Denník N

Prof. Jozef Bíreš namočený v 4 miliónovom kšefte s Petpasmi???

Ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Prof.MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. nesie vysokú mieru spoluzodpovednosti za „kšeftovanie“ s EÚ Pet Passports KVL SR.

Ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Prof.MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. nesie vysokú mieru spoluzodpovednosti za „kšeftovanie“ s EÚ Pet Passports KVL SR (ďalej len Petpasy) – EÚ Pasy spoločenských zvierat vydávané Komorou veterinárnych lekárov SR (ďalej len KVL SR).

Celkový výnos z predaja Petpasov povereným veterinárnym lekárom už presiahol sumu 4 000 000 EUR.

Bolo vyrobených cca 800 000 kusov Petpasov.

Bol to práve Ústredný riaditeľ ŠVPS SR Prof.MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. (dalej len Prof. Jozef Bíreš), ktorý na základne „vlastných prepočtov“ stanovil maximálnu výšku tzv. registračného poplatku na 80 SK bez DPH za jeden Petpas, ktorý si KVL SR môže účtovať.

Pritom to nikdy nebolo v jeho kompetencii a § 37 Zákona o veterinárnej starostlivosti, na ktorý sa vo svojom liste odvoláva hovorí iba o povinnosti majiteľa, resp. držiteľa spoločenského zvieraťa:

3. zabezpečiť na svoje náklady identifikáciu a registráciu spoločenských zvierat, pre ktoré bol vydaný pas spoločenského zvieraťa, ak ide o identifikáciu a registráciu spoločenských zvierat,

Paradoxom však je, že samotnú registráciu pasov spoločenských zvierat vykonávajú poverení veterinárni lekári, ktorí si v súlade so zákonom účtujú aj položku registrácia Petpasu zvieraťa.

KVL SR Centrálny register spoločenských zvierat (ďalej len CRSZ) iba vedie – respektíve komorou zazmluvnená firma GAMO a.s., https://www.gamo.sk/.

Vďaka tomuto opatreniu si KVL SR na svoj účet pripísala vyše 2 500 000 EUR.

Dôkazom toho, že takýto výber tzv. registračného poplatku nie je ani v súlade so zákonom, na ktorý sa KVL SR a Prof. Jozef Bíreš odvoláva je aj skutočnosť, že KVL SR od iného slovenského výrobcu EÚ Petpasov nikdy žiaden registračný poplatok nevymáhala a tieto EÚ Petpasy sú riadne zaregistrované v CRSZ bez toho, aby bol odvedený na účet KVL SR za ich registráciu, čo i len 1 cent.

Za samotnú prevádzku CRSZ KVL SR vyplatila spoločnosti GAMO a.s. sumu cca 120 000 EUR, čo nepredstavuje ani 5% z celkovej inkasovanej sumy vyše    2 500 000 EUR.

Zostatok na bankových účtoch KVL SR ku dňu 8.11.2016:   930 872 EUR

Načo teda KVL SR mohla použiť zvyšnú sumu vo výške cca 1 440 000 EUR.

Vyplácanie viacerých funkcionárov KVL SR aj za fiktívne položky straty času a cestovných náhrad, ktoré nezodpovedajú skutočnosti a reálne vynaloženej práci.

Dvaja „najvyšší“ funkcionári, ktorý tento „podvod“ s Petpasmi zosnovali si vyplatili sumu prevyšujúcu 260 000 EUR.

Za organizáciu tzv. „komorových opiášov“ KVL SR utratila vyše 250 000 EUR.

Kúpa nebytových priestorov, ktoré KVL SR prenajíma:  cca 100 000 EUR

Zarážajúce je, že 2 roky KVL SR predávala Petpasy nemenovanej distribučnej spoločnosti bez zmluvy (vraj na základe „ústnej dohody“), čím sa vytvoril nemalý priestor na predaj Petpasov aj mimo finančných tokov KVL SR.

Toto logické podozrenie potvrdzuje aj skok v číslovaní Petpasov od roku 2015 – najvyššie číslo Starého EÚ Petpasu bolo SK 000 655 000 a číslo prvého EÚ Petpasu od roku 2015 bolo SK 001 000 001. Takto sa vytvoril veľký priestor na predaj EÚ Petpasov mimo KVL SR. Predajom takých Petpasov by teoreticky mohlo dôjsť k nezákonnemu obohateniu o sumu vyššiu než 1 700 000 EUR.

Ďalším nemenej zarážajúcim faktom je, že neobmedzený prístup ku všetkým údajom CRSZ mal iba jeden funkcionár KVL SR (jeden z dvojice najlepšie zaplatených), napriek faktu, že bol Prof. Jozef Bíreš povinný podľa Zákona č. 39/2007 Z.z. Zákon o veterinárnej starostlivosti:

§19 Identifikácia a registrácia zvierat

(5) Ku všetkým údajom z centrálneho registra hospodárskych zvierat a centrálneho registra spoločenských zvierat musí byť umožnený trvalý prístup všetkým orgánom veterinárnej správy.

To znamená, že mal byť zabezpečený trvalý prístup k údajom z CRSZ nielen zamestnancom samotnej ŠVPS SR, ale aj jej všetkým regionálnym orgánom t.j. aj zamestnancom 40 Regionálnych veterinárnych a potravinových správ SR (ďalej len RVPS).

Takže slová Prof. Jozefa Bíreša o chýbajúcich 24 000 pasoch v CRSZ za obdobie od roku 2006, len potvrdzujú skutočnosť, že nikto z orgánov veterinárnej správy priebežne nekontroloval registrovanie vydaných Petpasov, lebo v opačnom prípade by nemohlo dôjsť k takému enormnému nakumulovaniu vydaných, ale nezaregistrovaných Petpasov u niekoľkých poverených veterinárnych lekárov. Čiže tých 24 000 Petpasov, ktoré Prof. Jozef Bíreš v nahrávke spomína je nepochybne maslom na jeho hlave.

Dokonca zamestnankyňa ŠVPS SR, ktorá ako jediná mala aký taký obmedzený prístup k údajom z CRSZ, mi sama osobne povedala, že prístup k niektorým údajom si žiada na schôdzach a konečné slovo, čo jej bude sprístupnené má vyššie uvedený funkcionár KVL SR.

To, že jednotlivé RVPS nemali zabezpečený trvalý prístup k údajom z CRSZ, som sa dozvedel potom, čo som jednotlivé RVPSky požiadal o sprístupnenie informácie, koľko Starých Petpasov (ich platnosť skončila v roku 2015) bolo vydaných a zaregistrovaných poverenými veterinármi v ich regióne. Nasledovali telefonáty, ale aj emaily, že oni takéto údaje nemajú k dispozícii a nakoniec výsledkom tejto hystérie bola do posledného slova úplne zhodná ústredným riaditeľom ŠVPS SR koordinovaná oficiálna vyhýbavá odpoveď od všetkých 40tich riadideľov/liek  jednotlivých RVPSiek.

Podobné nezmyslené odpovede som dostal (resp. nedostal) aj priamo od ŠVPS SR.

A dokonca aj samotná KVL SR, ktorá CRSZ prevádzkuje a nepochybne musí mať všetky údaje k dispozícii, mi odpovedala, že KVL SR požadovanými informáciami nedisponuje.

Všetky vyššie uvedené skutočnosti iba veľkou mierou prispievajú k vysokej miere podozrenia, že vydávanie Petpasov sa stalo veľmi výnosným biznisom pre dvoch funkcionárov KVL SR s nezanedbateľnou podporou Prof. Jozefa Bíreša.

Ako tvrdí nejedno západoeurópske médium – export spoločenských zvierat z východoeurópskych štátov do západných štátov EÚ je natoľko výnosný, že sú v ňom zainteresované aj orgány štátnej správy.

export

Vyššiespomínaní najlepšie zaplatení funcionári KVL SR:

MVDr. Ladislav Stodola – súčasný predseda Dozornej komisie KVL SR a do roku 2014 prezident KVL SR

JUDr. MVDr. Ivan Riečan – súčasný člen Prezídia KVL SR a do roku 2014 predseda Dozornej komisie KVL SR

Teraz najčítanejšie

Ján Pancák

Veterinárny lekár, vášnivý snívajúci cyklista, ktorý najradšej píše o svojich cyklopotulkových zážitkoch.