Denník N

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov vo finančných službách.

V prípade sporu medzi poskytovateľom finančnej služby a finančným spotrebiteľom je možné využiť alternatívne, mimosúdne riešenia takéhoto sporu. Výhoda spočíva v cene, rýchlosti a vo výsledku konania.

V prípade sporu medzi poskytovateľom finančnej služby a finančným spotrebiteľom je možné využiť  alternatívne, mimosúdne riešenia takéhoto sporu. Výhoda spočíva v cene, rýchlosti a vo výsledku konania.

Finančnou službou je služba poskytovaná fyzickým osobám (finančným spotrebiteľom) dodávateľmi,   ktorí sú  pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Poskytovateľmi finančných služieb (dodávateľmi)  sú poisťovne a zaisťovne, banky či pobočky zahraničných bánk, obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti, poskytovatelia úverov, inštitúcie elektronických peňazí a ďalšie osoby podnikajúce vo finančných službách a majú podobný predmet podnikania ako spomenuté subjekty (sprostredkovatelia finančných služieb, rôzni poradcovia vo finančných službách).

Finančným spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá výlučne na osobnú potrebu a na základe spotrebiteľskej zmluvy (poistnej, úverovej,…) čerpá niektorú z finančných služieb. Nejde teda o  osoby využívajúce finančné služby v rámci svojho zamestnania či podnikania.

Spotrebiteľské spory vo finančných službách sú spory vzniknuté zo zmluvného vzťahu (spotrebiteľskej zmluvy) medzi poskytovateľom (dodávateľom) finančnej služby a finančným spotrebiteľom. Nejde o bežné  spotrebiteľské spory medzi spotrebiteľmi  a dodávateľmi tovarov a  služieb, ktorí  sú  pod dohľadom Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Národná banka Slovenska na svojej webovej stránke uvádza tri možnosti riešenia spotrebiteľských sporov vo finančných službách.

  1. Prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov – návrh na začatie alternatívneho riešenia môžete podať niektorému zo subjektov v prípade, ak poskytovateľ finančnej služby neodpovie na sťažnosť do 30 dní odo dňa jej odoslania, alebo v prípade jej zamietnutia.
  2. Prostredníctvom spotrebiteľského rozhodcovského konania na niektorom z Rozhodcovských súdov – v prípade ak ste uzavreli písomnú spotrebiteľskú rozhodcovskú zmluvu (rozhodcovskú doložku).
  3. Prostredníctvom mediátora – teda nestrannej osoby, ktorá pomôže nastaviť komunikáciu medzi sporiacimi sa stranami tak, aby bolo možné uzavrieť právoplatnú a záväznú Dohodu o mediácii. Vykonateľnosť Dohody o mediácii je podmienená jej uznaním formou súdneho zmieru, alebo spísaním formou Notárskej zápisnice. Na mediátora sa pritom môže obrátiť ktorákoľvek zo sporných strán, kedykoľvek v priebehu sporu, bez ďalších podmienok, aj v situácii ak už prebieha súdne konanie – v takomto prípade môže byť v prípade úspechu vrátených 30,50, alebo 90% zo súdneho poplatku.

V prípade ak  pri riešení sporu využijete rozhodcovské konanie, alebo mediáciu nemôžete sa už obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.

Ani jedna z alternatívnych možností  neupiera a neobmedzuje právo sporiacich sa strán obrátiť sa na súd a využiť súdne riešenie sporu.

Mimosúdne riešenie sporu je v porovnaní so súdnym konaním lacnejšie (spotrebiteľ (s výnimkou rozhodcovského konania) znáša len minimálne náklady), rýchlejšie (dĺžka konania je obmedzená zákonom)   a výsledkom je riešenie prijateľné pre spotrebiteľa i poskytovateľa finančnej služby.

Teraz najčítanejšie