Denník N

Nemocničný armagedon v Bratislave

Nemocničný armagedon - fakultná nemocnica v Bratislave
Nemocničný armagedon – fakultná nemocnica v Bratislave

Ružinovská fakultná nemocnica, fakultná nemocnica na Kramároch a fakultná nemocnica na Mickiewiczovej majú ukončiť prevádzku, a to už v roku 2018. V areáli Nemocnice Svätého Michala (bývala vojenská nemocnica) sa má postaviť ako náhrada nová nemocnica s 880 akútnymi a 65 jednodňovými lôžkami. Ministerstvo zdravotníctva SR, Vláda SR doteraz neviedli odbornú diskusiu o týchto zámeroch a o skutočných potrebách obyvateľov Bratislavského kraja v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.(Link na utajené rokovanie vlády nájdete tu).

Ako poslankyňa som Zastupiteľstvu BSK navrhla takúto diskusiu otvoriť. V piatok 20.2.2015 poslanci môj návrh schválili. Okrem BSK bude prizvané aj mesto Bratislava, zdravotníci a zástupcovia akademickej obce, jednotlivých mestských častí a najmä spracovatelia projektu. Tí budú mať čo vysvetľovať!

Vláda SR a Ministerstvo zdravotníctva SR plánujú najdôležitejšiu koncovú nemocnicu dať na 30 rokov do rúk uchádzačovi, ktorý predstaví svoju najlepšiu koncepciu. Nie teda najlepšiu koncepciu poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale biznis plán budúceho poskytovateľa!

Množstvo otázok je otvorených.

1. Ako budú riešiť najkritickejší článok v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a to úplný nedostatok lôžok pre dlhodobo chorých ľudí a kolabujúci systém urgentných príjmov?
2. Ako je možné, že súčasné nemocnice v zriaďovateľskej kompetencii ministerstva zdravotníctva sa dostali do takmer nefunkčného stavu a vláda prezentuje ako výhodnejší variant postaviť novú nemocnicu, a to a v lokalite, ktorá je oveľa menšia? V akom štádiu prípravy chcú riešiť územnoplánovacie väzby, dopravné požiadavky a zosúladenie potrieb vybavenia priľahlého územia, ktoré slúži ako vstup do blízkej rekreačnej oblasti obyvateľov Bratislavy, na Železnú studienku?
3. V Štúdii sa jednoznačne uvádza, že analýza nerieši majetok súčasných fungujúcich nemocníc. Nezaujíma ich čo s nimi bude, keď ich zatvoria. K opusteným Rázsocham pribudne prázdna nemocnica Ružinov, prázdne Kramáre a Mickiewiczova? V čom je napríklad havarijný stav nemocnice Ružinov? Nepočíta sa s využitím tohto majetku ani v ekonomickom modeli a ani z pohľadu dobrého správcu štátneho majetku. Veríte, že ako variant vôbec nebol posudzovaný model počítajúci s odpredajom „prebytočného“ majetku a s využitím zisku na vykrytie investičných nákladov novej nemocnice?
4. Bude nová nemocnica schopná plniť aj úlohy v čase hospodárskej mobilizácie? Štát sa ide zrieknuť úlohy garanta zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom kraji a odovzdá ho do rúk súkromného poskytovateľa, ktorý tým získa dominantné postavenie v systéme zdravotného poistenia.

Vláda SR a Ministerstvo zdravotníctva SR sa zaoberá viac o záujemcov, ktorí by chceli štátom dotovanú nemocnicu postaviť a prevádzkovať a nie riešením skutočných potrieb poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti obyvateľom Bratislavského kraja!

Štúdia uskutočniteľnosti a Záverečná správa boli zverejnené na webovej stránke MZ SR dňa 09.01.2015. Dňa 13.2.2015 minister zdravotníctva SR informoval poslancov NR SR v parlamente vo svojom vystúpení uviedol, že bolo množstvo stretnutí s možnými záujemcami o projekt novej nemocnice. Bolo ich približne 26. Myslíte si, že sa bavili o tom, že ako najlepšie poskytovať občanom zdravotnú starostlivosť? Nie, hlavným cieľom týchto rokovaní bolo nastaviť verejné obstarávanie Koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave na 30 rokov. Ale Verejné obstarávanie na dodávateľa formou súťažného dialógu bolo zverejnené už 16.1.2015 vo Vestníku verejného obstarávania. (Link na verejné obstarávanie nájdete tu a link na oficiálne analýzy a štúdie tu .)

Bude nemocnica na Železnej studienke stačiť pre 500 000 obyvateľov Bratislavského regiónu ďalších najmenej 200 000 pracujúcich a študentov?

V novej navrhovanej Univerzitnej nemocnici (nUNB) sa počíta so znížením kapacity o 1000 lôžok oproti terajšiemu stavu. To znamená na miesto troch nemocníc sa uvažuje s postavením jednej menšej v rozsahu kapacity nemocnice v Ružinove. Už teraz sú známe problémy s nedostatkom lôžok na niektorých oddeleniach a jednodňové lôžka nie sú všeliekom. Kde budú umiestňovaní pacienti vyžadujúci si dlhodobú liečbu, keď už teraz je nedostatok lôžok pre dlhodobo chorých ľudí v starom objekte v Podunajských Biskupiciach?

Aké sú podmienky tohto „biznis“ modelu novej nemocnice podľa Štúdie uskutočniteľnosti?
Musí byť ukončená činnosť troch nemocníc v rámci UNB.
• Nová nUNB – súkromná nemocnica, dotovaná štátom, nebude preberať záväzky pôvodnej UNB. Nová nemocnica bude zákonite najziskovejšia, avšak bez zodpovednosti za nedoriešené oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré zostanú na pleciach štátu a BSK. Napríklad zabezpečenie adekvátnej zdravotnej starostlivosti dlhodobo chorým pacientom, vzniknuté nároky na rozširovanie a prevádzkovanie služieb LSPP, rozšírenie ambulantných služieb a vyvolané investície pri sanovaní opustených areálov troch veľkých nemocníc vrátane výdavkov samosprávy pri nevyhnutných zmenách územného plánu mesta.
• V nemocniciach Kramáre, Staré Mesto a Ružinov je zriadených približne 50 kliník Univerzít. Z analýzy vyplýva, že v dôsledku ukončenia prevádzky nemocníc dôjde k zníženiu počtu kliník. To bude mať za následok nedostatok výučbových kapacít Univerzít a nadbytočnosť zdravotníckeho personálu podieľajúceho sa na výučbe. V prípade, ak Univerzity nedokážu zabezpečiť dostatočné podmienky pre praktickú výučbu, môže byť ohrozená akreditácia jednotlivých študijných odborov.
• UNB je jedným z najväčších zamestnávateľov v BSK. Znížením objemu poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa technické a personálne kapacity súčasnej UNB stanú nadbytočnými.
Pri uzavretí troch nemocníc bude nevyhnutné hromadné prepúšťanie. Navrhovaný model počíta so zdravotníckym personálom z Ukrajiny, Rumunska a Bulharska. Prečo? Sú obavy, že súčasní špičkoví odborníci neprejdú k novému zamestnávateľovi?

V štúdii sa uvádza, že v Strednej Európy neexistujú obdobné prípady podobných projektov. Je hazardom a verejným ohrozením obyvateľov Bratislavského kraja robiť takýto pokus bez kvalitnej odbornej a verejnej diskusie!
Verím, že vďaka poslancom Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, ktorí prijali môj návrh na vytvorenie verejnej odbornej diskusie, bude zámer novej fakultnej nemocnice jasne pomenovaný pravými menami a v konečnom dôsledku zásadne prehodnotený. Apelujem aj na poslancov mestského zastupiteľstva a zastupiteľstiev mestských častí, aby sa aktívne zapojili do verejnej diskusie. Ide o našich občanov, ktorých zastupujeme!

Pozrite si záznam z rokovania Zastupiteľstva BSK

Aktuálne z 13.4.2015:

Odborná diskusia na tému realizácie výstavby a prevádzkovania novej univerzitnej nemocnice v Bratislave sa uskutoční  dňa 29.04. 2015 od 9,00 hod. do 14,00 hod. v aule Gymnázia L. Novomeského na Tomášikovej ulici č. 2 v Bratislave.

Účastníkmi odbornej diskusie budú zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR, Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej akadémie vied, zástupcovia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, odborná zdravotnícka verejnosť a iná odborná verejnosť. Organizátor: Úrad BSK.

Pozrite si aj video z konferencie, tu.

 

RNDr. Anna Zemanová, poslankyňa Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (SaS)

Teraz najčítanejšie

Anna Zemanová

Zelená čistej a zdravej krajine aj pre naše deti Poslankyňa NR SR, členka Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie; tímlíderka pre životné prostredie strany SaS