slovenskej“ Panónie bol rímsky vojenský tábor (kastel) Gerulata s priľahlým zázemím pre civilné obyvateľstvo v Bratislave-Rusovciach.

Kastel Gerulata bol súčasťou opevnenej rímskej hranice Limes Romanus. V jeho bezprostrednej blízkosti (okolo 45 km) sa nachádzalo hlavné mesto provincie Carnuntum (dnes katastrálne územie obcí Bad Deutsch-Altenburg a Petronell v Rakúsku).

Stredodunajský úsek limitu (Limes Romanus)
Stredodunajský úsek limitu (Limes Romanus)

Názov „Gerulata“ prebrali Rimania pravdepodobne od pôvodného keltského obyvateľstva. Kelti prichádzali na naše územie od prelomu 5. a 4. storočia pred n. l. a s Rimanmi mali aktívny kontakt. Málokto si uvedomuje, že pojem Gerulata, s ktorým dnes narábame je starý minimálne 2 000 rokov!

Ďalšia informácia, ktorá môže prekvapiť je, že bola objavená len pre 55 rokmi. O jej existencii v tejto polohe sa tušilo. Svedčili o tom nálezy z doby rímskej, ale napríklad aj antická mapa Tabula Peutingeriana, na ktorej bola Gerulata vyznačená.

Antická mapa Tabula Peutingeriana s vyznačením Gerulaty
Antická mapa Tabula Peutingeriana s vyznačením Gerulaty

Viaceré pokusy nájsť ju zlyhali. Nakoniec sa nenašla zásluhou archeologického výskumu, ale vďaka prácam na spevňovaní dunajských hrádzí. V roku 1961 sa rozhodlo, že niekoľko metrov vysoké návršie vedľa kostola sv. Márie Magdalény nazývané Bergl sa rozoberie a použije ako stavebný materiál. Stavebný stroj počas prác narazil na masívne kamenné murivo. Išlo o stavbu 4. stavebnej etapy kastelu Gerulata.

Na základe archeologického výskumu boli identifikované štyri stavebné etapy datované do 1. až 4. storočia. V prvej etape bol niekedy v druhej polovici 1. storočia vybudovaný drevozemný tábor. Už v priebehu 2. storočia bol tábor prebudovaný. Rozlohou presahoval drevozemný tábor a bol postavený z kameňa. Tretia etapa je datovaná do konca 3. a začiatku 4. storočia. Výsledkom bol plošne zmenšený takmer štvorcový kastel rozmerov približne 150 x 150 m obohnaný mohutným kamenným múrom. Posledná štvrtá etapa spadá do obdobia vlády cisára Valentiniana I. (cisár 364 – 375), resp. tesne po roku 375/380. Tábor bol výrazne zmenšený vybudovaním vežovitej pevnosti rozmerov 30 x 29 m v severnom rohu pôvodného kastelu. Hrúbka múrov dosahovala až 240 cm. Veža mala 12 mohutných pilierov, ktoré tvorili nádvorie. Základové murivo obvodových múrov a pilierov siahalo do hĺbky 3 až 4 m. Na základe týchto parametrov sa dá uvažovať až o trojpodlažnej stavbe, v strede ktorej bola asymetricky umiestnená studňa.

Vyznačenie polohy I. a III. stavebnej etapy v súčasnej zástavbe
Vyznačenie polohy I. a III. stavebnej etapy v súčasnej zástavbe
Vizualizácia stáleho a dočasného legionárskeho tábora
Vizualizácia stáleho a dočasného legionárskeho tábora
Pozostatky IV. stavebnej etapy
Pozostatky IV. stavebnej etapy

Postupne boli v Gerulate umiestnené rôzne vojenské jednotky, ktoré vieme identifikovať aj na základe kolkov (označenie jednotky) na tehlách a škridlách. Boli to napríklad Ala I Cannanefatum (1. jazdecký oddiel germánskych Kananefatov, ktorí pôvodne žili na území dnešného Holandska), ktorá bola dislokovaná v Gerulate od začiatku 2. storočia. Kolky dokladajú taktiež prítomnosť XV. légie, o ktorej vieme, že sa zúčastnila židovskej vojny, ktorá prakticky skončila v roku 70 dobytím Jeruzalema. Išlo ale o iných vojakov, ako tých, ktorí boli neskôr prítomní v Gerulate, keďže tá v roku 70 pravdepodobne ešte nestála.

Pri výskume Gerulaty sa našli aj prakové strely veľkosti slepačieho vajca z vypálenej hliny. Možno slúžili ako stelivo pre prakovníkov. Prakovníci patrili medzi ľahkoodencov a zväčša otvárali bojový stret zo zadných radov vojska vrhaním projektilov cez hlavy vlastných spolubojovníkov. Prakovníci boli regrutovaní najmä z pastierov a roľníkov a dosahovali vysokú presnosť. Spomedzi rímskych zbraní mal prak najdlhší dostrel, okolo 350 až 400 m. Tým prevýšil luk so štandardným dostrelom do 180 m.

Tehla (tegula) s kolkom Ala I Cannanefatum
Tehla (tegula) s kolkom Ala I Cannanefatum

Hlavnou úlohou vojska dislokovaného na hranici bola ochrana voči vonkajšiemu nepriateľovi. Vojna ale nebola trvalým stavom a nečinnosť mohla vojakov značne demoralizovať. Preto boli zamestnávaní rozmanitými úlohami. Neustále prebiehala strážna služba, prieskumy a výzvedné výpravy, úradníkom poskytovali vojenskú ochranu, v tábore prebiehalo upratovanie, čistenie latrín, údržba vodovodov, oprava ciest a opevnení. Využívaný bol aj potenciál rôznych špecialistov spomedzi radových vojakov. Dokladom toho môže byť napríklad nález bronzového kružidla, ktoré môžeme spojiť so zememeračstvom a kartografiou.

V nasledujúcom diele budem pokračovať civilnou osadou, pohrebiskami a zánikom Gerulaty.

 

Použitá literatúra:

DVOŘÁK, Pavel. 2003. Stopy dávnej minulosti 2 Slovensko v staroveku. Budmerice : Rak, 2003. 279 s. ISBN 80-85501-24-6.

NOVOTNÝ, Bohuslav. 1995. Slovom a mečom: Slovensko v rímskej dobe. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 1995. 152 s. ISBN 80-7090-330-9.

PELIKÁN, Oldřich. 1960. Slovensko a Rímske impérium. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1960. 349 s.

SCHMIDTOVÁ, Jaroslava. 2015. Rusovce: Rímsky vojenský tábor kastel Gerulata. Komárno : Vydavateľstvo KT spol. s.r.o., 2015. 16 s. ISBN 978-80-8056-710-1.

SCHMIDTOVÁ, Jaroslava – GÁFRIKOVÁ, Oľga – PINČÍKOVÁ, Ľubica. 2011. Dunajský limes na Slovensku. Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji. Rímsky vojenský kastel Gerulata v Bratislave-Rusovciach. Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2011. 15 s. ISBN 978-80-89175-53-6.

Zdroje obrázkov:

Stredodunajský úsek limitu (Limes Romanus):
VARSIK, Vladimír. 2015. Život v rímskom štýle. Germánske panské sídlo v Cíferi-Páci. In Historická revue. ISSN 1335-6550, 2015, roč. 26, č. 6, s. 48 – 53.

Antická mapa Tabula Peutingeriana s vyznačením Gerulaty:
DVOŘÁK, Pavel. 2003. Stopy dávnej minulosti 2 Slovensko v staroveku. Budmerice : Rak, 2003. 279 s. ISBN 80-85501-24-6.

Vyznačenie polohy I. a III. stavebnej etapy v súčasnej zástavbe, Pozostatky IV. stavebnej etapy, Tehla s kolkom Ala I Cannanefatum:
SCHMIDTOVÁ, Jaroslava. 2015. Kastel Gerulata. Rímsky vojenský tábor v Rusovciach. In Historická revue. ISSN 1335-6550, 2015, roč. 26, č. 6, s. 29 – 34.

Vizualizácia stáleho a dočasného legionárskeho tábora:
KENDRALA, Daniel. 2015. Antická Gerulata odhaľuje nové svedectvá. Najvýznamnejšie objavy SAHI v Rusovciach. In Historická revue. ISSN 1335-6550, 2015, roč. 26, č. 6, s. 35 – 41.

Teraz najčítanejšie

Richard Miške

Zaujímam sa o históriu, genealógiu, numizmatiku a paradoxne aj o poéziu.