Denník N

Krajina istôt, či istoty budúcich problémov?

Poznáte ten známy podvod nemenovaného potravinového reťazca, ktorý vraj nútil zamestnancov z pokazeného mäsa poumývať pleseň, prebaliť ho a opečiatkovať novým dátumom spotreby. Obal bol síce pekný, nový, aj pleseň zmizla, ale po skonzumovaní obsahu by sme sa asi nevyhli vypumpovaniu žalúdka. Podobný je aj príbeh politiky Róberta Fica.

Stále dookola počúvame o úspechoch jeho vlády. Sme vraj európskym premiantom v ekonomickom raste, máme pod kontrolou dlh, klesá nezamestnanosť, ľudia majú istoty a najnovšie aj kopec humoru na zábavnej šnúre k medzinárodnému dňu žien. V hlavnej úlohe rozprávača vtipov účinkuje priamo premiér a roadshow moderuje nikto iný, ako hviezdy našej verejno-právnej televízie.

Pokiaľ ide o obal, hotové Švajčiarsko, tá naša krajina pod Tatrami. Pred skonzumovaním obsahu by však mal obozretný spotrebiteľ vedieť toto:

Európska komisia vykonala v kontexte európskeho semestra komplexnú analýzu hospodárskej politiky Slovenska. Posúdila národný program reforiem a program stability a zohľadnila ich význam pre udržateľnú fiškálnu a sociálno-ekonomickú politiku na Slovensku. Z analýzy vzišli tieto špecifické odporúčania pre Slovensko (texty v úvodzovkách sú skopírované priamo z oficiálneho dokumentu Komisie):

„V programe stability sa predpokladá, že najväčšia časť konsolidačného úsilia, ktoré treba vynaložiť, sa realizuje v rokoch 2016 a 2017.“ V preklade to znamená, že najväčšiu časť bremena (urobiť poriadok vo verejných financiách) ponesie vláda, ktorá vzíde z parlamentných volieb 2016.

„Reformy štátnej správy zamerané na úsporu nákladov zostávajú naďalej vystavené rizikám súvisiacim s ich vykonaním, pričom mzdové náklady verejnej správy sa podobne ako v minulosti nemusia trafiť do rozpočtovaných hodnôt.“ V preklade to znamená, že žiadna úspora verejných výdavkov sa nekoná a ani v počte zamestnancov vo verejnej správe vláda nechystá žiadne zmeny.

„V reakcii na požiadavky zmluvy o stabilite, koordinácii a správe zaviedlo Slovensko v novembri 2013 pravidlo vyrovnaného rozpočtu. Rozpočtový rámec je však oslabený chýbajúcimi záväznými a vynútiteľnými výdavkovými stropmi. Aj keď sa ich zavedenie predpokladalo v programe stability na rok 2013.“ V preklade to znamená, že vláda si nechce zviazať ruky (pokiaľ ide o míňanie cudzích peňazí) a neplní ani to, k čomu sa sama zaviazala.

„Pokiaľ ide o udržateľnosť verejných financií, Slovensko zostáva krajinou so stredným rizikom a predpokladá sa, že výdavky na zdravotnú starostlivosť budú hlavnou hybnou silou rastu nákladov súvisiacich so starnutím obyvateľstva, ktorý predstavuje 2 % HDP, čo je druhý najvyšší predpokladaný rast výdavkov na zdravotnú starostlivosť zo všetkých členských štátov.“ V preklade to znamená, že peňazí na zdravotníctvo vynakladáme viac ako dosť. Polovica z nich sa rozkradne a pacient čaká od šiestej ráno na poliklinike na odborné vyšetrenie, aby sa tesne pred poludním dozvedel, že dnes už na rad nepríde.

„Zjednotenie výberu daní, cla a príspevkov do sociálneho poistenia zaostáva za harmonogramom.“ V preklade to znamená, že projekt UNITAS mešká a bude zaujímavé dozvedieť sa celkové náklady projektu a najmä hospodárnosť, účelnosť a efektívnosť ich vynaloženia. Oblasť informačných technológii a poradenstva je najväčšou čiernou dierou, do ktorej vedú najťažšie odhaliteľné peňazovody.

„Ak sa má pokračovať vo fiškálnej konsolidácii, ktorá podporuje rast, Slovensko by mohlo viac stavať na daniach, ktoré menej spomaľujú rast, najmä na periodickej dani z nehnuteľností a environmentálnych daniach. V tomto ohľade sa pri reforme periodickej dane z nehnuteľností a jej prepojení s trhovou hodnotou nehnuteľností nedosiahol žiadny pokrok. Príjmy z tejto dane zostávajú nízke a nezmenené v relatívnom vyjadrení od roku 2000.“ V preklade to znamená, že zvyšovanie priamych daní zabíja ekonomickú aktivitu a dusí rast. Presne toto (bohužiaľ) vláda robí.

„Trh práce naďalej čelí viacerým výzvam. Nezamestnanosť, ktorá zostáva na úrovni 14 %, je väčšinou dlhodobá, čo poukazuje na štrukturálnu povahu problému nezamestnanosti na Slovensku. Výsledky žiakov povinnej školskej dochádzky sú pod úrovňou priemeru EÚ a významne sa zhoršili. Napriek úsiliu vlády o reformovanie odborného vzdelávania a odbornej prípravy a dotovanie pracovných miest pre mladých ľudí zostáva nezamestnanosť mladých ľudí medzi najvyššími v Únii a prechod zo školy do práce je aj naďalej komplikovaný.“  V preklade to znamená, že školstvo aj po štyroch rokoch vlády jednej strany zostane najmenej zreformovaným rezortom. Bez talentov a vzdelaných ľudí v súťaži s ostatnými krajinami sotva uspejeme.

„Sú potrebné opatrenia na zabezpečenie lepšieho fungovania slovenského trhu s energiou, a najmä na zvýšenie transparentnosti mechanizmu stanovovania sieťových poplatkov.“  V preklade to znamená, že máme jednu z najvyšších cien elektrickej energie v EÚ. Pre domáce podniky je to likvidačné a zahraničné investície sa nám budú úspešne vyhýbať.

„Verejná správa však naďalej nedosahuje dobré výsledky v oblasti kvality a efektívnosti. Pretrvávajúca vysoká fluktuácia zamestnancov spojená s politickým cyklom spolu so slabým riadením ľudských zdrojov a slabými analytickými kapacitami oslabuje tvorbu politiky založenej na dôkazoch.“ V preklade to znamená, že si nevieme efektívne a kvalitne spravovať štát.

„Slovensko naďalej zaznamenáva slabé výsledky v medzinárodných ukazovateľoch korupcie.“ V preklade to znamená, že horšie od nás už sú len dve, tri krajiny z 28. Korupcia znamená nielen neoprávnený prevod peňazí nás všetkých do vreciek pár jednotlivcov, ale má dlhodobo zničujúci vplyv na budúcnosť a stabilitu celej krajiny. V takomto prostredí tí slušní stratia motiváciu pracovať a za trojmetrovými plotmi sa nebude spokojne žiť ani tím, čo kradnú.

„Kvalita podnikateľského prostredia na Slovensku sa zhoršila a podpora rýchlo rastúcich firiem stagnuje.“  V preklade to znamená, že sa na Slovensku podniká horšie, ako v minulosti. To dlhodobo oslabuje konkurencieschopnosť krajiny.

Toľko analýza hospodárskej politiky Slovenska očami Európskej komisie. Aj na Titaniku vyhrávala hudba (Blíž bože, k tebe, blíž), až do jeho úplného potopenia.

Jozef Kollár

podpredseda Výboru NRSR pre financie a rozpočet

 

Teraz najčítanejšie