Denník N

Veľmi dôležité rozhodnutie Ústavného súdu je nesprávne

Ako by sa z pohľadu ekonomickej podstaty mala testovať daňová retroaktivita

Ústavný súd (ÚS) SR minulý mesiac nevyhovel návrhu poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nesúladu niektorých článkov zákona o dani z príjmu s Ústavou SR. Hlavnou výhradou poslancov k novele zákona účinnej od 1.1.2014 a schválenej až v decembri 2013 bolo, že podnikatelia si už budú môcť odpisovať daňové straty z obdobia rokov 2010, 2011, 2012 a 2013 len počas štyroch nasledujúcich rokov, a to len rovnomerne. Takéto obmedzenie považujú v návrhu za retroaktívne, a teda protiústavné. Stav do 31.21.2013 bol taký, že podnikatelia si mohli odpisovať straty sedem rokov a mohli tak robiť v neobmedzenej výške.

V odôvodnení rozhodnutia predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková uviedla, že v tomto prípade znenie zákona vykazuje znaky nepravej retroaktivity a možno ho považovať za ústavne akceptovateľné. Podľa tohto zdôvodnenia zákon „výrazne nezhoršuje podmienky pre podnikateľov, pretože im neustanovuje novú povinnosť“. Toľko v skratke z doteraz verejne dostupných informácií.

Právnu analýzu nechajme bokom, rozsudok s kompletnou argumentáciou zatiaľ nie je zverejnený. Dôležité je zamerať sa na podstatu, najmä na tvrdenie, že „zákon výrazne nezhoršuje podmienky pre podnikateľov“. Čo znamená z hľadiska ekonomickej podstaty u podnikateľa účtujúceho v podvojnom účtovníctve daňová strata? Po zohľadnení predpokladaného ekonomického vývoja v podniku sa na jej základe vypočíta tzv. odložená daň, v tomto prípade pohľadávka voči štátu. Povedzme, že mal podnik v ťažkom pokrízovom roku 2012 vykázaný prepad tržieb a vykázal daňovú stratu, prepočítaná na pohľadávku voči štátu vo výške 1 milión eur. Tú si plánoval vzhľadom na očakávaný ekonomický vývoj vo svojom podniku uplatniť jednorazovo až v roku 2018 resp. 2019 (vykázanie zisku v rokoch 2013 až 2017 bolo pre podnik v pokrízovom období nereálne). V roku 2012 teda štát garantoval podniku, že si bude môcť znížiť svoju daňovú povinnosť o 1 milión eur bez obmedzení až do roku 2019. Túto pohľadávku podnik evidoval v súlade účtovnou legislatívou v súvahe a všetky na podnik naviazané inštitúcie vrátane veriteľov a zamestnancov túto pohľadávku považovali za štátom garantované aktívum. Novela pohľadávku 1 milión eur riadne vykázanú v roku 2012 jednoducho znehodnotila. V našom príklade na nulu, v iných možno len čiastočne, najmä ak sa podniky zavčas dokážu poradiť s daňovými poradcami.

Zmena zákona o dani z príjmov účinná od 1.1.2014 svojou podstatou spôsobila obmedzením starých daňových strát vykázaných v minulosti z ekonomickej podstaty odpis pohľadávky, čo je to isté, ako keby podnikateľom spätne zvýšila celkovú daňovú povinnosť voči štátu (znížiť pohľadávku v balíku povinností voči štátu je z hľadiska podstaty to isté ako zvýšiť záväzok). Rozdiel oproti zvýšeniu daňovej povinnosti cez spätnú úpravu sadzby dane je len vo formálnom mechanizme. A to už znie veľmi nebezpečne. Test daňovej retroaktivity by mal byť založený na ekonomickej podstate daňovej zmeny, nie na jej formálnom zdôvodnení.

Vysvetliť ekonomicky zdatnému zástupcovi podniku, ktorý v minulosti vykázal pohľadávku z titulu daňovej straty, že úprava zákona vo svojej podstate nie je retroaktívna, a že zákon „výrazne nezhoršuje jeho podmienky aj spätne“, bude nemožné. Aké bude právne zdôvodnenie rozsudku spred 3 týždňov je z pohľadu podstaty nerelevantné. Isté je len, že imidž Slovenska ako krajiny s predvídateľným podnikateľským prostredím a legislatívou to výrazne pohorší. Aj preto nie je rozhodnutie Ústavného súdu správne.

Teraz najčítanejšie

Renata Bláhová

Zakladajúca partnerka BMB Partners. Od roku 1995 sa odborne venuje finančným analýzam hospodárenia firiem, medzinárodnému i slovenskému daňovému právu. Je daňovou poradkyňou a audítorkou. Od apríla 2020 je súčasťou poradenského tímu ministra financií. Obľúbený citát: "Nič nie je isté. Okrem smrti a daní."