Denník N

Budem sa sústre…ť

„Tak som sa vám sústredila... totiž sústreďovala, až sa mi kečka zaparila.“ Ilustračné foto – Pixabay
„Tak som sa vám sústredila… totiž sústreďovala, až sa mi kečka zaparila.“ Ilustračné foto – Pixabay

„Úzu ustúpiť či neustúpiť?“ – to je otázka. Českí jazykovedci očividne ustupujú, slovenskí zatiaľ nie.

Včera som narazil na zaujímavý jazykový problémik. (Presnejšie povedané, udrel som si oň nos.) Išlo o budúci čas slovesa sústrediť sa – konkrétne o to, či je prijateľný tvar budem sa sústrediť. Vieme, že v prítomnom čase má byť sústreďujem sa, nie sústredím sa, lebo sústredím sa je už interpretované – práve – ako budúci, nie prítomný čas. Otázka však znela, či by budem sa sústrediť bolo prijateľné ako alternatívne vyjadrenie budúceho času.

Dilemu vyriešilo stanovisko jazykovej poradne. Podľa neho nie je prípustné žiadne budem sa sústrediť, ale jedine sústredím sa alebo budem sa sústreďovať.

Moja analýza? Chyták je zrejme spôsobený tým, že už dokonavý tvar slovesa, čiže sústrediť sa, bežne vnímame „v nedokonavom zmysle“, najmä v minulom čase. Príklad: V poslednom roku štúdia sa sústredil na písanie diplomovej práce. Ešte som nepočul, že by niekto živý povedal (áno, 100 rokov mŕtvy klasik to možno napísal): … sa sústreďoval na…, hoci by to iste bolo „správnejšie“, keďže reč je o dlhodobejšom procese, ktorý trval rok. No sústreďoval sa bežne vnímame ako redundantné, lebo už tvar sústredil sa bežne používame (aj) na opis dlhšie pretrvávajúcej koncentrácie na istú činnosť a nevnímame ho ako opis jednorazovej záležitosti, čím sa obyčajne vyznačujú dokonavé slovesá. Potom sa toto „skratkovité“ použitie dokonavého tvaru v zmysle nedokonavého prenáša z minulého času slovesa sústrediť sa aj do jeho prítomného a budúceho času…

K tejto dileme som natrafil aj na odpoveď od českej jazykovej poradne, ktorá sa líši od odpovede v podaní jej slovenskej sestry. (Naďabil som na ňu, keď som pokusne vložil do Googlu slovné spojenie budem sa sústrediť a vyhľadávač vypľul vyše 9-tisíc výsledkov, čiže ide o masívny výskyt. Pravdaže, masívny výskyt chyby nelegitimizuje.) Iste, slovenčina nie je čeština, ale táto konkrétna dilema je identická pre oba jazyky. A ako vidno nižšie (pozri mnou zvýraznených posledných 10 slov odpovede z poradne), českí jazykovedci sú ochotní „ustúpiť úzu“ a pri charakteristike slovesa soustředit se zvažujú „prehodenie výhybky“ z „dokonavého“ na „dokonavé/nedokonavé“, teda (odborne) „obojvidové“ sloveso.

Ani v slovenčine by to nebolo zďaleka jediné sloveso, ktoré môže byť dokonavé i nedokonavé – pozri napríklad mnohé slovesá s koncovkou ‑ovať. „Obojvidové“ sloveso sa podľa aktuálneho kontextu vo vete dá použiť ako buď dokonavé, alebo nedokonavé – obe použitia sú správne. Platí to aj pre slovesá koncentrovať sa, venovať sa, ktoré všetky kodifikačné príručky uznávajú za dokonavé i nedokonavé. KSSJ priamo definuje sloveso koncentrovať sa takto: sústreďovať sa, sústrediť sa. Pritom aj v opačnom garde práve slovesá koncentrovať sa, venovať sa slovníky používajú na definovanie slovesa sústrediť sa, takže aj tieto (iste podvedome cítené) paralely k nespochybniteľne nedokonavým slovesám „zvádzajú“ používateľov jazyka na vnímanie slovesa sústrediť sa ako zároveň dokonavého aj (či dnes dokonca prioritne?) nedokonavého, keďže takými sú aj synonymné slovesá koncentrovať sa, venovať sa.

Záverom stanovisko z českej poradne (Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR):

Ve výkladových slovnících češtiny je sloveso soustředit (se) hodnoceno jako dokonavé, tzn. že přítomnými tvary: soustředím (se), soustředíš (se) by mělo vyjadřovat čas budoucí (podobně jako zajistím, položím). Pokud bychom chtěli vyjádřit čas přítomný, měli bychom užít tvary slovesa nedokonavého soustřeďovat (se): tato práce se soustřeďuje na. Slovník spisovného jazyka českého uvádí kromě slovesa soustředit (se) dalších 18 sloves s předponou sou-. Všechna běžně užívaná (např. souhlasit, soupeřit, souviset apod.) jsou nedokonavá. I to může být důvod, proč někteří uživatelé sloveso soustředit (se) chápou jako sloveso nedokonavé a na základě toho, jak dokládá praxe, stále větší měrou volí tvary budu (budeš, bude, …) se soustředit. Zatímco u jiných předponových sloves na ‑it (naučit, pověřit, vyvrcholit, začlenit) jsou tvary budu se naučit, budu pověřit naprosto nepřijatelné, tvar budu se soustředit dnes už za nekorektní považovat nelze.

Teraz najčítanejšie

Alexander Avenarius

Prekladateľ, korektor, tlmočník, učiteľ jazykov, správca serverov. Milovník elektronickej literatúry a mobilných prístrojov (čiže digitálny knihomoľ), študent filozofie a filmov, polyglot, grafoman, hobby-recenzent. Tvorca alternatívneho rozloženia slovenskej klávesnice. Môj alternatívny blog je na adrese extempore.avenarius.sk. Svoje knižné, filmové a iné recenzie posielam – vzhľadom na prehlbujúcu sa nefunkčnosť portálov IMDb a Amazon – aj do blogu AveKritik.com.