Denník N

Morálka a charakter v spoločnosti

 

 

V posledných dňoch sa často skloňujú slová morálka a charakter. V procese historického vývoja humanizácie vzťahov medzi ľuďmi je morálka označovaná ako súbor uznávaných mravných noriem. Morálka vyplýva  z určitého chápania mravných hodnôt, ich povahy a hierarchie. Morálkou dáva človek zmysel duchovnému rozmeru svojho bytia. Mala by smerovať k vyšším hodnotám. Niektorí ľudia nie sú si vedomí svojich omylov, pretože vychádzajú z nie správneho morálneho základu. Žijeme v spoločnosti, kde si ľudia myslia, že „všetko je dovolené.“ Človek  by mal uznávať mravné hodnoty a tie  by sa mali stať bytostným záujmom človeka a sociálneho spoločenstva.

Morálka určuje regulátory správania ľudí, právnych noriem, štátnych nariadení, atď. Je súhrnom morálnych princípov, pravidiel, mravného správania a konania jednotlivca, skupiny a spoločnosti. Morálne princípy určujú, ako majú ľudia konať a ako sa majú správať. Usmerňujú správanie človeka.

Morálka reprezentuje sociálny svet človeka prostredníctvom noriem, hodnôt, príkazov a zákazov. Morálne a sociálne normy predstavujú  hlavne správanie sa ľudí z aspektu dobra – zla, spravodlivosti – nespravodlivosti, čestnosti – nečestnosti.

Charakter má svoj pôvod v gréčtine a znamená črtu, príznak, znak.  Samotným jadrom charakteru je nepochybne osobná morálka. Charakter vyjadruje isté hodnotenie človeka. K dôležitému prejavu morálky, ktorá je sociálne najcennejšia črta charakteru človeka,  patrí empatický vzťah k ľuďom, ohľaduplnosť, humanizmus, taktnosť a pokora. Charakter úzko súvisí s morálno-politickými postojmi.

Ak sa občan rozhodne pre prácu verejnú, ktorou chce naplniť svoje poslanie a má záujem pomáhať ľuďom, tak morálka a charakter musí byť na prvom mieste. Musí uznávať hodnoty, ktoré tieto pojmy definujú. Musí čeliť tlakom okolia a  musí byť príkladom pre občanov, pre ktorých svoju prácu vo verejnej funkcii vykonáva. Musí čeliť zastrašovaniu okolia tvárou v tvár.

Ľudia, ktorí  sa pustia na takúto cestu a spĺňajú všetky základy morálky a charakteru by mali mať  hlavne čisté svedomie !

Pokiaľ nezačnú riadiť našu spoločnosť ľudia s pevným charakterom, morálkou, s čistým svedomím a zásadami, tak  naša spoločnosť nebude mať alternatívu na spoločensko – politickú zmenu.

 

 

Renáta Kolenčíková

Teraz najčítanejšie