Denník N

Mýty o slovenskom školstve (I) alebo skutočne študuje väčšina študentov na gymnáziách?

Náš seriál o mýtoch otvoríme dátami vyvracajúcimi zažitý mýtus, že väčšina žiakov základných škôl smeruje na gymnáziá.

Od mýtov k faktom
Často sa stáva, že predstavy ľudí o slovenskom školstve (a nielen o ňom) nie sú založené na faktoch a ide skôr o mýty. Bez odborných základov sa mýty stali súčasťou diskusie. Zľudoveli. Problém je, že pokiaľ spoločnosť bude veriť mýtom, tak nebude tlačiť na politikov, aby riešili reálne problémy. Bez tlaku ľudí – voličov býva ochota politikov zaoberať sa nevyhnutnými zmenami v našom školstve veľmi obmedzená. Keďže sme presvedčení, že naše školstvo potrebuje zásadnú zmenu na to, aby z neho vychádzali na život pripravení mladí ľudia, rozhodli sme sa, v rámci projektu TO DÁ ROZUM, mýty o školstve zmapovať a následne na základe faktov vyvrátiť. Podporu mýtov u verejnosti sme skúmali prostredníctvom prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnila 8. – 14.9. 2016 agentúra Focus na vzorke 1009 respondentov.

Viaceré z našich mýtov už v stručnej podobe publikoval týždenník Trend č. 45/2016 a portál eduworld. V médiách však nebol priestor pre komplexnú analýzu spojenú s mýtmi a tak sme sa rozhodli ich v plnom rozsahu publikovať aj tu na blogu nášho projektu TO DÁ ROZUM.

Každý týždeň priblížime niektoré z nami analyzovaných mýtov.

Práca s faktami zmapovaním mýtov pre nás nekončí, ale len začína. Na faktoch a dátach budeme stavať aj hĺbkovú analýzu problémov slovenského školstva ako aj odporúčania na riešenie týchto problémov. Obe tieto aktivity sú ďalšími fázami nášho projektu, o ktorom sa môžete viac dočítať na našom webe: www.todarozum.sk.

Ale teraz už k sľúbeným mýtom. Náš seriál o mýtoch otvoríme dátami vyvracajúcimi zažitý mýtus, že väčšina žiakov základných škôl smeruje na gymnáziá. Štatistiky tento problém však nepotvrdzujú. Otázka odborného vzdelávania a prípravy je komplexnejšia, a preto sme v závere mýtu načrtli niektoré z problémov, ktoré sa s touto časťou vzdelávacieho systému spájajú a ktorým sa budeme v projekte venovať. 

Mýtus: Najviac žiakov základných škôl sa hlási na gymnáziá, na stredné odborné školy ísť nechcú

Realita: V skutočnosti nastupuje na stredné odborné školy každým rokom raz toľko absolventov základných škôl ako na gymnáziá.

Napriek všeobecne zdieľanému mýtu, s ktorým sa stotožňuje nielen 70% ľudí na Slovensku, ale aj viacerí politici (napr. R.Fico alebo B. Gröhling), je na Slovensku podiel žiakov, ktorí po ukončení základnej školy pokračujú v štúdiu na stredných odborných školách, dlhodobo vysoký. Podľa údajov Eurostatu1, Slovensko je v rámci Európskej únie krajinou s piatym najvyšším zastúpením žiakov stredných škôl v systéme odborného vzdelávania a prípravy.

Mýtus, ktorý sme v prieskume verejnej mienky zisťovali:
myty1_grafmyty1_tab2
Vzhľadom k demografickej krivke, je na Slovensku zjavný pokles počtu študentov na stredných odborných školách. Tento pokles sa týka aj gymnázií (hoci je pravda, že v menšej miere). V roku 2014 študovalo na SOŠ 142 799 žiakov, zatiaľ čo na gymnáziách bolo prijatých len 74 891 absolventov základných škôl. V roku 2015 bol počet žiakov porovnateľný – na SOŠ pokračovalo v štúdiu 138 360 žiakov a na gymnáziách 73 757 žiakov.2 Rovnaké trendy sú aj v aktuálnom školskom roku, kedy na stredných odborných školách študuje celkovo 134 154 žiakov a na gymnáziách 72 287.3

V roku 2015 bolo na stredné odborné školy prijatých 39 963 nových žiakov, zatiaľ čo na gymnáziá (štvorročné aj osemročné) menej ako polovica z tohto počtu, konkrétne 16 140 žiakov.2 Navyše, v školskom roku 2014/2015 až takmer 70% zo všetkých absolventov sekundárneho vzdelávania prešlo systémom stredného odborného školstva.4

myty1_graf1
Aj keď na Slovensku vysoké percento žiakov po skončení základnej školy smeruje do systému stredného odborného školstva, neznamená to, že tento sektor nečelí viacerým výzvam. Veľkou otázkou je nepochybne miera jeho prepojenosti na prax a rýchlo sa meniace technológie, ako aj skutočnosť, že pre veľkú časť žiakov znamená absolvovanie strednej odbornej školy „slepú uličku“ vo vzdelávaní. V rozpore so zahraničnými trendmi, na Slovensku je akútny nedostatok nadväzujúcich vzdelávacích programov postsekundárneho a vysokoškolského vzdelávania, umožňujúcich absolventom stredných odborných škôl ďalej si zvyšovať kvalifikáciu vo svojom odbore, čo sa môže podpisovať na znižujúcej sa atraktivite stredného odborného školstva.

Čo je projekt To dá rozum?
Projekt TO DÁ ROZUM iniciovala MESA10 v roku 2015. Pripravuje zásadnú premenu vzdelávacieho systému na Slovensku. Prioritou projektu sú zdraví, šťastní a na život pripravení mladí ľudia, motivovaní a empatickí učitelia ako neustále sa rozvíjajúci profesionáli, rodičia v úlohe partnerov vo vzdelávacom procese a kvalitne riadené školstvo na systémovej aj inštitucionálnej úrovni.

V súčasnosti expertný tím MESA10 analyzuje slabé stránky slovenského školstva, na ktoré budú nadväzovať odporúčania, ako súčasný neblahý stav slovenského školstva zmeniť.

Viac na www.todarozum.sk alebo na FB.

 

Renáta Králiková, riaditeľka projektu To dá rozum
Miroslava Hapalová, analytička pre oblasť odborného školstva v projekte To dá rozum

 

Zdroje:

1 – Eurostat (2015). Vocational education and training statistics, Table 1: Share of students in vocational programmes, 2013, dostupné na: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Share_of_students_in_vocational_programmes,_2013_(%25)_ET15.png

2 Sústava škôl a školských zariadení v číslach 2015/2016, dostupné na www.cvtisr.sk/buxus/docs//JH/sustava -_z16.xls

3 – Štatistická ročenka – gymnáziá 2016/2017, dostupné na: www.cvtisr.sk/buxus/docs//JC/ROCENKA/GYM/gym2016.zip a Štatistická ročenka – stredné odborné školy 2016/2017, dostupné na: www.cvtisr.sk/buxus/docs//JC/ROCENKA/SOS/sos2016.zip

4 – Cedefop (2016). Vocational education and training in Slovakia: short description. Luxembourg: Publications Office, dostupné na: http://dx.doi.org/10.2801/831200

5 – Spracované podľa: CVTI (2016). Sústava škôl a školských zariadení v číslach 2015/2016, dostupné na www.cvtisr.sk/buxus/docs//JH/sustava-_z16.xls, CVTI (2016). Vývojové tendencie ukazovateľov materských, základných a stredných škôl, dostupné na: http://www.cvtisr.sk/buxus/docs//JH/vyvoj_ukazovatelov_m___z__a_s_16v2.pdf; UIPŠ (2013). Prognóza vývoja ukazovateľov gymnázií do roku 2025, dostupné na: http://www.cvtisr.sk/buxus/docs//JH/prognoza_g13.pdf; UIPŠ (2013). Prognóza vývoja ukazovateľov stredných odborných škôl do roku 2025, dostupné na: http://www.cvtisr.sk/buxus/docs//JH/prognoza_so_14v2.pdf

Teraz najčítanejšie

To dá rozum

TO DÁ ROZUM je projekt o výskume a odbornej diskusii v oblasti školstva na Slovensku. Identifikuje najväčšie problémy vo vzdelávaní, definuje novú víziu ako ucelenú zmenu školstva od predškolskej cez vysoké školy až po celoživotné vzdelávanie a nastaví kroky, ktorými bude možné víziu dosiahnuť. Blog je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom programu Efektívna verejná správa. Viac informácii o podpore nájdete tu >>> http://mesa10.org/projects/opevstdr/