Denník N

Spravodlivosť v područí mocných?

Vážení obyvatelia, tento týždeň mi bol doručený rozsudok Krajského súdu v Trenčíne, ktorým sa rozhodlo o niekoľkoročnom spore medzi mnou a obžalovaným podpredsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja a poslancom MsZ v Prievidzi za stranu SMER-SD, pánom Richardom Takáčom. Výsledok tohto súdneho konania ma napĺňa pochybnosťou o nezávislosti súdnej moci na Slovensku. Vzbudzuje vo mne pocit, že na to, aby ste sa domohli práv nestačí, ak máte pravdu a jednoznačné dôkazy. Bohužiaľ sa mi zdá, že najväčším tromfom na súde je dnes priazeň tých, ktorí ovládajú tento štát.

Podstata právneho sporu

Začiatky súdneho sporu siahajú do roku 2012, kedy ma pán poslanec Takáč vo svojom článku v regionálnych novinách hrubo obvinil, že pri koncipovaní materiálov pri rušení škôl som klamala. Keďže mi po uverejnení článku boli doručené urážlivé a hanlivé e-maily, rozhodla som sa pána poslanca požiadať, aby sa mi za tieto verejne publikované nepravdivé informácie ospravedlnil. Slušného ospravedlnenia som ale nedočkala, a preto som podala na neho trestné oznámenie za ohováranie. Viem, že ako politička musím vedieť znášať väčšiu mieru kritiky na moju osobu a prácu ako ostatní ľudia. V tomto prípade ale nešlo o kritiku, ako to neskôr potvrdil aj súd. Ten v jednom z uznesení konštatoval, že obvinený vedome uvádzal skutočnosti, ktoré sa nezakladali na pravde a len ťažko obstojí argument pána Takáča, že vedomé verejné oznamovanie nepravdivých skutočností považoval za dobre mienenú kritiku, resp. vyjadrovanie názoru.

Ako rozhodovali súdy?

Na základe môjho trestného oznámenia začala konať okresná prokuratúra v Prievidzi. Tá po ukončení vyšetrovania podala obžalobu na poslanca Richarda Takáča, a tak sa celá vec dostala až pred súd. Okresný súd v Prievidzi obžalovaného najskôr oslobodil. S takýmto rozhodnutím sa ale nestotožnila okresná prokuratúra, ktorá podala voči oslobodzujúcemu rozsudku odvolanie. Krajský súd, ktorý rozhodoval o odvolaní rozhodnutie Okresného súdu zrušil, a vec mu vrátil, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Okresný súd v Prievidzi, viazaný právnym názorom nadriadeného súdu, musel vydať nový rozsudok a uznal obžalovaného pána poslanca Takáča vinným za spáchanie trestného činu ohovárania. Proti tomuto rozsudku, sa pán poslanec odvolal a tak sa celá vec dostala opäť na Krajský súd, kde sa udialo niečo, na čo si ako právnička nedokážem dať odpoveď.

Na krajskom súde sa opäť rozhodovalo o tej istej veci, pričom rozhodoval senát, ktorý tvorili tí istí sudcovia. Tí istí sudcovia približne pred deviatimi mesiacmi v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedli, že konaním žalovaného bolo výrazne zasiahnuté do mojich práv. V odôvodnení rozsudku sa uvádzajú aj ďalšie argumenty, ktoré podľa mňa smerujú k vysloveniu právneho názoru, že konanie poslanca Takáča napĺňa znaky trestného činu ohovárania. Tieto argumenty rovnako pochopil aj Okresný súd. Keďže v konaní nevyšli najavo nové dôkazy a nezmenili sa ani žiadne okolnosti, dôvodne som predpokladala, že krajský súd a jeho sudcovia uznajú obžalovaného pána poslanca za vinného. To sa ale nestalo. Tí istí sudcovia senátu krajského súdu v Trenčíne, v tej istej veci, bez toho, aby sa objavili nové dôkazy, obžalovaného oslobodili. Zdôvodnili to tým, že výrok poslanca Takáča má nepatrnú závažnosť a nezakladá trestnú zodpovednosť, čo si protirečí s ich vlastným predtým vysloveným názorom, že výrokmi pána Takáča bolo výrazne zasiahnuté do mojich práv.

Čo súd položil na misky váh?

katka2Bohyňa spravodlivosti Justícia býva zobrazovaná v podobe mladej ženy s páskou cez oči, ktorá vo svojich rukách pevne zviera váhy. Stužka cez oči má symbolizovať nestrannosť a vyjadruje, že Justícia nevidí účastníkov pojednávania, nepozná ich pôvod, moc, postavenie, či majetok, ale rozhoduje bez strachu a vidiny prospechu a pri rozhodovaní si na misky váh kladie len dôkazy. Kladiem si preto otázku, čo si na misky váh položil súd v prípade pána Takáča? Mohlo v jeho rozhodovaní zavážiť postavenie Richarda Takáča, ktorý by v prípade odsudzujúceho rozsudku stratil mandát na výkon funkcie poslanca mestského zastupiteľstva i zástupcu predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja?

Ako politička a právnička som zvyknutá bojovať proti nespravodlivosti, domáhať sa svojich práv a nenechať sa odradiť, pokým existuje šanca na zmenu nespravodlivého rozhodnutia. V mojom prípade takáto šanca ešte je a ja ju využijem. Znepokojuje ma však, aký pocit bezradnosti a zúfalstva, musia prežívať ľudia, ktorých sa dotkli nespravodlivé rozhodnutia, keď sudcovia neboli nestranní a rozhodovali v prospech niekoho, kto bol na súde rovnejší medzi rovnými.

Protirečiacim odôvodnením dvoch rozhodnutí toho istého senátu Krajského súdu nadobúda celá vec nový rozmer. Tu už nejde iba o lož, ktorá ťažko zasiahla moju rodinu, ohrozila moju vážnosť a narušila vzťahy v našom pracovnom kolektíve. Tu ide o to, že ten istý senát, na tom istom súde argumentuje v tej istej veci dvakrát rozdielne. Práve podobnými rozhodnutiami sa narúša princíp právnej istoty, garantovaný Ústavou SR, na ktorom stoja piliere právneho štátu. Oslabuje sa dôvera v nezávislé rozhodovanie súdov, čo je dlhodobo obrovský problém na celom Slovensku.

Udalosti posledných dní ma ešte viac motivujú, aby som sa zasadzovala za presadzovanie opatrení, ktoré budú slúžiť na oslobodenie súdnictva od politických a mocenských vplyvov, aby sme mohli skutočne hovoriť o tom, že súdna moc je na Slovensku nezávislá.

Teraz najčítanejšie