Denník N

Parkovacie špekulácie majú v Dúbravke podporu

A to v podmienkach pre užívateľov vyhradených parkovacích miest stanovených mestskou časťou Bratislava – Dúbravka.

Pozn. na úvod: Tento článok je tzv. súkromný, t.j. nezobrazil sa na titulnej stránke Blogu N. Avšak v apríli 2016 sa ocitol v náhľade pripravovaného čísla Dúbravských novín. Ale napriek tomu, že nikto z členov mediálnej komisie (zriadenej miestnym zastupiteľstvom, a ktorej som členom), ktorým bol náhľad zaslaný na pripomienkovanie, proti jeho zverejneniu nenamietal, článok šéfredaktorka novín, a zároveň zamestnankyňa miestneho úradu, napokon nezverejnila. A to aj, alebo hlavne, na popud pracovníka redakcie novín. Dôvodom ale podľa neho nebolo to, že článok bol nepohodlný. Našiel iné dôvody, prečo nemohol byť daný článok v Dúbravských novinách zverejnený. Tak ho zverejňujem aspoň tu. Dôvody jeho nezverejnenia uvádzam pod článkom.         

„Minimálne v bratislavskej Dúbravke platilo a platí, že užívateľ vyhradeného parkovacieho miesta (VPM) má možnosť zaparkovať svoje auto na nevyhradenom mieste hoci aj priamo vedľa svojho VPM, aj keď jeho miesto je voľné. Teda ideálny stav na to, aby umožnil niekomu, s kým býva v spoločnej domácnosti, a kto prichádza z práce domov svojim autom neskôr, bezproblémové parkovanie – na mieste, ktoré je síce vyhradené inej ŠPZ, ale za to spriaznenej osobe. V jednoduchosti povedané: platí sa za jedno VPM, ale využívajú ho 2 autá. A platné podmienky pre užívateľov VPM tomu dávajú zelenú aj tým, že užívateľ VPM má len možnosť, nie povinnosť, oznámiť mestskej polícii (MP) obsadenie svojho VPM iným vozidlom. Predsa od neho nemôžme žiadať, aby MP oznamoval neoprávnené zabratie VPM osobou s ktorou býva v spoločnej domácnosti!…

Preto som sa v januári 2016 obrátil jak na komisiu dopravy tak na samotný MÚ Bratislava – Dúbravka s návrhom pozmeniť a doplniť podmienky pre užívateľov VPM v tomto smere: VPM môže užívateľ využívať iba pre vozidlo pre ktoré bolo určené;  a k   n e b u d e   d o h o d n u t é   i n a k. V opačnom prípade, ak bude zistené, že toto vozidlo parkujete v blízkosti tohto miesta, na nevyhradenom parkovacom mieste, aj keď miesto vyhradené pre vaše vozidlo bude v danom čase prázdne, alebo bude obsadené iným vozidlom a Vy to neoznámite MP, má sa za to, že VPM nepotrebujete a preto Vám bude odňaté. V prípade, že zistíte obsadenie Vášho VPM vodičom iného vozidla ste povinný (a k  n e b o l o  d oh o d n u t é  i n a k) oznámiť to MP. Ak nechcete tieto 2 podmienky dodržiavať, máte na to právo, v takom prípade ale strácate možnosť užívania VPM, ktoré nie je nárokovateľné.

Hlavný dôvod na základe ktorého bol návrh zamietnutý znel:

„Problematika VPM je upravená vo VZN č. 1/2012 o miestnych daniach na území mestskej časti (MČ) Bratislava – Dúbravka. Súčasne platné podmienky využívania parkovacích miest sú plne v súlade s platnou legislatívou. Vami navrhované pripomienky idú nad rámec aktuálne platných predpisov, resp. sú s nimi v priamom rozpore. Podľa Ústavy SR štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon a každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. Na základe uvedeného MČ nemôžeme obyvateľom niečo prikazovať alebo zakazovať, ak nie je na to splnomocnená zákonom…“

Na tomto dôvode sa trvá aj napriek tejto argumentácii, na ktorú doposiaľ nie sú odpovede: Problematika VPM je síce upravená v uvedenom VZN, ale len vo vzťahu k daniam a poplatkom. Chýba v ňom opora pre viaceré povinnosti nachádzajúcich sa v platných podmienkach pre užívateľov VPM – napr. povinnosť zabezpečenia vyznačenia VPM; navyše odbornou organizáciou.

Ak daný návrh na doplnenie daných podmienok skutočne ide nad rámec zákona, logicky by nad ním mali byť aj iné v súčasnosti platné podmienky. Ústava SR ani žiadny iný zákon nestanovuje, že samosprávy sú povinné občanom (ak nepočítajme osoby ZŤP) poskytnúť VPM. A nestanovujú ani to, že VPM sa im poskytovať bez podmienok, teda bez stanovení povinností pre užívateľov VPM. Kto teda takéto miesto chce, tak buď bude dodržiavať stanovené podmienky a povinnosti a keď sa mu tieto nepáčia, jednoducho o VPM nepožiada, alebo, ak ho už má, vráti ho samospráve. Nikto mu toto miesto predsa nenanucoval ani nenanucuje. Uvedené vyplývalo aj zo samotného návrhu a jeho odôvodnenia. Ak chce niekto jedno VPM využívať pre dve autá nech o to obec požiada. A tá rozhodne, či mu to umožní, resp. za akú výšku odplaty a za akých podmienok. Sťažovať sa môžu maximálne tak tí, na ktorých platí iný meter. Ide o zjavnú nerovnosť pred pravidlami, ktoré stanovila MČ Dúbravka. Ak je totiž VPM vyhradené pre jednu konkrétnu ŠPZ a na danom VPM zaparkuje auto spriaznenej osoby nič sa nedeje. Ale akonáhle tam zaparkuje osoba nespriaznená tak vyfasuje papuču. Preto rovnosť pred pravidlami stanovenými MČ Dúbravka v tomto neplatí. Aspoň zatiaľ.“ 

Potiaľto článok zaslaný do redakcie Dúbravských novín.

A TU SÚ ĎALŠIE DôVODY NA ZÁKLADE KTORÝCH BOL VYŠŠIE UVEDENÝ NÁVRH ZAMIETNUTÝ (Prvý z nich uviedol miestny úrad a zvyšné komisia dopravy):

  1. Daným návrhom by mohlo ísť o obmedzovanie slobodného pohybu na verejných priestranstvách u tých osôb, ktoré požiadali o VPM a aj ho dostali…

Reakcia: Okrem toho čo už bolo uvedené vyššie: Neexistuje jediný rozumný dôvod, aby ten, čo disponuje VPM, neparkoval na ňom, ale vedľa neho, aj keď dané VPM je prázdne. Ak niekto nesúhlasí s podmienkami, alebo chce mať absolútnu voľnosť v parkovaní, môže predsa VPM vrátiť ak chce parkovať vedľa neho. A ak jedno VPM chce používať viacero členov spoločnej domácnosti, tak návrh predsa s touto možnosťou počítal. No napriek kompetentní sú, resp. boli proti nemu a nie proti tomu, že v súčasnosti platnom systéme je každé VPM viazané len na jednu ŠPZ.

  1. Štatisticky je v princípe jedno, či to bude prvé, alebo druhé auto rodiny, ktoré zaparkuje na VPM, lebo nič to nezmení na početnosti parkovacích miest. Návrh nezvýši počet voľných parkovacích miest, práve naopak, lebo dnes tí čo majú VPM a sú autami mimo umožnia parkovanie iných na svojich VPM.

Reakcia: Návrh by nijako početnosť parkovacích miest neznížil. Jeho účelom nebolo zvyšovať početnosť parkovacích miest, ale dať stopku parkovacím špekuláciám. Len vedľajším pozitívnym efektom jeho prijatím by bolo to, že tí, čo VPM nedisponujú, o čosi ľahšie by sa im tak hľadali voľné parkovacie miesta. Veď ak je pred domom napr. 10 nevyhradených a 3 z nich obsadia tí čo majú VPM, aj keď tieto VPM sú prázdne, tak tí ostatní, ktorí VPM nemajú, majú hneď o 3 možnosti na zaparkovanie menej. Okrem toho, návrh počítal s využitím jedného VPM aj pre autá ostatných členov spoločnej domácnosti.

  1. Ak niekto vlastní garáž tak podľa logiky návrhu nemôže parkovať inde len v garáži.

Reakcia: Ak niekto vlastní garáž tak sa logicky nemusí riadiť podmienkami pre užívateľov VPM.

  1. Daný návrh je ťažko realizovateľný vrátane spôsobu dohľadu a čas potrebný na všetky procesy spojené s prijímaním návrhu nie je adekvátny vzhľadom na pozitívne efekty, ktoré prinesie. V Bratislave sa chystá nová parkovacia politika.

Reakcia: Nič nie je jednoduché. V každom prípade, už samotná existencia jednoznačných logických pravidiel „núti“ mnohých ľudí sa podľa nich aj správať. Na strane druhej, ak pravidlá umožňujú špekulatívne správanie, mnohí to využívajú. A to že sa v Bratislave chystá nová parkovacia politika to je jediný pádny argument. Avšak keby sa nechystala, boli by tu argumenty ostatné. Aj keby mali nové podmienky pre užívateľov VPM dať stopku parkovacím špekuláciám hoci len na rok, aj vtedy by to podľa mňa malo zmyslel – aj keď viacmenej len symbolicky, odstránila by sa nerovnosť, alebo až zvrátenosť, ktorá bola roky zo stany MÚ Dúbravka podporovaná, alebo umožňovaná.

  1. Ak si niekto prenajme akúkoľvek plochu od MČ tak MČ nemôže od neho vyžadovať, aby ju nevyužívali jeho rodinní príslušníci so svojimi autami.  

Reakcia: Tak potom prečo sa VPM od nepamäti viaže len na jednu konkrétnu ŠPZ a nie na viacero? Nech sa to zmení a bude to čisté a odstráni sa tým nerovnosť pred pravidlami. Preto je aj v návrhu uvedené: „…ak nebude dohodnuté inak“. Napr. za iný ročný poplatok.

  1. Kto určí čo znamená parkovať „v blízkosti svojho VPM“?

Reakcia: Ak by toto malo byť jedinou prekážkou, aby sme dali stop parkovacím špekuláciám tak to je to najmenej. Napr. by sa do podmienok mohlo stanoviť, že to vyhodnotí konkrétny pracovník v tom ktorom prípade. Komu sa nepáči, nech VPM vráti. Udávať v tomto smere nejaké konkrétne vzdialenosti by asi nebolo správne. Kto by sa cítil byť posúdením zodpovedného pracovníka dotknutý, mal by možnosť sa obrátiť na jeho nadriadeného. Návrh nesledoval šikanovanie užívateľov VPM, ale urobiť niečo proti parkovacím špekuláciám.

NA ZÁVER EŠTE ASPOŇ TIE NAJHLAVNEJŠIE DôVODY NEUVEREJNENIA ČLÁNKU V DÚBRAVSKÝCH NOVINÁCH :

1. Z článku nie je jasné v čom spočívajú tie špekulácie a kto ich má podporovať…

Je pre mňa novinkou, že podmienkou zverejnenia článku môže byť aj to, že jeho zmysel musia pochopiť aj tí, ktorí ho nechcú pochopiť, alebo zverejniť, a rovnako som nevedel, že treba pátrať po menách tých, ktorí v minulosti dané podmienky užívania VPM schválili a vymenovávať mená tých, ktorí by ich dnes mohli zmeniť tak, aby nedávali parkovacím špekuláciám zelenú. V každom prípade, tieto špekulácie majú podporu v podmienkach pre užívateľov vyhradených parkovacích miest stanovených mestskou časťou Bratislava – Dúbravka.

2. Dúbravské noviny sú (vraj) spravodajské noviny. Ak uverejníme článok jedného poslanca, ktorý s niečím polemizuje, s podobnými článkami sa môže rozsypať vrece…

Článok nepolemizuje, opiera sa o platné podmienky užívania vyhradených parkovacích miest a cituje zo stanoviska miestneho úradu, ktorým daný návrh zamietol. Ale súhlasím s tým, že ak nezaberú iné argumenty, prečo článok neuverejniť, tento môže dobre poslúžiť. Vrece s článkami, ktoré vyargumentujú s ktorým konkrétnym právnym ustanovením je môj návrh, resp. požiadavka v rozpore, sa asi len sotva rozsype, keďže až doposiaľ tak nespravil ani miestny úrad. Na FB Dúbravka síce vyvolal pomerne širokú diskusiu, čo je pochopiteľné, keďže 40% držiteľov áut má v Dúbravke VPM a súčasný systém im vyhovuje. Takže ak ho niekto chce meniť, vďaku za to určite čakať nemôže. Skôr kritiku a neraz aj pľuvance. A značná časť príspevkov uvedenej diskusie bola v tomto duchu. To ale nie je dôvod na to, aby článok nebol zverejnený. Rovnako nie je dôvod v Dúbravských novinách nezverejňovať články napr. o plánovanej výstavbe v Dúbravke, lebo aj táto téma vyvoláva široké diskusie. A zďaleka nie je jediná.

3. Už jeden takýto článok redakcia uverejnila minulý rok, tento sa opakuje…

Nie je to pravda. Opakuje sa viacmenej len úvod, v ktorom bolo zhrnutie toho čo už bolo uvedené v „1. časti“, ktorá bola v podstate výzvou, nie kritikou. Tento článok sa venuje novej skutočnosti – hlavnému, už oficiálnemu dôvodu na základe ktorého majú parkovacie špekulácie v Dúbravke v podstate zelenú.

4. Autor upiera ľuďom, ktorí sú užívateľmi vyhradených parkovacích miest, právo, ktoré majú aj ostatní, teda parkovať na nevyhradených...

Argument  o „ u p i e r a n í   p r á v a “  vyvracia aj samotný článok. Minimálne tým, že dáva alternatívu: „…ak nebolo dohodnuté inak“. Navyše táto bola v článku dva krát zvýraznená.

5. V článku nie je ponúknuté riešenie…

Nie je to pravda. Navrhoval som konkrétnu zmenu v podmienkach užívania VPM. A aj keby som nič nenavrhol, podmienkou zverejnenia článku predsa nemôže byť to, či autor riešenie ponúkne alebo nie. A už vôbec nie prepracované do detailov a uspokojivé pre všetkých. Okrem toho, miestny úrad je výkonná zložka a ak poslanec požiada o zjednanie nápravy, miestny úrad by mal konať, nečakať so založenými rukami. Alebo by mal konštatovať, že konať netreba, lebo všetko je v poriadku. Čo vlastne aj nepriamo konštatoval. Len je problém zverejniť o tom článok v novinách. Aspoň zatiaľ je to problém, resp. sa to ako „veľký problém“ javí. Lebo miestna časť na jednej strane oficiálne v podmienkach pre užívateľov vyhradených parkovacích miest v podstate zakazuje, alebo trvá na zákaze, aby na vyhradenom parkovisku viazanom na jednu ŠPZ mohlo parkovať aj iné vozidlo spoločnej domácnosti a pod., no na strane druhej v tých istých podmienkach tomu priamo alebo nepriamo dáva zelenú. A považuje to za normálne. 

6. Autor nepredložil daný článok na prejednanie mediálnej komisii, ako mu bolo odporúčané.

Mediálna komisia dostala pripravované číslo Dúbravských novín k náhľadu a v ňom bol aj daný článok. Nikto proti nemu pôvodne nenamietal. Ale je možné, že nikto z komisie si ho tam nevšimol…, aj keď bol prvým kritickým ktorý sa tam kedy vôbec dostal. Komisia „precitla“ až po ozrejmení pána „zástupcu“ šéfredaktorky, prečo musel byť článok z pripravovaného čísla stiahnutý. A všetci členovia sa zrazu s uvedenými dôvodmi, ktoré sú spomínané aj tu, stotožnili.

7. Prečo autor nenapíše článok o tom, čo dobré sa v Dúbravke za nového vedenia spravilo…

Áno urobilo sa toho pomerne veľa. To som nikdy nespochybňoval. Teším sa tomu. Podľa môjho názoru je mnoho vecí lepších, ako za bývalého vedenia. ALE TO NEZNAMENÁ, ŽE NEMÁME BYT KRITICKÍ V PRÍPADOCH KEĎ JE NA TO DôVOD.  Alebo snáď áno???  Mám dojem, že je tu tendencia správať sa v zmysle hesla: „Účel svätí prostriedky“. Inými slovami: Aj keď sem tam robíme niečo zle, treba zavrieť pred tým oči, lebo ak na to verejne poukážeme, nahrávame tým opozícii. Chceme aby sa vrátila a vládla tak ako v období 2006 – 2014???…

Neviem o ničom dobrom zásadnom o čom ešte Dúbravčania nemali možnosť vedieť z Dúbravských novín alebo DTV. Ak som na niečo zabudol, pripomeňte mi to prosím, a ja v prvom rade oslovím autora dobrej veci aby o tom napísal článok).

Teraz najčítanejšie

Marcel Burkert

Dekonšpirátor. Teda má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Neschvaľovateľ ruskej okupácie Ukrajiny a kritik socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu. V súčasnosti učiteľ a miestny poslanec v bratislavskej Dúbravke.