Denník N

Quo vadis „cestovný ruch“?

zdroj: internet
zdroj: internet

Vláda Slovenskej republiky sa v Programovom vyhlásení vlády zmienila aj o podpore cestovného ruchu. Už vtedy som sa kriticky vyjadroval k zameraniu podpory, ktorá sa mala uberať hlavne k podpore kúpeľníctva. Na cestovný ruch je potrebné pozerať komplexne a nie iba na jeho jeden segment. Cestovný ruch je dôležitou súčasťou nášho hospodárstva. V roku 2015 mal prínos do HDP takmer 2 miliardy €,  čo predstavovalo 2,7% HDP. Preto si myslím, že si zaslúži podporu, hlavne v tých oblastiach, kde nedokážu pôsobiť podnikateľské subjekty. Mám na mysli podporu do infraštruktúry, budovania a údržby cyklociest a cyklochodníkov, turistických chodníkov a zariadení, ktoré samotné neprinášajú zisk, ale turisti a návštevníci ich využívajú. Určite odmietam podporu výstavby súkromných penziónov a hotelov za štátne dotácie a peniaze z eurofondov, pretože tu dochádza k vytváraniu nerovnakých podmienok pri podnikaní a zvýhodňovaniu konkrétneho podnikateľa oproti ostatným.

Na ostatnej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky sme schvaľovali aj zákon roka – zákon o štátnom rozpočte na rok 2017. Nemilo ma prekvapil návrh, kde ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR znížilo kapitolu podpory CR o takmer 4 milióny € oproti roku 2016. Pri prerokovaní rozpočtu som sa chcel spýtať pána ministra Érseka, ako to s tou podporou myslí, ale okrem ministra financií sa rokovania o rozpočte nezúčastnil žiaden iný člen vlády. Ministri a vláda ignorovali  parlament tak, ako to nebolo nikdy predtým, keď nechali najdôležitejší zákon roka obhajovať iba ministrovi financií a rezortní ministri si neprišli obhájiť rozpočty svojich rezortov. Preto som využil bod programu schôdze „hodina otázok“ a ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja som položil nasledujúcu otázku:

„Vláda v Programovom vyhlásení vlády vyhlasuje, že bude podporovať cestovný ruch. Ako si máme vysvetliť skutočnosť, že v schválenom rozpočte na rok 2017 je na podporu cestovného ruchu schválená suma, ktorá je nižšia o 4 mil. eur oproti schválenej sume na rok 2016?“

Z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti mi nakoniec neodpovedal Árpád Érsek, ale zastúpil ho Robert Kaliňák, ktorý konštatoval:

„Podpora v oblasti cestovného ruchu nie je len a len o finančných prostriedkoch v rámci rozpočtu ministerstva dopravy, ale aj o vytvorení legislatívneho prostredia, ako aj o vytvorení iných podmienok, ktoré majú vplyv na podporu a rozvoj cestovného ruchu. Napríklad daňové a iné zvýhodnenia, osobitné stimuly pre rozvoj kúpeľníctva a podobne. Ak sa však vrátim k téme financií, tak áno, rozpočet na rok 2017 bol znížený v oblasti dotačného systému na podporu cestovného ruchu o 3,5 mil. eur. Ministerstvo financií upravilo limit výdavkov účelovo určených na tento účel na základe vývoja poskytnutých dotácií v predchádzajúcich rokoch. Čo sa týka rozpočtu pre Slovenskú agentúru pre cestovný ruchu, tak ostal rozpočet na úrovni roku 2016. Predpokladáme, že na základe optimalizácie procesu a personálnom audite v zanikajúcej organizácii dôjde k úsporám práve v oblasti správy a prevádzky. Túto činnosť bude zabezpečovať ministerstvo dopravy v rámci svojich existujúcich kapacít, ktoré budú automaticky potom presunuté práve na podporu aktivít v oblasti cestovného ruchu. Ako určite viete, došlo k výpadku jedného zo zdrojov financovania cestovného ruchu, ktorým boli európske fondy. To sa, samozrejme, prejavilo aj na celkovej disponibilnej výške zdrojov, ktoré môžeme na propagáciu Slovenska použiť. Určite som presvedčený, že ministerstvo dopravy bude naďalej hľadať všetky efektívne cesty na to, aby sa naďalej darilo cestovného ruchu, keď už máme rekordnú návštevnosť v posledných rokoch. „

O týždeň neskôr dostal pán minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Árpád Érsek otázku od „svojho“ koaličného poslanca, Eleméra Jakaba: „Vážený pán minister, ako sa darí cestovnému ruchu v tomto roku a čo plánujete urobiť pre jeho podporu? „

Tu sa už pán minister osobne nechal počuť takto:

„Podľa oficiálnych údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré sú aktuálne k dispozícii na obdobie prvých 10 mesiacov roku 2016 možno konštatovať, že vývoj cestovného ruchu na Slovensku v tomto roku je veľmi priaznivý. Celkový počet návštevníkov, ktorí strávili na Slovensku aspoň jednu noc medziročne vzrástol o 18,4 %. Dosiahol úroveň 3,9 mil. Dynamickejšie sa vyvíjal počet zahraničných návštevníkov, ktorý medziročne stúpol o 18,9. Cudzincov prišlo na Slovensko takmer o 1,6 mil. viac. Domáci návštevníci zaznamenali nárast o 18 % v porovnaní s porovnateľným obdobím s predchádzajúceho roku 2015, pričom v sledovanom období sa rozhodlo stráviť dovolenku v domovskej krajine viac ako 2,3 mil. Slovákov. Podobne pozitívne sa vyvíjala počet prenocovaní návštevníkov v slovenských ubytovacích zariadeniach, ktorý zaznamenali rovnaký medziročný prírastok na úrovni 16,6 % v prípade zahraničných a domácich návštevníkov. Hoci celkové výsledky za cestovný ruch v roku 2016 nie sú ešte k dispozícii, ale podľa údajov za mesiace január až september 2016 sa dá predpokladať, že máme za sebou úspešný rok pre cestovný rok. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky bude aj naďalej cielene podporovať prostredníctvom dotácií rozvoj destinačného manažmentu cez oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu. Tieto vytvárajú podmienky pre spoluprácu podnikateľov v regiónoch a zároveň vytvárajú projekty, ktoré lákajú návštevníkov do danej lokality. Vytváraním zaujímavých aktivít a doplnkových programov podporujeme život v regiónoch a pritiahneme do nich návštevníkov s rôznymi preferenciami. Okrem toho, že sa bude ďalej pracovať na slovenskom systéme kvality služieb v cestovnom ruchu, o ktorý prejavili záujem všetky typy subjektov, pre ktoré je certifikácia v rámci systému určená. „

Vyplýva mi z toho jeden fakt. Aj napriek tomu, že Cestovný ruch je dôležitou súčasťou príjmov Slovenska, zabezpečuje pracovné miesta pre tisícky ľudí, po kríze sa pozviechal a začalo sa mu dariť, tak vláda začína robiť kroky, ktoré môžu spôsobiť to, že to na budúci rok už nemusí byť všetko pravda.

O krokoch v tejto oblasti nemajú jednotný názor, ani na ministerstve. Vyplýva to z vyjadrenia štátneho tajomníka Petra Ďurčeka pri zrušení SACR (Slovenská agentúra pre cestovný ruch). Zrušenie SACR, ktorá pôsobila na Slovensku od roku 1995 a jej začlenenie do štruktúr ministerstva nemusí byť nakoniec zlým krokom. SACR mala na starosti lákať na Slovensko turistov zo zahraničia. Teraz to bude robiť sekcia, ktorá bude začlenená priamo do štruktúr ministerstva. Kam teda kráča náš cestovný ruch?

Pochádzam z kraja a obce, kde Cestovný ruch je „hlavným priemyslom“ a preto si pozorne všímam kroky, ktoré v tejto oblasti vláda robí. Na podporu Cestovného ruchu máme od roku 2011 dokonca zákon. Po stretnutiach s odborníkmi a aktérmi, ktorí v tejto oblasti pôsobia sme sa s kolegami rozhodli predložiť na januárovú schôdzu Národnej rady jeho novelu. Veríme, že jej prijatím, by bola podpora efektívnejšia, spravodlivejšia a lepšia.

Teraz najčítanejšie

Milan Laurenčík

Podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky. Člen Zahraničného výboru NR SR a Osobitného kontrolného výboru NR SR pre kontrolu NBÚ. Podpredseda Žilinského samosprávneho kraja, poslanec a predseda Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia Zastupiteľstva ŽSK. Od 2014 do 2016 starosta obce Terchová. ... zasadzujem sa o rozvoj regiónov, v ktorých bude radosť žiť....