Denník N

Náboženské kódexy svätosti ako zdroj rozdelenia

V náboženskom priestore takmer bez rozdielu vidíme určitý spôsob života, ktorý kde sa zjaví, tam prináša súd, bolesť, rozdelenie, deštrukciu. Je založený na desinterpretácii konceptu svätosti.

V Ježišových dňoch sa Saduceji, Samaritáni, rôzne rabínske školy atď.  pridŕžali nejakých kódexov svätosti založených na ich porozumení svätých písiem. Na základe týchto, v rôznych odtieňoch sa líšiacich kódexov svätosti rozlišovali a určovali, kto bol či nebol „naporiadku“ s Bohom.

Samotný Chrám so svojím delením na miesta pre pohanov, Židov, ženy, mužov až po veľsvätyňu je obrazom a zosobnením rôznych stupňov dobrých, lepších a najlepších. Bol to hierarchický model svätosti, dualistický pohľad na svet, ktorý videl Boha ako sterilne svätého a neprístupného a človeka ako špinavého a nielen rituálne sa očisťujúceho.

Pre Ježiša tento koncept rozdelenia na pohanov a vyvolených, na špinavých a svätých bol veľkým problémom a nikdy nie riešením. Jeho celý život spájal, objímal a prijímal marginalizovaných, špinavých, pohanských a kritizoval náboženskú elitu za kreslenie rozdeľujúcich čiar zákona medzi ľuďmi. Náboženské kódexy svätosti prinášajú odsudzovanie, ostrakizovanie a exklúziu. Ježiš prináša zmierenie a prijatie. Svätosť závisí na stupňoch a hierachii. Milosť láme každú bariéru a ukazuje, že už niet Gréka ani Žida, muža ani ženy. Svätosť rozdeľuje ľudí na základe kritérií, náboženskej afiliácie, rodostromu, či rodu alebo zásluh. Milosť rozpoznáva a ctí si každého, miluje každého a každého požehnáva.

Pridŕžanie sa náboženských regulí a požiadaviek na svätosť, akokoľvek sa to na prvý pohľad môže zdať príťažlivé, či Bohom vyžadované, nás oddeľuje v našich teológiách od bezpodmienečnej akceptácie a lásky, ktorá svätosť nevyžaduje, ale zdarma poskytuje a stavia na nej. Boh od nás nepožaduje dodržiavanie žiadneho štandardu Desatora, mišny, šarie, ale povzbudzuje nás k odhaľovanie reality našej svätosti, ktorá čerpá z našej jednoty s Ním a k životu, ktorý z tohto základu vychádza.

Zbúraná opona Chrámu oddeľujúca profánne od svätého je symbolom spojenia toho, čo nikdy rozdelené nebolo. Ak získame odvahu odmietnuť náboženské kódexy svätosti ako základu nášho života a prijmeme naše bezpomienečné prijatie, život ponad očakávania (Jn 10, 10) bude ovocím, ktoré takéto poznanie prinesie.

Teraz najčítanejšie

Martin Švikruha

Na ceste odhaľovania, že človek je dôležitejší ako inštitúcia. Azda bude nápomocná sklamaným z inštitucionalizovaných foriem kresťanstva a spoločne sa pokúsime hľadať odpoveď na otázku, či neexistuje autentickejšie, nedogmatické, slobodné, organické prežívanie viery.