Denník N

O čom budú hlasovať poslanci NR SR 29. novembra 2016?

Zajtra 29.11. 2016 budú poslanci NR SR hlasovať o štátnom rozpočte. Iniciatíva slovenských učiteľov sa bližšie pozrela na návrh rozpočtu Ministerstva vnútra SR pre regionálne školstvo na roky 2017 – 2019. Svoje zistenia predstavujeme v tlačovej správe nižšie.

K tlačovej správe prikladáme aj samotný Návrh rozpočtu kapitoly Ministerstva vnútra SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na roky 2017 – 2019, ktorý Vláda SR predložila poslancom NR SR na schválenie:

http://www.isu.sk/assets/Návrh_rozpočtu_MV_SR-materiál_2017-2019.doc

http://isu.sk/assets/Navrh_rozpoctu_MS_VVaS_SR-NR_SR_2017-2019.doc

V návrhu rozpočtu kapitoly Ministerstva vnútra SR o výdavkoch určených na regionálne školstvo je len niekoľko základných informácií. Aj tie sú rozkúskované na viacerých miestach a ak zároveň nedisponujete aj Návrhom rozpočtu kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, tak sú celkové výdavky nezrozumiteľné. Výdavky MV SR k tomu tvoria dve tretiny navrhovaného rozpočtu na regionálne školstvo.

Celkové výdavky kapitoly MV SR navrhované na rok 2017 sú zverejnené len v Návrhu rozpočtu MŠVVaŠ  SR na str. 30 (príloha k tlačovej správe: „Návrh rozpočtu MŠVVaŠ SR – NR SR 2017-2019“). Ide o sumu 1 110 512 932 , ktorú tvoria, ako sa uvádza v materiáli ministerstva školstva, aj výdavky obcí pôsobiacich ako školské úrady a príspevok zriaďovateľom cirkevných škôl  a administratívne výdavky odborov školstva okresných úradov spolu v sume 6 973 012 €. Keď túto sumu odpočítame, dostaneme výdavky MV SR na regionálne školstvo, ktoré sa objavujú tentokrát v materiáli ministerstva vnútra. Zistiť, čo tvorí tieto celkové navrhované výdavky MV SR na regionálne školstvo v sume 1 103 539 920 €, si vyžaduje náročnejšiu analytickú činnosť, pričom úspech nie je zaručený. Na strane 14 (príloha k tlačovej správe: „Návrh rozpočtu MV SR – materiál 2017 – 2019“) sa dozvieme základné položky:

„Na mzdy a platy pre 10 105 zamestnancov regionálneho školstva sa rozpočtuje suma 117 375 310 eur a na poistné a príspevok do poisťovní suma 41 267 096 eur.

Ostatné kategórie sa rozpočtujú nasledovne:

–         tovary a služby v sume 20 681 941 eur,

–         bežné transfery v sume 921 215 573 eur,

–         kapitálové výdavky v sume 3 000 000 eur.“

Píše sa tu aj, že „Súčasťou rezortného programu je 325 rozpočtových a 4 príspevkové organizácie.“ O návrhu rozpočtu na rozpočtové organizácie regionálneho školstva je na strane 9 len to, že ide o sumu 158 675 506 €. Ďalšia informácia o výdavkoch na prenesený výkon štátnej správy je na strane 12.  Tie sú rozpočtované na program 0D5 – Výchova a vzdelávanie mládeže na financovanie regionálneho školstva v sume 769 368 149 eur a na program  0D6 – Efektívna a spoľahlivá štátna správa na financovanie regionálneho školstva v sume 3 136 560 eur. Potom sa už dozvieme len na strane 8, že „Z celkovej sumy príjmov 164 358 272 eur sa rozpočtuje pre regionálne školstvo suma 1 009 843 eur“ a to je všetko.  Materiál ministerstva vnútra nám našťastie na strane 5 odkazuje: „Podrobnejšie zdôvodnenie príjmov a výdavkov za regionálne školstvo (program 0D5 – Výchova a vzdelávanie mládeže) je obsiahnuté v komentári kapitoly MŠVVaŠ SR.“ Sklamaním sú len všeobecné informácie na strane 29 (príloha k tlačovej správe: „Návrh rozpočtu MŠVVaŠ SR – NR SR 2017-2019“): Výdavky na regionálne školstvo sú „v rozpočte kapitoly MV SR pre:

  • školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ v sídle kraja,
  • školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí,
  • neštátne školy zriadené štátom uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou (cirkevné školy) a školy zriadené inými právnickými osobami a fyzickými osobami (súkromné školy),
  • obvodné a krajské kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení.“

Ak by sme sa chceli predsa len o rozpočte MV SR dozvedieť viac, museli by sme hľadať na stránke ministerstva financií, kde sa v Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019 (schválený vládou SR dňa 5.10.2016) v dokumente s názvom „Hlavná kniha“ nachádza na strane 51  táto tabuľka:

str-51-mv-sr

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11224

Tabuľka jednak potvrdzuje, že minister Plavčan naozaj o zvyšovaní rozpočtu pre školstvo zavádzal, keď tvrdil, že výdavky, ktoré sú určené cez ministerstvo vnútra budú cca o 80 miliónov eur vyššie. Naopak, suma za rok 2016 vo výške  1 106 041 888 € presahuje už spomínaný návrh na rok 2017 v sume 1 103 539 920 € o rovných 2 501 968 €. Z návrhu vyplýva, že výdavky na regionálne školstvo z kapitoly MV SR budú nižšie aj v rokoch 2018 a 2019.

Novou informáciou je suma na Obvodné a krajské kolá súťaží detí a žiakov škôl cca 1 mil. eur. Oproti roku 2016, kedy sa na rozvojové projekty investovalo 4 302 886 € sa v ďalších rokoch neplánujú žiadne výdavky. Podobná informácia je na strane 14 v návrhu kapitoly ministerstva školstva, kde na rozvoj regionálneho školstva išlo v roku 2016 spolu 6 545 231 € a v období rokov 2017 až 2019 sa neplánuje nič. Na zvýšenie ochrany pedagogických a odborných zamestnancov pred infekčnými ochoreniami úhradou časti nákladov na vakcíny proti hepatitíde typu A a B má ísť každoročne 3 878 € z MV SR a 50 000 € z MŠVVaŠ SR /str. 15/. Ak sumu sčítame a vydelíme počtom pedagogických a odborných zamestnancov /približne 89 000/, tak to vychádza 60 centov na jedného zamestnanca. Z inej tabuľky na strane 68 (Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019) vyplýva, že najnákladnejšou rozpočtovou organizáciou ministerstva školstva je Štátna školská inšpekcia, ktorej zrušenie požadujeme dlhodobo.

Informácie, ktoré obsahuje návrh MV SR sú natoľko nedostatočné, že máme vážne obavy, či je adekvátne posúdenie rozpočtu pre školstvo vôbec možné.

Je zrejmé, že väčšina poslancov NR SR, ktorí budú v utorok 29. novembra schvaľovať rozpočet pre školstvo na roky 2017-2019, ani netuší, o čom hlasuje.

Leták k schvaľovaniu rozpočtu, ktorý je obrazom toho, ako je to s financovaním nášho školstva v skutočnosti, bol s výzvou na šírenie medzi rodičov a širokú verejnosť odoslaný na cca 30 tisíc e-mailových adries pedagogických a odborných zamestnancov, 2700 materským školám, 2113 ZŠ, 242 Gymn. a 451 SOŠ. O spoluprácu pri jeho šírení sme požiadali všetky organizácie a iniciatívy pôsobiace v slovenskom školstve. Jeho znenie nájdete na: http://isu.sk/manualy/letak-k-schvalovaniu-rozpoctu/

O spomínanom letáku a našich požiadavkách k rozpočtu pre školstvo sme informovali aj samotných poslancov NS SR a prezidenta SR v liste, ktorý nájdete tu:  http://isu.sk/tlacove-spravy/list-poslancom-a-prezidentovi-sr/

Iniciatíva slovenských učiteľov

link na stiahnutie: http://www.isu.sk/assets/TS_ISU_-_O_com_budu_hlasovat.pdf

ISU s mojou skolou

Teraz najčítanejšie

Iniciatíva slovenských učiteľov

Sme nezávislá apolitická iniciatíva učiteľov z celého Slovenska, ktorej záleží na budúcnosti nášho školstva. Spojili sme sa s cieľom poukázať na problémy, ktoré školstvo sužujú a zároveň dosiahnuť zmenu, pretože nám nie je jedno, v akom stave sa súčasne školstvo nachádza.