Denník N

Činnosť komunálneho politika nemusí byť hmatateľná, no napriek tomu môže byť užitočná

Tým ale nechcem tvrdiť, že tá užitočnosť sa týka mňa ako miestneho poslanca v bratislavskej Dúbravke. Tvrdím len, že na pohľad nie až tak viditeľné veci a snahy komunálnych politikov môžu mať pre občanov v konečnom dôsledku rovnakú, alebo z dlhodobejšieho hľadiska možno aj väčšiu hodnotu ako snahy a veci viditeľné,

ako napr. zrekonštruované detské ihrisko, vybudovanie komunálnej záhrady, atď. a pod. Tým ale samozrejme neznižujem hodnotu toho, ak sa niekto zaslúži o zrekonštruovanie, alebo vytvorenie nejakej užitočnej hmatateľnej verejnej veci. Ak napr. nejaký poslanec dobre rozumie ekonomike (nie je to môj prípad) a veciam s ňou súvisiacich, jeho aktívna činnosť môže do rozpočtu obce priniesť, alebo ušetriť množstvo finančných prostriedkov, za ktoré sa môže vykonať X rekonštrukcií.

Prečo ale som ten článok napísal?

Na dúbravskom FB som už bol niekoľko krát v diskusiách k mojim príspevkom, alebo článkom (ktoré sa len málokedy prikláňajú k väčšinovému názoru) nie vecne vyzvaný (prvý krát sa tak stalo už minulého roku, takže sa ospravedlňujem, že moja reakcia prichádza až teraz), či okrem údajného negovania a kritizovania všetkého dobrého, robím ako miestny dúbravský poslanec aj niečo iné… Medzi tých vyzývateľov patril, alebo patrí v prvom rade jeden môj kolega z miestneho zastupiteľstva, ktorý je známy hlavne pre svoje aktivity o ktorých občanov na FB informuje a ktoré sú pre verejnosť aj viditeľné. (A ja mu v nich fandím. A určite má aj ďalšie o ktorých občania nevedia).

Teda v tomto článku som sa snažil aj na jeho výzvu zhrnúť moje aktivity v tejto funkcii od novembra 2014, kedy som bol zvolený za poslanca, až doposiaľ, teda zhruba za 1. polčas volebného obdobia. Urobil som toto „zrkadielko práce“ aj napriek tomu, že som bol k nemu na dúbravskom FB (viac krát) vyzvaný iba ja, akoby ďalší 24 poslanci ani neexistovali.

Deje sa tak spravidla vtedy, keď na dúbravský FB zavesím niečo pre mnohých nie príliš pohodlné, alebo hoci len sčasti narušujúce inak (veľmi) pozitívny obraz  (ktorý vo všeobecnosti nespochybňujem, až na pár vecí) súčasného vedenia miestneho úradu a jednofarebného pravicového miestneho zastupiteľstva. Áno, jednofarebného, aj keď v zastupiteľstve je jeden poslanec nezávislý a jeden poslanec za stranu Smer. Tento si však kritizovať súčasné vedenie dovoliť nemôže, vzhľadom k tomu čo robil, alebo nechal robiť v Dúbravke bývalý starosta, ktorého poslanci Smeru podporovali. Opozícia v súčasnej komunálnej politike v Dúbravke preto dá sa povedať neexistuje. Jediný nezávislý poslanec, ktorý je v zastupiteľstve, pokiaľ mi je známe, nikdy v ničom zásadnejšom nič nenamietal. Ale je možné, že námietky a zásadnejšia vecná kritika tu naozaj nie sú v súčasnom volebnom období v ničom namieste. Našťastie zásadnejšej kritiky alebo námietok sa nebojí najmä poslanec Mlynek, aj napriek tomu, že tiež kandidoval za pravicovú koalíciu. Je to dobré, že tak robí, aspoň nehrozí, že

Vlastne sa len sotva niekto môže čudovať nad alergickými reakciami niektorých (zďaleka nie všetkých) mojich kolegov poslancov a niektorých tých ľudí, ktorí najviac podporovali našu koalíciu v predvolebnej kampani, ak ja, ako poslanec, ktorý kandidoval za pravicovú koalíciu, si dovolím sem tam porušiť nepísanú lojalitu, ktorá sa v politických zoskupeniach považuje za cnosť… a jej opak za zradu a to aj v prípadoch kedy sú námietky namieste, alebo dokonca žiadúce. Teda najmä vo fáze ak si niektorí z tých, čo majú v rukách komunálnu moc, alebo sa na nej spolupodieľajú, začnú myslieť, ale správať sa tak, že oni sú presne tí, ktorí si žiadnu vecnú kritiku ani námietky nezaslúžia, a ak sa náhodou proti nim nejaké z času na čas objavia, považujú to za nehoráznosť, alebo za otváranie dverí k moci zlu… 

Bolo by to na dlhší článok, ak by som zosumarizoval všetky tie nevecné útoky, snahy o posmešky a znižovanie mojej osoby v diskusiách k mojim niektorým článkom, vecným príspevkom, alebo otázkam, ktoré som zavesil na dúbravský FB.    

Neurobil som nižšie uvedené „zrkadielko práce“ preto, aby som sa vychvaľoval. Napokon, nie je sa ani s čím chváliť aj v prípade že by som po tom túžil. Na strane druhej sa za nič z toho čo som inicioval, alebo sa pokúšal urobiť, nehanbím. A ani za môj „výkon“ v polčase volebného obdobia.

Ďalší text je len pre prípadných čitateľov z Dúbravky, ktorí ma vyzývali k tomuto zrkadielku, alebo tých, ktorí boli na dúbravskom FB svedkami týchto výziev a možno by ich zaujímalo, či sa naozaj mám čím prezentovať.

ZRKADIELKO, resp. odpočet mojej práce ako poslanca za prvú polovinu volebného obdobia 2014 – 2018:

V prvom rade by som chcel povedať, že ako poslanec som do nedávna niekoľko mesiacov pôsobil v subkomisii Park Pod záhradami a začínam pôsobiť v komisii dopravy a od začiatku volebného obdobia pôsobím v 2 hlavných komisiách a to v komisii územného rozvoja, podnikateľských aktivít a dopravy a v komisii mediálnej, ktorej som bol predsedom do júna 2016. Zvlášť pôsobenie v tej prvej spomínanej komisii je dosť náročné a to nie len z hľadiska prípravy na zasadnutia, štúdia materiálov, ale aj časovo. Zasadnutia tejto komisie nie zriedka trvajú viac než 3 hodiny, čo pre poslancov, ktorí svoj mandát vykonávajú popri zamestnaní (u nás vo viacmenej chudobnej  Dúbravke je to za cca 100 eur mesačne – to len pre obraz, že žiaden dúbravský poslanec nevykonáva svoj mandát kvôli peniazom), sú v radách škôl a škôlok (ja osobne v troch), zúčastňujú sa poslaneckých dní, samozrejme zasadnutí miestneho zastupiteľstva, nie je vždy med lízať. To nie je sťažovanie sa, len priblíženie reality.

1.

V komisii územného rozvoja som sa napr. angažoval, najmä s poslancom Illým, o vytvorenie zoznamu prioritných lokalít, ktoré je potrebné zregulovať územno plánovacími dokumentáciami skôr než ich úplne a natrvalo zjazví výstavba na divoko.

Za zmienku tu možno stojí aj plánovaná, diskutabilná, až 8 podlažná stavba v zákrute na ul. Tranovského na malej lúčke hraničiacej s lesom. Na moju žiadosť bola daná vec napokon stiahnutá z rokovania komisie v čase keď už bolo na spadnutie vydanie kladného odporúčacieho stanoviska komisie pre ďalší osud tejto plánovanej stavby.

2.

Inicioval a odôvodňoval som žiadosť miestneho zastupiteľstva voči mestskému zastupiteľstvu, aby neschválilo prenájom pozemkov na prístupovú cestu k plánovanej výstavbe (5 až 7 obytných domov) medzi ulicami Tranovského a M. Granca spoločnosti SBD Kredit. Dôvody:

a) Vznikol by ďalší nebezpečný precedens. Totiž developer kúpil stavebné pozemky bez prístupovej cesty, teda pravdepodobne pomerne dosť lacno, a spoliehal sa, že mestskí poslanci mu odklepnú predaj alebo prenájom mestských pozemkov na jeho prístupovú cestu len aby chudák investor mohol využiť svoje právo stavať na svojom stavebnom pozemku.

b) Homolová ulica, ktorú chcel developer predĺžiť k plánovanej výstavbe svojej, je úzka komunikácia slúžiaca len na prístup k domom a na ktorej je už v súčasnosti prejazd dosť problematický.

c) Investor sa nezaručil že vplyvom prejazdu ťažkých stavebných mechanizmov po Homolovej ul., kde už teraz majú niektoré domy problémy so statikou, nedôjde k ďalším problémom.

d) Zelený svah, ktorým chcel investor ťahať prístupovú komunikáciu k stavenisku je jedným z posledných vhodných miest na sánkovanie v Dúbravke pričom lúčka pod ním by tým pádom bola takisto znehodnotená.

Miestne zastupiteľstvo DB túto žiadosť ako svoje uznesenie schválilo jednohlasne a mesto, aspoň zatiaľ, prenájom daného pozemku neschválilo.

Uznesenie bolo zastupiteľstvom schválené jednohlasne. K prenájmu zo strany mesta, a to aj vďaka iniciatíve starostu Dúbravky a petície aktivistov, nedošlo. Aspoň zatiaľ. A veríme, že to tak zostane. Ak by sa ale občania, starosta a miestni poslanci rázne neozvali, kto vie ako by to dopadlo.

Viac tu: http://burkert.blog.sme.sk/c/375201/developer-kupil-v-dubravke-pozemok-bez-pristupovej-komunikacie-a-doplatit-na-to-maju-ludia.html

3.

Ako predseda mediálnej komisie som prišiel s návrhom tzv. pluralitného minima v Dúbravských novinách. Išlo o to, aby články zaslané do redakcie Dúbravských novín, ktoré šéfredaktor v novinách nezverejní, tento o ich nezverejnení informuje na poslednej strane aktuálneho čísla novín v nepravidelnej rubrike „Nezverejnené články“, kde sa uvedie názov nezverejneného článku a informácia o tom, či je, alebo nie je možné si článok prečítať na internete; ak taká informácia bude k dispozícii. Svoj návrh som odôvodnil zhruba na jednu stranu. Odôvodnenie vychádzalo zo skutočnosti, že pluralita názorov v médiách je neoddeliteľnou súčasťou demokratickej spoločnosti a že predkladaný návrh je úplným minimom, čo sa dá v prospech plurality názorov aj v našich, teda v Dúbravských novinách urobiť v záujme toho, aby v nich nikdy nemohla vládnuť politická jednostrannosť, pri ktorej sa nepripúšťajú zásadnejšie kritické hlasy a názory na adresu vedenia samosprávy, alebo miestneho úradu. Hlasovanie o tomto návrhu som spojil s hlasovaním o mojom zotrvaní, alebo nezotrvaní vo funkcii predsedu mediálnej komisie. Od 27.6.2016 už predsedom komisie nie som.

3a) Ako člen a predseda mediálnej komisie som do Miestnej rady predložil návrh znenia nového štatútu mediálnej komisie. V novele štatútu išlo hlavne o jeho viacmenej formálnu aktualizáciu (o túto sa zaslúžil najmä Ľubomír Navrátil), keďže platný štatút pochádza ešte z čias starostu Poláka. Okrem toho som do neho navrhol zmeny v siedmych odsekoch. K nezásadným členovia komisie výhrady nemali, boli proti tým, ktoré som osobne považoval za zásadné, a to proti tzv. pluralitnému minimu a prenesení zodpovednosti za dodržiavanie plurality názorov v Dúbravských novinách z pliec šéfredaktora na komisiu. Preto som chcel, aby o týchto zmenách rozhodlo miestne zastupiteľstvo na júnovom zasadnutí (2016). Miestna rada tento návrh z viacerých dôvodov neschválila.

4.

Vo volebnom programe stredo-pravicových kandidátov kandidujúcich v r. 2014 vo volebnom obvode č. 2, sme mali aj tento bod: záchrana zelene v lokalite medzi ul. Kristy Bendovej a Klubom Penati. Až cca v máji roku 2016 vysvitlo, že v najcennejšej časti tejto lokality má nie na súkromných, ale na mestských pozemkoch vyrásť stavba s náhradnými bytmi, aj keby táto mohla byť postavená o čosi ďalej, kde by zároveň nevznikol ani problém s parkovaním. Preto aj ako poslanec som sa spojil s občianskymi aktivistkami a iniciovali petíciu PROTI ZNEHODNOTENIU POSLEDNEJ VÄČŠEJ SÚVISLEJ ZELENEJ PLOCHY v DÚBRAVKE plánovanou výstavbou náhradných nájomných bytov na mestských pozemkoch a ZA VYBUDOVANIE NOVÉHO PARKU v LOKALITE PRI KRÍŽI. Petícia je odôvodnená ôsmymi zásadnými bodmi. Dodnes ju podpísalo cca 800 občanov, hlavne z blízkeho okolia. http://www.zimekrajsie.sk/news.html

5.

Výzva (a jej odôvodnenie) smerovaná poslancom a vedeniu MÚ na pozastavenie príprav zásadnej rekonštrukcie DK Dúbravka (pri ktorej sa plánuje do neho vnášať nová funkcia – sídlo celého miestneho úradu, ktorý dnes sídli v 3 rôznych budovách)… a to do doby, kým odborníkmi nebude zodpovedaná odpoveď na zásadnú otázku, či je to vôbec výhodné. Zároveň som, myslím si v nie malej miere, spochybnil cca na 8 stranách 16 hlavných a mnoho vedľajších argumentov hovoriacich o tom, prečo je nevýhodné, alebo nepotrebné v danej veci dať slovo znalcom.

Bližšie tu:

http://burkert.blog.sme.sk/c/400953/bodaj-by-nad-osudom-domu-kultury-ba-dubravka-rozhodla-odbornost-nie-strach.html

http://burkert.blog.sme.sk/c/401244/takto-sa-sprava-otvorena-samosprava.html

6.

Výzva smerovaná poslancom MZ ohľadne riešenia problému „znečistenia“ bilbordmi, aby sa vec riešila v prvom rade systémovo zmenou zákona cez politické strany, za ktoré sme kandidovali, a tiež výzva, že svoj úprimný boj proti bilbordom môžu poslanci, ktorí hlasovali za nepredĺženie nájmu samosprávnych pozemkov bilbordovej firme, dokázať v ďalších volebných kampaniach a to tým, že bilbordy nebudú využívať. Ak bilbordovej firme neprenajme pozemky samospráva, ktorá zo zisku z prenájmov môže opravovať napr. škôlky, prenajmú im ich vlastníci súkromných pozemkov, takže problém sa vyrieši len veľmi čiastočne. https://dennikn.sk/blog/bilbordom-v-dubravke-vyhlasili-vojnu-dokonca-aj-taki-poslanci-ktori-ich-sami-vyuzivaju/

7.

Návrh na zmenu v podmienkach držania psov, ktorý by mohol znížiť počet, resp. množstvo psích exkrementov a to cez úpravu ustanovenia „Podrobnosti o znečisťovaní verejného priestranstva“ príslušného VZN, kde by sa stanovila povinnosť pri vedení psov po sídlisku nosiť so sebou sáčok, alebo iný v hodný obal na odstraňovanie prípadných výkalov od psa, ktorý je vedený. Často krát sa totiž stáva, že osoba ktorá vedie psa, výkaly od neho neodstráni, lebo nemá čím. Buď obal zabudne,, alebo sa spolieha že pes veľkú potrebu vonku nedostane, a ak tak snáď bude po ruke nejaký kontajner na zhromažďovanie psích výkalov aj s obalmi. Nie nadarmo je povinné napr. aj nosenie lekárničiek vo vozidlách.

Návrh neprešiel s odôvodnením, že občanom nie je možné nič prikazovať nad rámec zákona…

8.

Návrh, aby miestne zastupiteľstvo oslovilo Ministerstvo vnútra SR, ako gestora zákona o Mestskej polícii, o vyjadrenie k možnosti/nemožnosti iniciovať zmenu tohto zákona v tom smere, aby mestským policajtom pribudlo oprávnenie používať pri určitých činnostiach vo výkone služby civilný odev. Veď kontrolovať dodržiavanie odpratávania psích výkalov v služobnej rovnošate je ako chodiť s bubnom na zajace.

Návrh bol na miestnej rade zamietnutý po tom, čo právnik mestskej časti uviedol, že mestská polícia má právo v takýchto prípadoch nosiť civilný odev, čo ale nie je pravda.

9.

Spracovanie a odôvodnenie dvoch návrhov týkajúcich sa vyhradených parkovacích miest. Mali byť predmetom rokovania na júnovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva 2016, ale keďže neprešli všetkými potrebnými komisiami, len komisiou dopravy, neboli pripustené na zasadnutie zastupiteľstva. Na septembrové zastupiteľstvo neboli zaradené preto, lebo sa plánovalo ich zaradiť v jednom väčšom balíku návrhov týkajúcich sa parkovania na decembrové zastupiteľstvo 2016.

10.

Spoločne s dvoma občanmi som podal podnet ohľadne nebezpečnej skládky v Dúbravke. Dostali sme z miestneho úradu tento list:

Dobrý deň p. Burkert,

reagujem na Vaše oznámenie týkajúce sa „Azbestového poľa“ opoti strelnici. Vykonali sme na predmetnom mieste obhliadku a zistili sme že sa jedná o azbest – nebezpečný odpad. Na predmetnom pozemku sa nachádza aj stavebný odpad, súčasti automobilov (nárazníky a pod.). Odstraňovanie azbestu musí realizovať iba oprávnená osoba na túto činnosť s príslušnými povoleniami. V zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch zabezpečuje odstránenie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov príslušná mestská časť v ktorej katastrálnom území sa odpad nachádza. Ak sa jedná o iný druh odpadu zabezpečuje odstránenie tohto odpadu Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Teda v tomto prípade sa jedná o prítomnosť odpadov ktorých likvidáciu má zabezpečiť Okresný úrad Bratislava, budeme žiadať o odstránenie odpadu okresným úradom a tiež aby uložil vlastníkovi pozemku nápravné opatrenia v podobe zamedzenia prístupu kohokoľvek na tento pozemok, pretože v súčasnosti je nezabezpečený a môže sa naň dostať prakticky ktokoľvek. Súčasne aj my ako mestská časť vyzveme vlastníka pozemku, aby zjednal nápravu. Uvedomujeme si, že táto lokalita je problémová a preto chceme komplexné riešenie od okresného úradu ktorý ma v zmysle zákona o odpadoch relevantnú kompetenciu tento nežiaduci stav vyriešiť.

Ďakujem. S pozdravom, Mgr. Matej B L A Ž E J, Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

11.

Dúbravská piváreň – viac krát som urgoval a žiadal miestny úrad, aby efektívne riešil opakované porušovanie nočného kľudu v súvislosti s touto prevádzkou, keďže v roku 2015 koncom júla boli prevádzkovatelia listom vyzvaní na dodržiavanie prevádzkovej doby s tým, že ak ho nebudú dodržiavať, bude voči nim začaté správne konanie kde im môže byť udelená pokuta až vo výške 6.600 eur. No napriek tomu to nezabralo. Od uvedeného júlového upozornenia do konca prázdnin resp. leta, bolo voči prevádzke urobených ďalších nie málo opatrení a upozornení. V priebehu letných prázdnin napriek upozorneniam tu bolo len mestskou políciou zistených 12 porušení predpisov. Z toho 2 krát bola vec riešená napomenutím, 2 krát záznamom (tak potrebným záznamom pre správne konanie…) a 8 krát blokovou pokutou.

A napriek tomu, že prevádzkovatelia z toho vždy vyšli len so smiešnymi blokovými pokutami, miestny úrad konštatoval, že sa im nevyšlo v ústrety. Opakovane som preto urgoval a žiadal kompetentné osoby úradu, aby vo veci konali efektívnejšie zvlášť keď mu k tomu zákon dáva dostatočné oprávnenia. Napokon, neviem presne ako to úrad zariadil, problém sa vyriešil, sťažnosti od občanov prestali prichádzať a odvtedy až doposiaľ neboli zaznamenané pokiaľ viem vo veci žiadne porušenia.

12.

Na dúbravskom FB výzva a zozbieranie cca 30 adries, kde pravidelne nechodia do schránok Dúbravské noviny, posunutie vyhodnotenia redakcii DN, aby o tom mohla byť informovaná distribučná spoločnosť.

Teraz najčítanejšie

Marcel Burkert

Dekonšpirátor. Teda má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Neschvaľovateľ ruskej okupácie Ukrajiny a kritik socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu. V súčasnosti učiteľ a miestny poslanec v bratislavskej Dúbravke.