Denník N

Mediácia (4. časť)

Štvrtá, záverečná časť príbehu z mediačnej praxe. Podarí sa Števovi a Paľovi nájsť riešenie? Bude mediácia úspešná? Opísaná situácia a spor sú reálne. Mená, miesta a niektoré ďalšie skutočnosti sú pozmenené.

V dohodnutom termíne sa Paľo a Števo stretli pred kanceláriou mediátora. Do mediačného stretnutia ostávalo pár minút a medzi nimi  vládla napätá atmosféra. Mlčky si vymieňali  nahnevané pohľady a nič nenasvedčovalo tomu, že by mohli dospieť k dohode. Tých pár minút trvalo naozaj veľmi dlho. V dohodnutom čase oboch mediátor pozval do kancelárie a usadil ich za okrúhly, sklenený stôl. Napriek vcelku pohodlným kreslám sa obaja necítili komfortne. Mediátor oboch ponúkol kávou a minerálkou a kým občerstvenie pripravil, snažil sa neformálnou konverzáciou aspoň čiastočne uvoľniť viditeľné napätie.

Netrvalo dlho a mediátor prešiel  priamo k veci.  Na úvod Paľa i Števa požiadal o predloženie dokladu totožnosti. Jednak, aby ich jednoznačne identifikoval ako účastníkov mediácie a tiež, aby ich identifikačné údaje uviedol do príslušných dokumentov bez chýb.  Z pozície mediátora oboch poučil o ich postavení v konaní, o právach, ktoré môžu byť mediáciou dotknuté, o postavení mediátora v mediácii,  o priebehu mediácie a spôsobe komunikácie, alebo o spôsobe začatia a skončenia mediácie. Toto poučenie im predložil písomne a po zodpovedaní všetkých otázok ich požiadal, aby poučenie podpísali.  Súčasťou tejto fázy bola i vzájomná dohoda o cene a o tom, že výslednú cenu budú platiť obaja rovným dielom.  Dohodnuté formálne otázky boli súčasťou Dohody o začatí mediácie, ktorú im mediátor predložil písomne, požiadal ich o prečítanie, kontrolu a podpis. Po podpise  Dohody o začatí mediácie mediátor vykonal zápis do Knihy mediácií a opäť požiadal obe strany o podpis zápisu v Knihe mediácií.  Ani Števo, ani Paľo nežiadali uloženie Dohody o začatí mediácie u notára a tak bola formálne mediácia začatá.  Pred začatím ich ešte mediátor požiadal o vzájomný rešpekt a navrhol spôsob oslovovania sa počas konania. Obaja súhlasili a keďže nemali viac otázok k formálnej stránke mediácie, mediátor prešiel do ďalšj fázy.

V tejto fáze požiadal Števa, ako iniciátora o objasnenie jeho pohľadu na vzniknutý spor. Zároveň obom oznámil, že počas neprerušovaného času, keď budú objasňovať svoj pohľad na spor, bude stáť a na tabuľu zapisovať niektoré podstatné súčasti sporu, alebo čiastkové spory.

Števo hneď v úvode uznal, že faktúry neplatil tak ako mal a uviedol niekoľko dôvodov. Paľo však niekoľkokrát nahlas a agresívne namietal, že len opakuje to čo už stokrát počul. Mediátor pri každom prerušení zasiahol a požiadal Paľa o zdržanlivosť. Pripomienky k tomu čo Števo hovorí si môže zapísať a v priebehu konania s k nim vrátiť. Števo po zásahu mediátora mohol pokračovať. Reťazec nesprávnych rozhodnutí a krokov spôsobil, že finančné problémy sa preňho stali neriešiteľné. Zákazníci mu neskôr začali pravidelne platiť, ale on musel splácať pôžičky a tak mu na úhradu Paľových faktúr neostávalo. Až po hádke na oslave zásnub pochopil, že túto situáciu nemá šancu zvládnuť. Tento fakt, spolu s Paľovým nátlakom, podanou žalobou, neustálymi hádkami rodín i niekoľkokrát hroziaci rozchod s Janou bol dôvod, prečo sa začal uzatvárať do seba. Priznať sám pred sebou, že zlyhal nebolo jednoduché.  Mediátor položil Števovi zopár doplňujúcich otázok a na tabuli  upravil niekoľko bodov.

Rovnaký priestor na vyjadrenie dostal aj Paľo. Počas svojho prideleného času niekoľkokrát na Števa zaútočil výčitkami, na čo Števo reagoval hlasnou obranou. Mediátor opäť zasiahol a požiadal Števa, aby si aj on svoje pripomienky zapísal. Paľo bol presvedčený, že Števo zneužíval svoj vzťah s jeho sestrou a preto neplatil. Opísal tiež problémy, ktoré mu tieto nezaplatené pohľadávky spôsobili. Vysvetlil  podanie žaloby na súd. Keď mal pocit, že už povedal všetko, mediátor mu ešte položil niekoľko spresňujúcich otázok a skontroloval, či je na tabuli uvedené všetko podstatné.

Po tom, ako obe strany sporu vyčerpali svoj neprerušovaný čas,  zrekonštruovali všetky okolnosti, a vzájomne konfrontovali svoje zapísané poznámky,  mediátor zhrnul informácie zapísané na tabuli, overil ich správne pochopenie a upravil podľa pripomienok.  Následne s pomocou mediátora Paľo a Števo spoločne identifikovali to čo je ich  spoločným záujmom a to na čo majú rozdielne názory.

Náročná fáza rekonštrukcie sporu trvala viac ako dve hodiny, dohodli sa preto, že budú pokračovať na ďalší deň.

Pri ďalšom mediačnom stretnutí mediátor zhrnul doteraz zistené skutočnosti a overil u oboch strán či počas prerušenia prišli na niečo, čo by chceli doplniť. Na základe zápisov na tabuli definoval čiastkové spory, ich dôležitosť, vzájomné súvislosti a poradie v akom budú riešené. Zároveň vytriedil a zmazal duplicitné, zväčša emocionálne spory, ktoré boli len dôsledkom iných sporov. Po takomto zhrnutí mediátor plynule prešiel do fázy navrhovania riešení. Podľa poradia prechádzali každý čiastkový spor, navrhovali riešenia očakávané od opačnej strany i vlastné ústupky. Mediátor v tejto fáze pôsobil ako moderátor, dbal o to, aby jednotlivé návrhy neboli zatiaľ komentované druhou stranou a oboch vyzýval a podporoval v tom, aby navrhli čo najviac (aj napohľad nezmyselných) riešení.

Po vyčerpaní všetkých návrhov mediátor vyzval Števa k tomu, aby komentoval, ktoré z vlastných i Paľových návrhov sú prijateľné a ktoré nie. Rovnako sa k návrhom vyjadril Paľo. Mediátor zmazal tie, ktoré boli pre oboch úplne neprijateľné a oboch vyzval k spresneniu návrhov, ktoré boli čiastočne prijateľné. Po niekoľkých výmenách názorov, ktoré spresňovali návrhy sa obaja dopracovali k obojstranne prijateľným riešeniam, ktoré  mediátor spísal do Dohody o mediácii. Podľa nej sa okrem iného Paľo, ako majiteľ stavebnín, zaviazal, že prevezme časť techniky Števovej firmy v hodnote svojej pohľadávky, odpustí úroky z omeškania a pomôže so sprostredkovaním predaja ďalšej časti majetku  Števovej firmy. Števo sa zaviazal, že časť techniky v hodnote nesplatených faktúr prenechá Paľovi, časť majetku  predá a získané  peniaze použije na vyplatenie ostávajúcich pôžičiek.  Obaja túto dohodu podpísali a zaviazali sa k jej dodržiavaniu. Števo, hoci príde o niekoľko strojov a bude musieť  v stavebníctve začínať odznovu,  získal možnosť zbaviť sa dlhov.  To mu dávalo šancu na budúcnosť a tiež dobrý základ pre pokračovanie vzťahu s Janou. Paľo síce nezískal úroky z omeškania, ale mohol rozšíriť svoje podnikanie o prenájom  stroja a zisk mu v priebehu pár rokov stratu nahradí.  Dopracovanie sa k obojstranne prijateľnému riešeniu trvalo pod odborným dohľadom mediátora štyri hodiny.

Paľo Dohodu o mediácii predložil súdu a ten ju, ešte pred pojednávaním, uznal vo forme súdneho zmieru. Ušetril tak 90% súdneho poplatku a získal exekučný titul.

Podľa posledných informácií sa vzťahy medzi rodinami čiastočne zlepšili. Števo s Janou chystajú svadbu.  Paľovi sa začalo dariť a ponúkať prenájom stroja sa ukázal ako dobrý krok.  Števovi preto navrhol, aby za férových podmienok obe firmy zlúčili, stali sa spoločníkmi a venovali sa predaju stavebnín a prenájmu strojov.

Teraz najčítanejšie